DOE HET Z El .F Hoveniers beginnen eigen bedrijf 'VOOR DE VOGELS Vrijwielwinkel Van den Driest deelt prijzen kleurwedstrijd uit Kruiswoordraadsel Een wassen beeld voor Piet de Jong 150.000ste verzekerde bij ZHV Ziektekostenverzekeringen Vernieuwde Zeeuwse Gids voor Vakantie en Vrije Tijd I HARTGRONDIG HISTORAMA CENTRAAL BIJ OPENING DE HUIFKAR Stijging in Zeeland I ntroductiecursus PC-gebruik in het bedrijf WIJ ZUN VAN ALLE MARKTEN THUIS JONG ONDERNEMEND Ad Hanneman Woensdag 27 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Eversdijk: 'Zeeland maar heel even vol' Precies één dag voordat De Huif kar - herbouwd in art-deco-stijl - officieel open ging, meldde de Stichting Manifestatie Abdij Mid delburg dat het Historama er komt. Toeval? Nee dus. „Het is mede door de opsteker van Ton Van Oostrom van De Huifkar dat we dat besluit hebben geno men", meldde Han Boogaert, voorzitter van de stichting, die de geschiedenis van de Middelburg se Abdij in beeld wil brengen voor een breed publiek. De Huifkar geeft f 40.000,- aan de stichting en wil daarmee een voorbeeld zijn voor alle onderne mers. In plaats van cadeaus, heette het op de uitnodiging, konden relaties geld storten op een speciale rekening. De Huifkar zou het binnengekomen bedrag aanvullen. Tweede kamerlid drs H. Eversdijk (CDA) die de ope ningshandelingen voor zijn reke ning nam waardeerde dat initiatief en stelde het als voor beeld voor andere ondernemers in Middelburg. Het Historama is immers een elkweervoorziening waar iedereen wat aan heeft in deze stad, pleitte de politicus. Eversdijk onderbouwde zijn be toog met cijfers. Het aantal over nachtingen was vorig jaar in Zeeland met dertien procent gestegen tegen negen landelijk. De werkgelegenheid was lande lijk in de toeristenbranche met tien procent gestegen, in Zeeland met vijftien procent. Dezelfde vergelijking maakte Eversdijk voor de omzet, elf landelijk en ze ventien procent stijging in Zee land. En hij vond dat Zeeland nog plaats heeft voor meer toeristen. „Beweerd werd dat Zeeland vorig jaar vol was. Dat is onzin. Zee land was heel eventjes vol. Voor de rest was het er rustig. Sei zoensverlenging is daarom be- De Kamer van Koophandel en Fa brieken houdt dit voorjaar weer een PC-cursus voor het midden- en kleinbedrijf. De cursus is be doeld voor ondernemers zonder ervaring met de PC. In de cursus staat de praktische toepassing van een computer in het bedrijf centraal. In de be schikbare vier avonden maakt men kennis met de belangrijkste toepassingen van een PC in het midden- en kleinbedrijf. Om te oefenen krijgt iedere cursist tij dens de cursus een eigen PC met printer. De cursus wordt gegeven in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Middelburg op 5, 12, 19 en 26 maart, telkens om 19.30 uur. De Rotterdamse familie Lemson werd op 15 februari door direc teur C. G. Jebbing (rechts) van ZHV Ziektekostenverzekeringen uit Goes in de bloemetjes gezet. De reden daarvoor was het feit dat de heer Lemson, werknemer van ECT te Rotterdam, zich bij ZHV aanmeldde voor een collec tieve ziektekostenverzekering en de 150.000ste bleek te zijn. Al le reden voor ZHV om de familie op het kantoor van ECT feestelijk te onthalen. ZHV is een middelgrote verzekeringsmaatschappij met ruim 60 jaar ervaring in het verzekeren van ziektekosten; met name de laatste