Mei-sportmaand Staten vergaderingen Jong Zeeland in het nieuw Sport en Pop bij "De Nolle" Hockey training Koen Pijpers Nieuwe sieraden bij Edelsmid Ingeborg Meervoudig gehandicapt gewijzigde ontwerp- vergunningen atochem Vleeshal in sculptuur van ijzer Bijzondere kerkdienst OM M ISSI KS Vrijdag 12 april, 14.00 uur, en dinsdag 16 april, 10.00 uur, zijn er vergaderingen van provinciale staten. Het gaat om de laatste vergadering van de huidige zittingsperiode en de eerste van de volgende vier jaar. Zittingsperiode provinciale griffie e Woensdag 3 april 1991 ABDIJ De maand mei is vanaf nu in Zeeland sportmaand. De hele maand door zijn er verspreid over de provincie sportieve activiteiten voor wie in Zeeland woont of wie er vakantie houdt of anderszins tijdelijk ver blijft. Met de activiteiten moet worden bereikt, dat het toeristenseizoen wordt verlengd. Datzelfde uit gangspunt geldt voor september- cultuurmaand. Wie sport wil bedrijven of er liever naar kijkt hoe anderen in de weer zijn, heeft in de brochure Mei- Sportmaand een ruime keuze om zelf een programma samen te stellen. Vrijdag 3 mei is er na de officiële opening een groots sportfestijn in Goes. In het Sportcentrum, op het terrein daaromheen en in 't Gan- zebad vinden de festiviteiten plaats. Wie komt kijken, kan mee doen met onder meer ringrijden, kanovaren, steile-wandklimmen, jeu de boules en fietsen op een mountainbike. Tijdens de maand zijn er onder an dere een open badmintontoer- nooi in Goes, een nationale motorcross in Vlissingen, een concours hyppique in Bruinisse, een internationaal hengelsport concours op het strand tussen Zoutelande en Dishoek, een inter nationale wandeldriedaagse van af Kruiningen, een triathlon in Oostburg, een scholieren-rugby- toernooi in Middelburg, het natio naal damkampioenschap dames in 's-Gravenpolder, een twee daagse fietstocht op Zuid- Beveland, wielrennen in Axel en een frisbie-evenement op het Zoutelandse strand. Op het sportpark Het Schenge in Goes wordt - zij het net na mei, namelijk op 1 juni - het open Ne derlands NlS-kampioenschapat- letiek gehouden. Gehandicapte atleten komen uit op snelheids- en technische nummers. Wie over sport wil praten, moet in De Stenge in Heinkenszand zijn, waar op 14 mei een symposium Jeugdsport in de praktijk wordt gehouden. Verder zijn er demonstraties zeil vliegen en kan worden meegeva- ren op oude zeilschepen. Er komt een beurtvaart per traditioneel zeilschip Zierikzee-Veere. Mei-sportmaand wordt in Bruinis se, Aquadelta, afgesloten met de uitreiking van de Aanmoedi gingsprijs Jong Zeeuws Sportta lent 1991. Er zijn dan ook sport- demonstraties en de hoogtepun ten van de maand worden op vi deo vertoond. Het programmaboekje Mei sportmaand is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Zeeland. De afdeling basisonderwijs en speciaal onderwijs van de provin ciale onderwijsraad vergadert woensdag 10 april, 14.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42, Middelburg. De afdeling krijgt inzicht in het aantal leerlingen in het basison derwijs per 16 januari 1991. Er wordt verslag gedaan van het project groeibeheersing en zorg verbreding in het onderwijs. Door extra zorg te geven aan leer lingen in het basis- en voortgezet onderwijs wordt bereikt, dat minder scholieren hoeven over te stappen naar het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs. Over het project is bij het provin ciaal informatiecentrum de bro chure S de School met de leerling centraal verkrijgbaar. De afdeling bespreekt de nieuwe opzet voor het functioneren van de provinciale onderwijsraad. De provinciale raad voor de volksgezondheid in Zeeland ver gadert maandag 8 april, 14.15uur, in het gebouw van het Zieken fonds, Achter de Houttuinen 8, Middelburg. Agendapunten zijn de begroting 1992 van de raad, het verzoek van het Medisch Centrum Hulst voor beleidsmatige ondersteuning en de beleidsnota Het ziekenhuis aan bod van de nationale zieken huis raad (NZR). De raad wordt advies gevraagd over het geven van subsidie aan de stichting Vrouwenhulpverlening en over de opvang van