Tentoonstellingsproject rond 500-jarig jubileum Gevangentoren Vlissingen Normaal met nieuwe show in sporthal Oost-Souburg Project Kunstbende: kunst is meer dan dorre bedoening GAATJW^™f* BON Rudy de Queljoe formeert band met gereputeerde leden Jeugdorkest in Koudekerke 28 FEBRUARI T/M 6 MAART IN MIDDEN ZEELAND Starshooters in De Lachende Vis Onderwerpen VUL JE DEZE IN ontwerpen 3 dans S?video k\ theater muziek tl DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 27 februari 1991 ig? las? im lEf us las In het kader van het 500-jarig jubileum van de Gevangentoren aan de Boulevard de Ruyter te Vlissingen zal tot eind oktober in dit monu mentale bouwwerk een serie tentoonstellingen en lezingen worden gehouden. De Vlissingse wet houder L. C. Poppe-de Looff opende afgelopen zondag dit jubi leumsproject 'Tijdsbeeld'. Het project omvat een serie van zes tentoonstellingen en diverse lezingen in de periode tot 27 ok tober, met als uitgangspunt de ontmoeting tussen historie en hedendaagse kunst. In de eerste tentoonstelling wordt tot 30 april een overzicht gegeven van de rol die het bouwwerk gespeeld heeft in de geschiedenis van Vlissin gen. De bouwkundige verande ringen en de directe gebruiksfunctie van de Gevan gentoren komen hierbij terug in woord en beeld. Op woensdag 20 maart wordt om 20 uur door R. den Broeder een lezing gehouden met als on derwerp 'De Gevangentoren in relatie tot de stedebouwkundige ontwikkeling van Vlissingen'. Eén week later, op woensdag 27 maart om 20 uur, gaat L. de Ko ning in op de Spaanse en Belgi- OUDE GLORIE HERLEEFT MET BLUES SET IN AMERICAN sche invloeden in de Zeeuwse geschiedenis. Beide lezingen worden gehouden in de exposi tieruimte van de Gevangentoren. Op zondag 12 mei start een serie van vijf installaties rond het the ma Tijdsbeeld' waarin vijf Zeeuwse kunstenaars elk gedu rende vijf weken hun hedendaag se beeldende visie geven op deze toren. De openingen van deze vijf solo-projecten vinden plaats op de zondagen 12 mei, 16 juni, 21 juli, 25 augustus en 29 septem ber, telkens om 16.30 uur. De se lectie van de vijf kunstenaars wordt op 11 maart bekend gemaakt. De gesloten bouw van de toren karakteriseert een tijdsbeeld; ver dediging, bescherming, vesting en gevangenis zijn aanduidingen die verwijzen naar een voorbije periode van dit monumentale bouwwerk. De huidige functie, restaurant en expositieruimte, draagt een meer eigentijds en open karakter. Elke kunstenaar is gevraagd om op basis van bovenstaande ka rakterisering een installatie te ontwerpen voor de torentrans en voor de expositieruimte in de to ren. Tevens is verzocht een ont werp te maken voor een place-mat die in normale druk ge bruikt wordt voor het restaurant wmM - De Gevangentoren te Vlissingen mag zich tot eind oktober ver heugen in een speciale belangstelling vanwege het 500-jarig ju bileum. en terras als onderlegger en als informatiewijzer voor het publiek. Kunstdrukken op speciaal papier zullen, gesigneerd en genum merd, tijdens de expositieperiode te koop zijn bij de Gevan gentoren. De openingstijden van de ten- Blues Set 91 met (tweede van links) Rudy de Queljoe. Pure blues. Dat is wat Blues Set 91 zondag 3 maart op het podi um van American Bar in Middel burg laat horen. Blues Set bestaat uit Rudy de Queljoe - gi taar, Herman Deinum - bas, Hans Lafaille -drums (beiden ex-Cuby, John Frederiks - zang (ex Living Blues) en Ake Daniëlson - toet sen (ex Time Bandits). Het optre den begint om 15.30 uur. Met deze Blues Set 91 heeft de oud-Middelburger Rudy de Quel joe zijn zoveelste band gefor meerd. Al een tijdje liep hij rond met de gedachte om weer eens wat vastigheid onder de voeten te hebben nadat hij zowel als pro ducer en als muzikant redelijk wat omzwervingen had ge maakt. Op het terras van Ameri can Bar in Middelburg onstond deze zomer het idee om met een formatie - zoals hij toen nog slechts in gedachte had - ook naar Middelburg te komen. En omdat American-eigenaar Kees Petiet aan de weg timmert om van zijn uitspanning een ware rock en bluestempel te maken, gunde Rudy die man een optre den met gerenommeerde muzi kanten. Aanstaande zondag zijn ze dus te zien en te horen. De Achterhoekse hardrockband Normaal zal in het kader van haar toernee door Nederland op vrijdag 8 maart optreden in de sporthal aan het Koopmans Voetpad in Oost-Souburg. Met dit optreden zal Oost-Souburg de eerste plaats in zuid-west Nederland zijn waar de nieuwe show: Veldtocht 1991 H.A.L.V.U., te zien en vooral ook te ho ren zal zijn. Afgelopen winter hebben de le den van de groep Normaal een bezoek gebracht aan Oost- Europa en dat is