VERSCHOORE mm Gedeputeerde: 'Popmuziek moet alle kansen krijgen SPRINT PHOTO S8#ï 3%g C GS wil onderzoek naar mogelijkheid tot huren van veerboot VAN 22 JULI TOT 17 AUGUSTUS NAAR DE ANDERE KANT VAN DE WERELD \W<\ STICHTING POPMUZIEK ZEELAND EEN FEIT J.P.A. Rossël tandprotheticus <s? y SWAROVSKI Inventaris archieven Vrijzinnige Hervormden Middelburg Internationale Vrouwendag Grote belangstelling voor Frapo's Boulevard City Run Raadsleden Westkapelle gaan aan de schoonmaak COMBi BACK BOEKENWEEK 1991 'De betere geschenken" N^odelb^ SILVER CRYSTAL V LISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 PZC WEEKBLADEN SD© Geld verdienen NIEUWE KUNSTGEBITTEN SLEEPBOTEN B IJK KEP Vlissingen, Walstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Onze winkel moet leeg om plaats te maken voor de tuinmeubelcollectie! Alle MEUBELEN tegen INKOOPPRIJS Geldig tot en met zaterdag 9 maart Daarna gesloten tot heropening tuinmeubelcentrum C. HARINCK (TUIN)MEUBELCENTRUM SERVICE KWALITEIT ÜARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN 1 MIN. 21e JAARGANG NUMMER 10 6 MAART 1991 Twee Walcherse scouts naar Wereld Jamboree Twee jeugdleden van het Walcherse district van Scouting Ne derland gaan de komende zomer naar Zuid-Korea om deel te nemen aan de 17e Wereld Jamboree. Het zijn Petra van Ant werpen uit Oost-Souburg en Martine Luijk uit St. Laurens. Bei de scouts zijn 14 jaar oud en vanaf hun achtste jaar lid van Scouting Walcheren. De voorbereidingen voor de Ne derlandse deelname aan de 17e Wereld Jamboree in 1991, die van 7 tot 17 augustus wordt ge houden in de omgeving van Se oel, is in volle gang. Ruim 150 Nederlandse scouts in de leeftijd van 14 tot 18 jaar hebben zich opgegeven voor dit grootste in ternationale scouting-evenement dat maar eenmaal in de vier jaar wordt gehouden. Over vier jaar zal Nederland het gastland zijn voor de Wereld Jamboree; onge veer 30.000 scouts uit de gehele wereld zullen dan te gast zijn in de omgeving van Dronten in Fle voland. Op initiatief van het Gemeente archief van Middelburg is een in ventaris verschenen van de ar chieven van de Vrijzinnige Her vormden te Middelburg over de periode 1862-1981, vervaardigd door J. M. Smits. Enige jaren geleden werden de archieven van de V.V.H. en van de Kerkeraadscommissie Koorkerk gemeenschap tot 1981 overge bracht naar het Gemeente-ar chief Middelburg, waarna een in ventarisatie plaatsvond. De stuk ken van na dit jaartal berusten nog bij de betreffende instanties. De archieven beginnen pas rond 1930 een redelijke omvang aan te nemen omdat veel stuk ken van vóór deze periode waar schijnlijk bij het bombardement van 17 mei 1940 met het ge bouw in de St. Pieterstraat verlo ren zijn gegaan. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184 72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10. 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Tijdens de Wereld Jamboree ont moeten scouts uit bijna honderd landen elkaar. Samen onderne men zij allerlei sportieve scouting-activiteiten zoals trek tochten, pionieren, watersport en survivals waaruit van te voren een keus is gemaakt door de deelnemers. Het doel van een Wereld Jamboree is om de jeugd uit de hele wereld met elkaar in contact te. brengen en om hen, door samen activiteiten te onder nemen, begrip en verstandhou ding voor elkaar en eikaars cultuur bij te brengen. Petra en Martine hebben zich, in goed overleg met hun ouders, en thousiast aangemeld. Ook al be seffen ze dat ze nog wel heel wat werk moeten verrichten voordat het benodigde geld bijeen is ge bracht. Want Scouting Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat de deelnemende scouts tenminste een derde van de totale reissom zelf moeten verdienen. En dat is een niet ge ringe opgave want voor de trip naar Korea moet een bedrag van niet minder dan 5,000 gulden op tafel worden gefegd. Het reste rende bedrag zullen de ouders dan moeten bijpassen. De beide scouts zijn daarom al druk in de weer met allerlei acti viteiten die geld in het laatje moeten brengen. Zo wordt er ge tracht allerlei zelfgemaakte spul letjes aan de man te brengen, worden er folders rondgebracht en krijgt menige