informatiepagina van de gemeente vlissingen iMorg en "raad Toer van Schaijk in Bellamy 19 r l Nog twee dagen chemokar Q IJ Tot en met zondag Cultureel Gekleurd Opiniepeiling onder ondernemers Rolstoelers kunnen op veel plaatsen stemmen Collectief bouwen voor ouderen in Rosenburg Pit bulls muilkorf en aan de lijn! Stemmen in een ander stembureau redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 j j Te behandelen punten Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken Rondvraag Sluiting Ontwikkelingen in de toeristisch recreatieve sector onder de loep Opiniepeiling Het werkbriefje Commissies vergaderen Informatie-avond 4 maart Eerste helft maart ALS ELKE SECONDE TELT Stemmen bij volmacht Informatieavond Standplaatsen Even bijpraten met wethouder De Keijzer Nieuw: chemokar op het plein van mirocenter! Wat kunt u bij de chemokar inleveren? Arbeidsproject Terrein Zaaihoekweg Sporthallen DE VLISSINGER Woensdag 27 februari 1991 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 28 februari, komt de gemeente raad van Vlissingen bijeen om over diverse voorstellen van het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. De vergadering van de ge meenteraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een populaire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. 0. Algemeen bestuur 0.1. Definitief krediet t.b.v. aan passing dienstgebouwen i.v.m. reorganisatie; 0.2. Aanvullend krediet voor de aanschaf van meubilair; 1. Openbare orde en veiligheid 1.1. Krediet voor investeringen t.b.v. de gemeentepolitie; 1.2. Wijziging Drank- en Horeca- verordening i.v.m. risico wedstrijden; 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1. Krediet verbetering ver- Hierna staat de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. (foto: Ruben Oreel) keersonveilige situaties te Oost- Souburg; 3. Economische zaken 3.1. Krediet aanleg terras Le pelstraat; 4. Onderwijs 1 4.1. Plan nieuwe basisscholen periode 01-08-1991 - 01-08-1992; 4.2. Begroting Zeeland College 1990-1991; Tot en met zondag 3 maart kunt u in Vlissingen nog ge nieten van het evenement "Cultureel Gekleurd". Er staan nog drie voorstellingen op het programma. De bedoeling van Cultureel Gekleurd is om meer bekendheid te geven aan niet- westerse cultuurvormen. Cultureel Gekleurd Vlissingen is een onderdeel van het intercul tureel festival Cultureel Ge kleurd Noord-Brabant, Zeeland en de provincie Antwerpen. Er vinden in deze provincies ver schillende voorstellingen plaats in de vorm van dans, toneel, film, verhalen voor kinderen en exposities. Het Vlissingse programma is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Vlissingen. Op vrijdag 1 maart is de voorstelling Solo Con So le Lamaqul in het Vestzakthea ter. De aanvangstijd is 20.30 uur. Zaterdag 2 maart verzorgt Houria Aichi, Berber zangeres een voorstelling in de Sint Ja- cobskerk om 20.30 uur. Zon dag 3 maart kunt u voor Hongaarse volksmuziek, door Marta Sebestyen en Vujicsics, naar het Vestzaktheater gaan. Deze voorstelling begint om 16.00 uur. De initiatiefnemers van het pro ject gaan bekijken of het ook jaarlijks georganiseerd kan wor den. Ze willen daarbij dan ook heel nadrukkelijk de minderhe denorganisaties betrekken. Het programma-overzicht van Cultureel Gekleurd is verkrijg baar bij de Culturele Raad Vlis singen, Badhuisstraat 104, telefoon: 14928 en bij de sectie Communicatie in het Stadhuis, (telefoon: 87335). Tot en met 9 april exposeert Toer van Schaijk met schilde rijen in Bellamy 19, heden daagse kunst aan het Bellamypark 19. Toer van Schaijk is het meest be kend als danser, choreograaf en ontwerper van decors en kostuums. Vanuit deze achter grond is hij verbonden aan het Nationaal Ballet Nederland. Zijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar zijn echter minder bekend. Bellamy 19 toont in de ze bijzondere expositie naast schilderijen van de laatste jaren zijn meest recente werk. Bellamy 19 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Toer van Schaijk Lesbos II (foto: Deen van Meer) 5. Cultuur en recreatie 5.1. Aanvullend krediet herstel spanten sporthal Baskensburg; 5.2. Omzetting beheersvorm so ciaal cultureel werk Vlissingen; 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 6.1. Oprichting, functioneren en bekostiging banenpool Walche ren (Stichting Werkgelegen heidsprojecten Walcheren); 7. Volksgezondheid 