meervoudig complex gehandicapte kinderen. Beide vergaderingen zijn open baar. DE FAAM - DE VLISSINGER I E UWS De vergadering van vrijdag 12 april is helemaal gewijd aan het afscheid van de staten in de hui dige samenstelling. Het voor naamste agendapunt is dan ook Afscheidstoespraken. Direct aansluitend aan de staten vergadering wordt de niet terug kerende leden in het Statenzaal complex een openbare receptie aangeboden. Vrijdag 16 april, treden 47 staten leden aan voor een nieuwe zit tingsperiode van vier jaar. Een aantal volksvertegenwoordigers is herkozen bij de statenverkiezin gen van 6 maart, anderen treden voor het eerst aan in die politieke functie. In de statenvergadering van 28 maart zijn de geloofsbrieven van destaten in nieuwe samenstelling onderzocht en akkoord bevon den. Op basis daarvan worden de statenleden beëdigd dan wel leg gen zij een verklaring en belofte af. Zij doen dat in handen van de voorzitter - de commissaris van de koningin. De tekst van de eed (verklaring en belofte) luidt: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van provinciale staten be noemd te worden, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, aan iemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, van niemand enig ge schenk of enige belofte heb aan- Per jaar worden in Zeeland drie tot vier meervoudig complex gehandi capte (mcg) kinderen geboren die nooit onderwijs zullen kunnen vol gen. Het gaat om kinderen die een lichamelijke en een geestelijke handicap hebben. MCG-kinderen kunnen worden onderverdeeld in een groep die wel naar school kan (tyltyl-onderwijs) en een groep die niet in staat is on derwijs te volgen. genomen of zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet en de wetten en dat ik de belangen der provincie Zee land met al mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen. Zo waarlijk helpe mij God al machtig (Dat verklaar en beloof ik)". Voor de groep kinderen die niet naar school kan, heeft de provin ciale raad voor de volksgezond heid nagegaan of in Zeeland voorzieningen kunnen worden getroffen Uit een inventarisatie is gebleken, dat van de totaal 51 kinderen tus sen zes en achttien jaar er 28 een kinderdagverblijf bezoeken, 19 kinderen wonen in internaten. Van de thuis wonende kinderen die naar kinderdagverblijven gaan. zijn er 4 die op de wachtlijst staan voor een internaat. Vanuit Vervolgens is aan de orde de ver kiezing van de leden van gedepu teerde staten - het dagelijks bestuur van de provincie. De sta ten worden daarbij in de gelegen heid gesteld algemene beschou wingen te houden over de verkie zing en de daaraan voorafgegane onderhandelingen tussen de par tijen. Vorige week zijn de gs-kandida- ten bekend geworden: namens hetCDA de heer ing. A.M. Deken mevrouw L. Nederhoed-Zijlstra, namens de PvdA de heer D.J.P. Bruinooge en mevrouw G. de Vries-Hommes, namens de VVD de heer J. Hennekeij en namens D'66 de heer A.J. Dijkwel. De andere agendapunten behel zen alle aanwijzingen van staten leden in organisaties en instel lingen, waarin de provincie is ver tegenwoordigd, zoals de nv Delta Nutsbedrijven, het provinciaal op- bouworgaan Stichting Zeeland, de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Studiefonds. Beide statenvergaderingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in de Statenzaal, Abdij 10, Mid delburg. De vergadering op vrijdag 12 april, begint om 14.00 uur met aansluitend de openbare recep tie. De vergadering op dinsdag 16 april begint om 10.00 uur. Zonneveld in Oostkapelle zijn er eveneens 4 kinderen die zijn aan gewezen op andere hulp. Volgens de provinciale raad voor de volksgezondheid is er op basis van de gegevens behoefte aan ei gen voorzieningen voor de meer voudig complex gehandicapte kinderen in Zeeland. De voorzie ningen zouden gekoppeld moe ten worden aan bestaande instel lingen voor geestelijk gehandi- capten.