informatiepagina van de gemeente vlissingen Commissies Sociale vernieuwing "vergaderen ook in Vlissingen Welzijnssubsidies 1992 nu aanvragen Uniek plan voor Arsenaalgebied If Met theater, maritiem centrum, kijktoren, winkels en woningen redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Wat is het? Convenant en Plan van Aanpak Sociale Vernieuwing Doel van de sociale vernieuwing Ook bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing! Meer informatie Maritiem centrum Theater Woningen en commerciële ruimtes Overige werken Parkeren Nederlandse Moslims vragen begrip Exploitatie Ingebruikneming Even bijpraten met wethouder Poppe-de Looft Oudheidkundige zaken Archief Sociale vernieuwing Sociale alarmering DE VLISSINGER Woensdag 20 maart 1991 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de term "sociale ver nieuwing" de laatste tijd veel discussies beheerst, zowel in de landelijke als in de plaatse lijke politiek. De kranten, radio en televisie berichten er regel matig over en het onderwerp komt ook steeds meer voor op de agenda's van maatschap pelijke organisaties, wijk- en buurtcomité's en van politieke partijen. Ook in Vlissingen! Het begrip sociale vernieuwing zal niet voor iedereen duidelijk zijn. De gemeente Vlissingen heeft zich onlangs bij de mi nister van Binnenlandse zaken als zogenaamde "Convenantge meente Sociale Vernieuwing" aangemeld. Hieruit blijkt dat zo wel het college van burge meester en wethouders als de gemeenteraad veel van dit nieu we beleid verwachten. Zij wen sen daaraan een hoge prioriteit toe te kennen. Zowel in de Be leidspuntennota voor de raadsperiode 1990/1994, de Be- leidstoelichting bij de Gemeen tebegroting 1991 als in het Welzijnsprogramma 1991 is daarvoor ruim aandacht. Begin maart hebben b en w de hoofdlijnennotitie "Sociale Ver nieuwing gemeente Vlissingen" vastgesteld: een (eerste) Plan van Aanpak waarin het college aangeeft op welke wijze aan het sociaal vernieuwingsbeleid in onze gemeente inhoud en vorm kan worden gegeven. Deze hoofdlijnennotitie houdt di rect verband met het zogenaam de Convenant Sociale Ver nieuwing dat inmiddels met de rijksoverheid is gesloten en dat aan de gemeenteraad in zijn ver gadering van 28 maart a.s. ter bekrachtiging zal worden aan geboden. Inhoud en reikwijdte van het so ciaal vernieuwingsbeleid en in aansluiting daarop het Plan van Aanpak, wordt door b en w van zodanig groot belang geacht dat behandeling daarvan in prak tisch alle raadscommissies plaatsvond of vindt. Het Plan van Aanpak is bedoeld als een eerste oriëntatie op het te voeren sociaal vernieuwings beleid in Vlissingen. Na instem ming door de gemeenteraad zal het aan alle mogelijk betrokken organisaties en gemeentelijke sectoren worden toegezonden met het verzoek om commen taar. Bovendien zal met veel van die organisaties ambtelijk rechtstreeks contact worden op genomen om het Plan nader toe te lichten. De centrale doelstelling van het sociaal vernieuwingsbe leid kan kort samengevat om schreven worden als: het bestrijden van bestaande of het voorkomen van dreigende maatschappelijke achterstan den. Dat kan volgens het ge meentebestuur alleen maar tot resultaat leiden als er intensief en nauw wordt samengewerkt tussen gemeente (bestuur en ambtelijk apparaat), maat schappelijke organisaties en vooral de burgers zelf! Daarbij wordt uitdrukkelijke gekozen voor een wijk- en buurtgerich te aanpak, in direct contact met de bewoners. Een klein schalige aanpak die voor iedereen overzichtelijk en hel der zal zijn; letterlijk dus "dicht bij huis". Het streven is erop gericht te ko men tot een wijk/buurtverdeling tussen gemeente, sociaal maatschappelijke instellingen en bewonersorganisaties. Een eerste aanzet is al gegeven voor Paauwenburg, de Schilders- buurt in Vlissingen en de Witte Wijk in Oost-Souburg. De rol van de gemeente zal daarbij vooral stimulerend, initië rend en waar nodig coördine rend zijn: de diverse partijen en organisaties, initiatieven en akti- viteiten bijeen te brengen