jaren ondergaat het bedrijf een sterke groei: van 50.000 verzekerden in 1978 naar een drievoud daarvan in 1991. Ton van Oostrom overhandigt de cheque van f 40.000,- op maxi-formaat aan tweede kamerlid drs. H. Eversdijk. langrijk", aldus Eversdijk. „Het Historama kan er aan bijdragen dat er meer mensen buiten het seizoen komen". Onlangs verscheen de nieuwe Gids voor Vakantie en Vrije Tijd Zeeland. In dit boekwerk biedt de Provinciale VVV Zeeland de lezer alle informatie over bezienswaar digheden en attracties op toe ristisch en recreatief gebied in de provincie Zeeland. De gids is gelardeerd met grappi ge cartoonachtige tekeningen waardoor het geheel een speels karakter heeft gekregen. Of het de bedoeling is dat de gebruiker van de gids daardoor in een ple zierige of speelse stemming wordt gebracht is niet bekend maar een vaststaand feit is wel dat de gids in steeds toenemen de mate ook wordt gebruikt door inwoners van Zeeland, die in ei gen omgeving een kort uitstapje of dagtochtje willen maken op een vrije dag of in het weekeinde. Omdat een belangrijk deel van verblijfstoeristen in Zeeland af komstig is uit Duitsland, zal bin nen afzienbare tijd een duitstalige versie van de gids worden gepre senteerd. Of de cartoon-achtige tekeningen dan ook worden aan gepast, is ook niet bekend. De gids is verkrijgbaar bij alle Zeeuwse VVV's en bij een groot aantal boekhandels en kiosken in Zeeland. Voor de Middelburgse eerste bur ger Chris Rutten had Eversdijk nog een advies. Hij kon uit de 'rijksruif' nog best wat geld peu teren om wat aan verkeersveilig heid te doen. „Middelburg moet zijn verkeersbeleid niet ophangen aan de zogenaamde Dammen- route", vond de politicus. Die dammenroute krijgt gewoon een toeristische functie en wordt nooit een doorgaande route, een as, tussen de grote industriege bieden van Rotterdam en Ant werpen. En toen hij het over verkeer had, noemde hij maar meteen de WOV. Die komt er ze ker, maar de provincie moet niet denken dat ze meer krijgt dan de 41 miljoen dekking in de exploita tiekosten. In plaats van onder handelen daarover moet ook de provincie haar best doen om uit andere potjes geld te krijgen, bij voorbeeld uit het infrastructuur fonds, dat in het leven wordt ge roepen om onder meer de ver keersveiligheid te verhogen. Hoewel afgelopen vrijdag tijdens de opening velen de loftrompet staken over het initiatief van Ton van Oostrom waren de binnenge komen munten snel geteld. Nog maar f 900,- stond op de speci aal geopende rekening. „Maar er zijn al heel veel toezeggingen bin nen", verzekerde de De Huifkar exploitant. Verder klaagde ook Ben van Damme over „gebrek aan belangstelling". Hij had de horeca in Middelburg aange schreven en nog maar vijf reac ties waren er binnen. m De prijswinnaars samen met Jan van den Driest in de ver nieuwde zaak. Een blinkend nieuwe mountainbi ke, een sporthorloge en een walkman. Dat waren de prijzen, die de drie gelukkige winnaars van de kleurwedstrijd bij Vrijwiel winkel Van den Driest in Middel burg vorige week woensdag konden ophalen. Ter gelegenheid van de heropening als Profile zaak waren 2000 kleurplaten verspreid, waarvan er 200, vaak schitterend versierd, weer wer den ingeleverd. Met koffie en ge bak werd de prijsuitreiking die middag extra feestelijk gevierd. Wie via de verbouwde zaak van Vrijwielwinkel