Zeeland aan zet College lopen in mbo Programma kleine kernen PKCVNCIE Jlii ZEEL AK Jonge dierenartsen beginnen in Middelburg nieuwe praktijk wijziging vergunningen hoechst gewijzigde ontwerp-vergunningen pechiney en ontwerp-vergunning waterschap Walcheren Schansen Leerlingen toonden mode Henk van Dord uit Middelburg gewijd tot M eesterschenker IN BKHOEP A4 Er is een nieuw element toegevoegd aan het kleine- kernenbeleid: de aanpak per regio. Tot voor kort werd per kern gewerkt. Verder werden projecten uitgevoerd, die over de hele provincie hun weerslag hebben. (OM M I SS J&Hf m provinciale griffie provinciale griffie route DIERENKLINIEK WALCHEREN GEOPEND DE FAAM DE VLISSINGER ABDIJ Vijf van de dertien projecten uit Zeeland aan zet kunnen ter hand worden genomen. Het zijn een wooninformatie- punt, een Zeeuws sportcentrum, bewegwijzering van toeristische routes, een provinciaal afvalver wijderingsplan en onderzoek naar de beeldvorming van Zee land. Voorwaarde is wel, dat pro vinciale staten het geld voor de projecten beschikbaar stellen. Dat staat in Zetten, het voort gangsbericht over het toekomst programma voor Zeeland, dat de provincie vorige week heeft uitge bracht. Het wooninformatiepunt moet gevestigd worden in het kantoor van woningbouwvereniging Be ter Wonen in Zierikzee. Beter Wo nen en projectontwikkelaar/ma kelaardij Woonwijzer Zuid-West willen samen met de provinciale VVV en de horeca de aantrekke lijkheden van het wonen in Zee land uitdragen. De provincie levert een financiële bijdrage van 50.000gulden. Het Zilveren Schor in Arnemui- den kan de functie van Zeeuws sportcentrum krijgen, waarspor- tevenementen en congressen tot op internationaal niveau kun nen worden gehouden. Binnen-, buiten- en watersporten moeten er kunnen worden beoefend. Ook moet het centrum dienst gaan doen als sportvormings- centrum voor gehandicapten. Er moet slaapaccomodatie zijn en de Zeeuwse sportraad en de stichting Recreatiewerk moeten er onderdak vinden. Voor beslo ten wordt tot deze opzet wordt voor 65.200 gulden nagegaan hoe het gebruik in de praktijk gestalte kan krijgen. Voor de bewegwijzering van toe ristische routes is 65.000 nodig. Door een goede bewegwijzering moet worden bereikt dat meer mensen gaan fietsen, zowel in woners als recreanten in Zeeland. Voor het provinciaal afvalverwij deringsplan wordt 2 ton geraamd en voor het imago-onderzoek 80.000 gulden. Zetten is verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum in Middelburg en bij de dienstkring- kantoren van provinciale wa terstaat in Zierikzee, Goes, Middelburgen Axel. De tweede kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 5 maart twee aanvragers van bijstand die het niet eens zijn met de beslis sing van hun gemeentebestuur. Het beroep op de provincie van een Middelburgse aanvrager dient om 10.00 uur en dat van een Zierikzeeseom 10.20 uur. De voorzitter van gedeputeerde staten (de commissaris van de ko ningin) hoort twee aanvragers van spoedshalve bijstand. De eer ste hoorzitting is dinsdag 5 maart, 11.00 uur, met een bezwaar schrift van een Middelburgse. Donderdag 7 maart, 10.00 uur, wordt een Vlissinger over zijn be zwaarschrift gehoord. De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. M Wie van plan is een middelbare beroepsopleiding te gaan volgen in Zeeland kan zich nader oriënteren via een zojuist verschenen brochu re van de provincie. In "College lopen in het middelbaar beroepsonderwijs" wordt aange geven welke veranderingen zich in deze sector van het onderwijs heb ben voltrokken. Zo is een aantal-scholen gefuseerd. De nieuwe colleges bieden meer opleidingsmogelijkheden dan voor het samen gaan. Bovendien zijn zij zelfstandiger geworden, waardoor zij soepe leren sneller kunnen inspelen op veranderingen in het bedrijfsleven en op nieuwe technologiën De leerlingen hebben als gevolg hiervan meer keuze in middelbare beroepsopleidingen dicht(er) bij huis. In de brochure wordt het aanbod vermeld. Ook wordt dui delijk gemaakt hoe lang de oplei dingen duren, wie kan adviseren bij school- en opleidingskeuze en welke toelatingseisen er zijn. Ui teraard wordt ook vermeld waar de opleidingen zijn. Wie ook andere dan middelbare beroepsopleidingen in en rond Zeeland wil nagaan voordat een schoolkeuze wordt gemaakt, kan informatie halen uit de brochure Verder leren in Zeeland. Beide brochures zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. "Col lege lopen in het middelbaar be roepsonderwijs" is gratis, "Ver der leren in Zeeland" kost f 2,50. Woensdag 27 februari 1991 IEUWS Die twee invalshoeken blijven bestaan. De regionale aanpak wordt eraan toegevoegd. Het zwaartepunt van de regiona le aanpak ligt in Zeeuwsch- Vlaanderen. Dat strookt met het rijksbeleid. Dat wil overigens niet zeggen, dat andere Zeeuwse re gio's buiten schot blijven. Als vanuit overig Zeeland plannen bij het provinciaal bestuur worden ingediend en zij voldoen aan de regionale aanpak, dan kan opeen positieve benadering worden ge rekend. Een voorbeeld van de regionale aanpak is het openbaar-vervoer- project in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vanaf begin februari rijden in de regio's West-Zeeuwsch-Vlaande- ren, Axel-Overslag