^ Gededeputeerde staten hebben al aangegeven dat hun voorkeur in eerste instantie uitgaat naar aangepaste socio-woningen on der de verantwoordelijkheid van Huize Den Berg in Goes. Gedacht wordt aan twaalf plaatsen, onder te verdelen in twee groepen van zes. Voor de dagbesteding zouden de kinderen bij het kinderdagverblijf terecht moeten kunnen, waar ruimte is voor spel, ontspanning en behandeling. De behandeling kan bestaan uit communicatie trainingen, logopedie, fysiothera pie, ergotherapie en revalidatie. Aan de hand van door Huize Den Berg te ontwikkelen plannen zou nagegaan moeten worden welke kosten met de voorzieningen zijn gemoeid. De provinciale raad voor de volks gezondheid bespreekt de moge lijkheden in zijn vergadering op 8 april (zie de rubriek Commissies). Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 .v.w.v.v.v.v v:-:v:-:v:-:-x-x-:,:-:-x*:v:v:*x-x-XvX-x-XvXv 3 De selectie van Jong Zeeland is helemaal in het nieuw gestoken door sponsor Proverko. De Zeeuw se jeugd neemt momenteel deel aan een internatio nale competitie en na drie seizoenen bleek de behoefte aan een nieuwe out fit. Op de achterste rij staan v.l.n.r. Wies van Avermaete (coach), Jurri- an Maccow, John Alleman, Leon Schroevers, Ron de Vos, John Bentschap Knook, Serge Laprade, Jan Willem Damen, Rob van Avermaete (sponsor), Ton Uit terhoeve (leider) en Ton Sheilds (verzorger). Zittend v.l.n.r. Alex Lourens, Richard Leynse, John ny Crucq, Danny Gabriëlse, Mike But, Jurgen de Block, Geert Jan de Smet, Stefan van de Ameele en Lau Traas (begeleider). :X:X:X:X:X:X?X:X:X:X?X:XTX:XtX:X:X:X;X:X*X£X:X?X:XVX*X?X*XTX Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Atochem Vlissingen BV heeft bij hen, namens Metablen Company BV, op 2 januari 1991 een aanvraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor het uitbreiden en wijzigen van een fabriek voor de productie van polymeren op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie M, no.'s 675 en 738. Het betreft het plaatsen van een opslagtank voor vloeibare propaan. Ter inzage De ontwerp-vergunningen en de aanvraag hebben reeds van 7 februari 1991 tot en met 6 maart 1991 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van een bezwaarschrift van de Zeeuwse Milieu Federatie zijn de ontwerp-vergunningen opnieuw opgesteld. De aanvraag met bijlagen, de gewijzigde ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voor schriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtverontreiniging) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 4 april 1991 tot en met 17 april 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15 - 20.15 uur (voor inzage op woensdag avond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Na 17 april 1991, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld te gen de verleende vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaat sen en wel op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Bezwaren De aanvrage, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 17 april 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de gewijzigde ontwerp-vergunningen. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 3 april 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Tot en met 21 april is in de Vleeshal te Middelburg de ten toonstelling 'Vleeshal II' van Jo seph Semah te bezichtigen. Vleeshal II is een tweeledige pre sentatie. Op de binnenplaats van het stadhuis is een sculptuur van ijzer geplaatst, opgebouwd uit in eengestrengelde Hebreeuwse letters die tesamen het woord Bay it Bassar (Vleeshuis) spellen en de plattegrond van de Vlees hal vormen. In de daadwerkelijke ruimte van de ha! wordt tegelij kertijd het eigen karakter van de Vleeshal beschreven. De ope ningstijden van de Vleeshal zijn van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Het komende zomerseizoen staat het Paviljoen-restaurant "De Nol le" aan het Nollestrand in Vlissin gen in het teken van de sport en de popmuziek. seerd en zal Marlboro een mu ziekfestijn presenteren met internationale en nationale ar tiesten. Volgens de exploitant van het Pa viljoen "De Nolle", Paul de Blok, zullen er het komende seizoen nog meer sportieve activiteiten op het Nollestrand worden geor ganiseerd. Paul de Blok: "In sa menwerking met het café