Van den Driest bin nen komt, valt onmiddellijk het nieuwe fietspad op dat dwars door de zaak werd aangelegd. „Het kenmerk van iedere Profile winkel in Nederland", legt eige naar Jan van den Driest nader uit. „De zaak viel de eer te beurt tot deze keten te mogen toetre den, die momenteel 12 zaken op franchisebasis in ons land heeft. Op Walcheren en Beveland zijn wij de enigen tot nu toe. Door de verbouwing hebben wij nog meer ruimte en een betere indeling ge kregen voor de verschillende ty pes rijwielen. Vooral de keuze in mountainbikes is enorm groot. De ingang van de reparatie afdeling loopt nu ook via de win kel, waardoor de klant gemakke lijker nieuwe onderdelen kan uitzoeken", zegt de eigenaar. De winnaars van de kleur wedstrijd waren: eerste prijs, een mountainbike Stefan de Vries uit Koudekerke. Tweede prijs, een waterdicht sporthorloge: Serena van de Vorle uit Middelburg. Der de werd Marieke van Dalen ook uit Middelburg en zij ontving een walkman. Als u houdt van vogels in de tuin dan zal het u weinig moeite kosten om met deze leuke huisjes de vogels in het voorjaar te lokken. De huisjes zijn ontworpen voor winterkoninkjes doch door het invlieg- gat wat groter te maken kunt u ze gemakkelijk aanpassen voor mezen e.d. Dit is op de tekening aangegeven. Het huisje links op de foto heeft een dak van dun metaal (blik), de twee andere huisjes hebben een tri plex dak. Alle drie hebben ze een uitneembare bodem zodat ze ge makkelijk schoon te maken zijn. Tekening met details op ware grootte en duidelijke bouwbeschrijving. De konstruktie is zó eenvoudig dat u alle drie huisjes gemakkelijk op een avond maakt. De tekening kunt u bestellen door f 8,75 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 321 F/VI. Wilt u meer weten over ons tekeningenprogramma en de ve le nieuwe hobby's bij Karweipost? Bestel dan de nieuwe katalogus door f 10,00 over te maken op bovenstaand gironr. onder vermelding van kat. 91. "We hebben eerst allebei in loon dienst de nodige ervaring opge daan en we vonden dat nu de tijd gekomen was om onze grote wens gestalte te geven en dat is een eigen hoveniersbedrijf." Dat zeggen Sjaak de Jonge (36) en Marco Melis (21), de kersverse ondernemers van het Hoveniers bedrijf Middelburg. Vanaf 15 februari staan beide ho veniers met raad en daad klaar voor iedere tuinliefhebber. Zij zijn op dat gebied van alle markten thuis. Of het nu gaat om een ad vies of een ontwerp, om de aan leg van een tuin en de levering van de daarvoor benodigde bo men, heesters, vaste planten, berstrating en houtwerk of om het onderhoud, voor alle bemoei enissen rond een tuin kan men bij de jonge ondernemers terecht, die kunnen bogen op ruime erva ring in het werken voor zowel particulieren als bedrijven. Het beroep hovenier hebben bei de in de praktijk leren kennen. Sjaak de Jonge werkte een aan tal jaren bij een hoveniersbedrijf in Middelburg en kent de praktijk derhalve door en door. Zijn colle ge Marco Melis heeft de afgelo pen jaren besteed aan het behalen van het hoveniersdiplo ma aan de afdeling Aanleg en Onderhoud van Tuinen van de Middelbare Tuinbouw School. Gedurende het laatste schooljaar heeft hij een half jaar stage gelo pen bij bestaande bedrijven en ging daarna ook aan de slag bij het bedrijf waar Sjaak al werkte. Het werk achter de tekentafel: het ontwerpen