REMIGRATIE ALLE BEROEMDE MEUBELMERKEN ONDER EEN DAK De uitstelziekte m m axel Gevonden Allerlei Gezondheid Politiek Buurt/wijk Ouderen Cursus Geloof Beurs Door drs. Thomas Klabbers 01184-86400 01180-84000 Sociaal 20.000M2 WOONDESIGN DE KLEINE ONDEUGDEN (2) Ml DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 3 april 1991 Wandkleden - In het souterrain van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg exposeert len van den Berg tot 27 april haar recent geweven wandkleden van groot formaat met abstracte kleurrijke voorstellingen. Verkoop - De afdeling Welfare van het Middelburgse Rode Kruis houdt een drietal verkopingen van handgemaakte artikelen van 2 tot 15.30 uur. Op maandag 8 april in verzorgingstehuis Rusten burg in Middelburg, op dinsdag 9 april in verzorgingstehuis Nw. Sandenburgh te Veere en op woensdag 10 april in verzor gingstehuis Ter Veste in Mid delburg. Aglow - Women's Aglow Fel lowship Goes houdt op woens dag 10 april om 9.45 uur een bijeenkomst in hotel Terminus in Goes. Spreekster is Gabriëlle Bruinier uit Oosterbeek. Voorlichtingsavond - Het Ne derlands Astma Fonds houdt op woensdag 10 april om 19.30 uur een voorlichtingsavond in het verenigingsgebouw S&O/GPC aan de Bosweg te Vlissingen. Bazar/loterij - De vereniging Ba- zar/loterij Vrouwelijke Handwer ken houdt op woensdag 10 april van 10.30 tot 14.30 uur een ver koping en een loterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan sociale instellingen op Walche ren. Een en ander vindt plaats op het adres Abdijplein 10 te Mid delburg. Stuif-es-in - UW en Zonne bloem houden op donderdag 11 april een Stuif-es-in in het UVV- gebouw aan de Herengracht 52 te Middelburg vanaf 10.30 uur. Aanmeldingen 01180-34305. Zelfbezinnen - Het Centrum voor Zelfbezinning houdt op dins dag 9 april om 20 uur een lezing over 'Zelfbezinnen' in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Spreekster is Franka Klein. Cultuurstelsel - Aula Zeeland houdt op vrijdag 12 april om 20 uur een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg. Prof.dr. A. De Swaan be handelt het onderwerp Nederland in het wereldcul tuurstelsel. Ledenvergadering - Het CDA- Middelburg houdt op maandag 8 april een ledenvergadering in de Getuigeniskerk te Middelburg. Eu-roparlementariër Bartho Pronk spreekt dan over De Wester- schelde. Klaverjassen - De activiteiten commissie van Open Hof in Paauwenburg te Vlissingen houdt op vrijdag 5 april een voorjaars-klaverjasdrivé om 19.30 uur. Culinair De Stichting Educatief Toerisme Zeeland houdt in Oran jezon in Oostkappele binnenkort een korte cursus op het culinaire vlak. Men kan kiezen uit Genie ten van Zeebanket en Exotische lekkernijen. Inlichtingen 01188-1507. Noors - De ZVU houdt binnen kort een cursus Noors van vijf weken. De kennismakingsbijeen komst is op maandag 8 april om 19.30 uur in het ZVU-kantoor. Yoga - In de Open Hof, Alex. Go- gelweg 59 teVlissingen wordt op iedere maandagavond tot eind juni een yoga- ontspanningscursus gehouden van 19 tot 20 uur. Troubadour - De activiteiten commissie Bachten Komme te Vlissingen presenteert op woens dag 10 april om 14 uur een optre den van de troubadour Piet Brakman. AbvaKabo-middag - De afde lingen Middelburg en Vlissingen van AbvaKabo houden op don derdag 4 april om 14 uur een ge zamenlijke bijeenkomst in Het Anker aan de Bonedijkstraat te Vlissingen voor gepensioneer den, vutters, Flex-Flo-leden en wachtgelders. Het onderwerp is de ziektekostenverzekering/ge zondheidszorg. Bidden - In de Getuigeniskerk in Middelburg wordt op dinsdag 9 april om 9 uur een open bijeen komst voor vrouwen gehouden over 'Bidden kun je leren'. In- leidster is Edith Schouten. Kinderkleding - De Middelburg se peuterspeelzaal De Zandkru- mels houdt op woensdag 17 april van 15.30 tot 16.30 uur een zo- merkledingbeurs in de speelzaal aan de IJsselstraat. Inlichtingen 01180-37558. Kleding en speelgoed - Peu terspeelzaal Het Baken aan de Irenestraat 29 te Oost-Souburg houdt op vrijdag 12 april een kleding-, speelgoed- en boeken- beurs van 18 tot 19.30 uur. Kleding en speelgoed - Don derdag 11 april wordt van 9.30 tot 11 uur een kleding- en speel goedbeurs gehouden in gebouw Irene, Kanaalstraat te Oost- Souburg. Inlichtingen 01184 79130. Brogum - Op zaterdag 6 april houdt jongerencentrum Brogum te Zierikzee vanaf 22.30 uur een Amsterdamse Nacht met de op tredens van Tess en Hurricane Annie. Jamsession - In het jongeren centrum De Piek te Vlissingen wordt vrijdag 5 april een jamses sion gehouden om 14 en om 20 uur. Jongerenactiviteiten - Het jon- gerengebouw Poortershove in Middelburg heeft in april enkele extra activiteiten op het program ma staan. Op maandag 8 april is er een avond over alcohol m.m.v. het ZCAD, op maandag 15 april wordt er gesproken over dienst- weigeren en op maandag 26 april wordt er gebowld. De aanvang is steeds 19.30 uur. «kSTREEKS Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg