Dwangmatig piekeren Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beurs Allerlei Onderwijs Lezingen Door drs. Thomas Klabbers NOGMAALS: GENEESMIDDELEN Gezondheid Buurt/wijk Sport Politiek Vrije tijd DE KLEINE ONDEUGDEN (1) PSYCHOCONSULT DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 maart 1991 Vrouwenwerkgroep - De Vrou wenwerkgroep COCOV-COC- Midden-Zeeland houdt op vrijdag 22 maart een vrouwenavond on der het thema Vrouwen en Aids. De avond begint om 20.30 uur in het gebouw aan de Eigen- haardstraat 2 te Middelburg en wordt afgesloten met een ge woon vrouwencafé met muziek. Lentefeest - De COC regio Midden-Zeeland houdt op zater dag 23 maart haar Lentefeest om 21 uur in het COC-pand aan de Eigenhaardstraat 2 te Mid delburg. Lente - De afdeling Walcheren van de Kon. Ned. Natuurhistori sche Vereniging verzorgt een drietal lente-activiteiten. Op vrij dag 22 maart houdt Maurice Jansen een lezing over het flora- onderzoek op Walcheren om 20 uur in de CSG te Middelburg. Op zaterdag 23 maart is er een duin en strandexcursie in Zoutelande en op dinsdag 26 maart wordt er een fietstocht gehouden. Inlich tingen 01188-2151. Jaarvergadering - De afdeling Middelburg van de Bouw- en Houtbond FNV houdt op vrijdag 22 maart een jaarvergadering in Het Zuiderbaken om 19.30 uur. Na het formele gedeelte zal aan een aantal leden onderscheidin gen worden uitgereikt voor 60-, 40- of 25-jarig lidmaatschap. Concert - In de Kapel van St. Maarten te Hoogelande wordt op zondag 24 maart een concert ge geven door de harpiste Riet Kep- pel. Het concert begint om 14.30 uur. Gespreksgroep - Fiom-Zeeland houdt op een nader te bepalen datum een gespreksgroep voor alleenstaande ouders met de mo gelijkheid tot het leggen van con tacten, het uitwisselen van ervaringen en het praten over het verleden. De groep wil tien keer bijeen komen. Inlichtingen 01180-27311. Roemenië - De Stichting Kle ding Inzameling Charitatieve In stellingen houdt op donderdag 28 maart een kledinginzameling in Arnemuiden ten behoeve van inwoners van Roemenië. Fancy-fair - De Franck van Bors- seleschool te Borssele houdt op zaterdag 23 maart een fancy-fair in de school onder het thema Va kantie_yanJ0j^J[6jJur. HCC-Zeeland - Op maandag 18 maart houdt HCC Zeeland in wijkcentrum Open Hof in Vlissin- gen een bijeenkomst om 20 uur. Informatie-avond - Het TM- centrum Zeeland houdt op maan dag 18 maart een bijeenkomst in zaal 1 van de Zeeuwse Biblio theek. Op dinsdag 19 maart ge beurt dat in het TM-centrum Zeeland aan de Kloetingseweg 5 in 's-Heer Abtskerke. Beide bij eenkomsten beginnen om 20 uur. Thema-middag - Het gewest Zeeland van de NCVB houdt een thema-middag op donderdag 21 maart om 13.30 uur in de Stads schouwburg. Kunsthistorica J. Kiers spreekt over het onder werp: Vrouw en beeldende kunst. Collecte - Van 17 tot en met 23 maart wordt in Koudekerke de jaarlijkse Simavi-collecte gehou den onder het motto 'Lopen kost levens, rijden kost geld'. Prunus rooien - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Ver eniging houdt op zaterdag 16 maart in het waterwingebied van Oranjezon het zogenaamde pru- nusrooien vanaf 9 uur. Liefheb bers kunnen nadere informatie inwinnen op het telefoonnummer 01189-2819. Expo - In de Volkssterrenwacht in Middelburg wordt op zaterdag 23 maart om 20 uur een expo van blijvend karakter geopend met de titel UFO's door de tijd. De expositie is opgezet door OTUP. Vrouw Zijn-ochtend - De Evan gelische Omroep houdt woens dag 27 maart een Vrouw Zijn-ochtend van 9.30 tot 11.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Bergweg in Goes. Over het onderwerp Kostbaar en bruikbaar spreekt Paulien Lens. Expositie - Op de 2e verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek is van 5 maart tot en met 13 april de tentoonstelling Er zit 'muziek' in Zeeland te bezichtigen. Deze expositie, ingericht door het Zeeuws Documentatiecentrum, laat zoveel mogelijk facetten van het muzikale gebeuren in de pro vincie zien. CNV - De subdistrictsraad Wal cheren van het CNV houdt op dinsdag 26 maart een vergade ring in de Getuigeniskerk te Mid delburg om 19.30 uur. Mw M. Nienhuis-v.d. Werf houdt een in leiding over de arbeidsvoorzie ningswet. Snuffelmarkt - In de sporthal van de Zeevaartschool in Vlissin- gen wordt op zaterdag 23 maart van 9 tot 17 uur een snuffel markt gehouden. Onderwijsdag - Op woensdag 24 april wordt de derde