de inspiratiebron geworden voor de samenstelling van de show, waarmee Normaal tot 1 november het gehele land afreist. Met de afkorting H.A.L.V.U. :'Heukers Aller Landen Verenigt U' als lijspreuk wordt het publiek dit jaar tegemoet getreden. Op het podium is de Oosteuropese invloed op deze Veldtocht duide lijk merkbaar. Het prachtige fel- kleurige decor, zoals altijd ontworpen door Bennie Jolink, staat geheel in het teken van de internationale broederschap. Le vensgrote poppen tegen het ach terdoek geven dat aan. De twee Normaal-mascottes Hendrik Ha verkamp en Kleine Hendrik zijn op deze poppen in zeer uiteenlo pende creaties uitgebeeld, van Iwan Haverkamprof tot Rotten Hendrik Vicious. De Normaal-aanhangers kunnen zich in Oost-Souburg in ieder geval verheugen op veel nieuwe nummers, waaronder de titelsong van de nieuwe elpee: Halvu. Het Zeeuwse Jeugdorkest verzorgt zaterdag 2 maart een concert in de Couburg in Kou dekerke. Onder leiding van Mathieu Meijs worden wer ken gespeeld van Van Beetho ven, Witt, Mozart en Ivanov. Soliste is Manon Meijs, het begint om 20 uur. De Zeeuwse rock roll-formatie The Starshooters vrolijken vrij dag 1 maart De Lachende Vis op. Dat gebeurt vanaf 22 uur. The Starshooters spelen klassiekers van onder anderen Bill Haley, Ge ne Vincent, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis en Eddy Cochran. In hun bestaan (sinds 1984) heeft de groep een aantal hoog tepunten gekend, onder meer za ten ze in het voorprogramma van enkele wereldsterren die in Ne derland optraden. en dansstudio Lilian Buitier (Terneu- zen), telkens van 13 tot 16 uur. Een dansdocente zorgt voor de deskundige inbreng. Ook in het onderwerp muziek wordt uitgegaan van die andere wereld en feitelijk is alles toege staan. Workshops zijn er in Bro- gum (Zierikzee) op zaterdag 30 maart tussen 13 en 17 uur, in Den Hoekzak (Oostburg) op za terdag 9 maart van 14 tot 17 uur en in 't Beest (Goes) op zaterdag 23 maart tussen 13 en 16 uur. Peter Wessel geeft tips aan de deelnemers. Video kan ook. Een commercial, een klip of zelfs een mini- speelfilm mag worden gebruikt. Ook hiervoor zijn weer allerlei mogelijkheden. Zaterdag 9 maart staat het steunpunt (Middelburg) van 10 tot 16 uur open, De Pit (Goes) is zaterdag 23 maart van 13 tot 17 uur open voor videoma kers en het gebouw van Toon beeld (Terneuzen) is op zaterdag 16 maart van 10 tot 16 uur decor voor het onderwerp video van Kunstbenden. Wie graag taal bezigt kan een verhaal, een gedicht of strip inle veren. In maar liefst zes work shops wordt de deelnemer weg wijs gemaakt in de omgang met taal en het maken van strips. Me dewerking verlenen de dichteres Johanna Kruit en striptekenaar Ramon de Nennie. De stripworks hops worden gehouden in het Zeeuws Steunpunt (Middelburg op zaterdag 9 maart, 't Beest (Goes) opent zaterdag 23 maart de deuren voor striptekenaars in spé, Toonbeeld (Terneuzen) doet dat op zaterdag 16 maart, elke keer tussen 13 en 16 uur. Taaiworkshops zijn er op zater dag 16 maart in het Zeeuws Steunpunt (Middelburg), op za terdag 23 maart in De Pit (Goes) en op zaterdag 30 maart in Toon beeld (Terneuzen). Alles mag bij Kunstbende. De Kunstbende is nu ook in Zeeland neergestreken. l\log tot en met 5 maart kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar inschrijven. Zij kunnen kiezen uit de kunstvormen ontwerpen, theater, dans, muziek, video en taal. De Cutlurele Raad Vlissingen en het Steunpunt Kunstzinnige Vorming coördineren de Kunst bende voor Zeeland. Verspreid over de provincie vinden er workshops plaats om de jongeren vertrouwd te maken met achtergronden van het'gekozen onderdeel. Met dit landelijke project wil het balletschool Free (Goes ministerie van WVC aantonen dat kunst geen dorre bedoening over een dode schrijver of kijken naar een oubollig toneelstuk is. „Kunst is boeiend theater, een spannende film, een schilderij of beeld dat nieuwsgierig maakt of een boek dat je niet los laat", ar gumenteert WVC in een folder. Kunstbende is een landelijk ge beuren. Vanuit de provincie wor den afvaardigingen gestuurd. Alle deelnemers in Zeeland tonen op 5 mei in De Piek het resultaat van de workshops. Het item ontwerpen geeft deel nemers de mogelijkheid om hun zienswijze op een T-shirt over te brengen. Daarbij zijn alle technie ken toegestaan. Workshops ont werpen zijn er in Middelburg (Midgard) op de zaterdagen 9 en 16 maart van 13 tot 17 uur en in Vlissingen (De Piek) op de zater dagen 16 en 23 maart op dezelf de tijden. Jos Brouwers begeleidt deze workshops. De workshop theater gaat uit van het onderwerp 'speel een andere wereld'. Daarbij