informatiepagina van de gemeente vlissingen o Aanslagen gemeentelijke belastingen li xcursie musea Amsterdam ISloop begonnen De Oranje vlag f Informatiegids 1991 Op 6 april Charles Vreuls in Bellamy 19 redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Tarieven Afvalstoffenheffing (voor huisvuil)/reinigingsrech- ten (voor bedrijfsvuil) Rioolrecht Hondenbelasting Toelichting Gewijzigd: Betalingsmoeilijkheden bij geringe inkomsten. Er bestaat dus grote kans dat u met ingang van 1991 niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding! Vragen? Commissies vergaderen Duiven in de hokken Enquête over baarmoeder halskanker Rijksmuseum Van Gogh-museum Meer informatie en aanmelding Oranje Groot feest Correcties en aanvullingen Even bijpraten met wethouder Bruinooge Arsenaalgebied Laatste keer Terugblik DE VLISSINGER Woensdag 3 april 1991 N DEN BLAUW GERUI KIEL Binnenkort kunt u ze verwach ten: de aanslagen gemeentelij ke belastingen. U krijgt één envelop. Daarin zit één formu lier, waarop al de aanslagen, waarvoor u in aanmerking komt, zijn vermeld. Bovendien zitten er twee accept girokaarten bij voor de over schrijving van het totaalbe drag. Dat kunt u dus in twee termijnen doen. Gemakkelijk voor u, gemakkelijk voor de gemeente! gene die op 1 januari van het be- astingjaar gebruiker is van een eigendom van waaruit afvalwa ter direct of indirect op de ge meentelijk riolering wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op 80 van het aantal kubieke meters water dat in de vooraf gaande verbruiksperiode is ver bruikt. Het bedrag dat geheven wordt varieert van minimaal f 49,20 (tot en met 400 kubieke meter) tot f 246,- (bij een water- De aanslagen kunnen, naast die voor het rioolrecht en de af valstoffenheffing, betrekking hebben op: hondenbelasting, baatbelasting, precariorechten en grafrechten. De verzending gebeurt een dezer dagen, met als datering 17 april 1991. In mei volgen de aanslagen voor onroerend goed 1991. In 1991 gelden voor gemeentelij ke belastingen andere tarieven dat in 1990. Hierna staan alle be- •dragen op een rijtje. Voor het eenmaal in de week op halen van huisvuil wordt f 80,00 in rekening gebracht. Voor het ophalen van afvalstoffen van ho tels, pensions, kantoren, win kels, werkplaatsen, verenigingen, stichtingen e.d. bedragen de kosten per weke lijkse hoeveelheid van 200 liter of gedeelte daarvan f 160,00 per jaar. Ontheffing voor de afvalstoffen heffing kunt u ondermeer krijgen als u Vlissingen verlaat. U krijgt dan de volle kalendermaanden van het belastingjaar na de da tum van vertrek terüg. Dit recht wordt geheven van de- verbruik tussen 3000 en 4000 kubieke meter). Daarboven wordt f 6,15 berekend per 100 kubieke meter. Ontheffing is mogelijk zoals bij de afvalstoffenheffing. Ook de hondenbelasting is an ders dan in 1990. De eerste hond kost f 92,00 per jaar en voor el ke hond meer van dezelfde eige naar bedraagt de belasting 1 184,00 per jaar. Ontheffing is ook hier weer mogelijk bij ver trek, als de hond overlijdt of als de hond van baasje verandert. Informatie over de regels die u dan in acht moet nemen, kunt u krijgen bij de sectie financiën van de gemeente, telefoon 87253/87353. Bij de aanslagen is ook een toe lichting gevoegd. Daarop staat om welke tarieven het bij de ver schillende belastingen gaat, op welke wijze u moet betalen en hoe u bezwaar kunt maken. Gehele of gedeeltelijke kwijt schelding kan worden verleend als u niet in staat bent anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.In dit ver band wordt