Katholie ke Onderwijsdag georganiseerd in S.G. De Vaart, Axelstraat 249 te Terneuzen. Terrariumbouw - Op vrijdag 22 maart houdt H. J. Meulblok uit Oss een dialezing bij aquariumvereniging Barbus Con- chonius in het verenigingsge bouw aan de Herengracht 52 over het onderwerp Terrarium- bouw en het Oerwoud. De lezing begint om 20 uur. Dromen - De ZVU in Middelburg houdt op woensdag 27 maart om 20 uur een lezing in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk te Middelburg. Spreekster is Erica Duvekot-de Jager over het onderwerp Dro men en hoe je met je eigen dro men kan omgaan en hoe ze je bestaan kunnen verlichten. In- lichtingen 01180-34800. Reuma - Op zaterdag 23 maart houdt de Reumapatiënten Vere niging Midden-Zeeland om 14 uur een bijeenkomst in het ge bouw De Stenge te Heinkens- zand. Een reumatoloog en een revalidatiearts houden dan een lezing, met na afloop de mogelijk heid tot het stellen van vragen. Gevangentoren - In verband met het 500-jarig bestaan wor den in de Gevangentoren op 20 maart twee lezingen gehouden en niet zoals eerder vermeld één op 20 maart en één op 27 maart. De eerste lezing wordt om 20 uur gehouden door L. de Coninck met als thema: Waarom zijn de Zeeuwen klein en donker en de Spaans-Belgische invloeden in het Zeeuwse. Na de pauze spreekt R. den Broeder over de stedebouwkundige aspecten rond de Gevangentoren. Sociaal denken - Op donderdag 21 maart houdt drs. H. Noorde- graaf een lezing over de actuele betekenis van het christelijk so ciaal denken op het gebied van sociale zekerheid en nieuwe ar moede. De lezing wordt gehou den op initiatief van DISK in de ronde zaal van De Hoeksteen aan de Rozenburglaan 22 te Middel burg om 19.30 uur. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Stel dat u of uw huisarts tussen Vorige maand kon u in onze ru briek lezen dat er bij het Zieken fonds een nieuw "Geneesmiddelen Vergoedings systeem" ingevoerd gaat wor den. Dat zou eigenlijk per 1 aril gebeuren. Maar die grap gaat niet door. Nu wordt dat nieuwe GVS per 1 juli 1991 ingevoerd. Dat is tenminste de bedoeling van de staatssecretaris van Vblksgezondheid Simons. Ook de publiciteitscampagne van hét ministerie van WVC is drie maanden uitgesteld. Als alles goed gaat zult u vanaf eind mei in de kranten op de hoogte ge bracht worden van de details. Ook zullen er Postbus-51-folders vgrspreid worden. Ir* het kort komt het nieuwe systeem op het volgende neer. twee verschillende merken van een bepaald soort geneesmiddel kan kiezen. En dat die twee even goed zijn. En dat ze in prijs ver schillen. Dan vergoedt het Zie kenfonds alleen het goedkopere geneesmiddel helemaal. Wilt u liever het duurdere, dan moet u voortaan het verschil zelf bij leggen. Met vragen hierover, of over iets anders, kunt u bellen of op het spreekuur komen. De spreekuur tijden zijn: in Middelburg, op maandag en woensdag van 14 tot 16 uur, en op dinsdag en don derdag van 9 tot 12 uur; in Vlis singen, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, en bovendien op dins dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Tot ziens! Ziekenverzorging - De Kruisver eniging Walcheren-Oost houdt in Arnemuiden een cursus Zieken verzorging Thuis in het wijkge-' bouw aan de Van Vollenhove- straat 1 te Arnemuiden. De start is op woensdag 27 maart van 14 tot 16.15 uur en de cursus duurt vijf middagen. Inlichtingen 01180-14366 tussen 9 en 12 uur. De Witte Wijk - Het bestuur van het huurderscomité De Witte Wijk houdt op donderdag 21 maart om 19.30 uur een openba re vergadering in burrthuis De Schuur te Oost Souburg. Bachtenreede - De activiteiten commissie Bachten Reede houdt op donderdag 21 maart een voor jaarsmodeshow. De show begint om 19.30 uur. Kindermusical - De Kindermusi calvereniging 't Zand geeft op vrijdag 15 en 22 maart haar jaar lijkse uitvoering in het wijkge- bouw De Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat 42 te Middelburg. Beide voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Opening - De uitbreiding van buurthuis De Schuur in Oost- Souburg wordt op zaterdag 23 maart om 14 uur feestelijk ge opend door wethouder Meijer. Van Duyvenvoorde - De buurt vereniging Van Duyvenvoorde houdt op zaterdag 23 maart een country and westernavond in De Schuur in Oost-Souburg. De aan vang is om 20 uur. Kledingbeurs - De peuterspeel zaal 't Speeltreintje in Oostkapel- le houdt op zaterdag 23 maart