7.1. Eenmalige bijdrage voor het Sophia Kinderziekenhuis Rot terdam; 7.2. Krediet oriënterend bodem onderzoek Koudekerkseweg 2-4; 7.3. Krediet vervanging c.q. repa reren hoofdriolering; 7.4. Krediet diverse uitbreidin gen en vervangingen sectie af valverwijdering; 8. Ruimtelijke ordening en volks huisvesting 8.1. Aankoop grond i.v.m. realise ring bedrijventerrein "Vrijburg"; 8.2. Verkoop Vrouwenstraat 35; 8.3. Wijziging erfpachtovereen komst Boulevard Bankert; 8.4. Voorbereidingsbesluit Bou levard Evertsen, gedeelte hotel De Watertoren; 8.5. Voorbereidingsbesluit Oost- Souburg, gedeelte Oranjeplein; 8.6. Voorbereidingsbesluit 't Wissel; 8.7. Vaststelling Bestem mingsplan "de Schelde"; 8.8. Bouwrijpmaken "Vrijburg"; 8.9. Beleidsvisie Paauwenburg. Zuid-Oost; 8.10. Inrichting terrein tussen Hudsonstraat en Braamstraat; 8.11. Gedeeltelijke kwijtschel ding verlies gemeentegarantie; 8.12. Deelnotitie bevolkingsont wikkeling woningbouw januari 1991. In de afgelopen jaren is in Vlis singen veel gebouwd en er wordt nog steeds volop ge werkt aan uitvoering van diver se plannen. Allemaal aktiviteiten die te maken heb ben met het toeristisch- recreatieve "Speerpunt Vlis singen". Het gaat hier bijvoor beeld om de boulevard, de Plaza aan Boulevard Bankert, de Koopmans- en Vissersha ven en het Arsenaalgebied. Daarnaast is er een samen hang met projecten in de bin nenstad, zoals de overkapping van de Sint Jacobsstraat en de bouw van het nieuwe winkel centrum Scheldeplein aan het begin van de Walstraat. De betrokken overheden (rijk, provincie en vooral de gemeen te) juichen toe dat met name be drijven in de toeristisch-recreatieve sector op deze aktiviteiten inspelen. Om na te gaan of de inspannin gen van de overheden effect hebben gaat de provincie Zee land in samenwerking met de gemeente Vlissingen binnenkort een opiniepeiling houden bij een aantal Vlissingse ondernemers in de toeristisch recreatieve sec tor. Er wordt gevraagd naar hoe het staat met de ontwikkeling Vandaag vergaderen de eman cipatiecommissie om 20.00 uur en Sportbelangen Vlissin gen om 19.30 uur in het stadhuis. De bijeenkomsten zijn open baar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agen da's liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. Steeds vaker is er de wens van ouderen om kleiner, gelijk vloers en in vele gevallen goedkoper te wonen. Daar voor zijn verschillende rede nen. Bijvoorbeeld omdat de kinderen de deur uit zijn en de huidige woning te groot wordt voor twee personen. Ook kan het gemak van gelijkvloers wo nen, met het oog op de toe komst een rol spelen. De vermindering van het inkomen na pensionering kan in veel gevallen een reden zijn om la gere woonlasten te willen. In het hele land zijn initiatieven bekend van projecten die speci aal voor ouderen zijn opgezet. De resultaten daarmee zijn posi tief te noemen. De heer Th.A. Bagchus heeft de taak op zich genomen om zo'n initiatief in Vlissingen, in de nieuwe wijk Ro senburg (tweede fase) van de grond te krijgen. Hiervoor is een pasklaar con cept van bouwbedrijven aanwe zig, ruime mogelijkheden voor individuele wensen. Het gaat om patio woningen en semi- bungalows in een prijsklasse Voor onaangelijnde Pit Buil Terriërs is de straat verboden terrein volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vlissingen. Pit Buil Terriërs moeten minimaal een muilkorf hebben en aan gelijnd zijn als ze zich op de openbare weg begeven. He laas komt het nog voor dat ei genaren van dit soort honden zich niet aan deze voorschrif ten houden. Er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken met deze honden, in Vlissin gen en de rest van Nederland. Omdat Pit Bulls zonder muilkorf en niet aangelijnd verboden zijn, staan er straffen op het overtre den van deze regel. Eigenaren die zich niet aan de APV houden kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of een boete van maximaal f 5.000,— veroordeeld worden. In zeer ernstige gevallen kan de politie de hond in beslag nemen. van de omzet, naar werkgele genheid en naar investeringen in de afgelopen jaren. Ook wordt de mening van de ondernemers gevraagd over de bouwaktivitei- ten in Vlissingen en er wordt ge vraagd of er suggesties zijn voor andere plannen en projecten. De gegevens die bedrijven door geven worden natuurlijk vertrou welijk behandeld. De resultaten van de opiniepeiling kunnen een rol spelen bij de