Natuurbescherming Staten vergadering Afscheid bestuurders Parket Parket Tarkett Plankwood f99 KRUISWERK 9? ffê tW' Uw specialist in vloeren Maandaanbieding: nfl-i Een waterbed koopt u bij Sleeptrend! Harris/Wood lamel eiken natuur parket loos SLIKKEN VAN DE HEEN IN BE 1U)KI Donderdag 28 maart, 10.00 uur, vergaderen provinciale staten in de statenzaal, Abdij 10, Middelburg. De vergadering is openbaar. Wegen Waterschappen Cultuur Duinen Inspraak Gezondheidszorg Aan zet Bootdiensten J. Valckestraat 11 Goes 01100-12041 Fax 01100-50158 Nieuwstraat 11 Middelburg 01180-39523 Parket Kurkparket Kurkvinylparket Lamett, Pergo, Multifloor, Ecofloor, etc. Laminaatvloeren, v.a. 59,- p/m2 Deze investeringen vereisen goed en vakkundig advies, zodat je jarenlang plezier beleeft aan een vloer die bij J.W. is gekocht. Wij leveren o.a. de bekende merken parket die je toch in de betere vakhandel treft: Tarkett Deko Marty Dan Wood Gilde parket Harris Wood Prima cork Junckers Lamett etc. (let op onze maandelijkse aanbieding) Toplaag 3.6 mm kant en klaar afgelakt J.W. prijs wj Wij leveren bijna alles uit voorraad ZIEKENVERZORGING THUIS - dagelijkse verzorging van een zieke - gevolgen van langdurig in bed liggen - voeding voor zieken - medicijngebruik "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN Omdat u minder betaalt voor goede smaak en superieure kwaliteit en ook de Consumentenbond Sleeptrend de grootste en voordeligste vindt. Bewonder nu onze nieuwste modellen en accessoires. Welkom! \\es Sooó»*' ,p\°e '.<5 tui* Woensdag 20 maart 1991 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER I E UWS De natuur zit ingenieus in elkaar. De bescherming van de natuur kan daarom niet eenvoudig zijn. Dat geldt te meer als de bedreidingen in de natuur ernstig zijn. Tegenmaatregelen moeten als gevolg daarvan omvangrijk en ingewikkeld zijn. Rijk, provincie, gemeenten en natuurbeschermers hebben in de loop der jaren een eigen "natuur- taal" ontwikkeld. Ter ontrafeling van het jargon is bij de provincie de brochure Het idioom van de natuurbescherming gepresen teerd. Het onderscheid en de overeen komst tussen natuurgebieden, natuurreservaten, natuurterrei nen en natuurmonumenten wordt verklaard. Ook aan interna tionale benamingen, zoals wet lands, wordt aandacht besteed. WtT VWJ TOeOAXKELUK De relatie natuur-agrarisch ge bruik wordt verwoord in relatieno- tagebieden en beheersgebie den, waarvoor verschillende re gels gelden. Begrippen als grote landschaps eenheid, stiltegebieden, grond waterbeschermingsgebieden, waterkwaliteitsplan, gebieden met bijzondere natuur- en land schapswaarden, kerngebieden en verbindingszones worden na der verklaard. Wie en wat komen kijken bij aan koop en beheer van natuurgebie den wordt gemeld, evenals de verzorging van kleine landschaps elementen en de rol daarin van de stichting Landschapsverzorging Zeeland. Milieuvoorlichting, milieu-educa tie, ruilverkavelingen en bosbij- drageregelingen zijn evenmin vergeten. De brochure wordt afgesloten met een woordenlijst. Het idioom van de natuurbe scherming is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. De hoorcommissie bestem mingsplannen hoort woensdag 27 maart, 10.00 uur, de heer mr. C. Kool, die namens mevrouw A. Langejan-Nijenhuis uit Vrouwen polder bezwaar heeft aangete kend tegen het bestemmings plan Vrouwenpolder horecabe drijven Veersedam. In het bestemmingsplan van de gemeente Veere wordt ruimte geboden voor uitbreiding van horecabedrijven-snackbar. Me vrouw Langejan richt zich tegen de uitbreiding van de snackbar. De commissie hoort woensdag 27 maart, 10.30 uur, de heer J. Lossie uit Hulst. De heer Lossie vindt het niet terecht dat het Oranjebolwerk in Hulst is opgeno men in