een kleding- en speelgoedbeurs in het Hervormd Gemeente Cen trum van 10 tot 11.30 uur. De kle ding betreft de leeftijd tot 12 jaar. Inlichtingen 01188-2276. Kinderkleding - De peuterspeel zaal De Vrolijke Keet in Seroos- kerke houdt op vrijdag 22 maart een kinderkledingbeurs van 15.15 tot 16.30 uur. Het gaat om zo merkleding in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar en om speelgoed en boekjes. Zomerkleding - In het buurthuis De Paraplu aan de Alex. Gogel- weg 59 te Vlissingen houdt de speel-o-theek een kinderkleding beurs van zomerkleding. De ver koop is van 10 tot 12 uur op zaterdag 23 maart. Kledingbeurs - Op woensdag 27 maart houdt de vrouwencon tactgroep Kom uit je huis een kle dingbeurs voor voorjaars- en zomerkleding. De beurs wordt gehouden in het wijkgebouw Zuiderbakeh aan de M. de la Pal- mastraat te Middelburg 13.30 tot 15 uur. Jam-sessie - Op vrijdag 22 maart is er in jongerencentrum Midgard in Middelburg een jam sessie. ledereen is vanaf 21 uur welkom. Uitvoering - Op vrijdag 22 maart geeft de brassband Cre scendo in De Halve Maan te Oostkapelle haar jaarlijkse uitvoe ring onder leiding van Simon Wis se. Na de pauze treedt de fanfare Oor Ons Noe uit Zierikzee op. De uitvoering begint om 19.30 uur. Jongerenavond - Mime- en dansgroep Reflection houdt op zaterdag 23 maart een avond voor jongeren van 16 tot 26 jaar. In de Youth for Christ-koffiebar aan de Herengracht 52 te Mid delburg treedt vanaf 19.30 uur de Amerikaanse zangeres Celeste Yohai van Musicians for Missions-Amsterdam op. van Thema-avond - Op donderdag 21 maart houdt de afdeling Vlis singen van de PvdA een thema avond over Milieu en afval, hoop voor de toekomst. De avond be gint om 19.30 uur in Bachten Poorte in Oost-Souburg. Raadsvergadering - De ge meenteraad van Veere houdt op woensdag 27 maart om 19.30 uur een openbare vergadering in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere de vaststelling van het meerjarenprogramma stads en dorpsvernieuwing. Raadsvergadering - De ge meenteraad van Arnemuiden houdt op maandag 25 maart om 19.30 uur een openbare vergade ring in het stadhuis. Op de agen da staat onder andere de vaststelling van het meerjaren programma stads- en dorpsver nieuwing. Biljarten - Het district Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond houdt op 2 april een open dag waarop de jeugd de ge legenheid wordt geboden om kennis te maken met deze tak van sport. Op verschillende plaat sen kunnen jongens en meisjes terecht; nadere inlichtingen wor den verstrekt door jeugdconsul Ivo Dekkers, 01184-18537. SVA-mars - De sportvereniging Aagtekerke houdt op zaterdag 23 maart voor de 14e maal haar SVA-mars. De te lopen afstanden zijn 25, 15 10 en 5 km. De start tijden zijn respectievelijk 12-13 uur, 13-14 uur en 14-15 uur vanaf hotel-restaurant Kodde. Origami - Op maandag 25 maart wordt een origami- bijeenkomst gehouden in hotel Walcheren te Koudekerke. Vanaf 20 uur wordt onder leiding van docente Lydia Goedegebure- Dybala uit Kapelle aandacht be steed aan het maken van paas- versieringen. Inlichtingen: 01102-43207. Piekeren of tobben is een uiting van overbezorgdheid. We zien gevaren en dreigingen die uit sluitend denkbeeldig zijn. Als we eenmaal zitten te piekeren, dan lijkt dit zichzelf vaak te ver sterken. We kunnen de vergelij king maken met een verslaving: we raken de be heersing kwijt, en het wordt dwangmatig. Drs. Henk C.M. Hermans Dwangmatige tobbers piekeren zichzelf letterlijk ziek, en heb ben last van hoofdpijn, maag zweren, chronische moeheid en slapeloosheid. Het piekeren heeft vaak een magisch karak ter: door te piekeren willen we dreigend onheil tegenhouden. Natuurlijk is dit onzin, en geldt gewoonlijk het tegendeel. Als we ons ergens angstig voor maken, neemt de kans toe dat dit gebeurt. Als u voortdurend piekert over allerlei mogelijke fouten, neemt de kans op fou ten maken toe. Piekeren doet ons duidelijk geen goed. Waarom doen we het dan toch? Daarvoor zijn net zoveel redenen als er tobbers zijn. Piekeren kan voortkomen uit gemakzucht. U bent wel bereid om zich zorgen te ma ken over bepaalde problemen, maar weigert om ze ook op te lossen. Misschien dat u door te piekeren aandacht of begrip van anderen zoekt. Er kunnen echter ook andere oorzaken voor het piekeren zijn. Als u eenmaal tot de groep der dwangmatige piekeraars be hoort, kost het moeite om er mee te stoppen. Toch