bepaling van toekomstig beleid. In de eerste helft van maart 1991 zal een aantal ondernemers wor den benaderd. De provincie hoopt dat er op medewerking van de ondernemers mag wor den gerekend! Het onderzoek wordt verricht door het stafbureau economisch onderzoek en datavoorziening voor de provincie Zeeland. Tijdens de Provinciale Staten verkiezing op 6 maart aan staande zijn 18 van de 30 Vlissingse stembureaus toe gankelijk voor rolstoelgebrui kers. Dit zijn de 18 rolstoeltoegankelijke stem bureaus: - stadhuis, Stadhuisplein; - speeltuingebouw "De Oude Stad", Paardenstraat; - vormingsinstituut, Kasteelstraat; - Joegoslavisch clubgebouw, M. Hobbemalaan; - voormalige kleuterschool, Minister Lelystraat; - dienstencentrum "Bachten Reede", Vredehoflaan; - bejaardencentrum "Ter Reede", Koudekerkseweg; - voormalige kleuterschool, De Sav. Lohmanlaan; - Spaanse culturele vereni ging; Colijnstraat; - school "De Startbaan", Westerzicht; - Marnixschool, Van Doornlaan; - "De Blazer", Ritthem- sestraat; - Martinusschool, Irenestraat; - school "De Belt", Koop mansvoetpad; - Rehoboth, Rehobothstraat; - voormalige kleuterschool, Braamstraat; - bejaardencentrum "De Zoute Viever", Dongestraat; - "Ons Dorpsleven", Ritthem. De met een aangeduide stem bureaus hebben tevens een stemhokje met een verlaagd blad. In de overige kan even tueel aan een tafel worden gestemd. Als u wilt kunt u kiezen uit een van deze stembureaus. Elders op deze pagina kunt u lezen wat u dan moet doen. De cliënten van de sectie So ciale Zaken met een ABW-, RWW-, lOAW-of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een in komstenverklaring in te leve ren. Deze maand is dat morgen, donderdag 28 fe bruari. Indien u, als cliënt van de sectie Sociale Zaken, deze verklaring niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uitkering au tomatisch beëindigd! Dat de sectie Sociale Zaken maandelijks die opgave van haar cliënten vraagt, is een rechtstreeks gevolg van eisen die de rijksoverheid stelt. Woensdag 6 maart zijn de ver kiezingen voor de leden van Pro vinciale Staten. Als u wilt kunt u hiervoor bij volmacht (laten) stemmen. U kunt bijvoorbeeld een ander machtigen om voor u te stem men. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. U kunt hiervoor gewoon uw oproepingskaart on dertekenen en die aan die ander geven. Die ander mag dan voor u stemmen, maar alleen gelijk met het uitbrengen van zijn ei gen stem. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. Wilt u 6 maart aanstaande bij de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in een ander stembureau stemmen dan op uw oproepingskaart staat, dan kan dat. Dat kunt u mondeling nog rege len. U kunt hiervoor tot en met 1 maart met uw oproepingskaart naar de sectie Burgerzaken in het stadhuis. De kaart wordt dan omgezet in een kiezerslegitima- tiekaart. U kunt hiermee in elk stembureau in de provincie Zee land stemmen. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. vanaf f 155.000,tot f 180.000,—. Om dit initiatief nader uit te leggen is er op maandagavond 4 maart om 19.30 uur een informatie-avond in Solskin, Boulevard Bankert. Collectief bouwen voor senioren heeft verschillende voordelen. Het is goedkoper dan zelf bouwen, omdat de bungalows gescha keld worden gebouwd en er dus minder buitenmuren (met spauw!) nodig zijn. Omdat col lectief grond gekocht wordt, zal de grondprijs in verhou ding lager zijn. Bij collectieve projecten is er bovendien het voordeel dat inspraak op de in deling van het huis eenvoudi ger is. Tot slot is het bij collectief bouwen mogelijk ge zamenlijke zaken als bijvoor beeld schilderwerk te regelen. Mensen die nu al meer willen weten kunnen zich wenden tot onderstaand adres: Th. A. Bagchus, Sardijngeul- laan 6, 4371 PS Koudekerke (Dishoek), telefoon 01185-2074. Deze week rijdt de chemokar door de gemeente. Morgen, donderdag en overmorgen heeft de wagen nog diverse standplaatsen. U kunt ook ie dere dag chemisch afval bren gen bij de sectie afvalverwij dering, Edisonweg 9 in Vlissin gen, telefoon: 62291. De chemokar komt bij u langs op dezelfde dag waarop wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. U kunt deze week nog terecht op: donderdag 28 februari 1991 09.00 - 09.30 uur: Papegaaienburg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh-zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh-noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht-noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht-zuid (bij bejaardenwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekseweg (bij Oosterbaan) (foto: Ruben Oreel) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (tegenover r.k.kerk) vrijdag 1 maart 1991 09.00 - 09.30 uur: H. Segherslaan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedijkestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 - 11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloemlaan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedijkestraat (hoek Sottegemstr.) De standplaatsen staan ook in de "Afvalwijzer 1991" die u eer- der in de bus vond. Daarin staan ook de overige data en tijden van de chemokar in 1991. De chemokar staat aanstaande zaterdag 2 maart ook op het plein van Mirocenter aan de Gildeweg. Hij staat er dan gedurende de openingstijden van de win kels, dus van 09.00 tot 17.00 uur. De chemokar staat bij de glas bakken en de lege flessen- inname. Gemakkelijk als u toch boodschappen gaat doen! - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren Zeer binnenkort gaat in Vlissin gen een uitstekend initiatief van start, het zogenoemde Ar beidsproject Walcheren. Dat is bestemd voor diegenen die niet tot regelmatige arbeid in staat zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoolverlaters van een school voor moeilijk lerende kin deren, of om personen die in een dagopvang voor ouderen zitten in een gezinsvervangend tehuis of - noodgedwongen - thuis. De gemeente verhuurt voor deze ac tiviteit het gebouw van de voor malige kleuterschool aan de Willem Roelofszlaan. Het Arbeidsproject Walcheren is een gezamenlijke activiteit van de Werkplaatsen Walcheren, het Interlevensbeschouwelijk Vor mingsinstituut en de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ). Van de laatste nemen het dagverblijf voor ouderen "De Windroos" en de Arbeidsafdeling van "Vijvervreugd" deel. Welke personen kunnen deelnemen wordt bepaald door een indica tiecommissie. In de voormalige kleuterschool in de Willem Roelofszlaan is plaats voor zo'n 20 deelnemers, maar er wordt gestart met drie. Er is be geleiding door een coördinator van de SVRZ en 3 personeelsle den. Het lijkt mij een goed initia tief om, wanneer het project volledig draait, eens een open dag voor de omwonenden te houden. Ik heb begrepen dat ook de Stichting Arbeidsproject Wal cheren daar voor voelt en hier voor te zijner tijd initiatief zal nemen. Ik krijg nogal eens de vraag waarom de gemeente niks doet met het braakliggende terrein aan de Zaaihoekweg waar vroe ger de school "Swanenburgh" stond. Het antwoord op die vraag is even simpel als betreurend: de gemeente kan niks doen omdat de rijksoverheid iets moet doen, maar dit nalaat... Wat is namelijk het geval? Als een school niet meer gebruikt wordt kan de gemeente het ge bouw en de grond kopen of het gebouw en de grond geven aan het rijk. Wij hebben het laatste gedaan omdat de gemeente zelf geen bestemming voor het ge bouw en de grond had. In de praktijk is het geheel door de ge meente overgedragen aan het ministerie van Onderwijs en We tenschappen. Dit ministerie wil de het geheel overdragen aan de Dienst der Domeinen van het mi nisterie van Financiën. Domei nen weigerde echter het gebouw en het terrein te accepteren. Er is nu onenigheid tussen het ene en het andere ministerie over de vraag hoe dit verder moet. Daar om vindt nu juridisch onderzoek tussen de ministeries plaats. Hierop kan de gemeente verder geen invloed uitoefenen. He laas... Kort geleden kwam ons via sportverenigingen ter ore dat de Stichting Zeevaartschoolbelan- gen aan de verenigingen per 1 augustus aanstaande de huur heeft opgezegd van haar sport hal aan de Van Hogendorpweg. Door de verhuur van deze parti culiere sporthal, samen met de verhuur (door de gemeente) van de twee andere sporthallen, was het aanbod van sportaccommo daties in Vlissingen in een zeker evenwicht. Dat evenwicht valt straks weg, waardoor gebrek aan sportaccommodatie ont staat. Daarom wordt nu bij de ge meente onderzocht of het bouwen van een derde sporthal in Vlissingen mogelijk is. Ik ver wacht hierover spoedig voorstel len in het college van burgemeester en wethouders. Persoonlijk ben ik redelijk opti mistisch over de kansen voor een derde sporthal!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5