IB E BESTE KLEURENFOTO'S Uitbreiding Basco-spreekuur in buurthuis De Schuur SPRINT PHOTO intratuin Twee bflltenJwlen één betalen Pearle Intratuin-troef Afscheid secretaris gemeente Westkapelle Hathern Band te gast bij ON DA Middelburg J.P.A. Rossël tandprotheticus C CADEAU ROTARY MIDDELBURG Op de fiets agrarisch Walcheren ontdekken Vlissingen 6 april 1572 in Stedelijk Museum ARZBERG CITY-HIGHWAY V LISSINGEN DE 7J AT 60 VERVROEGDE AFSLUITING PZC WEEKBLADEN Lange weg Nieuw- en St. Joosland luidt de klok voor Polen Spanningsveld zc weekbladen UITERSTE INLEVERTIJD VOOR Advertenties: vrijdag 17.00 uur Redactie: vrijdag 16.00 uur NIEUWE KUNSTGEBITTEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 pearle maakt zn wereldnaam waar. 35-delig servies 6 persoons f 936,65 (plat bord: f 16,75) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 14 3 APRIL 1991 Speelkussen en video voor dagcentrum Akka Het Middelburgse dagcen trum voor verstandelijk ge handicapte kinderen, Akka, heeft een groot speeltoestel gekregen van de afdeling Middelburg van de Rotary. De serviceclub schonk het cen trum ook nog een videorecor der. De twee cadeaus kosten samen zevenduizend gulden. Afgelopen woensdag werd de gift officieel overhandigd door een delegatie van de Rotary. De kinderen van Akka gaven de serviceclub ook een ca deautje terug. Inkomend voorzitter J.J.L. Jebbink kreeg voor zijn club een "kunstwerk" aangeboden, dat is vervaardigd door één van de kinderen. De programmacommissaris van de Middelburgse Rotary, W. van der Hofstede, vertelde in een kort toespraakje waarom de Rotary aan Akka heeft gedacht en hoe het geld er kwam. "In 1989 vier den wij ons vijftigjarig bestaan en we wilden daarom een feestje bouwen. Wij zijn een club die ser vice hoog in het vaandel heeft staan en we vonden dat ook de gemeenschap mee moest delen in ons feest. Er werden op ver schillende manieren gelden bij eengebracht en we hebben toen een lijst opgesteld met organisa ties, die wel een extraatje konden gebruiken. Akka werd ons onder de aandacht gebracht door de heer R. Deelstra. Hij werkt bij mij als administrateur en zijn zoontje bezoekt Akka". De zesjarige Andy Deelstra kreeg tijdens het korte officiële gebeu ren bij Akka een glansrol toebe dacht Hij mocht de lijst met de verfprent overhandigen aan de inkomend voorzitter van de Rota ry. Een groep andere bezoekertjes van Akka liet intussen zien, wat er allemaal wel niet mogelijk is op, onder en in het speeltoestel. Het uit kussens opgebouwde toestel is speciaal voor Akka ge maakt. Mevrouw K. van Hooy- donk, het hoofd van Akka, leidde de bezoekende delegatie van de Rotary rond in het centrum. Ze ED@ Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. 'De kinderen van Akka laten zien hoe blij ze zijn met het speelkussen. Op de achtergrond de heren W. F. van der Hofstede (I.) en J. J. L. Ebbink met een 'zelfgemaakt' kunstwerk van één van de kinderen. vertelde wat meer over de zeer individueel gerichte werkwijze van Akka. Het Middelburgse orthopedago gisch dagcentrum voor verstan delijk gehandicapte kinderen wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van drie tot ongeveer 17 jaar. Momenteel biedt Akka dagbesteding aan 24 kinderen en dat is iets meer dan de 20, die als norm gehanteerd wordt. Me vrouw Van Hooydonk: "Onze kinderen kunnen alleen maar hier terecht of ze moeten thuis blij- Door het luiden van de kerk klok zullen de inwoners van Nieuw- en St. Joosland er op zaterdag 6 april aan herinnerd worden dat de Hervormde diaconie een inzamelingsactie houdt voor een kinderzieken huis in het Poolse Gdansk. De gelden, die door middel van deze actie worden ingeza meld, worden aangewend voor de aanschaf van medicij nen. De