Frapo's en de discotheek Cosmo zijn we van plan het zomerprogramma in te vullen met onder andere vol leybaltoernooien, voetbal wedstrijden en andere strandactiviteiten. Het eerste vol leybaltoernooi vindt plaats op 15 mei, als de HEAO beslag zal leg gen op het Nollestrand. Aanslui tend vindt een barbecue plaats, die muzikaal omlijst zal worden door de drive-in disco Funky Town. Naar zeggen van Paul de Blok vindt er over de overige sportevenementen nog overleg plaats m.b.t. de exacte data en de invulling ervan. Maar, zo weet hij te melden: "In september staat al vast dat er een introductiefeest voor de HEAO wordt gehouden waarbij allerlei spelletjes en sportactiviteiten op het program ma staan. Daarnaast is er de start en finish van de "Tien- Engelse-mijlen-loop" zg. Su- perstrandloop, die georganiseerd wordt door Atletica, bij het Pa viljoen". Op Popgebied valt er het komen de seizoen ook het nodige te be leven. Het seizoen gaat van start met een Beach Pop Festival dat op 20 mei wordt gehouden en waaraan vier Zeeuwse groepen, t.w. Lace Wing, Fatnose, Rock Balloon en Emmeroid Blues, zul len deelnemen. Vervolgens zal er om de veertien dagen een Zeeuwse groep een live-optreden verzorgen, wordt er op 25 mei een badmodeshow georgani- Studiedag - Zaterdag 13 april houdt het Centrum voor Ontwik kelingssamenwerking Zeeland en de Zomeruniversiteit Zeeland een studiedag over 'Ontwikkelingssa menwerking in een veranderende wereld'. De studiedag begint om 12.30 uur in de Prins van Oranje te Goes. Op zondag 14 april wordt in de Ontmoetingskerk in Middelburg om 14.30 uur een interkerkelijke kerkdienst gehouden, die is afge stemd op verstandelijk minder begaafden. Voorganger tijdens de dienst is ds O. Elseman en medewerking wordt verleend door Ellen Baan, cornet, Jan Mindefhoud, orgel en de Hofpleincantorij onder leiding van M. J. den Haan. De illustra ties worden verzorgd door Ad Cornelissen. In het kader van de viering van het 25-jarig bestaan van de Mixed Hockey Club Vlissingen (MHCV) geeft hockey- international Koen Pijpers, samen met KNHB-bestuurder J.W.M. Koppert een demonstratietrai ning voor de jeugd van de club. De training wordt gegeven op za terdag 6 april van 9.30 tot 12.30 uur op het sportpark Bonedijke aan de Olympiaweg. Andere acti viteiten tijdens dit jubileum weekend zijn een receptie in het clubhuis op vrijdag 5 april van 17 tot 19 uur, een hockeytoernooi voor oud-leden op zaterdag 6 april van 13 tot 16 uur en een spelletjesochtend voor de jongste jeugd op zondag 7 april van 11 tot 13.30 uur. Edelsmid Ingeborg showt op de foto enkele sieraden van Core van der Hoeven. Edelsmid Ingeborg heeft in haar atelier en winkeltje aan de Kousteen- sedijk 16-18 in Middelburg een expositie ingericht van aluminium oor bellen en titanium ringen. De sieraden zijn gemaakt door Hylke de Jong. Tevens is er een zeer bijzondere collectie van goudsmid Core van der Hoeven uit Rotterdam te bezichtigen. Edelsmid Ingeborg maakt zelf ook allerhande sieraden op am bachtelijke wijze. Ze zijn stuk voor stuk uniek en een lust voor het oog. Om echter collega goudsmeden een kans te bieden zich aan een groter publiek te presenteren werd besloten om een expositie in te richten. De sieraden van Core van der Hoeven zijn van een bijzonder ontwerp en komen over als ob jecten met een magische uitstra ling. De neiging bestaat om een link te leggen met de kunstenaar Salvador Dali omdat ook bij Core de werkelijkheid vervreemd wordt. Delen van het menselijk li chaam worden naar eigen idee weer samengevoegt waardoor een totaal onwerkelijke figuur ontstaat. Juist door een eigenzin nig toegepaste fantasie van de kunstenaar ontstaan er zeer intri gerende sieraden. Het winkeltje van Edelsmid Inge borg is het enige verkooppunt van de sieraden van Core omdat hij normaal gesproken alleen maar unieke objecten voor gale- rie's maakt. Momenteel is er van hem ook een expositie in de No- vem te Utrecht en vanaf 10 april in Galerie Ex Parte in dezelfde plaats. De expositie is te bezichtigen van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11