Stress en uw leefwijze BESLAG OP UITKERING isBmi Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Politiek Lezingen Allerlei Sport Cursus Geloof Door drs. Thomas Klabbers Buurt/wijk BETER OMGAAN MET STRESS (2) PSYCHOCONSULT Woensdag 27 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Schilders-CAO - De Bouw- en Houtbond CNV houdt op donder dag 28 februari een ledenverga dering voor de bij de CNV aangesloten schilders met be trekking tot de nieuwe CAO. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Prins van Oranje te Goes. Gespreksgroep - Op woensdag 27 februari houdt de N.V.I.H. COC Midden Zeeland een introductie-avond voor een gespreksgroep voor jongens tot 25 jaar. De avond wordt om 20 uur gehouden in het COC-pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middelburg. Inlichtingen 01180-12280 of 01184-11641. Samenkomst - In hotel Termi nus te Goes houdt Women's glow Fellowship op 6 maart haar maandelijkse bijeenkomst om 9.45 uur. Hanneke Ekkebus uit Middelburg zal spreken over 'Overwinning en herstel'. Fancy fair - Op zaterdag 2 maart wordt in de Getuigeniskerk te Middelburg een fancy fair wor den gehouden. Bezoekers kun nen ook deelnemen aan verschillende spelletjes en er is om 13 uur een optreden van de mime/muziekgroep Ten Sing. Ook is een tentoonstelling over de ge- schiedenis van de kerk. Couveusekinderen - De Vereni ging van Ouders van Couveuse kinderen houdt een inloop 'open-avond' op 27 februari van 19.30 tot 22 uur in het Streekzie kenhuis Walcheren te Vlissingen en op 6 maart in het Oosterschel- deziekenhuis te Goes om de de zelfde tijd. Inlichtingen 01180-23417. Diaporamaclub - De Vlissingse diaporamaclub houdt op maan dag 4 maart om 20 uur in de Open Hof te Vlissingen een klankdia-avond. Speciale gast is het op dit gebied zeer bekende echtpaar Diny en Gijs van Gent uit Ede. Dia-avond - De activiteitencom missie Open Hof te Vlissingen houdt op vrijdag 1 maart een dia avond waarop ex-loods A. Veld kamp een boeiend verslag doet van zijn 1.600 km lange zwerf tocht door Australië. De avond begint om 20 uur. Themaweek - De Nederlandse Christen Vrouwenbond houdt in samenwerking met het NOVIB een themaweek in de Vlissingse bibliotheek. Het thema is 'Hoe anders is een vrouw in de derde wereld?'. De themaweek worden gehouden van 1 tot 8 maart. Expositie - Galerie B. Witte aan de Vlasmarkt 11 te Middelburg houdt tot 10 april een expositie van tekeningen van de hand van Regi van Driel onder het thema 'De mens achter het masker'. De openingstijden zijn 10.30-12.30 en 13.30-18 uur van dinsdag tot en met zaterdag. Prestatieloop - Atletiekvereni ging Dynamo houdt op zaterdag 2 maart haar jaarlijkse prestatie loop in het duingebied van Oran jezon. Start en finish zijn aan de Duinweg te Oostkapelle. Zowel de jeugdloop als de prestatieloop starten om 14.30 uur. Inlichtin- gen 01180-27067. Darttoernooi - Tapperij/Happerij Happy Buccaneer in Vlissingen houdt op donderdag 28 februari een Open Tac-Tic Darttoernooi vanaf 20 uur. Wandeltocht - Op zondag 3 maart is om 9.30 uur de start van de laatste winterwandeltocht van de wsv Willen is Kunnen in de voormalige Willem lll-kazerne aan de Oranjestraat te Vlissingen. In lichtingen 01184-60294. Een tekening van Regi van Driel. Wereldgebedsdag - Dit jaar wordt de Wereldgebedsdag ge vierd op vrijdag 1 maart om 19.30 uur in de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat. Organist is W. Willeboordse en onder zijn lei ding verzorgt een muziekgroep een intermezzo. De liturgie werd dit jaar samengesteld in Kenya onder het thema Samen op safari - Op weg naar de toekomst. New Age - De werkgroep Theo logie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap pen houdt in maart een tweetal lezingen in Middelburg. In de Schouwburg is op dinsdag 5 maart om 15.30 uur een lezing door Karl Douven; hij zal een the ologische uitdieping geven van het thema New Age. Op donder dag 21 maart zal dr. P.A. van Gennip proberen te komen tot een kritische slotbeschouwing over de New Age-beweging. De ze bijeenkomst vindt plaats in de Zeeuwse Bibliotheek om 15.30 uur. Appèldienst - In de Jacobskerk in Vlissingen wordt op zondag 3 maart om 10 uur een appèldienst gehouden onder het thema 'Twij felen, toch geloven?' met als