geldt ook bij deze gewoonte: wat u heeft aangeleerd, kunt u ook weer afleren. Misschien dat daaardoor uw leven een stuk aangenamer wordt. Alvorens u begint, is het be langrijk om te accepteren, dat u een piekeraar bent. Ga niet over tot zelfverwijt. Dat leidt enkel tot piekeren over het ge pieker, en daarmee bent u nog verder van huis. Neem boven dien verantwoordelijkheid voor het gepieker. Leg niet de schuld in omstandigheden of bij andere mensen. U creëert zelf de onheilsfantasieën in uw hoofd, en u kunt ze dus ook zelf verdrijven. Om te stoppen met dwangma tig piekeren kunt u van een of meer der onderstaande tips ge bruik maken: Gezonde levenshouding: Tijdens het piekeren verzet u zich vaak tegen het feit, dat de dingen lopen zoals ze lopen (en niet zoals u dat graag zou wen sen). Kies daarom voor een le venshouding waarin u accepteert dat teleurstellingen en tegenslagen vaak onvermij delijk zijn. Overtuig u ervan, dat het leven u niets verschuldigd is. Onderzoek uw piekerge- dachten: Tijdens het piekeren loopt u hoofd over van denkbeeldige rampen. Sta een stil bij deze "rampen", en stel uzelf de vraag "Wat is het ergste wat me kan gebeuren?. Overtuig uzelf ervan dat dit wel verve lend, maar niet rampzalig is. Overdrijvingstechniek: Een tegenovergestelde tech niek bestaat uit het doelbe wust overdrijven van uw piekergewoonten. Op die wijze ridiculiseert u de angstige hou ding die aan het piekeren ten grondslag ligt. Fantaseer doel bewust over alle denkbare en ondenkbare gevaren, en geef uw fantasie daarbij de vrije loop. Humor en zelfspot: Piekeren komt vaak voort uit de neiging om het leven te se rieus te nemen. U overdrijft op zo'n moment de betekenis van bepaalde voorvallen. Een ge zonde dosis humor en zelfspot zal het piekeren in veel gevallen vrij snel doen stoppen. Relaxatietraining, yoga, me ditatie: U kunt het piekeren onderbre ken door uw hoofd "leeg" te maken. Daarbij kunt u gebruik maken van ontspanningstech nieken ontleend aan yoga en meditatie. Onderneem actie: Door vlug het hoofd te bieden aan moeilijke situaties, kunt u veel gepieker voorkomen. Ga niet eerst tegen dingen aanhik- ken alvorens ze te doen, maar doe ze meteen! Piekeren op vastgezette tij den, plaatsen: Stel een half uur per dag in waarop u rustig en geconcen treerd kunt piekeren. Doe dit elke dag op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek. Stel al het andere gepieker uit tot het half uur dat u met uzelf heeft af gesproken. Gebruik uw dage lijkse piekerhalfuurtje om geconcentreerd uw grootste zorgen van dat moment te overdenken. Neem iemand in vertrouwen: Door uw zorgen met een ander te delen, krijgt u er zelf meer grip op. Daar komt bij, dat een ander misschien oplossingen weet, waar u zelf nog niet op was gekomen. Neem dan niet een andere piekeraar in ver trouwen, maar zoek juist een tegenpool. Mochten deze tips niet helpen, accepteer dan dat u kennelijk een verstokte piekeraar bent. Misschien dat uw leven daar door wat moeilijker is dan dat van andere mensen. Maar men kan toch niet beweren, dat u uw hersenen niet gebruikt. Drs. Henk C.M. Hermans 01180-34735 Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000 AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. de Bruijn, 19 uur: ds. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engel se Kerk, Simpelhuisstraat 10, 9.30 en 17 uur: kand. K. Holwerda. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. 9.30 uur: br. A. van Heusden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek. Hervormde Klijnsma. Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. P.C. DOMBURG OOSTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. Westerveen, 19 uur: ds. A. Spaans. Rooms Ka tholieke Kerk H. Willibrordus. elke le, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: ds. G. van Doornik. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: ds. C.G. Vreugden- hil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl, 19 uur: Lt. Kolonel J. van Bo ven. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), onbekend. Streekzieken huis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boe- de, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER GAPINGE RITTHEM Hervormde Lukasse. Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst. Hervormde Klijnsma. Gemeente. Zo. 11 uur: ds. P.C. WESTKAPELLE SEROOSKERKE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, belijdensdienst, 19 uur: ds. Faassen. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. G. van Halsema. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. J. v. Wattum. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: drs. J. Bouwer, 17 uur: ds. A.E. de Bruijn. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 17 uur: ds. A.E. de Bruijn, SoW-dienst in Geref. kerk. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. HOOGELANDE ST. LAURENS Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. Do. 21 t/m wo. 27 maart. Huisartsen Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. SOUBURG KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer, 17 uur: ds. Wijnands. Ned. Her vormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. ds. C.F.H. van Tuyll, 10.00 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek, m.m.v. kerkkoor, wo. 27 mrt 19 uur: ds. Köther-Middelhoek. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. Q. de Vrie, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. E.V.E. Wij nands. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: ds. A. Brons. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. MIDDELBURG VEERE Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 9.30 uur: dienst in Vlissingen. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigenis- kerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. geen dienst. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: L.J.G. IJkel. De Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: liturgische viering. Gereformeerde Kerk Vrijge maaktI. Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: mw. drs. G.A. de Hoop-Bon. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. R. Oort. Oost- kerk Oostkerkhof, 10 uur: dhr. A. Jorritsma. Ont- moetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: L.J.G. IJkel, SoW-gezinsdienst. Engelse kerk, Simpel huisstraat, 19 uur: ds. K. Hendrikse. Thomaska pel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Wijkgemeente Gereformeerde Bond, (Thomaska pel) 11 uur: ds. T. Cammeraat, (Ontmoetingskerk) 17 uur: ds. T. Cammeraat. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. A.J. v.d. Kamp. Leger des Hei/s. Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. D.W. Don- dorp, 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst Herv. kerk Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doops gezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Messie. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 16 uur: dr. W.F. Wisselink. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P.Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 en 17 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. vaji 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur."Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: ds. A.J. v.d. Kamp, 10.15 uur: bijbelstudie. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: F.J.J. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: R.M. Thia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zondag tot 24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. zondag; P Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, p/a Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R.P. Reddingius, Bad- huisstraat 183, Vlissingen, tel. 01184-12644. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Van de Sande, Bad- huisstraat 30-34, tel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag t/m zondag: S.K. Boot, tel. 01180-39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: E.FM. v.d. Akker, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Za. van 10 tot 11 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. DGD Zeeland (Districtsgezondheidsdienst Zee land): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085; Infor matielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het week end en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afspraak van 9 "tot 12 uur tel. 01180-30911. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184 86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Middelburg Dauwen- daele dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur tel. 01180-29146, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma. en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissin gen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15