auto, tegen be- De zeeverkenners Petra van Antwerpen en Martine Luijk gaan naar Zuid-Korea om daar de 17e Wereld Jamboree mee te maken. Maar voor het zover is moet er nog heel wat werk worden verricht. taling, een goede wasbeurt. Bo vendien worden vele Zeeuwse ondernemingen gevraagd om een donatie of om de beide meis jes tegen vergoeding kleine kar weitjes te laten opknappen. Bedrijven of particulieren die een steentje willen bijdragen kunnen daarvoor contact opnemen met de districtsvoorlichtster van Scouting Walcheren, Marjo de Goffau, telefoon 01184-72147. Is het voor de jeugdige pad- vindsters een hele grote onderne ming om naar Zuid-Korea te gaan, voor de ouders ligt dat be paald niet anders. Nog afgezien van de financiële offers die moe ten worden gebracht, speelt ook het feit mee dat je kind bijna een maand aan de andere kant van de wereld verblijft. Mevrouw Van Antwerpen, de moeder van Pe tra: „In het begin sta je bepaald niet juichend aan de zijlijn. Je hebt beslist de nodige bedenkin gen tegen zo'n onderneming maar die scepsis verdwijnt al gauw als blijkt dat je kind er heel veel voor wil doen om de gebo den kans te benutten." En Marti- ne's vader vult aan dat er ook meespeelt dat een scout maar één keer in zijn of haar leven aan een Wereld Jamboree kan mee doen gezien de bindende leeftijd van 14 tot 18 jaar en een jambo ree maar eenmaal in de vier jaar wordt gehouden. „En ze zien een heleboel van de wereld tijdens de reis", is de bijkomende argumen tatie om ja te zeggen tegen de deelname. Want hoewel de jam boree slechts tien dagen duurt, van 7 tot 17 augustus, vertrek ken de scouts al op 22 juli van Schiphol om eerst een rondreis door Indonesië te maken. Een deel van de leden van de 'grootste band van Zeeland', speciaal voor vrijdagavond samen gesteld. wikkelen. En dat waren geen loze woorden van een politicus op verkiezingspad. voegde ze er aan toe. „Ik weet dat er heel wat bij komt kijken voordat een groep Gedeputeerde G. de Vries- Hommes beloofde het plechtig. De provincie zou meewerken om de popmuziek in Zeeland te ont- een goed stuk muziek op de planken kan zetten. Allerlei mu ziekvormen krijgen subsidie van de overheid", zei ze. „De popmu ziek moet nu alle kansen krijgen". Mevrouw De Vries zei dat vrij dagavond nadat ze de Stichting Popmuziek officieel had gepre senteerd aan enkele honderden bezoekers in de Stadsdanszaal in Middelburg. De kersverse stich tingsvoorzitter Jan Koopman had daarvoor al gezegd dat popmu ziek een cultuurgoed is voor alle leeftijdsgroepen. De Vries be aamde dat. „Ik hou ook van pop muziek, als het maar niet te wild is". Dat popmuziek - en eigenlijk veel soorten muziek - geen grenzen kent, was de boodschap die de landelijk voorzitter van de pop muziek Jaap van Beusekom mee naar Middelburg had genomen. „Of je nu in China, Afrika of Zuid- Amerika popmuzikanten bij el kaar zet, het resultaat is altijd hetzelfde". Hij doelde daarmee op de gelegenheidsformatie 'de grootste band van Zeeland' waar een heel podium vol popmuzikan ten het publiek een kwartiertje vermaakte. 'Swell, een groep die tot zo'n zes jaar geleden naam had als 'beste popgroep van Zee land' besloot de inleidende avond voor de Stichting Popmuziek Zeeland, waarna discogangers de vloer opeisten om de hedendaag se discomuziek te beleven. Voor de eenentachtigste keer wordt de Internationale Vrou wendag gevierd, een dag die het symbool is geworden voor de gelijke rechten van vrou wen, nauw verbonden met de strijd voor de vrede. Dat ge beurt op Walcheren op vrijdag 8 maart in Het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan 245 te Middelburg. Het programma van de dag staat in het teken van het Golfgebeuren en gekozen is voor het thema: 'Wat doet de oorlog met ons en wat doen wij met de oorlog?'