inzameling vindt laats in het voorportaal van de Ne derlands Hervormde Kerk van 9.30 tot 12.30 uur. De gemeente Westkapelle neemt op donderdag 11 april officieel af scheid van haar gemeentesecre taris C. van Hercules. Het afscheid vindt plaats met een receptie in het verenigings gebouw 'Westkapelle Herrijst' aan de Markt 79 te Westkapelle, van 16 tot 17.30 uur. Daardoor wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Hercules. ven. Hun niveau is lagerdan dat van de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Al stroomt er soms wel eens een kind door naar dat onderwijs. Voor ouders bij ons komen hebben ze vaak al een lange weg afgelegd. Ze kie zen ervoor om hun kind zelf thuis op te voeden en dat brengt een grote belasting voor het gezin met zich mee. Je kunt zo'n kind en zulke ouders toch niet op de stoep laten staan, omdat je geen plaats hebt?" Akka is een onderdeel van de Stichting Verpleeg- en Rusthui zen Zeeland (SVRZ). Algemeen directeur G.C. dé Bruijn van de SVRZ vertelde de delegatie van de Rotary waarom tehuizen als Akka, die grotendeels betaald worden door de overheid, toch zo vreselijk blij zijn met giften van particuliere organisaties. "In de zorgsector wordt mede onder in vloed van de bezuinigingen heel creatief met geld omgespron gen", zei hij. "Er is wel een span ningsveld ontstaan. De normen zijn zo krap geworden dat bij voorbeeld in een centrum als dit, je vaak niet optimaal in kan spe len op de individuele handicaps van de kinderen. Met een gift van een organisatie als de Rotary kan dan, zoals nu ook gebeurd is, heel gericht materiaal worden ge kocht naar aanleiding van be hoeften Jrt het eigen centrum". Mevrouw A. de Winter bedankte de Rotary namens de Ouderraad van Akka. De cadeaus zijn al eni ge tijd bij Akka in huis. "Ik kan u verzekeren dat er met heel veel plezier al gebruik van gemaakt is", zei mevrouw De Winter. "De video heeft ook nog een ander doel. De kinderen kijken natuur lijk graag naar videofilmpjes, maar we gebruiken het apparaat ook bij bijvoorbeeld ouderavon den. We diepen dan een onder werp uit en vertonen daar een informatieve film bij". Basco-wijkbeheerder in Schoonenburg-Oost, de heer D. van 't Westende. Wijkbeheerder D. van 't Westen de heeft vanaf 1 april de beschik king over een ruimte in de uitbrei ding van het buurthuis De Schuur, Schoonenburg-Oost te Oost-Souburg waardoor het spreekuur van de woningbouw vereniging Basco kon worden uit gebreid. Vooruitlopend op de ontwikke ling van een aantal op te richten steunpunten in diverse wijken in Vlissingen en Souburg, stelde Basco eind 1990 in samenwer king met de gemeente Vlissingen een wijkbeheerder in Oost- Schoonenburg aan. Het doel was het bewerkstelligen van een in tensiever contact met de bewo ners over woon- en leefmilieu. Door het ontbreken van een vaste ruimte werd slechts een beperkt spreekuur gehouden op de donderdagavond. Door de beschikking over de ge noemde ruimte kan het spreek uur drastisch worden uitgebreid. Het wordt nu gehouden op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 tot 10.30 uur en op donderdag van 19 tot 20 uur. Bo vendien is er een telefonische be reikbaarheid, via het nummer 01184-65860, voor zaken als bu- renoverlast, graffiti, vandalisme, verontreiniging en algemene in formatie over Basco. De Faam en De Vlissinger streven voortdurend naar een steeds hogere kwaliteit. Mede daardoor zijn ze uitgegroeid tot de meest populaire huis-aan-huis media van Walcheren. Lezers en adverteerders zien en waarderen dat. Onlangs is de redactie weer uitgebreid met een nieuwe professionele kracht. Ook op het gebied van techniek en vormgeving streven we naar perfectie. Om de technische afdelingen daartoe in staat