VERSCHOORE Groot feest in Vlissingen rond bevrijding van Spanjaarden Eerste vrouw bij vrijwillige brandweer van Middelburg Twee brillen halen, één betalen. Pearle i SPRINT PHOTO KORTINGEN ÏSjC Voorjaar is duidelijk in aantocht LEO HORN JUBILEERT. U PROFITEERT! J.P.A. Rossël tandprotheticus Als Groeneveld z'n monturen aanprijst, prijzen we ze eerst at. Gun uw ogen Groeneveld KELTUM W BSF Mf VLISSINGEN FOTO' Fleurige attentie voor winkelend publiek in Vlissingen CASSETTES Robbe Berking WILKENS BADHUISSTRAAT 60 AANLEIDING VORMT GEBEURTENISSEN OP 6 APRIL 1572 Het centrum van Vlissingen is op 6 april het toneel van veel feestgedruis want op die dag herdenkt men het feit dat de Vlissingers zich op 6 april 1572 zelfstandig van het Spaanse juk ontdeden. Wagenspel PZC WEEKBLADEN Boekje 'DE MEESTE JONGENS DAAR KEN IK AL ZO LANG' Elastiekje Pearle maakt Ln wereldnaam waar. xxmX Vlissingen, Walstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 NIEUWE KUNSTGEBITTEN MEER METERS MODE 50 jaar modestoffen vieren we met Vlissingen, Middelburg. Goes, Oostburg. O Sfeervol tafelen Keuze uit 90 modellen bij de cassette specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één ol meer prachtige kleurenprints van uw toto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 12 20 MAART 1991 „Vooral omdat 6 april dit jaar op zaterdag valt rekenen we op een extra grote belangstelling. Heel Vlissingen, jong en oud, moet de straat op", luidt de toelichting van het '6-april-comité'. En er wordt nog aan toegevoegd dat ook niet-Vlissingers op deze mid dag van harte welkom zijn in de stad. Het comité heeft een ambitieus programma samengesteld dat al le voorgaande 6-april-vieringen moet overtreffen. Het hoogte punt was vorig jaar de komst van een groep watergeuzen uit Den Briel, die met veel stampij en ka nongebulder bezit nam van het De Ruyterplein. Dit jaar zullen twee hoogaarsen van de nog jon ge stichting Behoud Zeeuwse Hoogaars, bemand met Span jaarden nabij het Rondeel landen. Al om 13.15 uur wordt door bur gemeester Van der Doef op het De Ruyterplein het startsein voor de festiviteiten gegeven door het openen van de eerste Fles bier op de daar te houden folkloristische markt. In totaal zullen veertien deelnemers daar hun oude am bachten tonen. Naast het optre den van de doedelzakband Interscaldis Pipes and Drums zijn er herauten, trommelaars, een pijporgeldraaier en veel kanonge bulder. Evenals in voorgaande ja ren zullen de kanonnen op Het Rondeel worden afgevoerd door leden van de schietvereniging De Fles, die voor deze gelegenheid voor het eerst met hun nieuwe uniformen in het openbaar op treden. Aan het einde van de middag zul len twee bands een streetparade houden op de Nieuwendijk, de Walstraat en de Lange Zelke. Van 16 tot 17 uur zijn dan de Delta Band uit Vlissingen en de Juliana-band uit Middelburg te beluisteren. Bovendien zal om streeks die tijd in het Stedelijk Museum Vlissingen een culturele expositie worden gehouden rond het gebeuren van 6 april 1572. Hoogtepunt van het feest vormt echter een wagenspel dat wordt uitgevoerd door het Middelburgs Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- SouburgSeweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uurl. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Theater en dat op rijm is geschre ven door Johan Bodrij. Het heeft de veelzeggende titel 'De Spaan se Vlieg uit de Fles' en vertelt over de gebeurtenissen op 6 april 1572 in Vlissingen. Het wa genspel wordt opgevoerd op een klein verrijdbaar toneel en zal drie keer worden opgevoerd: om 14 uur op de hoek van de Lange Zel ke en de Walstraat, om 14.45 uur op de Kleine Markt en om 15.30 uur op het Bellamypark bij het standbeeld van Frans Naerebout. De heer A. R. Marquinie van het organiserende comité vertelt dat het in de bedoeling ligt dat wel licht al volgend jaar het verhaal wordt verteld en getoond in de vorm van een volkstoneel, waar aan naast de hoofdrolspelers van een gezelschap ook veel figuran ten uit de Vlissingse bevolking kunnen meedoen. „We hopen dat het uitgroeit tot een culturele ma nifestatie van de eerste orde dat veel toeschouwers trekt en jaar lijks herhaald wordt. Dat bete kent wel dat de gemeente Vlissingen wat dieper in de buidel zal moeten tasten en ook de pro vincie om een subsidie zal wor den verzocht. Gezien de reacties hebben we daar echter alle ver trouwen in", aldus Marquinie. Eén van de tekeningen van Cees van der Burght uit het boekje over 6 april 1572. Om het hele verhaal nog eens uitvoerig te vertellen is er op ini tiatief van het comité door Doeke Roos een boekje geschreven waarin het hele verhaal rond 6 april 1572 staat opgetekend en dat op unieke wijze is geïl lustreerd met fraaie tekeningen van Cees van der Burght. Het boekje zal op 22 maart door de voorzitter van de Stichting Vesting Vlissingen in de Gevan gentoren officieel worden aange boden aan de wethouder van culturele zaken in Vlissingen, me vrouw L. C. Poppe-De Looff. Voor een luttel bedrag is het boek werkje daarna te koop in de Zeeuwse boekhandel., En om het verhaal ook aan de Vlissingse jeugd duidelijk te ma