In de zestiger en zeventiger jaren zijn er veel buitenlanders naar Nederland gehaald. Er was toen grote behoefte aan werknemers. De buitenlanders die er nu aan denken terug te keren, kunnen medewerking krijgen van de overheid: er bestaan speciale remigratie-regelingen. Zo zijn er sinds 1986 ruim 8500 Turken, Marokkanen en Surinamers naar hun vaderland terug gekeerd. Verder kunnen o.m. ook Kaap- Verdianen, Tunesiërs en Yoe- goslaven op deze regelingen een beroep doen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de "basisregeling" en de "remigratie-regeling 1985". De basisregeling is een tegemoetko ming in de kosten van de over tocht en van de eerste kosten na aankomst. De remigratieregling bestaat uit een maandelijkse uit kering. Wie van deze regelingen gebruik maakt, kan niet meer op nieuw in Nederland komen wo nen. Hier op vakantie of op familiebezoek is nog wel mo gelijk. Wanneer komt U voor de basisre geling in aanmerking? U moet al minstens twee jaar in Nederland wonen; U moet de nationaliteit hebben (gehad) van het land waarheen U terug wilt keren; In dat land voldoende middelen van bestaan hebben; En U mag geen schulden aan het Rijk hebben. Welke voorwaarden stelt de remigratie-regeling 1985? U moet 50 jaar of ouder zijn; Wer keloos of arbeidsongeschikt zijn; De nationaliteit van het land van bestemming hebben; En minstens 5 jaar in Nederland wonen. Als U hierover, of over vorige arti keltjes vragen heeft, kom gerust op ons spreekuur. Houdt U er ook deze week nog rekening mee dat er spreekuren uitvallen? Het is beter eerst even te bellen. Tot ziens. Borstvoeding - De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk houdt op maandag 8 april om 20 uur een informatie-avond over borstvoe ding. Inlichtingen 01184-68279. Appeldienst - Op zondag 7 april wordt om 10 uur een appèldienst gehouden in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Aan de dienst, met het thema 'Pasen...en hoe ver der?', wordt medewerking ver leend door het koor Or Tamim uit 'Terneuzen en organist Bram Beekman. Voorganger is ds J.D. de Boer. Middelburg - In de Stads schouwburg in Middelburg zijn bij de gemeentepolitie een aantal goudkleurige gevonden voorwer pen afgegeven. Het zijn een arm band, knopen, ketting met hartje, hangertje, reverspeld, speldje als mede een parelsnoer en een dasklem. Bankbiljet - In de periode van 26 februari tot en met 18 maart zijn bij de gemeentepolitie van Middelburg de volgende gevon den voorwerpen aangegeven: bankbiljet, buitenspiegel Opel, cheques, div. brillen, NS- kortingskaart, stiletto, dames handschoenen, horloge, regen kleding, div. portemonnee's met inhoud, kinderschoentjes, ringen, div. sleutels. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn de volgen de gevonden voorwerpen aangegeven: autospiegel, heren handschoen, jack, boerenknop, schakelarmband, armband met inscriptie, tas (pukkel) met in houd en een wieldop. Bij het die renasiel werd een witte cyperse kater binnengebracht. Papagaai - In de periode van 22 tot 27 maart zijn bij de gemeen tepolitie van Vlissingen de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: honderiem, fiets computer, krikslinger, dwergpa pagaai, kat met vlooiebandje, zak met T-shirts, regenbroek, jack met capuchon, armbandje, ring met 4 sleutels, autosleutels aan hanger, ring met huis- en au tosleutels en een wieldop. Vlissingen - Als gevonden voor werpen zijn in de periode van 14 tot 20 maart in Vlissingen aange geven een parkiet, dameshorlo ge, halsketting met twee hangertjes, sleutel met geel label, acht sleutels aan een ring, een ASSA-sleutel en een Yale-sleutel. Bij het dierenasiel werden een witte hond, een zwarte kater met 1 oog en een cypers/witte kater met rose bandje aangegeven. Vakantiefolder - Het Voorlich tingscentrum Sociale Verzekering heeft opnieuw de folder 'Vakan tie en sociale verzekering' uitge bracht; de folder biedt waardevolle informatie over za ken die geregeld moeten worden als men op vakantie gaat. pot zeeuws-vlaanderen Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tdt 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Telefoon 01155-2010. Telefoon België 0031 -11552010. Sie Matic Keukenstudio le verdieping De grote merken bij Pot zijn o.a. Rolf Benz, De Sede, Gelderland, Cassina, Artifort, Montèl, Giorgetti, IêoIux, Knoll, Interlübke, Poltrona Frau, Benders, Grassi, Arteluce. "Van uitstel komt afstel", ie dereen is wel vertrouwd met dit gezegde. Toch hebben we maar al te vaak de neiging, om onaangename klussen uit te stellen tot het laatst. Daardoor blijven we er lange tijd tegen aanhikken. Dit uitstellen kan uitgroeien tot een gewoonte, zodat u het slachtoffer wordt van de "uitstelziekte". Telkens als u aan een klus wilt begin nen, stelt u eerst uit. "Dat doe ik morgen wel", besluit u, maar ook morgen komt het er niet van, "overmorgen dus", enz. U blijft maar uitstellen tot u er niet meer onderuit