het bestemmingsplan Ha venfort. Zijn voorkeur gaat uit naar het bestemmingsplan voor de binnenstad. Behalve de bezwaarden worden ook de respectieve gemeente besturen in de gelegenheid ge steld hun standpunt toe te lich ten. De hoorzittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. WÊÊ Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400, en bij de dienstkringkantoren van provinciale waterstaat: Zierik- zee. Havenpark 8; Goes, Kloe- tingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1; Axel, Zuidsingel Een van de eerste agendapunten is het onderzoek van de geloofs brieven van alle statenle den. Uit de geloofsbrieven moet blijken of de 6 maart gekozen le den voldoen aan de voorwaarden om het provinciaal bestuur dersambt te kunnen bekleden. Voorwaarden zijn onder meer dat statenleden in hun provincie wo nen, 18 jaar of ouder zijn en geen onverenigbare betrekkingen hebben. Een statenlid kan bij voorbeeld niet ambtenaar zijn in dienst van dezelfde provincie. Vrijdag 12 april komen provinciale staten van Zeeland voor het laatst in de huidige samenstelling bijeen. In de vergadering wordt afscheid genomen van de leden van de staten die zich niet herkiesbaar hebben gesteld en van hen die op basis van de verkiezingen van 6 maart hun statenlidmaatschap niet kunnen voortzetten. In de vergadering zal de voorzitter van de staten - de commissaris van de koningin - de scheidende statenleden toespreken. De openbare bijeenkomst, in de statenzaal. Abdij 10, Middelburg, be gint om twee uur 's middags. Direct aansluitend wordt de vetrekken- de provinciaal bestuurders een openbare receptie aangeboden. De receptie is eveneens in het statenzaalcomplex. WM De staten wordt 1,1 miljoen gul den gevraagd voor verbetering van een deel van de weg Yerse- ke-rijksweg A58. Er is 2,2 ton nodig voor tijdelijke verbeteringen aan het fietspad langs de weg Middelburg-Kou- dekerke. Definitieve oplossingen komen aan bod bij de totale aan pak van de weg over twee tot vier jaar. Als provinciale staten akkoord gaan met het rapport "De bakens verzet" wordt het aantal water schapsbestuurders in Zeeland teruggebracht van 390 naar 185. Ook in de zetelverdeling tus- sende verschillende belangen groeperingen komt verandering. De verkiezingen voor de zeven waterschappen gaan samenval len met gemeenteraads- of provinciale-statenverkiezingen. De wijzigingen moeten op basis Mensen met een lichamelijke handicap moeten in de gelegen heid worden gesteld zoveel mo gelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat is het uitgangspunt van de beleidsnota lichamelijk gehandicapten in Zee land, die de staten ter vast stelling wordt aangeboden. De Zeeuwse stichting voor gehandi captenbeleid en het Gehandicap ten adviesbureau spelen een belangrijke rol. Het Zeeuws jeugdorkest bestaat 2 5 jaar en krijgt voor zijn jubileum viering een subsidie van 10 dui zend gulden. De klokken van Arnemuiden zijn dringend toe aan restauratie. De opknapbeurt aan het carillon uit de zeventiende eeuw kost 33 duizend gulden, waarvan het grootste deel is vergaard door de "Vrienden van het carillon". De staten wordt voorgesteld 4 dui zend gulden beschikbaar te stellen. In Vlissingen komt een Antie Dis criminatie Bureau Zeeland, waar vanuit de hele provincie klachten kunnen worden gemeld over ras sendiscriminatie. Over een perio de van drie jaar krijgt het bureau een subsidie van 75 duizend gulden. De stichting Duinbehoud wil voor haar kwartaalblad Duin een the manummer maken over alles wat groeit en bloeit in de duinen van Zeeland. Ook wordt aandacht be steed aan beleid en beheer. De stichting vraagt de pro vincie voor het project een subsi die van 5 duizend gulden. Staten beslissen over subsidie voor