er op gewezen dat de gemeente vanaf 1 januari j.l. wettelijk verplicht is voor de ge meentelijke belastingen de rijks- kwijtscheldingsregeling toe te passen (voor de onroerend- goedbelastingen gold de rijks kwijtscheldingsregeling al). De ze regeling is veel "strakker" dan de tot nu toe gehanteerde eigen regeling van de gemeente Vlissingen. Kwijtscheldingsaanvragen zul len nu onder andere worden be oordeeld aan de hand van vermogen, dit is de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen van de belasting schuldige en van degene(n) met wie hij duurzaam een gezamen lijke huishouding voert, en de betalingscapaciteit. Onder vermogen wordt onder meer verstaan het bezit aan geld, een eigen woning, auto e.d..terwijl voor de beoordeling van de betalingscapaciteit het inkomen in aanmerking wordt genomen. Aanvraagformulieren kunt u ver krijgen in het stadhuis bij het kassierskantoor, Stadhuisplein 2 (begane grond). Mogelijk hebt u nog vragen over de belastingaanslagen en/of de wijze waarop ze wor den verwerkt. U kunt die vra gen dan voorleggen aan de medewerkers van de sectie fi nanciën in het stadhuis (bega ne grond, kamer 34, tel. 87253 of 87353.) U kunt daar van maandag tot en met vrijdag terecht van 08.30 tot 17.00 uur. Bij een per soonlijk bezoek wel de aansla gen meebrengen! Volgende week vergaderen di verse vaste commissies van ad vies en bijstand ter voorbereiding van de raadsver gadering van april. Het gaat om: - Economische zaken, detail handel en visserij, maan dag 8 april; - Volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten, dinsdag 9 april; - Ruimtelijke ordening, woensdag 10 april; - Welzijn, volksgezondheid en cultuur, woensdag 10 april. Al deze vergadering zijn open baar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De bijeen komsten beginnen om 19.30 uur in het stadhuis. De ophokperiode voor postdui ven hebben burgemeester en wethouders vastgesteld van 8 april tot en met 24 mei 1991. Het "ophokgebod" geldt dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Het geldt niet op zondagen, en met het oog op wedstrijden, ook niet op de zaterdag in mei. Jonge duiven mogen wel buiten de hokken. 600 Vrouwen uit Vlissingen en Middelburg hebben vorige week een enquête over het be volkingsonderzoek naar baar moederhalskanker in de bus gehad. De gemeenten Vlissin gen, Middelburg en de GGD- Zeeland willen door middel van deze enquête onderzoe ken op welke wijze het beste voorlichting gegeven kan wor den waardoor nog meer vrou wen gestimuleerd worden om aan het bevolkingsonderzoek deel te nemen. De vrouwen die de enquête thuisgestuurd hebben gekre gen, zijn gekozen door middel van een aselecte steekproef uit de groep vrouwen die vorig jaar een oproep voor het baarmoe derhalskanker bevolkingsonder zoek hebben gehad. De vrouwen hebben vorig jaar de mogelijkheid gehad aan het on derzoek deel te nemen. Er zitten dus vrouwen tussen die wel en niet naar hun huisarts zijn ge gaan. De enquête is anoniem en de vragen zijn niet moeilijk te beantwoorden. De enquêtefor mulieren moeten 14 april in de gratis antwoordenveloppe zijn teruggestuurd. Half mei wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Vlissingen door mevrouw C. Geertse. Zij is stagiaire van de HEAO-EJin Vlissingen. Kunstzinnige vorming Vlissin gen organiseert op zaterdag 20 april as. een excursie naar twee musea in Amsterdam. Op het programma staan bezoe ken aan het Rijksmuseum en aan het Van Gogh-museum. Nico Out, docent Kunstbe schouwing, zal de rondleidin gen in de musea verzorgen. De