om de gestelde doelen gezamenlijk te realiseren. Burgemeester en wethouders stellen in hun Plan van Aanpak uitdrukkelijk dat sociale vernieu wing niet alleen inhoudelijk maar ook bestuurlijk en ambte lijk vernieuwend is of moet zijn: "een vernieuwende aanpak waarbij de traditionele manier van beleidsontwikkeling niet meer de enige manier hoeft te zijn; niet alleen bij de maat schappelijke organisaties maar ook binnen het gemeentelijk ap paraat zelf zal er een mentali teitsverandering moeten komen. Het voortborduren op bestaande en tradionele werkwijzen maakt geen sociale vernieuwing." Zo zal door veel secties binnen de gemeente een ambtenaar aan gewezen worden die als aan dachtsfunctionaris een wijk krijgt toebedeeld. Op die manier kan intern gewerkt worden met wijk teams, bestaande uit bijvoor beeld ambtenaren van de sectie welzijn, beplantingen, onderwijs of wonen en milieu. Verder is het de bedoeling voor- bepaalde wijken wijkbemidde- laars aan te stellen die vanuit het wijk- of buurtcentrum klaar staan om klachten van bewoners met betrekking tot de woon- en leef omgeving aan te horen en deze klachten zo direct mogelijk op te lossen. Daarmee is, aldus het college, niet gezegd dat de in de afgelo pen jaren geleverde prestaties 1991 Is nog niet eens drie maanden oud. Toch wordt het, ook wat betreft het welzijns werk, al weer tijd om verder in de toekomst te kijken. Dat houdt verband met het opstel len van de gemeentebegroting voor 1992, een tijdrovende klus. Vandaar dat u nu al een aanvraag moet indienen als uw organisatie volgend jaar voor welzijnssubsidie in aan merking wil komen. Voorbeel den zijn organisaties voor ouderen en jongeren. Maar ook instanties die zich met emancipatie bezig houden kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Krijgt uw instelling of vereniging in 1991 subsidie, dan hoeft u niet voldoende waren. Maar het sociaal vernieuwingsbeleid zal de mogelijkheid geven om extra impulsen te geven op beleidson derdelen waar weerbarstige pro blemen, ondanks alle inspanningen, nog onvoldoende opgelost zijn. Het spreekt voor zich dat bestuurlijke sturing van dit ge heel noodzakelijk en onmisbaar is. Om daaraan vorm en inhoud te geven is er inmiddels een Be leidsgroep Sociale Vernieuwing ingesteld, onder voorzitterschap van een van de verantwoordelij ke coördinerende wethouders en waarvan de projectmanager sociale vernieuwing, de heer Th. Goosens en de wijkcoördinator, de heer C. van Wezel, deel uitmaken. Zowel op bestuurlijk als op amb telijk niveau bestaat de opvatting dat de doelstellingen van het so ciaal vernieuwingsbeleid een slagvaardig en duidelijk hande len van gemeentewege vereist. De burgers moeten daarbij uite raard direct betrokken worden. Het is de bedoeling om het soci ale vernieuwingsbeleid jaarlijks in brede kring aan de orde te stellen. Ook tussentijds zullen de ontwikkelingen op het gebied van sociale vernieuwing gerap porteerd worden aan de betrok ken raadscommissies en de gemeenteraad. Voor meer informatie over so ciale vernieuwing in Vlissin gen kunt u terecht bij de projectmanager, de heer Th. Goosens, telefoon: 87508 of de wijkcoördinator, de heer C. van Wezel, telefoon: 87335. niets te doen. Het aanvraagfor mulier wordt u dan automatisch toegezonden. Staat uw organi satie niet in het, eind vorig jaar door de raad vastgestelde, wel zijnsprogramma 1991? In dat ge val kunt u telefonisch een formulier aanvragen bij de sectie welzijn, volksgezondheid en cul tuur in het stadhuis. Het rechtstreekse telefoonnummer is 87334. De aanvragen moeten uiterlijk 1 april 1991 zijn ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. Tot slot: als u niet tijdig aan vraagt, kunt u niet voor subsi die in aanmerking komen! Deze week vergaderen weer di verse vaste commissies van ad vies en bijstand. Het gaat om: - Onderwijs, woensdag 20 maart; - Financiën, woensdag 20 maart. Het architectenbureau Wisse, Tuinhof en Slemmer heeft een (gewijzigd) schetsplan ontwik keld voor het Arsenaalgebied. Dat