voorganger ds J.D. de Boer. Mu zikale medewerking verlenen or ganist Bram Beekman en het koor The Wide Group uit Schoondijke. Evangelisatie-avond - In de voormalige Lutherse kerk aan de Walstraat 23 te Vlissingen wordt op 1 maart om 20 uur een evangelisatie-zangavond gehou den. Evangelist J. van Dooijweert spreekt over 'Geloven - ook voor jongeren' en het jeugdkoor De Jonge Zangers verleent mede werking. Jubileum - In het kader van het 25-jarig bestaan houden de leden van de Gereformeerde Getuige niskerk te Middelburg een feest- vond op vrijdag 1 maart om 19 uur. Op het programma staan een aantal muzikale zaken en een optreden van de cabaretgroep Abel. Herdenkingsdienst - Op zon dag 3 maart wordt om 9.30 uur een herdenkingsdienst gehouden in de Getuigeniskerk in Middel burg vanwege het 25-jarig jubi leum. Voorganger is ds L. J. G. IJkel en een muziekgroep o.l.v. Rinus Goed hart verleent medewerking. Welkomdienst - In de Middel burgse Ontmoetingskerk wordt op zondag 3 maart een Welkom- dienst gehouden. Godsdienstle raar Theo van Teijlingen uit Goes spreekt over 'Mens, Ik hou van je...' De mimegroep van Lia Bostelaar verzorgt een optreden. De dienst begint om 18.45 uur. mum Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Per 1 april 1991, zo schreef Dagmar vorige week, verandert de ver goeding van geneesmiddelen. Er verandert dan nog iets anders. Een schuldeiser kan vanaf 1 april beslag laten leggen op de sociale uitke ring van iemand. Nu is het nog zo dat er alleen op bezittingen en het loon beslag gelegd kan worden. Straks mag een deurwaarder ook op een bijstandsuitkering, de AOW, pen sioen of op alimentatie beslag leggen. Let wel: een schuldeiser kan nooit op de gehele uitkering beslag leggen! De wetgever heeft een beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm vast gesteld. Dat wil zeggen dat ie mand altijd minstens 90% van de bijstandsnorm over houdt. Voor een gezin is dat f 1477 per maand. Voor een een-oudergezin f 1329 en voor een alleenstaan de boven de 22 jaar f 1034. In deze nieuwe wet die de beslaglegging regelt, staan ook uitzonderingen. Zo mag op de kinderbijslag en de studiefinan ciering geen beslag gelegd worden. Verder is er een overgangsrege ling. Op de uitkering van iemand die voor 1 april 1990, dus een jaar geleden, schulden heeft ge maakt, en nu nog steeds dezelf de uitkering heeft als toen, kan geen beslag worden gelegd. Zoals altijd kunt u voor extra in formatie bellen of op het spreek uur komen. Tot ziens. Kunst en cultuur - De ZVU houdt een cursus Kunst en Cul tuur van de Klassieke Oudheid in de SSGM, St. Pieterstraat 25 te Middelburg. De eerste bijeen komst is op dinsdag 5 maart om 19.30 uur. Inlichtingen 01180-34800. Paaseieren - Liefhebbers kun nen deelnemen aan een cursus paaseieren beschilderen van het ZVU. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 maart om 20 uur in de SSGM aan de Gerrit van der Veenstraat 1a te Middelburg. In lichtingen 01180-34800. Vrouwenraad - De Zeeuwse Vrouwenraad organiseert in sa menwerking met de Volkshoge school Zeeland de volgende cursussen: Omgaan met conflic ten van 28 februari tot en met 2 maart in Aardenburg, Public Rela tions op 12 en 19 maart in Goes en een secretaressencursus op 11, 18 en 25 april en 2 mei in Middelburg. Inlichtingen 01180-34733. Omgaan met dood - De Volks hogeschool Zeeland te Aarden burg houdt op 15, 16 en 17 maart een cursus Omgaan met de dood voor mensen die door hun vrijwilligerswerk en door hun beroep in contact komen met on geneeslijk zieken, stervenden en rouwenden. Inlichtingen 01117 - 1259. Verkiezingen -De Zeeuwse om roep komt voor de verkiezingen voor de provinciale staten op woensdag 6 maart nog één keer met een verkiezingsonderzoek en wel op zaterdagmiddag 2 maart, voorafgaande aan een debat met alle lijsttrekkers over de toekomst van de provinciale politiek. De uitzending is van 13 tot 15 uur en wordt rechtstreeks bij Omroep Zeeland uitgezonden. Manifestatie - Hotel Brittania- Watertoren te Vlissingen is op maandag 4 maart het decor voor een CDA- verkiezingsbijeenkomst. Staats secretaris van defensie Van Voorst tot Voorst spreekt over actuele defensiepolitiek in Zeeuws perspectief. Ook CDA- lijsttrekker J.B. Ventevogel zal het woord