moet het simpel blijven en fantasie is een belang rijk uitgangspunt. Workshops zijn in Den Hoekzak (Oostburg) op zaterdag 23 maart, Middelburg (Zeeuws Steunpunt) op zaterdag 16 maart, KVV-gebouw (Oost- Souburg) zaterdag 9 maart, De Pit (Goes) op zaterdag 23 maart en Toonbeeld (Terneuzen) op za terdag 30 maart. Deze theater workshops zijn steeds tussen 13 en 16 uur. Ook in het onderwerp dans moe ten de deelnemers een andere wereld zien te toveren. De stijl is niet belangrijk. House, vogue, stijldans en klassiek..het is alle maal toegestaan. Workshops zijn er in Den Hoekzak (Oostburg), KVV-gebouw (Oost-Souburg), t.r^nr,i:T,rii ti* -.c WERELD AL Voor meer informatie en een aanmeldingsformulier J knip «EN DUIDELI kruisje zetten Ik wil meer informatie én Mijn naam Is; het adres: de postcode en woonplaats: provincie: soms ben ik te bereiken op tel.nr.: knip mijn leeftijd is: Postbus 16548 «saLiÉiO 1 RA Amsterdam BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 8). Ria Westmaas, kleuretsen, aquarel len, bloemstukken in zijde. 13.30 tot 16.30 uur, zondags gesloten, (tot 2 maart). GOES Galerie llona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Ge hele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Gemeente-archief. (Wijn gaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. MIDDELBURG toonstelling zijn van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Op zaterdag en zondag kan men er terecht van 17 tot 21 uur. Gedurende de zomermaanden juni, juli en au gustus is de expositie geopend van 11 tot 21 uur. Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expo sitie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Va der. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Restaurant Den Gespleten Arent (Vlasmarkt 25). Cobie Visschers, textiele schilderijen, (t/m eind fe bruari) N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie, Poelendaelesingel 10). Ria Ruedisu- eli, Emoties in klei. Tijdens kantoo ruren. (t/m 28 februari). De Vleeshal. (Markt). Daniel Du- trieux. Tijdens openingstijden. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Laura Bak ker en Birgit Laken, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Expositieruimte: Wim Hofman op schrift, literair werk. Hal begane grond: A.N.C. foto-expositie van Kadir van Lohuizen. Ma 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00-21.00 uur, za. 10.00-13.00 uur. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Hoogelande, tentoonstelling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. (t/m 2 maart). Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Regi van Drie/, tekeningen, de mens achter het masker. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur, 13.30 tot 18.00 uur. Galerie Delta Nutsbedrijven. (Poe lendaelesingel 10). Artistieke Trots, aardewerken bodemvondsten uit vervlogen tijden. Tijdens ope ningstijden. Cafe Restaurant Du Theatre, Stadsschouwburg. (Molenwater 99). Willem F. van de Kop, decou- pages (papier- snij- en plakwerk). Tijdens de schouwburguren, zon dags gesloten. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). "Blij met een do de mus", aanwinsten- tentoonstellling. di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iede- reeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planeta rium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bel lamypark 19). Toer van Schaijk, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Restaurant Gevan gentoren. (Boulevard de Ruyter). Tijdsbeeld, historisch overzicht. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, 17 tot 21 uur, za. en zo. van 17 tot 21 uur. Bibliotheek. (Lange Zelke). Vrou wen verdienen beter, foto's, vrou wen in Latijns-Amerika. Tijdens openingsuren, (vanaf 1 maart). WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. DONDERDAG 28 FEBRUARI Helen Gill Ensemble, Surinaam se vrouwenband met oude Suri naamse melodieën. Jongerencentrum De Piek, Helle- bardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Dolf de Vries brengt "De we reld in een rugzak". Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Belgische theatergezelschap De Zwarte Komedie speelt 'Sati rische Verzen', 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 21 uur. VRIJDAG 1 MAART Stichting Popmuziek Zeeland, optredens van o.a. de grootste band van Zeeland, Anita Heilker, funkband Swell, Stadsdanszaal, Middelburg, vanaf 21 uur. Rock and Roll formatie The Starshooters, De Lachende Vis, Vlasmarkt, Middelburg, 22 uur. La Pandilla Alegria, Spaanse Flamengo groep met dans. Jon gerencentrum De Piek, Hellebar- dierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. "Hooikoorts", blijspel, Middel burgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Vic- tems of Sound, hommage aan Charlie Chaplin en Buster Keaton met mime, dans en akteerwerk door theatergroep Lamaqul, Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Theatergroep Split, 'Boeren sterven', Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 20 uur. Kabaret Dubbel Dwars, 'Er staat een gek om de hoek'. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Phagwa-viering m.m.v. The In dian Temptations, Roshine San- geet Samaadj, Chautaal Groep met Gol Badjawe Dholl, M.T.S., Vlissingen, 21 uur. Zang- en balletvoorstelling t.b.v. de Hartstichting m.m.v. bar- bershopkoren The Goose City Singers en The Gaggling Ganders Gang, Goese Operettevereniging, Zeeuws Vrouwenkoor, Schelde Loodsenkoor en Balletstudio Free, Prins van Oranje, goes, 20 ZATERDAG 2 MAART Soudiata, 7 mansformatie, West-Afrikaanse muziek- en dansgroep. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Houria Aichi, Algerijnse zange res met Berberliederen, St. Ja- cobskerk, Vlissingen, 20.30 uur. Assepoester, opera voor kinde ren vanaf 5 jaar door De Glazen Ui, Stadsschouwburg, Molenwa ter 99, Middelburg, 15 uur. Zeeuws Jeugdorkest concert, de "Couburg", Koudekerke, 20 uur. 'Naar Dromenland', nieuwe produktie van poppentheater Sim Bolus, Ambachtscentrum, Goes, 14.30 uur. New Wine, concert Confort ye my people. Concert- en Gehoor zaal, Singelstraat 13, Middel burg, 20 uur. Vaalbleek Vokaal, Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoe len, Achter de Houttuinen, Mid delburg, 20.30 uur. ZONDAG 3 MAART Tirta, Balinese gamalangroep bestaande uit 14 personen op verschillende instrumenten. Jon gerencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen, 16 uur. De Zeeuwse Koorschool i.s.m. het R.K. Mannekoor met Missa Octavi Toni van Orlando di Lasso en Ave Verum van William Willi am Byrd, R.K. Maria Magdalena- kerk. Goes, 10.30 uur. Marta Sebestyen Vujicsics, hongaarse volksmuziekgroep. Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 16 uur. DINSDAG 5 MAART Nederlands Kamerkoor, Ou lit de pleurs. Concertzaal, Middel burg, 20 uur. Tineke Schouten, 'Jubileum Wanwoemansjoo', Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. Het Zeeuws Orkest, concert. Grote Kerk, Goes, 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Carillonbespeling door stads- beiaardier Sjoerd Tamminga, To ren Grote Kerk, Goes, 13.30 uur. WOENSDAG 6 MAART Tineke Schouten, 'Jubileum Wanwoemansjoo', Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. VRIJDAG 1 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Witches' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Pretty Woman' 19 uur, 'Jacob's ladder' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'De Citadel' 20 uur, 'The Sheltering Sky' 22.30 uur. ZATERDAG 2 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Witches' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Mid delburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 14 uur, 'Pretty Woman' 19 uur, 'Jacob's ladder' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Time of the Gypsies' 20 uur, 'The Sheltering Sky' 22.30 uur. ZONDAG 3 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Witches' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 14 uur, 'Ja cob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Match Factory Girl' 20.30 uur. MAANDAG 4 MAART~ Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 20 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Match Factory Gril' 20.30 uur. DINSDAG 5 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 20 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middel burg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Filmkollege Japanse Cine ma' 19 uur, 'Tokyo Story' 20.30 uur. WOENSDAG 6 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Witches' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 14 uur, 'Ja cob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Match Factory Girl' 20.30 uur. DONDERDAG 7 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 20 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Pretty Woman' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ab Bad Khak' 20.30 uur. ZATERDAG 2 MAART Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Jungle Book' 14 uur. ZONDAG 3 MAART Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Jungle Book' 14 uur. WOENSDAG 6 MAART Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes, 'De kleine zeemeermin' 16 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7