ken is door Aafke Verdonk- Rodenhuis een voor kinderen leesbaar kort verhaal geschreven en samen met de tekeningen van Van der Burght samengevoegd tot een boekje. Nog voor de paasvakantie zal het boekje via de basisscholen aan de leerlingen worden uitgereikt. Advertenties voor deze editie moe ten uiterlijk vrijdag 29 maart om 16.00 uur in ons bezit zijn. Redaktie: uiterlijk 10.00 uur in ons bezit. De evenementencommissie van de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Vlissingen gaat op zaterdag 23 maart van start met een actie on der de naam 'WWV luidt het voorjaar in'. Bloememeisjes delen zater dagmiddag vanaf 13.30 uur aan het winkelend publiek een bloemetje uit. Dat ge beurt niet alleen op straat maar ook in de winkels en de restaurants. De WWV heeft de komende weken nog een aantal andere acties op het programma staan. Wie de hulp van de brandweer in Middelburg inroept, moet niet vreemd opkijken als hij op de aanstormende bluswagen ook een vrouw ontwaart. Sinds kort is de 22-jarige HBO-V ver pleegkundige Sylvia Maas uit Sint Laurens als aspirant brandwacht ingedeeld bij groep zeven. Dat betekent dat zij via de 'pieper' die zij altijd op zak draagt, plotseling kan worden opgeroepen om zo snel mogelijk naar de Middelburgse kazerne te komen om op de brandweerwagen assistentie te verlenen. En hoewel zij het met de jongens op de kazerne heel gezellig heeft, zou Sylvia het wel leuk vinden als zij met meer meisjes op de wagen zou kunnen uitrukken. bij de brandweer. Commandant Te Paske staat daar heel anders tegenover, die was er dadelijk voor". Voor aspirant-brandwacht Maas is het kazerneterrein al jaren een bekend gebied. Haar vader en een broer zijn beiden bij de Mid delburgse vrijwillige brandweer en een andere broer werkt als brandwacht op de vliegbasis Woensdrecht. „Ik kwam hier vroeger als kind al regelmatig, bezocht elk jaar de sinterklaas avond en deed mee aan de zwemochtend van de brandweer in het zwembad. Zo leerde ik de jongens hier ook al kennen", ver telt de goedlachse Sylvia, die sinds 1 maart als verpleegkundi ge werkt in het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes. „En zo werd ik ook enthousiast om me aan te melden, maar bij de vorige com mandant had ik geen enkele kans gehad. Die was tegen vrouwen Na een grondig medisch onder zoek: „ik moest ondermeer op een hoge ladder om te kijken of ik geen hoogtevrees had", volgt Sylvia Maas nu een jaar lang de cursus voor brandwacht, waar ze ook het gebruik van perslucht leert. Op drie dinsdagavonden in de maand neemt ze deel aan de zogenaamde grote en kleine oe feningen die nodig zijn om erva ring op te doen. „De vorige keer moest ik bij een bejaardenhuis de slang uitrollen en op de ladder het dak 'nat' houden", vertelt zij. „Ook de zwaardere klussen wil ik zelf doen, want als het er opaan Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 30 maart 1991). De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goed koper zijn dan f 100,- Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met 0 P T C E het rode driehoekje In de gritis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kor tingen te zelfder tijd. VU. KJ IYV.I W i tl I I IV- - n anti-kras. k( S tun 0p beide brillen 1 jaar garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 komt moet je dat ook kunnen. In het begin probeerden de jongens me wel uit, maar dat is allang over. Wel zou ik het leuk vinden als er wat meer meisjes bijkwa men. Mij trekt vooral het hulpver- leningsaspekt en de spanning. Je weet nooit wat je weer te wach ten staat". Als de sirene voor de oefening gaat en iedereen zich naar de bluswagens begeeft hangt er voor Sylvia een zelfde pak en helm klaar als voor de mannen. „Alleen heb ik wel een paar dik kere sokken klaar liggen en een elastiekje in de zak van mijn jas, want met pantysokjes kan ik niet in m'n laarzen en als m'n haar s'nacht los hangt moet er toch eerst een elastiekje om", zegt de eerste vrouwelijke blusvrouw van Middelburg. Het is altijd weer duidelijk merkbaar als het voorjaar in aantocht is. Dat merk je aan het zachtere weer, aan de bloemenpracht die ontluikt en aan de verhoogde activiteiten van de mensen. En dat leent zich heel vaak voor een aardige plaat. Onze fotografe Anda van Riet legde een tweetal bewijzen daarvan vast op de gevoelige plaat: de krokussen op de Abdij in Middelburg en een par tijtje jeu-de-boules bij het Molenwater in Middelburg. Het beste adres voor kwaliteit en service. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN LEO HORN Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 89 TOT50% Sylvia Maas, de eerste brandweervrouw in Middelburg. Zij zoekt vrouwelijke collega's. Ik-Ljin een nieuwe lente met een nieuwe we Ilink afgeprijsd. Met cle helft om precies bril! Gnxznevekl heeft binnen h;iar collec tie te zijn. Komt u even kijken.' Zorg w el dat een groot aantal monturen geselecteerd u er snel bij bent. wam die we u graag willen aanprijzen. Kn om volgende maand is deze dat extra aantrekkelijk (e maken, hebben aanbieding weer voorbij' GROENEVELD

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1