is het terrein tussen de Zeilmarkt en de Oranjedijk. Om het plan uit te voeren wil de gemeente een overeen komst sluiten met Bouwmaat schappij Ufkes Apeldoorn BV. Het gaat om restauratie en ver bouwing van het huidige Arse naalgebouw en bebouwing van de grond daar omheen. Het plan omvat een maritiem centrum van 3165 m2 (het hele Arsenaalgebouw), een uit zichttoren van 34 meter hoog, een theater, een evenemen tencentrum, commerciële ruimten (winkels, horeca e.d.) met een totale oppervlakte van 1530 m2, een overdekt binnen plein en 30 woningen. De tota le gemeentelijke investering in dit project bedraagt ruim f 11 miljoen. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in te stemmen met deze manier van ontwikkeling van het Arsenaal- gebied. Het plan is daarom deze week in diverse commissies besproken. Het komt morgen, donderdag 21 maart, ook aan de orde in de projectgroep Bin nenstad. De gemeenteraad zal zich er donderdag 28 maart aan staande over buigen. Als de raad dit besluit neemt, is een grote stap gezet in de richting van realisering van het derde be langrijke grote project voor Vlis singen (naast het winkelcentrum Scheldeplein en de boulevard bebouwing). Voor het hele project is een be- drijfsconcept opgesteld. Onder deel daarvan vormt een mari tiem centrum. Dit zal een toeristische attractie moeten worden. Hiervoor zal het Neder lands Omroep Produktie Bedrijf (NOB) een concept uitdenken en uitvoeren. Dit bedrijf heeft veel ervaring in het ontwikkelen van Deze bijeenkomsten worden ge houden in het stadhuis en begin nen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda's liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. attracties in grote recreatiepar ken. Er wordt gemikt op een be zoekersaantal van 350.000 per jaar. Een ander belangrijk planonder deel is het theater. De gemeente wil daarover zeggenschap heb ben, met name om culturele eve nementen te programmeren. Voor dit "zakelijk recht" wil de gemeente eenmalig f 3 miljoen betalen als onderdeel van de to tale financiering van het project. Voor het theater moet voor 1 juni 1991 een programma van eisen klaar zijn. De woningen in het plan zijn ge dacht aan de zeezijde. Ze mo gen zowel voor permanente als voor recreatieve bewoning zijn. De commerciële ruimtes (o.a. winkels en horecazaken) moeten in de toeristisch-recreatieve branche in gebruik komen. Dit moet voor 1 juni 1991 nader wor den uitgewerkt. De eerste toewij zing van deze bedrijfsruimten moet het college van b&w goed keuren, zo staat in de overeen komst met Ufkes. Bij het plan horen ook enkele openbare werken. De belang rijkste daarvan is het overdekte binnengebied. Om dit uit te voe ren krijgt de gemeente van het ministerie van Economische za ken een subsidie van f 2 miljoen. B&w willen dit bedrag beschik baar stellen aan Ufkes voor uit voering van het bouwplan. De gemeente zal op haar beurt de inrichting van de Zeilmarkt voor haar rekening nemen. Burgemeester en wethouders zullen zorgen dat er 300 par keerplaatsen voor personenau to's komen. Die zullen worden aangelegd op het Arsenaalter rein zelf, op de Stenenbeer Vanaf 16 maart tot 15 april is voor de in Nederland wonende en werkende Moslims de vasten maand Ramadan. In de praktijk betekent het dat men zich onthoudt van eten, drinken en geslachtsverkeer, ge durende 29 of 30 dagen per jaar. De Moslims in Nederland doen een beroep op uw begrip en me deleven. (daaraan wordt gewerkt op de plaats van het voormalige post kantoor), in de Wilhelminastraat en aan de Commandoweg. Aan de Commandoweg willen b&w ook 10 busparkeerplaatsen aan leggen. In totaal willen b&w 111.200.000,- in het project investeren. Dit be drag is opgebouwd uit bijdragen voor het theater (f 3 miljoen), de restauratie van het Arsenaal (f 2,5 miljoen), de exploitatie (f 1 miljoen), de openbare werken (f 2 miljoen) en het tekort op de grondexploitatie (f 2,7 miljoen). Voor financiering van het hele project zal Ufkes zich sterk ma ken. In totaal gaat het om een in vestering van