SPRINT PHOTO Vlissinger winnaar van rolstoel tennistoernooi VERSCHOORE BESTE COMBI BACK Plaatje van een monument Wedgwood Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Jr enatdruK»Sgg- Wie Gerard Baijens ooit op de planken van het Mid delburgs theater heeft bezig gezien, weet dat zijn stem draagt tot in de verste uithoeken van de zaal. Als heraut had hij het in de middeleeuwen goed ge daan. In de moderne versie van dit beroep, als voor lichter van de gemeente Middelburg, liet hij de afgelopen jaren eveneens een krachtig geluid horen binnen en buiten de stadhuismuren. Doe mee met de paaspuzzel-actie van Vlissingen Zeegaten Middelburg Parijs, Milaan en Walcheren: frivool, vrolijk en naturel VOORLICHTER GEMEENTE IS SCHAKEL TUSSEN STADSBESTUUR EN BURGER" ftftt C Reorganisatie Burgemeester Vlissingen reikt eerste exemplaar uit van '16 OF ZO' „IN ZEELAND VEEL TE WEINIG ANIMO VOOR DEZE SPORT "Sfeervol Prijzen PZC WEEKBLADEN VLISSINGEN I DE Het beste adres voor kwaliteit en service. ter Na een arbeidsleven dat begon op een torentje in de Abdij en eindigt met een afscheid in de Burgerzaal van het stadhuis, gaat heraut Gerard Baijens op 15 maart met de Vut. Aan de voor avond van zijn vertrek vertelt hij over zijn loopbaan en de verande ringen die binnen het gemeente lijk apparaat op til zijn. „Velen denken dat ik al jaren bij de gemeente werkzaam ben, maar toch is het slechts ruim zes jaar geleden dat ik als hoofd van de afdeling Voorlichting op het stadhuis van Middelburg werd benoemd", vertelt Gerard Baijens in zijn woning op nog geen twee- Elders in deze krant treft u een paaspuzzel-pagina aan waarmee leuke prijzen zijn te winnen. In 25 advertenties zitten 25 woorden verborgen, die samen de oplossing vor men van de Paaspuzzel. Op de puzzelpagina staat een bon afgedrukt, waarmee u de oplossing kunt inzenden. On der de goede inzendingen worden 35 prijzen verloot: 10 paasontbijten en 25 chocolade-eieren. De inzendingen moeten uiter lijk 20 maart in ons bezit zijn en de uitslag wordt vermeld in de krant van 27 maart. De paaseieren kunnen dan aan de balies in Middelburg en Vlissingen worden afgehaald en de paasontbijten worden, na overleg met de winnaars, op Tweede Paasdag thuis bezorgd. honderd stappen van zijn werk plek verwijderd. „Mijn hele verdere leven ben ik altijd in dienst geweest van Rijkswa terstaat. Als 16-jarige kwam ik als jongste bediende in 1948 te recht in een steenkoud torentje van de Abdij, waar de technische dienst van het polderschap Wal cheren tijdelijk was gevestigd. Daar nam ik de telefoon aan en deed boodschappen op de fiets tegen een vergoeding van ander halve cent per kilometer. Maar ik had een harde baas van wie ik veel leerde en via thuisstudie klom ik op tot waterbouwkundig opzichter. Door de herverkaveling en later door de watersnoodramp was er veel werk te doen op dat gebied en ik was altijd op pad", vertelt Baijens. In de periode die volgt is water bouwkundige Baijens in toene mende mate betrokken bij de afsluiten van de verschillende zeearmen in het Deltagebied. „Vanaf 1960 dobber ik hele dagen in het Veer- se gat om waterloopkundige me tingen te doen en het getijdenregiem te uestuderen in verband met de komende afslui ting. Daar kom ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen publiciteit en voorlichting rondom de Deltawerken. Ik maak kennis met de wereldpers, zie koninklijke bezoekers komen en gaan. Vooral Enkele panden in Vlissingen zijn tijdens één van de saneringsope raties van gedeelten van de bin nenstad afgebroken en na ver loop van tijd op een andere loca- j tie weer opgebouwd. Die panden waren ingevolge de toenmalige Monumentenwet aangewezen als beschermde monumenten maar komen vanwege de ver plaatsing daarvoor nu niet meer in aanmerking. Het betreft de panden Groenewoud 55, 71 en 73 alsmede Plein Vier Winden 4. De Rijksdienst voor de Monu mentenzorg te Zeist heeft de ge- de vorige koningin Juliana, noem ik altijd de moeder van de Delta werken. Zij