van een tuin, het tekenen van het plan en het bijbehorende prijskaartje, zal voornamelijk neerkomen op de schouders van Marco. De uitvoe ring van het ontwerp doen zij ver volgens gezamenlijk. Over hun toekomst maken beide hoveniers zich bepaald niet bezorgd: „We nemen nogal wat klanten mee van onze vroegere werkgever en we denken dat er tevens nogal wat behoefte bestaat aan een goed advies bij mensen, die een nieuw huis hebben betrokken of eens iets anders willen doen met hun tuin. Onze orderportefeuille is nu tenminste al goed gevuld zodat we voorlopig vooruit kun nen", aldus de tuinlieden. Angst voor eventuele concurrentie ken nen ze ook niet: „Als je een goed stuk werk aflevert dan maak je alleen maar reclame voor jezelf", is hun devies. Het Hoveniersbedrijf Middelburg houdt voorlopig nog kantoor aan huis aan de Wachttoren 16 te Middelburg. Daar worden ook de tuinontwerpen gemaakt, die ove rigens gratis zijn als het bedrijf ook de ontworpen tuin mag aan leggen en de benodigde zaken mag leveren. De hoveniers be schikken over alle bij tuinaanleg benodigde apparatuur terwijl de benodigde materialen, bomen, planten en heesters worden be trokken van goede kwekerijen en leveranciers. Een niet onbelang rijk gedeelte van de werkzaamhe den zal overigens ook bestaan uit het onderhouden van bestaande tuinen. Daarbij moet worden ge dacht aan snoeien, bemesten, en winter- en voorjaarsgereedmaken van de tuin. Maar ook voor de le vering van tuin-apparatuur kan men terecht bij Hoveniersbedrijf Middelburg. MtMMMMWPMS»" m mmm mmm m mwm mmm mmm mmm mmm mm Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een bioem. Dit is de oplossing. 19-65-73-63-59-11 -67-29-54-69-26-22 HORIZONTAAL: 1 tabak; 4 lucht; 8 wijnsoort; 11 livreibediende; 13 zoogdier; 15 lekkernij; 17 oude lap; 18 insekt; 19 pers. vnw.; 20 deel v.e. boom; 22 wandversiering; 24 buffet voor dranken; 25 zelfkant; 26 plezier; 28 werkschuw; 30 dunne plek; 32 kleur; 33 speelruimte; 35 tijdvak; 37 militaire rang; 38 honingdrank; 40 niet bevestigd; 42 pers. vnw.; 43 telwoord; 44 omslag; 45 Ned. Spoorwegen; 47 rauw, ruw; 49 grappenmaker; 51 muzieknoot; 52 volksoverlevering; 54 herbergier; 57 wild zwijn; 59 Europeaan; 61 vlaktemaat; 62 signaal; 63 scheeps- vloer; 64 houten drinkkom; 66 overdekking; 68 tennisterm; 70 oude lengtemaat; 71 gehooroorgaan; 72 gemeen; 74 te weten; 75 wandver siering; 77 stuwende kracht; 79 stad in België; 80 roofdier; 81 edelknaap. VERTIKAAL1 berouw; 2 reeds; 3 bittere stof; 4 zoogdier; 5 vogelpro- dukt; 6 landbouwwerktuig; 7 schaapkameel; 8 hoofddeksel; 9 aar- drijksk. aand.; 10 loot; 12 matig koud; 14 leunstoel; 16 stopgaren; 19 inwoner van Ned. provincie; 21 vr. rund; 23 bladplant; 24 jong dier; 25 ontkenning; 27 loofboom; 29 voorm. Ned. eiland; 31 onderricht; 32 uitstraling; 33 zwemvogel; 34 soort hert; 36 deel v.e. horloge; 39 alvorens; 41 grootvader; 46 marterachtig roofdier; 47 klein vertrek; 48 mannetjesbij; 50 sierlijk dier; 51 appelsoort; 53 dwaas, zot; 55 vierhan dig dier; 45 elasticiteit; 58 waterbewoner; 60 soort antilope; 62 pijnlijk ongemak; 63 dorsvloer; 65 rivier in Italië; 67 God der liefde; 71 zwaard walvis; 73 pluis; 75 onmeetbaar getal; 76 motorrace; 77 vorm van mij; 78 chem. symbool. Oplossing van Puzzelkrant 28/2 HORIZONTAAL: 1 kartel; 6 boeket; 11 oog; 12 zog; 14 fel; 