kosten voor de excursie zijn f 45,00 inclusief vervoer, toe gang en rondleiding in de mu sea. Als u een De sloop van de woningen aan de Coosje Buskenstraat is in vol le gang. Proverko Vastgoed B.V. gaat op de leegkomende plaats een project realiseren met op de begane grond kantoorruimten. In de twee lagen daarboven wor den 18 (koop)woningen ge bouwd. Bij dit artikel staat een impressie hoe het er uit komt te zien. Als dit blok gereed is en het winkelcentrum aan de Aagje Dekenstraat/Walstraat ook zal de Noordrand van de bin nenstad een geheel nieuwe aan blik vertonen. museumjaarkaart heeft, be taalt u f 35,00. Het rijksmuseum heeft een inter nationaal befaamde schilderijen collectie van 15de tot 19de eeuwse Vlaamse, Nederlandse, Italiaanse, Spaanse en Franse meesters. Tevens beschikt het museum over een prentenkabi net, een collectie beeldhouw werken en kunstnijverheid. Het Van Gogh-museum is be roemd om zijn vaste collectie werken van Vincent van Gogh. Tot en met 24 mei is de ten toonstelling met als titel "De schilders van tachtig", Neder landse schilderkunst 1880-1895 te bezichtigen. Deze tentoonstel ling geeft een rijk geschakeerd beeld van de revolutionaire ver anderingen die zich in dat korte tijdvak in de Nederlandse kunst hebben voltrokken. Naast wer ken van Van Gogh zelf zijn onder meer George Breitner, Isaac Is- raëls en Jan Toorop als belang rijkste schilders van deze generatie vertegenwoordigd. Voor aanmelding, voor 13 april, en informatie kunt u bel len naar de Culturele Raad Vlissingen, telefoon: 16672. Zaterdag - 6 april - zal vanaf de Sint Jacobstoren een oranje vlag wapperen. Dat gebeurt volgens een traditie, die al 418 jaar oud is en alles te maken heeft met het gezegde: "Op 1 april verloor Alva zijn bril, op april 6 verloor Alva zijn fles". Met die fles wordt, hoe kan het anders, Vlissingen aangeduid. De stad koos in april 1572 op ei gen kracht voor Willem van Oranje; de Spanjaarden werden gedwongen te vertrekken. Nergens anders dan in Vlissin gen zult u dus de oranje vlag "in top" zien. En dan alleen nog op de Sint Jacobstoren. Ter herin nering aan die dag in 1572, toen daar voor het eerst het dundoek hing als teken, voor een ieder zichtbaar, dat Vlissingen als tweede Nederlandse stad voor Willem van Oranje gekozen had. Sindsdien heeft de oranje vlag, zij het met onderbrekingen, jaar lijks op 6 april de toren gesierd. In de loop der eeuwen is daar voor uiteraard vele malen nieuw "dundoek" aangeschaft. De laatste keer, een paar jaar gele den, bleek de kleur wat donker te zijn uitgevallen. Maar de vlag is echt oranje. Beslist niet rood, zoals de afgelopen jaren door sommigen werd gedacht Vlissingen zal 6 april dan ook bruisen van de aktiviteiten. Om 13.15 geeft burgemeester J.C.Th. van der Doef op het De Ruyter- plein het startsein voor veel op tredens en evenementen. Veertien deelnemers zullen op het De Ruyterplein oude am bachten tonen. Op het Rondeel "verzorgt" schietvereniging "De Fles" kan- nongebulder. Daar zullen trou wens ook twee hoogaarsen van de Stichting Behoud Hoogaars, bemand met "Spanjaarden" landen. Aan het einde van de middag zullen de Delta Band en de Ju- lianaband een optreden verzor gen op de Nieuwendijk en in de Lange Zelke en de Walstraat. Hoogtepunt van de festivitei ten van 6 april is het wa genspel door het Middelburgs Theater. Het vertelt op rijm de gebeurtenissen in Vlissingen op 6 april. Om 14.00 uur op de Hoek van de Lange Zelke en de Walstraat, om 14.45 uur op de Kleine Markt en om 15.30 uur op het Bellamypark