te stellen is wat meer tijd nodig. Daarom gaan vanaf deze week de volgende sluitingstijden gelden: The Hathern Band uit het Engelse plaatsje Hathern. De samenwerkende standsorga nisaties en "De Zeeuwse Groen tetelersorganisatie" organiseren met medewerking van tien agra rische bedrijven een open dag op Walcheren. Deze vindt zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 16.00 uur plaats, met de organisatie van deze dag wordt aangesloten bij het landelijke project kom in de kas. Op de bedrijven is te zien welk vakmanschap er nodig is voor de diverse teelten. De bezoeker kan tijdens de open dag kennismaken met de teelt van verschillende soorten bloe men en planten, zoals chrysant, trosanjer, fresia, alstromeria, iris en kalanchoë. Bij een tomatente- ler en een komkommerteler is te zien met welke moderne technie ken deze groenten worden ge teeld. Laanbomen in alle soorten en maten zijn te zien bij een boomkwekerij. Bij veehouderijbe drijven zijn koeien, varkens, scha pen en pluimvee te zien. Hoe kaas wordt gemaakt is te zien bij een heuse kaasmakerij. De organisatoren hebben speci aal voor de open dag een fiets en autoroute uitgezet die de be zoeker langs de deelnemende be drijven voert. Het historische stadje Veere en ook de Ooster- scheldedam is vlakbij. De route begint bij het bedrijf van de fami lie Ton, Nadorstweg in Middel burg en bij dat van de familie Brasser, Van 't Hoffweg'in Sint Laurens. Van zaterdag 6 tot maandag 8 maart is The Hathern Band uit Engeland te gast bij de Christelij ke Brass Band ONDA Middel burg. De Hathern Band staat onder lei ding van David Newman en geeft het komende weekeinde twee concerten. Het eerste concert is op zaterdagavond 6 april om 20 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Daarbij zal ook ONDA enkele nummers spelen en wordt er afgesloten met een massedband optreden. Zondagochtend geeft The Ha thern Band een koffieconcertje in het Wilhelminahuis te Wilhelmi- nadorp van 12 tot 13 uur. In het Stedelijk Museum Vlissin gen aan het Bellamypark wordt tot en met 14 april de ten toonstelling 'Vlissingen, 6 april 1572' gehouden. De expositie bestaat uit de origi nele tekeningen van Cees van der Burght die op verzoek van de Stichting Vesting Vlissingen ge maakt zijn rond het thema 'Vlis singen, 6 april 1572'. Cees van der Burght vertelt in zijn tekenin gen het verhaal van de gebeurte nissen rond 6 april 1572. De tekeningen waren bestemd als il lustraties voor het boek 'Vlissin gen in opstand tegen de Spanjaarden, 1572', en een pu blicatie gericht op basisschool leerlingen. Het museum is op werkdagen geopend van 10 tot 17 uur; op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Op eerste paasdag is het museum gesloten maar op twee de paasdag geopend van 13 tot 17 uur. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN Het beste adres voor kwaliteit en service 8 Coniferen ca. 30 cm hoog per stuk 6.50 per 8 assorti slechts HE 1 GROfcN! WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5. tel 01185-1623 ~1 Tegen inlevering van deze bon (geldig l m 30 maart 1991). De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat diagen Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goed koper zijn dan f 100.-. Het montuur van de gratis bril komt uit de In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. anti-kras. kleur, enz.) dan geldt een toeslag. i Geen andete kor tingen te zelfder tijd mm anti-kras, kli collectie monturen met 0 P T I C I E NS het rode driehoekje llfll Hf rrrrr. 0p beide bullen 1 jaar garantie Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearie Express winkels in heel Nederland Vlissingen, Lange Zelke 20

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1