kunt. De uitstel-ziekte is daardoor een belangrijke bron van stress. Pas als de spanningen echt hoog oplopen, bent u bereid om tot actie over te gaan. Drs. Henk C.M. Hermans Het kan ook zijn, dat het enkel bij uitstellen blijft. Als gevolg daarvan kunt u zich schuldig gaan voelen. Deze schuldge voelens kunnen aanleiding zijn om beterschap te beloven, maar helaas... Ook bij de eerst volgende klus begint eerst met uitstel. Mensen die van deze "on deugd" geen last hebben, zijn vaak benijdenswaardig. Zij sla gen er wel in, om op een rusti ge wijze te doen wat ze zich voorgenomen hebben. Ze voe len zich minder gehaast, en hebben ook niet het gevoel te kort te schieten. Hoe komt het nu, dat sommige mensen tot uitstel overgaan waar anderen meteen aan de slag gaan? Vaak is dit een kwestie van verschil in mentale instelling. De uitstelziekte vindt haar oor sprong vaak in gemakzucht. U leeft vanuit het idee, dat alles gemakkelijk en zonder inspan ning moet lopen. Eigenlijk zou het een leven geen ongemak moeten kennen, zodat u zich uitsluitend met plezierige din gen kunt bezighouden. Daar naast is er vaak sprake van een korte termijn instelling. U bent niet bereid, om u in te spannen voor toekomstig gemak. U wilt zich al tevreden voelen, terwijl de klus nog geklaard moet worden. Daardoor stapelen de klussen zich op, en wordt het steeds onaantrekkelijker om een begin te maken. Ook faal angst kan een belangrijke rol spelen. U heeft dan niet zozeer een hekel aan de klus zelf, maar bent u bang om te falen. Het uitstellen rechtvaardigen we gewoonlijk met allerlei ex cuses, die plausibel lijken: Ik heb nu geen zin, morgen doe ik dat wel even, enz. U raakt steeds beter getruckéd in het bedenken, waarom u iets maar beter niet kunt doen. Met deze excuses versterkt u de uitstel ziekte, en praat u haar goed. Nu valt er natuurlijk best te le ven met uw gewoonte om steeds maar dingen uit te stel len. Als u steeds maar klussen uitstelt, dan kunt u zelfs het geluk hebben dat anderen ze voor u doen. Geen reden voor paniek dus. Maar toch kunt u de "uitstel ziekte" aanpakken, waarbij de therapie de volgende tips kan omvatten: Inzicht in "uitstelleritus" Uitstellen is vaak een kwestie van gewoonte, en heeft niets te maken met aanleg, ras, godsdienstige opvatting, of omstandigheden buiten ons. Vaak is het een aangeleerde manier om emotioneel onge mak te voorkomen. Het is be langrijk om zicht te krijgen op het mechanisme dat er achter schuilt. Zelfkennis is een eerste stap naar zelfverandering. Verantwoordelijkheid nemen Neem zelf verantwoordelijk heid voor uw neiging om uit te stellen. Erken, dat u zelf de be langrijkste belemmering bent bij het uitvoeren van een be paalde klus. Probeer te achter halen wat u weerhoudt om te doen wat u wilt doen. Maak gebruik van de volgende vra gen: Wat houdt me nu precies tegen bij dit karwei? Wat is het ergste dat er kan gebeuren wanneer ik aan het werk begin? Realistische plannen Houdt uw voornemens rea listisch, en haal u niet teveel te gelijkertijd op de nek. Als u te hard van stapel wilt lopen, zal de moed snel in de schoenen zinken. Stukje bij beetje Een begin maken is vaak het grootste probleem voor een ge routineerde "uitsteller". Begin ermee, om slechts vijf minuten een bepaalde klus te doen. Als deze vijf minuten om zijn, kunt u de beslissing nemen om al dan niet door te gaan. Zelfbestraffing Een andere techniek om af te rekenen met uitstellen, is ge bruik te maken van negatieve bekrachtging. Draag een elastiekje om uw pols. Steeds wanneer u op het punt staat om een bepaalde klus uit te stellen, geeft u er een flinke trek aan en laat het los. Slechts een paar flinke trekken zijn ge woonlijk voldoende om u aan het werk te houden. Doelmatig denken Stop met het bedenken van ex cuses om dingen niet te doen. Vervang deze door doelmatiger gedachten, als "Ik hoef er geen zin in te hebben" en "Niemand zal het voor me doen". Op deze wijze mobili seert u voldoende energie om een begin te maken. Drs. Henk C.M. Hermans 01180 - 34735 Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. 10 uur: ds. de Bruijn, 19 uur: ds. Hanekamp. ARNEMUIDEN -* Hervormde Gemeente. 9.30 uur: ds. B. Haver kamp, 15 uur: ds. J. Maas. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel" West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10.15 uur: ds. Schoorel. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. Meijer, gez. dienst in Geref. kerk, 19 uur: dhr. M.J. Geuze, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katho lieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zater dag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 19 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. A. Spaans, gez. dienst in Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVÉRSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: dhr. M. Allewijn. KOUDE KERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 19 uur: ds. mw. A. Spaans- Moolenaar. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. Q. v.d. Vrie. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: ds. G. Polderman. Hervormde Gemeente. To- renstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Schoorel. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. Der Boede 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: mevr. Re- zelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. IJ.G. IJkel, 17 uur: dhr. P. Trimpe, Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 14.30 uur: ds. J.H. Meijer, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: welkomdienst o.l.v. dhr. J. van Leerdam. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).* Klein Vlaanderen 75. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Koorkerk, Koor kerkhof, Zo. 11 uur: gez. dienst in Doopsgezinde kerk Middelburg. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat. Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo 19 uur: ds. O. Else man. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. J. Dubbink. Wijkgemeente Geref. Bond, (Thomaskapel) Zo. 11 uur: ds. E. v.d. Ham, (Ontmoetingskerk) 18.30 uur: ds. G.H. Koppelman. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. P. Sol. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 19 uur: verenigde sa menkomst met korps Vlissingen o.l.v. kadet en mevrouw H. Barink-Jouvenaar. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. gez. dienst in Doopsgezinde kerk 11 uur: dr. van Duin. Neder lands Gereformeerde Kerk, zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. v.d. Dussen. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. on bekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, zo. 10 uur en elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPEL LE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. on bekend RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. H.W.J. Faas- sen. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, doopdienst, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen, gez. dienst in Geref. kerk. zus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, za. 9.30 uur: ds. P. Sol, 10.30 uur: bij belstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10.00 uur: Kapt. C.Beijl-Muller Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: kpt. de Heer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude- kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, knd, 19 uur: ds. de Boon, zangdienst. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. ST. LAURENS Huisartsen Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. J. Staat, 19 uur: ds. A. v.d. Spek. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 6-8, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. D.E. Hiensch, 19 uur: ds. P. Boekesteijn. Be jaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. J. Schot. Streekziekenhuis Wal cheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. PJ. Rebel. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. D.W. Don- dorp, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: dhr. M. Allewijn. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: drs. J.W. Maris. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: dr. C. van Duin. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: leesdienst. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: hr. Schoenmaker, 19 uur: ds. van Oostende. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: hr. v.d. Putte. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlis singen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Je- Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.K. Domini- cus, Dam 30, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: E. Kant, Sa ba/aan 3, tel. 71017. Zondag tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg van Woelderen/aan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: N. Kapteijn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, tel. 01184-61630, zondag: A.G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: P van Eede, de Ca- sembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Siverstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: M. Smallegange, Gerbran- dystraat 176, Vlissingen, tel. 01184-65326. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boogert, Vrij landstraat 79, teI. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2A, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: M. de Jon ge, p/a Gandhistraat 5, tel. 16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw. C.J. Brink, Middelburg, teI. 01180-11011. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. DGD Zeeland (Districtsgezondheidsdienst Zee land): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085; Infor matielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen eo. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19