was er altijd. Ook Bert Haanstra met zijn filmploeg zag ik aan het werk. Ik werd er sterk door gegrepen en hoewel ik de komende jaren nog steeds met het water zelf bezig zou blij ven: eerst nog bij de aanleg van de Grevelingendam en later met de afwateringsproblemen van de Zeeuwse polders, kwam ik tenslotte terecht op de afdeling Milieu-onderzoek van Rijkswa terstaat waar ik mijn eerste lezin gen gaf over het milieu van de Oosterschelde", weet Baijens zich nog goed te herinneren. Rond 1975 wordt Baijens milieu- voorlichter bij de Oosterschelde- meente Vlissingen evenwel het voorstel gedaan om de vier pan den toch aan te wijzen als be schermd monument. De ge meenteraad van Vlissingen wordt door het college van bur gemeester en wethouders dan ook voorgesteld om daarmee ac- coord te gaan. En gezien de foto van Plein Vier Winden 4 zal niemand bestrijden dat het idee van de rijksdienst geen goed idee is. Het is letterlijk en figuurlijk een plaatje van een monument. De buitenlandse modekonin gen hadden de smaak weer flink te pakken toen ze de nieuwe trends voor de ko mende lente ontwierpen. Stardom, frivool, naturel, in teger, verre warme landen, oceaan, noem maar op. De Faam/De Vlissinger zocht de Walcherse weerspiegeling van Parijs en Milaan vast voor u uit. De resultaten staan in de aparte Modebijlage elders in dit blad. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Het maandblad E/le foto grafeerde Gaultiers „Pretty Woman'-iaarzen en een jurkje van Dorothee Bis. 21e JAARGANG NUMMER 11 Baijens neemt afscheid als heraut van Middelburg SPECIAALZAAK k werken, waar hij in de loop der ja ren steeds; meer betrokken raakt bij de voorlichtng van het publiek. In 1979 wordt dan ook op Neelt- je Jans het Publieks Voorlichtings Centrum ingericht, waar water- deskundige Baijens ondermeer verantwoodelijk is voor het steeds opnieuw inrichten en aan vullen van de permanente ten toonstelling over het gigantische karwei dat door de hele wereld gevolgd wordt. Als ook daar de klus geklaard is, solliciteert de in middels 51-jarige Gerard naar de functie van hoofd voorlichting in Middelburg. „Aanvankelijk wilden zij me niet hebben, omdat ik te oud was, maar uiteindelijk werd ik toch in november 1984 be noemd. Een heel ander soort baan", zegt Baijens retrospectief. „Je kreeg te maken met de no den van mensen, je moest uitleg geven, een brug slaan tussen bestuurders en burgers. Ik heb dan ook in de afgelopen zes jaar geprobeerd te werken aan een grotere openheid naar de burgers toe. Vaak worden er door het bestuur zaken achtergehouden, soms ongewild, waarbij ik het dan mijn taak achtte te vragen of het niet naar buiten kon. Of de pers niet kon worden ingelicht. Als voorlichter moet je communi catiedeskundige zijn, want het werk draagt drie aspecten in zich: voorlichting naar de burgers toe, PR-activiteiten richting doel groepen en promotie van de ei gen gemeente". Baijens vertrekt op het moment Gerard Baijens, voorlichter van Middelburg, met de VUT. dat de reorganisatie van de ge meentelijk diensten voor de deur staat. Door een nieuwe indeling van de verschillende afdelingen in vier sectoren moet het zowel in tern als extern overzichtelijker worden voor de burger waar hij met zijn problemen terecht kan. „De laatste maanden heb ik be steed aan het verbeteren van de interne communicatie, want als het daar niet loopt weet de bur ger ook niet waar hij terecht kan. Ik heb altijd geprobeerd te voor komen dat men van het kastje naar de muur werd gezonden, maar daarvoor moet men ook in tern weten bij wie de bezoeker terecht kan". De toekomstplannen van vutter Baijens zijn nog vaag. Naast zijn grote liefde, het amateurtoneel, gaat hij wellicht toch weer in 'be scheiden mate rondleidingen ver zorgen op Neeltje Jans. Maar eerst is er op 15 Maart een af scheidsbijeenkomst op het stad huis waar de jubilaris bij zijn afscheid een eerste exemplaar van een boekje getiteld 'Het stadhuis van Middelburg' zal aan bieden aan burgemeester