PASEN Boekje over 6 april officieel gepresenteerd SPRINT PHOTO SS»**! Z2S3 C Mini-doolhof voor peuterspeelzaal heeft de peuterspeelzaal De Vro lijke Keet aan de Koepelstraat in Serooskerke de beschikking over een prachtig heringericht speel plein. Ter gelegenheid van de offi ciële ingebruikname plantte wethouder A. Bax-Broeckaert die ochtend, samen met wat peu ters, een lindeboom. Paashaas in Vlissingen LET OP WILKENS VLISSINGEN WINTERPERIODE GEBRUIKT VOOR VERNIEUWING EN AANPASSING Werkelijkheid PZC WEEKBLADEN PASEN De Faam en De Vlissinger VERVROEGD Advertenties voor deze editie moeten uiterlijk vrijdag 29 maart om 16.00 uur in ons bezit zijn. Redaktie: uiterlijk 10.00 uur in ons bezit. Jubilerende MMHC nodigt bejaarden uit voor bustocht Paashaas zorgt voor verrassing in Middelburg Model: VENETO edelstaal "Sfeervol tafelen" van uw cassettespecialist: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERSCHOORE VERGROTINGEN BINNEN I MIN. a*ar0 BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 13 27 MAART 1991 Miniatuur Walcheren opent weer haar poorten s!UiJÊlÊtm:iLh 'Pt -M *--T\ TrifflgrMM miM? ■M'tn. 4' si ;.-M» - -pr Bestaande situaties in een dorpje zijn tot in de kleinste details nagebouwd. Miniatuur Walcheren, het Madurodam van Zeeland, opent de ze week weer haar poorten voor het publiek. De afgelopen winterperiode is er hard gewerkt aan de vernieuwing en vooral de verjonging van het park. Samen met je moeder je eigen vrolijke paasboeket maken is een spannende bezigheid. Er zijn in deze tijd voldoende geuren de gele bloemen te koop waardoor je het voorjaar ook nog kunt ruiken. Voor de een zal de haas het symbool van Pasen zijn en voor een ander is het de kip met kuikens en eieren. En net zoals rood als kleur bij Kerst hoort, hebben we de traditie om ter gelegenheid van Pasen alles in geeltinten op elkaar af te stemmen. En een belangrij ke rol is daarin voor de bloe men weggelegd. Het is niet voor niets dat onze zuiderbu ren de gele narcissen paas bloemen noemen. Want Pasen en de start van het voorjaar horen bij elkaar en de narcis is het symbool voor beide. Waar U ook voor kiest: Alle medewerk{st)ers van De Faam en De Vlissinger wen sen U heel prettige paasda gen toe. Hof ToornvUedt is één van de nieuwe aanwinsten van Miniatuur Walcheren. Miniatuur Walcheren kende in ju ni 1954 haar officiële opening en heeft sindsdien een grote ont wikkeling doorgemaakt. Velen vonden de weg naar dit Walche ren in het klein, niet alleen dë toeristen maar zeker ook de be volking van Zeeland zelf. Het zal de regelmatige bezoeker opvallen dat er weer enkele ju weeltjes van nieuwgebouwde modellen zijn bijgekomen, zoals het Hof Toornvliedt waar straks in het echt Staatsbosbeheer zijn intrek zal nemen, en het bekende hotel Het Streefkerkse Huis in de duinen van Zoutelande. Verder zijn de kerken van Meliskerke, Oostkapelle, Oost-Souburg en Domburg geheel nieuw gebouwd. Maar het meest opvallende is de aanpak van de dorpskernen van Aagtekerke en Westkapelle, waarbij de traditie van het 'rond je' met daarop kerk en huisjes van een dorp is doorbroken. Er is plaats gemaakt voor een meer realistische vormgeving: Westka pelle is nu duidelijk herkenbaar een dijkdorp geworden zoals dat in de werkelijkheid ook het geval is. En bij Aagtekerke staan nu aan weerszijden van de kerk de huis- Door de herinrichting is het ka rakter van het speelplein aanzien lijk veranderd. Het eertijds winderige, open en stenen plein heeft een veel groener en beslo ten. karakter gekregen. Voor de twee- en driejarige peuters is het volgens de leiding en het bestuur van belang dat van de spelplek geborgenheid en beschutting uit gaat. Dat was ook het uitgangs punt van het ontwerp dat is verzorgd door de tuin- en land- schapsarchitekten van Bureau Bosch en Slabbers uit Gapinge. Een belangrijk en vooral avon tuurlijk element in het nieuw aan geklede plein wordt gevormd door een 'peuterdoolhof'. Wethouder A Bax-Broeckaert wordt bij het planten geassisteerd door enkele peuters terwijl ont werper J. W. Bosch de linde vasthoudt. MSssSmg©*? Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker. Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman. 01180-81171 en Marien Kaat, 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. In de Gevangentoren in Vlissin gen werd vrijdagmiddag 22 maart het eerste exemplaar van het boekje „Vlissingen in opstand tegen de Spanjaarden 1572" of ficieel overhandigd aan de Vlis- singse wethouder L. C. Poppe-de Looff. Zij ontving het boekwerkje uit handen van de voorzitter van de Stichting Vesting Vlissingen, M. G. W. Wiessner. Het boekje, dat in de boekhandel te koop is en waarvan de op brengst ten goede komt aan de festiviteiten op 6 april in Vlissin- Voorzitter van de Stichting Vesting Vlissingen M. G. W. Wiessner overhandigde in passelijk tenue het eerste exemplaar van het boekje en het lespakket aan de Vlissingse wethouder L C. Poppe-de Looff tijdens de bijeenkomst in de Gevan gentoren. gen, is geschreven door Doeke Roos en fraai geïllustreerd door Cees van der Burght. Speciaal voor de jeugd is door Aafke Verdonk-Rodenhuis vanuit het boekje een voor kinderen zeer leesbaar kort verhaal geschreven dat eveneens van de tekeningen van Van der Burght is voorzien; alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de Vlissingse basisscholen krijgen daarvan een exemplaar uitgereikt. Bovendien is een compleet lespakket sa mengesteld dat de basisscholen ter beschikking zal worden gesteld. Voorzitter Wiessner dankte in zijn toespraak alle betrokken instan ties, die het mogelijk hebben ge maakt dat op grote schaal bekendheid kan worden gegeven aan de gechiedenis, die ten grondslag ligt aan de 6 april- festiviteiten. In haar dankwoord maakte mevrouw Poppe gewag van een geweldig stuk cultuur participatie, waardoor niet alleen de festiviteiten op 6 april in de belangstelling komen te staan maar waardoor vooral ook een belangrijke koppeling is be werkstelligd in de richting van de educatie op de Vlissingse basis scholen. "Dankzij de geweldige steun vanuit het bedrijfsleven kunnen we spreken van een goed initiatief en van een goede zaak voor de Vlissingse samenleving", aldus de wethouder. jes zoals ze in de bebouwing van het dorp zelf ook gesitueerd zijn. Ook is er begonnen met de ver betering van de situatie rond het Kanaal door Walcheren. Dat ge deelte van het kanaal is geheel vernieuwd en de directe omge ving ervan werd in overeenstem ming gebracht met de werkelijkheid. En het zal vooral de jeugdige bezoeker plezier doen om te zien dat voor de Keersluis in Vlissingen nu ook be wegende slagboompjes staan opgesteld. Miniatuur Walcheren is dagelijks geopend van donderdag 28 maart tot en met zondag 20 ok tober van 9.30 tot 17 uur; in juli en augustus gelden er ope ningstijden van 9.30 tot 18 uur. Deze dames zijn in Oranjezon in Westkapelle ingespannen bezig met het versieren van hun paasei. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 Het beste adres voor kwaliteit en service. Het winkelend publiek in de Scheldestraat te Vlissingen wordt verrast door de paashaas. Op vrijdag 29 maart deelt een paashaas daar namelijk aan het publiek eieren uit waarin een ver rassing verborgen zit. De actie is op touw gezet door de winke liersvereniging uit de Schel destraat. In verband met is de sluitingstijd voor advertenties van van 3 april Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan nodigde de Middelburgse Mixed Hockeyclub alle in woners van de hoofdstad die dit jaar ook hun 80-ste verjaardag vieren uit voor een bustochtje door Zeeland. Vorige week woensdag was het zover. Een groep van 37 bejaarden, die zich via hun bejaardenhuis of Tafeltje Dekje hadden opgegeven, werd op de markt feestelijk uitgeleide ge daan door wethouder Mr. J.A.R.M.Douwes en de jongste jeugd van de Middelburgse Hockeyclub. De tocht ging via de kreken van Walcheren naar Schouwen waar in Kerkwerve werd uitgespan nen voor een kopje koffie. Tijdens de busrit werd een toelichting over de kreken en hun onstaan gegeven door de heer A.Boone, een groot kenner op dit gebied. Op zaterdag 30 maart zorgt een Paashaas voor aangena me verrassingen in het Mid delburgse winkelcentrum Lange Delft en omstreken. Aan het winkelend publiek deelt het dier op die dag paaseieren uit waarin een leuke prijs kan zitten. De Paashaas heeft die dag bovendien voor de kinderen een leuke verrassing in petto. De actie wordt op touw ge zet door de ondernemersver eniging Lange Delft, waarin winkeliers uit De Lange Delft, Segeersstraat, Herenstraat, St. Jansstraat, Koor- kerkstraat en Korte Delft hun belangenbehartiging hebben verenigd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1