f 19,5 miljoen. Volgens de overeenkomst met Ufkes zal dit bedrijf uiterlijk 1 juni 1991 de benodigde bouw- aanvraag bij de gemeente in dienen. Het ontwikkelde schetsplan past binnen de eerste proce dureel vastgelegde planologi sche kaders voor het Arsenaal- gebied. Als de bouwvergunning is ver leend moet binnen een maand de eerste paal de grond in. De planning gaat er van uit dat omstreeks oktober 1991 het geval zal zijn. Het hele project moet uiterlijk 1 mei 1993 in gebruik en voor het publiek toegankelijk zijn. Op de tekening: het plan voor het Arsenaalgebied gezien vanaf de zeezijde. Van links naar rechts: de serre van het Arsenaalrestau rant, het Arsenaal zelf (waarin het maritiem centrum komt), de uitkijktoren met lift, de commer ciële ruimtes (winkels, horeca e.d.), het gebouw met 30 wonin gen. Uiterst rechts de contouren van de achterzijde van de Pinksterkapel. Het theater be vindt zich aan de zijde van de Mi- chiel de Ruyter jachthaven (op de tekening niet zichtbaar). Dit jaar, 1991, herdenken wij het 500-jarig bestaan van de Gevan gentoren aan de de Boulevard. Enkele weken geleden had ik de eer de historische overzichtsten toonstelling te openen, die een eerste is in een reeks van ten toonstellingen en lezingen. Het tentoonstellingsproject draagt de naam "Tijdsbeeld". Vijf beelden de kunstenaars zullen de komen de maanden hun beeldende visie geven rond dit thema. Een be zoek aan deze tentoonstelling beveel ik u van harte aan! Zoals op zovele plaatsen in Vlis singen wordt ook aan de Helle- bardierstraat hard gewerkt aan de restauratie van het voormalige Gasthuis, de nieuwe vesti gingsplaats van het gemeente archief. Een schitterende accommodatie die ons vele mogelijkheden biedt zoals: studiezaal, multi-functio- nele ruimte en archiefbewaar plaats. De verhuizing zal hoogst waarschijnlijk in mei of juni plaatsvinden, zodat nog voor de zomervakantie de nieuwe huis vesting voor het publiek kan wor den opgesteld. De officiële opening zal later in het jaar plaatsvinden. Zoals afgesproken, bij het aantre den van dit college, in het be leidspuntenprogramma 1990/ 1994 zal sociale vernieuwing de komende jaren een belangrijk on derdeel uitmaken van het Vlis- singse beleid. Deze maand wordt het convenant en het plan van aanpak in hoofdlijnen door de gemeenteraad vastgesteld. Sociale vernieuwing is erop ge richt de positie van mensen te verbeteren, die in een achter standsituatie zijn geraakt of drei gen te raken. Het gaat erom de toegankelijk heid voor burgers in de maat schappij te vergroten en het isolement op te heffen. Kenmerk van het Vlissingse Plan van Aan pak voor sociale vernieuwing is de wijkgerichte aanpak. Sociale vernieuwing zal in Vlis singen vooral een aanpak ken nen op grond van de wijkindeling met eigen wijkgerichte proble men. Niet alleen vanuit de ge meente zal er aandacht aan besteed worden, ook de maat schappelijke instellingen, zoals woningbouwverenigingen, op bouwwerk, buurthuiswerk, oude renwerk, enz, worden in deze sociale vernieuwing betrokken. Op dit moment zijn er al de eerste aanzetten voor deze contacten tussen de gemeente en de instel lingen geweest. Vanuit de gemeentelijke organi satie werken twee medewerkers aan sociale vernieuwing. Een daarvan zal vooral "in de wijk" zelf bezig zijn. Dus niet alleen vanuit het stadhuis wordt aan so ciale vernieuwing gewerkt; ook vanuit de wijk! Zoals u vorige week op deze pa gina heeft kunnen lezen, gaat Vlissingen beginnen met een ei gen Alarmeringssysteem, na goedkeuring van de gemeente raad, gebaseerd op de bestaan de alarmeringsinstallatie van de Stichting Huisvesting voor Oude ren in "Ter Reede". Het gemeen tebestuur vindt het belangrijk een eigen systeem te kunnen aanbie den aan de inwoners (ook weer in het kader van sociale vernieu wing)! Maar het is ook mogelijk subsidie te krijgen voor het ande re al bestaande systeem van B.A.Z. uit Domburg. Sociale Vernieuwing in de Witte Wijk (foto: Ruben Oreel).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7