bij het standbeeld van Frans Nae- rebout. Van 14 april tot en met 26 mei ex poseert Charles Vreuls met schilderijen in Bellamy 19 He dendaagse Kunst. De schilderijen van Charles Vreuls zijn sterk verbonden met hedendaagse muziek. Zij gaan in op de atmosfeer daarvan, zijn zelfstandige uitingen van beel dend onderzoek, parallel aan composities die Vreuls boeien. De vragen die hedendaagse mu ziek aan de toehoorder stelt, worden in de taal van het beeld omgezet. Zo ontstaan subtiele reeksen die de beschouden uit dagen nauwkeurig waar te ne men en te beschouwen. WimmSmémêMÉm, f WÊmËÊMÊ^Émê, Een paar weken geleden is huis-aan-huis de gemeentelij ke informatiegids "Kijk op Vlissingen" bezorgd. Tussen het tijdstip waarop de teksten voor de gids moesten worden ingeleverd en de daadwerkelij ke verspreiding over Vlissin gen liggen enkele maanden. Daardoor zijn enkele gegevens bij verschijning alweer gewij zigd. Bovendien zijn er in de tussentijd ook nieuwe aanmel dingen gedaan. Voor zover de wijzigingen en aanvullingen eind vorige week bij de sectie communicatie bekend waren, worden ze hieronder ge noemd. Neem ze over in uw exemplaar van de gids, dan is het boekje tot deze week bij gewerkt! - pag. 13, adres wethouder D.J.P. Bruinooge is nu Badhuisstraat 111, 4381 LR Vlissingen; - pag. 15, secretaris vaste com missie van advies en bijstand voor onderwijs is P. de Nooijer; - pag. 17 toevoegen: vaste com missie van advies en bijstand voor sociale zaken, personeels zaken en organisatie, voorzitter: C. de Keijzer, leden: P. Plas, A.G.M. Veraart, J.E. Koppejan, M.P Bakx-Post, M. de Jonge, C.E. Postma-Willemse, M.B.L. Speckens-Hendriks, secretaris: J.C. de Hulster; pag 19, vervallen: Vlissings bu reau voor recreatie en toerisme; - pag 31 toevoegen bij muziek verenigingen: Concertina, Ac cordeonvereniging, secretariaat? Noorderbaan 94, 4386 CB Vlis singen, telefoon: 70532; - pag. 33, Gemend Ouderenkoor Zanglust, secretaris: A.J. Klink, telefoon: 65642; - pag. 37, Kantkring Walcheren, mevr. M. Julianas, Gravenstraat 19, 4331 KN Middelburg; - pag 43, telefoonnummer Bu reau Sociaal Raadslieden Wal cheren: 86400; - pag 43 toevoegen: Stichting Vereniging tegen Seksuele Kin dermishandeling binnen het ge zin, Bellinkstraat 6-8; - pag 49, Het Apostolisch Ge nootschap, Contactadres: J. Schoen, Grote Markt 52, Vlissin gen, telefoon: 13044; - pag. 51, Rooms Katholieke Kerk te Souburg, telefoon kerk: 65203 en pastoraal werkster: A van der Poel; - pag. 79, consul van Duitsland is de heer D. Hartmann; - pag. 79, Ir. A.W. Ruys is inmid dels consul van Frankrijk; - pag. 85: Buro voor rechtshulp Zeeland: Omschrijving moet zijn: "Het bureau' voor rechtshulp is een onafhankelijke instelling waar iedereen terecht kan voor juridische hulpverlening. Tevens beoordeelt het bureau verzoe ken om toevoeging van een ad vocaat of deurwaarder. Het Bureau is er vooral voor de men sen met een laag inkomen. De hulp is dan ook gratis. De ju risten van het bureau zijn gespe cialiseerd in het huurrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en vreemdelin genrecht. Ook kan men advies krijgen over andere juridische problemen zoals: echtscheiding, samenwonen, strafzaken, ver gunningen en koopovereen komsten."; - pag. 89, Recreatiegroep Valke- nisse, secr. Flemming- Bleyenberg, Breestraat 4, Vlis singen, telefoon: 10993. Het zal u niet verbazen dat het mij veel voldoening heeft geschonken dat het voorstel over de ontwikke ling van het Arsenaalgebied kon worden behandeld in de laatste raadsvergadering die ik