Anti Discriminatie Bureau. van reglementen worden door gevoerd. Voor een goede opvang en bege leiding van kinderen en ou ders in het nieuwe Sophia Kin derziekenhuis in Rotterdam moeten speciale voorzieningen worden getroffen, zoals logeer- mogelijkheden voor de ouders., Provinciale staten wordt ge vraagd daarin een bijdrage te le veren. Het voorstel is hetzelfde bedrag uit te trekken, dat de 30 gemeenten in Zeeland beschik baar stellen met een maximum van 30 duizend gulden. De staten wordt mededeling ge daan van op stapel staande plan nen, waarop in de loop van het jaar inspraak wordt geboden. Windenergie, jeugdhulpverle ning, bodemsanering, cultuur, vrijwilligerswerk, zwakzinnigen zorg, bosbouw en recreatie en toerisme zijn enkele voorbeel den. De heer J.M. Zaadnoordijk uit Vlissingen heeft bij de staten ge klaagd over het niet tijdig ter inza ge liggen van openbare-verga- derstukken bij het bureau voor lichting. Het voorstel luidt de klacht ongegrond te verklaren. Te gelijkertijd wordt gedeputeerde staten gevraagd ervoor te zorgen, dat stukken voor com missie- en statenvergaderingen zo vlug mogelijk beschikbaar zijn. Voor een sterke presentatie van Zeeland buiten zijn grenzen is het nodig om te weten hoe "men" over de provincie denkt. Een on derzoek daarnaar, op basis van de toekomstvisie Zeeland aan zet, kost 80 duizend gulden. Verder wordt 25 duizend gulden ge vraagd voor het maken van voort gangsberichten over elementen uit Zeeland aan zet. Het geld moet komen uit een post van 435 dui zend gulden, waaruit verder kosten moeten worden betaald voor een wooninformatiepunt, een Zeeuws sportcentrum, be wegwijzering van toeristische routes en een afvalverwijde ringsplan. Voor de reparatie van het roer van de dubbeldeks veerboot Prins Willem-Alexander, na een scha- devaring, wordt de staten een kre diet van 830 duizend gulden gevraagd. Verder beslissen de staten over nader onderzoek naar het huren van een veerboot. Mogelijkhe den waaruit moet worden geko zen, zijn nieuwbouw in op dracht van de provincie, huur van een veerboot van de nv Teso (Den Helder-Texel), huur van Vroon bv in Breskens en huur van een veer boot op catamaranbasis van C.J. Davidse in Dordrecht. f-.'-ï Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 J— ÉÉi®8 Eiken 3-strooks vloer met eiken plint Bekend v.d. T.V. Zie de T.V.spots Wegens waterschade konden wij in ons filiaal te Middelburg niet optimaal funktioneren. Daarvoor onze excuses. Vanaf heden kunnen wij u onze parketvloeren weer optimaal tonen. De koffie is klaar! De Kruisvereniging Walche- ren-Oost organiseert in Arne muiden een cursus De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: De cursus wordt gehouden in het nieuwe wijkgebouw, v. Vollenhovestraat 1 te Arnemui den. Start woensdagmiddag, 27 maart, van 14.00- 16.15 uur. Cursusduur 5 middagen. Kosten van de cursus 10,- voor leden en 12,50 voor niet-leden, inclusief cursusboekje. De cursus staat open voor alle bewoners van Walcheren. Voor inlichtingen en opgave: Kruiswerk Middel burg, Roozenburglaan 18, tel. 01180-14366 op werkdagen van 09.00-12.00 uur. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 VTJ7 WATERBEDDEN Goes Wijngaardstraat 49 01100-16036 (donderdagavond koopavond; zaterdag dicht, zondag open!) Wij zijn met vakantie van 9 t/m 16 maart a.s. 0P NAAK DC 100 SPECIAALZAKEN! üOO< de' 5ót\a' at* v i\\0tt° etfe' J»*' .V* L*e* EuropaTuin GOES EuropaTuin Beveland Nieuwe Rijksweg 2B Tel: 01100 -15395 RENESSE EuropaTuin Braber Laöne20. Tel. 01116 -1820 een lijn hoort recht getrokken, een punt hoort stipt gezet, voor den boer drukkers is dat geen probleem. NNNNM" middelburg 01180-81000 J\NKKjM

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17