15 Amor; 17 barak; 19 raar; 21 tijdnood; 22 Leerdam; 23 el; 24 beleg; 26 pij; 27 adm.; 29 lui; 30 fok; 32 sloep; 34 rafel; 36 pop; 37 terreur; 38 los; 39 keten; 41 schil; 44 nar; 45 bah; 47 Eem; 49 e.k.; 51 poker; 53 b.i.; 54 gemalin; 56 citroen; 58 guit; 59 tucht; 61 loon; 62 nis; 64 set; 65 per; 66 re kest; 67 Londen. VERTIKAAL: 1 krater; 2 rood; 3 tor nado; 4 eg; 5 hor; 7 of; 8 eerroof; 9 klad; 10 termijn; 12 zadel; 13 galei; 16 mijl; 17 bob; 18 keg; 20 aap; 25 lukraak; 27 Alpen; 28 meter; 30 farce; 31 kelim; 32 sok; 33 pen; 34 rus; 35 lol; 40 taxatie; 42 Heerlen; 43 legger; 45 bonus; 46 hecht; 48 linnen; 50 keu; 51 pit; 52 rit; 53 beo; 55 mink; 57 oord; 60 cel; 63 ss; 65 Po. Winwoord: CHRONOGRAAF Sjaak de Jonge (links) en Marco Melis (rechts) vormen samen het Hoveniersbedrijf Middelburg. Van Piet de Jong (ex - ad interim - voorzitter) van profclub Vlis- singen mag van mij een wassen beeld worden gemaakt. Dat beeld zou in meervoud uitgevoerd moeten worden en ge plaatst in Zeeuwse musea. De musea die geen plaats hebben maar toch centraal liggen dienen subsidie te vragen om het beeld in een speciaal daarvoor aan te bouwen vitrine te plaat sen. Ik zie hem al staan. Naar buiten kijkend, opgeheven hoofd, blik op oneindig. Over verstand praten we niet want dat kunnen ze niet achter zo'n wassen neus monteren. U zult zich afvragen waarom die man dat verdient. De club verkeert immers in een financiële draaikolk waaruit redding welhaast onmogelijk lijkt. En hij onder andere wordt daar op aangekeken. Als ik goed ga nadenken - en dat moet je nou net niet altijd doen - en een onderbouwd antwoord wil formuleren blijf ik steken. Als ik die man evenwel zie en niet nadenk, stik ik van de jaloezie. Want ondanks alle mest die over hem heen is gestort - er wordt zelfs geroddeld dat'ie bij een maatschappijt je dat geen navraag bij de werkgever doet en zaken binnen 24 uur afhandelt een persoonlijke lening heeft afgesloten voor 'zijn' club - blijft Piet overeind als de beide kunst genoemde pa len in de branding voor de Vlissingse boulevard. Hij ontkent die aantijging (aantijging?) weliswaar, maar toch. Hij gaat over de tong en niet zo'n beetje ook. En zo worden nog meer geintjes over die man geroddeld. En daar staat'ie dan op zaterdagavond als onze jongens weer eens worden afgedroogd op hun hobbelveldje. Kaarsrecht, tussen de sponsors, in een home waar hij altijd al naartoe had gewild. Hij kijkt iedereen recht in de ogen. negeert niemand; zelfs z'n grootste vijanden niet. En die houding moet vereeu wigd worden. In een wassen beeld. En over vijf jaar zal nie mand meer durven zeggen dat FC Zeeland (want zo moet Vlissingen - gefuseerd met Middelburg en Goes - gaan heten) een wassen neus is in het vaderlandse betaald voetbal. Dan krijgt De Jong een lintje van de koningin. Omdat - zo zal een ambtsketen hem toespreken - hij betaald voetbal heeft geïn troduceerd in Zeeland en daarmee een witte vlek heeft weg gewerkt. Hij mag vervolgens het zoveelste beeld onthullen van hemzelf. Het wassen beelden museum in Amsterdam zal van jaloersheid aan de stutten trekken en een optrekje huren in Vlissingen. En dan heeft Piet de Jong ongewild ook nog voor een elkweervoorziening in onze provincie gezorgd. Ik geloof dat ik aan een borrel toe ben.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17