als wet houder van Vlissingen meemaakte. En zeker dat de gemeenteraad er unaniem mee instemde! We zijn er lang mee bezig geweest, maar het Arsenaalproject zal voor Vlissingen van bijzondere betekenis blijken te zijn. Het vormt niet alleen de afron ding van de stadsvernieuwing in het zuidelijk deel van de bin nenstad maar het zal ook een ster ke economische impuls geven aan de gehele binnenstad. De invulling van dit project is van belang voor Vlissingen en wijde omgeving! Zoals gezegd: het was mijn laatste raadsvergadering. En het is ook de laatste keer dat ik in deze rubriek aan het woord ben. Aan een perio devan 13 jaar wethouderschap en 17 jaar raadslidmaatschap komt op 15 april as. een einde. Een flinke periode, die naar mijn gevoel snel voorbij is gegaan. Dat gaat zo wan neer je je verbonden voelt met je werk en interessante portefeuilles hebt. Het heeft me dan ook moeite gekost om te besluiten de gemeen tepolitiek vaarwel te zeggen. Ver andering en vernieuwing van situaties kunnen echter verfrissend werken. Dat geldt niet alleen voor mijzelf, maar ook voor het bestuur waarvan ik deel uitmaak. Uit de ve le reacties die ik ontving bleek me dat voor die opvatting begrip bestaat. Aan het eind van zo'n periode is het verleidelijk nog eens even terug te blikken. Toen ik in 1978 aantrad als wethouder was een van de eerste onderwerpen waarmee ik te maken kreeg de democratische wel zijnsplanning. Er is sindsdien nog al wat gebeurd, van fusies binnen het sociaal cultureel werk tot een ontwikkeling van kinderspeelzalen naar een goed geregelde kinderop vang. Uit mijn toeristisch- recreatieve portefeuille staan me de aanleg van het plan Westduin, de herinrichting van de boulevards en het herstel van de Vissershaven het best bij. Op economisch ge bied maakte ik de ontwikkelingen mee binnen het Havenschap Vlis singen, bij de NV Haven van Vlis singen, PZEM en WMZ. De aanpak van de binnenstad (met het nieuwe kernwinkelgebied), de bebouwing van de boulevard, het zojuist al ge noemde Arsenaalproject en de aanleg van de bedrijventerreinen aan de Buitenhaven (met aanzien lijke uitbreiding van de Olauvesti- ging) en Vrijburg (met als eerste vestiging het districtskantoor van Delta Nuts Bedrijven) waren de laatste vijf jaar veelal bepalend voor de agenda! Het laatste jaar mocht ik ook de portefeuille volkshuisvesting behe ren. Een nieuwe beleidsaanzet kon worden gegeven voor de na oorlogse woonwijken. De zaken zijn in kaart gebracht en de volgor de van aanpak is bepaald. Mijn persoonlijke opvatting is dat het so ciale vernieuwingsbeleid en het stadsvernieuwingsbeleid in deze wijken hand in hand moeten gaan. Dat betekent ook dat het gemeen tebestuur de komende jaren zoda nige investeringen zal moeten doen dat in deze wijken in de naaste toe komst weer sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. Jammer dat ik dit niet meer van na bij zal meemaken. Dat neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen van Vlissingen natuurlijk met veel be langstelling zal blijven volgen. Mijn wethoudersperiode omvatte boei ende jaren, waarin ik veel leerzame ervaringen opdeed die mij hopelijk straks van pas zullen komen bij het dienen van het Zeeuwse belang binnen het college van GS van Zeeland! Ik ben dankbaar voor de collegialiteit en vriendschap die ik zowel binnen het gemeente bestuur, bij de medewerkers van de gemeente als in de Vlissingse ge meenschap ontmoette. Mijn oprechte wens is dat het Vlissingen goed moge gaan! I

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5