mr. C.G.J.Rutten. Dit boekwerkje be vat de beknopte geschiedenis van de stad Middelburg en het stadhuis, en werd onder supervi sie van Gerard Baijens samen gesteld. Na afloop is er van 16.30 tot 18.00 uur een openbare re ceptie in de Burgerzaal, waar ie dere burger van harte is uitgenodigd om heraut Baijens uit te zwaaien. In het stadhuis van Vlissingen reikt burgemeester J. C. Th. van der Doef op vrijdag 15 maart het eerste exemplaar uit van de jon- gereninformatiegids '16 OF ZO...en alles wat jij moet weten' aan de jarige Wendy van de Werfhorst uit Oost-Souburg. De overhandiging vindt plaats om 15.30 uur. De gids is inmiddels toe aan de vijfde editie en informatie over vrijwel alle thema's die voor jon geren van belang kunnen zijn zo als school, werk, relaties en sexualiteit, rechten en plichten, enz. en wordt gratis verspreid on der alle zestienjarigen. In tegenstelling tot de rest van Nederland wordt de gids op Wal cheren niet verspreid via de scho len voor voortgezet onderwijs, vormingsinstituten en jongeren- informatiepunten. De gemeenten Domburg, Middelburg, Valkenis- se, Veere, Vlissingen en Westka- pelle zullen zorgen dat alle zestienjarige inwoners de gids op 16 maart in de bus vinden. In Ar- nemuiden en Mariekerke kunnen de gidsen bij het gemeentehuis worden afgehaald. „Misschien is het wel omdat ik hier altijd met valide tennissers train, dat ik op rolstoeltennistoer nooien zo goed scoor", vertelt de sportman, die tegenwoordig ook gesponsord wordt door de sport- winkel Profile Sport Vlissingen. ED© Wïïü@@&ng©ff Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost Souburgseweg 10. 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. helaas uitgesloten en bovendien ben ik eigenlijk te laat begonnen. Hoewel ik in vier jaar toch al heel veel bereikt heb zonder overma tig veel trainen", zegt de 38-jarige Traas die drie halve da gen in de week werkzaam is als concierge op een basisschool in Middelburg. Wie meer wil weten over rolstoel- tennis of het zelf wil proberen, kan contact opnemen met Bas Traas. Telefoon 01184-67201. „Op een toernooi in Schiedam werd ik vorig jaar tweede en dit jaar dus in Haarlem eerste in de B-groep van het Warming up toernooi. Ik ga nu ook zeker aan het Nederlands kampioenschap rolstoeltennis in september mee doen, want ik heb de smaak te pakken. Het mooiste zou ik het Bas Traas: wie geeft zich op voor rolstoeltennis? Als begin april de buitenbanen van Tennisclub De Schelde weer open gaan, is de Vlissingse Bas Traas één van de eersten die een balletje komt slaan. Sinds vier jaar beoefent hij deze sport met groot enthousiasme en vorige maand won hij zelfs een toernooi in Haarlem: in zijn rolstoel. Bas Traas is bij zijn we ten de enige rolstoeltennisser in Zeeland en speelt dus hier uit sluitend met en tegen valide tennissers. Alieen tijdens toernooien in den lande kan hij zich meten met tegenstanders die in een gelijke positie verkeren. En daar blijkt dan ook dat traas op landelijk niveau hoge ogen gooit. „In Zeeland, wil rolstoeltennis maar niet van de grond komen. Men denkt nog altijd dat het een elitesport is", zegt Bas Traas in zijn woning in Vlissingen. „Toch is dat beslist niet meer zo en bij Tennisclub De Schelde werd ik van het begin af aan enorm pret tig opgevangen. Ik speel daar al tijd met valide tennissers en alle normale spelregels zijn ook voor mij van toepassing. Het enige verschil is dat de bal bij rolstoel tennis tweemaal mag stuiten waardoor wij in onze stoel iets meer tijd krijgen om terug te slaan. Veel mensen denken dat tennis in een rolstoel niet moge lijk is, maar dan moeten ze maar eens komen kijken", zegt Traas, die in zijn jongste jeugd kinder verlamming opliep en sindsdien zeer moeilijk loopt en voor zijn sporten hij speelt ook basket bal) is aangewezen op een rolstoel. vinden om net als sommigen in het buitenland van de sport te kunnen leven, maar dat is hier 13 MAART 1991

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1