. Er zijn een aantal gastspreeksters uitgenodigd, die vanaf 14 uur te beluisteren zijn. Het mid daggedeelte zal worden opge luisterd door een vrouwen koor. Het avondprogramma, dat om 20 uur begint, meldt een optreden van Anja Kom pels met zang van eigen werk. Vervolgens is er een op treden van '010', een vrou wentheatergroep uit Rotter dam. Tot slot kan er worden geswingd op muziek van disc- jockey Sylvia. Er bestaat grote belangstel ling voor de Frapo's Boulevard-City-Run, die wordt gehouden op zaterdag 23 maart in Vlissingen. Om 15.30 uur gaat op die dag vanaf het Bellamypark in Vlis singen een groot aantal deel nemers van start voor een 20 km lange wegwedstrijd voor wedstrijdlopers, wheelers en trimmers. De wedstrijd wordt gehouden onder auspiciën van de atletiekvereniging At- letico, in samenwerking met Frapo's Café, en kent een par cours van geasfalteerde wegen over de Boulevard en de wegen onder langs de duinen. Tijdens deze sportieve happe ning komen overigens niet al leen de wedstrijd- en prestatielopers aan hun trek ken. Er zijn in het bijprogram ma nog twee andere sportieve happenings ge pland, namelijk een loop over 1.500 meter voor scholieren teams en een 1.500 meter lange rol-run voor skate boarders. De scholieren teams gaan om 15.45 uur van start en kunnen zich nog in schrijven tot 8 maart. Er wordt gestart in drie leeftijds- categoriën: 9-10 jaar, 11-12 jaar en 13-14 jaar en elk team wordt gevormd door vijf lo pers. De skate-boarders ver trekken om 16 uur vanaf het Bellamypark. Voor inlichtin gen en/of inschrijvingen kan men bellen met 01184-63898/ 62159/ 61285/ 13310. Op initiatief van twee in woonsters, Fien Huibregtsen en Marian Roelse, wordt op zaterdag 16 maart een grote schoonmaak gehouden in het buitengebied van de gemeen te Westkapelle. Alle gemeen teraadsleden zullen daarbij de handen uit de mouwen steken. Vorig jaar hebben de beide da mes een actie georganiseerd waarbij alle rommel, die in de loop der jaren in het buitenge bied van Westkapelle terecht is gekomen, opgeruimd zou worden. Al snel bleek toen dat er heel veel mensen nodig waren om het gehele gebied schoon te maken. Daarom werd besloten om de actie dit jaar te herhalen en daarbij de hulp van de gemeente West- kprvollo in to motion. Een en ander heeft geresul teerd in het feit dat door de gemeente niet alleen een vrachtwagen ter beschikking wordt gesteld maar dat ook alle gemeenteraadsleden daadwerkelijk aan de slag zul len gaan om de schoonmaak actie tot een succes te ma ken. Ook de Z.L.M.-afdeling van Westkapelle zal daarbij medewerking verlenen. De werkzaamheden tijdens deze milieudag zullen worden uitgevoerd van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. De organi satoren en de gemeente Westkapelle hopen dat veel inwoners deze actie willen steunen door zelf mee te hel pen. Men kan zich op zater dag 16 maart melden om 9 en/of 13 uur bij de gemeen- teloods. Gedeputeerde Staten van Zee land willen een nader onderzoek instellen naar de mogelijkheid tot het huren van een veerboot. Dit in verband met het uit de vaart nemen van de veerboot Prinses Beatrix in 1994. De komende jaren zal aan de vloot van ae PSD, met uitzonde ring van de Prinses Juliana, extra groot onderhoud moeten worden gedaan. Bovendien is na 1994 de Prinses Beatrix technisch niet meer betrouwbaar en zal dan uit de vaart moeten worden geno men. Daarmee verdwijnt de nu nog aanwezige rerserve-capaci- teit. Ook wordt er een toenemen de groei van het verkeer op de veerdienst Vlissingen-Breskens geconstateerd waardoor een ca paciteitsprobleem zou kunnen ontstaan. Bij het provincieuestuur zijn twee aanbiedingen voor het huren van een dubbeldeksveerboot binnen gekomen. Eén aanbod komt van Vroon B.V. te Breskens en het an dere van Teso te Texel. GS vragen nu toestemming aan Provinciale Staten om de mogelijkheden tot het huren van een veerboot ver der te laten uitwerken en om een machtiging om nadere afspraken te maken met één van de aanbie ders van een dubbeldeksveer boot. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN De maritieme auteur J.G. Jansen houdt een lezing over Nederlandse en Belgische op donderdag 7 maart om 20 uur bij ons in de zaak. Toegang vrij. 1To)E ken Walstraat 94, tel. 01184 - 12483, Vlissingen Het beste adres voor kwaliteit en service. A J A. v.d. Goeskade 49, Goes, tel. 01100 - 23060 Korte Geere 8, Middeiburg, tel. 01180 - 28087 constante verkoop van tuinmeubelen OPENINGSTIJDEN: donderdag koopavond; maandag gesloten; dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1