voeren. Onder leiding van A.J. Kaland zal een forum wor-' den gehouden. De bijeenkomst begint om 20 uur. SGP Walcheren - De SGP Wal cheren houdt op vrijdag 1 maart om 19.30 uur haar regionale ver kiezingsbijeenkomst in de Ont moetingskerk aan de Ooster- scheldestraat te Middelburg. Voorafgaande aan een forum spreken lijsttrekker W. Kolijn en de eerste vijf kandidaat-staten- leden. Verkiezingsavond - Op 28 fe bruari organiseert D66 een ver kiezingsavond om 20 uur in hotel Arneville te Middelburg. De avond staat in het teken van de tracé-keuze voor de WOV; spre ker is het Tweede Kamerlid G.J. Wolffensperger. Verkiezingsmanifestatie - Het CDA-Vlissingen houdt op maan dag 4 maart een verkiezingsbij eenkomst in hotel Britannia-Watertoren om 20 uur. Het thema van de avond, waar aan vele prominenten zullen deel nemen, staat in het teken van 'Actuele defensie-politiek in Zeeuws perspectief'. Z.V.U. - Erica Duvekot-de Jager houdt op woensdag 6 en op woensdag 27 maart een lezing over dromen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De eerste lezing gaat over dromen in het algemeen en in de tweede lezing gaat Erica Duvekot in op het feit hoe dro men je bestaan kunnen verlich ten. Beide lezingen beginnen om 20 uur. Inlichtingen 01180-34800. Literaire avond - De Stichting Literaire Activiteiten Zeeland houdt, tijdens de Boekenweek, op dinsdag 12 maart om 20.30 uur een literaire avond in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Dichter/schrijver Cees Nooteboom houdt dan een lezing over zijn werk. J.S. Bach - Op initiatief van Aula Zeeland wordt op dinsdag 26 maart om 20 uur door dr A. Cle ment een lezing gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Het onderwerp zal zijn De muzikaal-theologische wereld van J. S. Bach. Huurderscomité - De werk groep WSW-woningen van het huurderscomité De Witte Wijk te Oost-Souburg houdt op donder dag 28 februari Om 9.30 uur een openbare vergadering in het buurthuis De Schuur te Oost- Souburg. Dat doet ook de werk groep Basco-woningen maar dan om 20.15 uur. Country and Western - Op 23 maart houdt de buurtvereniging Van Duyvenvoorde om 20 uur een country and western-avond in De Schuur aan de Middelburg sestraat 113 te Oost-Souburg. Medewerking verlenen de Coun try and Western-band Twilight en de volksdansgroep Mac-Lee's. Stress komt nogal eens voort uit een stressvolle leefwijze. Deze wordt vooral gekenmerkt door een hoge prestatiedrang en een sterke competitiedrang. Drs. Henk C.M. Hermans Mensen met zo'n stressvolle leefwijze willen koste wat kost hogerop komen. Wanneer ze daarin niet slagen, raken ze ernstig gefrus treerd. Ze zijn geneigd om hun gezinsleven en hun sociale le ven voor hun carrière op te of feren. Als gevolg van hun prestatiedrang nemen ze geen tijd voor ontspanning. Zelfs als de druk om te presteren weg valt, (bijvoorbeeld tijdens va kanties), veroorzaken ze hun eigen druk door zich schuldig te voelen bij hun niets doen. Zij zweren bij het gezegde "ledig heid is des duivels oorkussen". Vaak nemen ze nauwelijks de tijd om goed te eten, en beper ken ze zich tot "junk-food". Ze houden zich staande door veel te roken en veel koffie te drinken. In de psychologie spreken we in bij deze leefwijze van "type A"-gedrag. Het is een belangrij ke factor in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Mensen met deze leefwijze zijn het ty pische product van onze prestatiegerichte Westerse sa menleving. Ze leven om te wer ken, en vergeten om echt te leven. In hun leven is geen plaats voor pure ontspanning, vyaardoor de stress steeds ver der opgevoerd wordt. Als u zichzelf (in meer of min dere mate) in het bovenstaan de herkent, doet u er goed aan om uw leefwijze te veranderen. Streef naar een evenwicht tus sen inspanning en ontspanning bij uw dagindeling. Op die wij ze houdt u de lasten en lusten in evenwicht. Verdeel uw tijd evenwichtig over werk, rust en liefhebberij. Hier volgen nog enkele andere tips voor een ontspannender leefwijze: Zorg dat u zich niet hoeft te haasten om uw afspraken na te komen. Gebruik daarom een goed werkschema. Hou tijd open voor onvoorziene activi teiten. Rond uw werk af, en neem het niet mee naar huis. Zorg voor voldoende slaap. Volwassenen hebben 7 tot 9uur slaap per etmaal nodig. Matig het gebruik van sti mulerende middelen (tabak, koffie). Beide genotsmiddelen zijn "oppeppers", die de stress bepaald niet verminderen. Pas uw voedingsgewoonten aan. Vermijdt zoveel mogelijk vet eten en ga over op gezond en licht verteerbaar voedsel. Geniet van het eten en maak er geen "hap-slik-weg" maaltijd van. Hoed u voor onnodige zor gen. Biedt het hoofd aan pro blemen op het ogenblik dat ze verschijnen. Verander wat u kunt. Richt uw aandacht op iets anders. Krop uw emoties niet op. Praat ze uit als anderen erbij betrokken zijn. Vergeet ze door de een of andere hobby. U kunt de dagelijkse stress ook terugbrengen, door bijvoor beeld twee keer per dag een meditatie-pauze in te lassen. Ga daarbij als volgt te werk: Ga in een gemakkelijke hou ding zitten. Ontspan al uw spieren, te beginnen met die van uw voe ten. Ga langzaam naar boven tot uw hoofd- en nekspieren. Hou uw spieren aangenaam ontspannen. Adem door uw neus. Wees bewust van uw ademhaling. Bij het uitademen zegt u "ont span" tegen uzelf. Ga hiermee zo'n 20minuten door. Open af en toe de ogen om vast te stel len hoe laat het is. Maak u niet ongerust over de vraag, of u voldoende ont spannen bent. Behoudt uw passieve houding en laat de ontspanning over u komen. Als er storende gedachten in u op komen, negeert u deze en blijft u herhalen: "ontspan". Misschien vindt u het zonde van de tijd, om zo'n veertig mi nuten per dag door te brengen met mediteren. In dat geval kunt u tijdens de meditatie ge bruik maken van een andere techniek: positief visualiseren. Bij positief visualiseren neemt u even afstand van uw dage lijkse beslommeringen en con centreert u zich op uw langere termijn doelen. Dit kunnen za ken zijn als: succes in uw werk of studie, maar ook psychologi sche doelen zoals een verbe terde stemming of een harmonischer omgang met collega's. Aansluitend op de meditatie-oefening stelt u zich voor, dat u dit doel bereikt hebt. Niet in de toekomst, maar nu al. Voel u aangenaam ontspannen .en geniet van uw succeservaring. U kunt ook ge bruik maken van een cassette bandje met ingesproken ontspanningsoefeningen. Dit is verkrijgbaar via onderstaand telefoonnummer. Voor meer informatie: 01180-34735 Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. J. Hanekamp. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Imma- nuel", Westdijkstraat 5- 7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Vr. 1 mrt. 19.30 uur: wereldgebedsdienst, Zo. 10 uur: ds. de Nooij, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: voor ganger nog onbekend, gez. dienst in Geref. kerk, 19 uur: mw. Spaans-Moolenaar, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: onbekend. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. onbekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk. En gelse Kerk, Simpelhuisstraat 10, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. W.M. v.d. Vegt. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C.vxLZanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, jeugddienst m.m.v. jongerenkoor Shalom. Hervormde Ge meente. Waterstraat 4, Zo. onbekend. RITTHEM Hervormde Gemeente. Oostende. Zo. 11 uur: ds. H. van SEROOSKERKE GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: kand. J. Langebeeke, 14.30 uur: ds. C. de Boon, gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. C. de Boon. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. J.A. Boogaard, 19 uur: kand. B.T. Urgert, gez. dienst in Herv. kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerke lijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Vr. 1 maart 19 uur: wereldgebedsdag dienst in Geref. kerk, Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, SoW-dienst, 19 uur: kand. dhr. B.T. Urgert. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: onbekend, 10.15 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl.. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uür: kpt. B.P. de Heer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur, 19.00 wereld gebedsdag, liturgie. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur Pastor W.vd.Riet en Ds. J. de Boer, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Ge meente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegeme^n- te 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: sa menkomst. Scheldehof, 19.00 uur, wereldgebedsdag, li turgie. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, knd., 17 uur: SoW-dienst in Geref. kerk, wereldgebedsdag, ds. Spaans-Moolenaar. Dierenartsen (Gezelschapsdieren) gehele J. Driehuis-van Haselen, tel. ZOUTELANDE HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. ST. LAURENS KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: mevr. Spaans. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. onbekend. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. KOUDEKERKE SOUBURG Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: zendingsdienst, 17 uur: ds. Riepma. Ned. Her vormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wij- nands. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek m.m.v. kinderkoor "de Korenbloemen". MIDDELBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P Melse, knd. grope 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: mw. J. v.d. Vlies- Takke. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: ds. G.J. v.d. Linde. Streek. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: kpt. B.P. de Heer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeehte in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigenis kerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, herdenkingsdienst. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. C. Meijer, 14.30 uur: ds. J. Dubbink. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: dhr. A. Jorritsma. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigings gebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baars jesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer, Ontmoe tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. 0. El- seman, doopdienst m.m.v. Ontmoetingskoor Moria, 18.45 uur: welkomsdienst Theo van Teij lingen. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Vr. 1 maart: 19.30 uur wereldgebedsdag, Zo. 19 uur: ds. L.J.G. IJkel. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Wijkgemeente Gereformeerde Bond, (Doopsgezinde Kerk, L. Noordstraat 62), 10.45 uur: Past. R.F. Ie Gras. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. W.A. van de Berg, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doops gezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: br. Koopmans. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16 uur: dr. W.F. Wisse- link. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga, Woendag 6 maart 19.30 uur: ds. Makkinga. Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 9.30 uur: mw. ds. Schoorel, De Schaaps kooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: hr. J. v.d. Put te. Ophir 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dis- hoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen ge meente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Jo. 28 februari t/m wo. 3 maart. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.K. Domini- cus, Dam 30, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: A.P Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Zondag tot 24.00 uur: E.G. Snijder, Burg van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg-Zuid, tei 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: onbekend. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: onbekend. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Va/kenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middel burg, tel. 01180-25963, zondag: L. Slingenberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, teI. 01180-28420. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, teI. 12134 Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, teI. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvol gend: Mw. J. Drijdijk, teI. 26045. Kleine huisdieren: weekend: Mw. Th. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Za. van 10 tot 11 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthemen platteland van Walche ren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Koepoortstraat 6, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. Christelijke Kindertelefoon. Ma., woe en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15