en Hulst- Perkpolder taxi's volgens een vaste dienstregeling en met vaste halteplaatsen. Sommige lijnen geven aansluiting op het gewone openbaar vervoer ter plaatse. Er zijn ook lijnen die aansluiten op de bezoekuren in de ziekenhuizen en op de schooltijden. Na verloop van tijd moet blijken of dit aanvul lende openbaar vervoer in de ge wone dienstregelingen kan wor den opgenomen. In de projectmatige aanpak is het ondersteuningsproject kleine ba sisscholen uitgevoerd. In drie jaar tijd zijn vijftien basisscholen, ver spreid over de hele provincie, ex tra gesteund vanuit de school begeleidingsdienst Regionaal pe dagogisch centrum. Uitgangs punt was aan te tonen dat het onderwijs op kleine scholen van goede kwaliteit kan zijn. Een be- 'langrijk nevendoel was de laatste basisschool in de vijftien dorpen een stevige positie binnen die dor pen te geven. Als uitvloeisel daar van is gebleken, dat de school voor veel meer kan worden ge bruikt dan alleen het geven van onderwijs. Onlangs hebben provinciale sta ten geld beschikbaar gesteld om de ervaringen uit het project te boek te stellen en zo breed moge lijk te verspreiden, opdat ook an dere plattelandsgemeenten er hun voordeel mee kunnen doen. De leefbaarheid in een dorp kan flink worden verbeterd als wordt gewerkt aan de hand van een dorpsplan. In zo'n plan kunnen al lerlei zaken aan bod komen, zoals De statencommissie milieuhy giëne vergadert vrijdag 1 maart, 14.00 uur. Agendapunten zijn uitkeringen uit het milieufonds voor een moeras voertuig, het Zeeuws boeren broodproject en de werkgroep natuur- en milieu-educatie Wal cheren. De aanzetten voor een nieuw provinciaal afvalstoffen- plan en de notitie Naar een stort verbod voor bouw- en sloopafval komen aan de orde, evenals de no ta voorlichting en educatie. Voor het laatste punt geldt het voorbe houd dat de nota tijdig beschik baar is. De statencommissie voor ruim telijke ordening bespreekt vrijdag 1 maart, 16.00 uur, de concept notitie woningbouw, het kleine- kernenprogramma 1991 en de subsidiëring van de stichting Duinbehoud. Maandag 4 maart, 13.30 uur, ver gadert de statencommissie voor waterstaat en verkeer. Op de agenda staan de reparatie van de dubbeldeks veerboot Prins Willem-Alexander en de exploita tie van de veerdiensten tot 2000. Op wegengebied zijn er voorstel len voor de.weg Yerseke-Rijksweg 58 (bij de spoorwegovergang), het fietspad Middelburg- Koudekerke en de fietsoversteek Sint Laurens. Het waterschaps rapport De bakens verzet en me dedelingen over de ruilverkave ling Sint Philipsland completeren de agenda. De statencommissie voor econo mische zaken vergadert maan dag 4 maart, 16.00 uur. De beleidsnota lichamelijk gehan dicapten Zeeland, een bijdrage uit het sociaal-economisch ontwik kelingsfonds voor een sympo sium Agrarisch Zeeland aan zet en een rapport over organisatie en samenwerking van de haven schappen Vlissingen en Terneu- zen worden besproken. De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 8 maart, 10.00 uur. De agenda voor de bijeenkomst wordt in de volgende Abdij- nieuws vermeld. WM de realisering van een dorpshuis, de organisatie van evenementen, herinrichting van straten en plei nen, het mede-gebruik van de school voor verenigingen, wo ningbouw. In het kleine-kernen- programma 1991 wordt (voort) gewerkt aan de dorpsplannen van Eede, Aardenburg, Groede, Zuid- dorpe, Terhole, Hengstdijk, Graauw, Heikant, Vrouwenpol der, Veere, Nieuw- en Sint Joos- land, Ritthem, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Oudelande, Oosterland, Ouwerkerk, Ellemeet en Stavenisse. Op basis van dorpsplannen wordt in 1991 in Baarland, Driewegen en Ouwerkerk het dorpshuis ver beterd. In Eede en Sint Kruis wor den kleine woningbouwprojecten uitgevoerd en in Hoofdplaat en Kerkwerve wordt het dorpscen trum opnieuw ingericht. Bij de opstelling van dorpsplan nen moet rekening worden ge houden met de regionale aan pak. Onderlinge afstemming is geboden, zeker als het gaat om zaken die een breder bereik dan het eigen dorp hebben. Ook kan worden voorzien in aansluitende plannen, bijvoorbeeld als toe ristische routes worden ont wikkeld. Het provinciaal programma regio naal beleid kleine kernen 1991 is maandag besproken in de staten commissie welzijn. Vrijdag spreekt de statencommissie voor ruimtelijke ordening zich erover uit en maandag 4 maart is dat de statencommissie voor bestuurs zaken. De commissies beginnen met spreekrecht. Het programma wordt vervolgens ter definitieve vaststelling aangeboden aan ge deputeerde staten. Hl ..v'f-ï"-/ Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Twee jonge dierenartsen open den vorige week aan de Korte Noordstraat in Middelburg hun Dierenkliniek Walcheren, een praktijk voor kleine huisdieren. Hun komst wordt op Walcheren door de collega's met lede ogen aangezien, hoewel de nieuwko mers zich er zelf van te voren ter dege van hebben vergewist of er wel plaats was voor een nog een dierenartspraktijk in deze omge ving. Toen bleek dat er gerela teerd aan het aantal inwoners, weinig dierenartsen op Walche ren wonen, koos het tweetal voor Middelburg. Zij hebben van huis uit geen bin ding met Zeeland. „Maar", zeg gen Guusje Hoogveld en Roland Meesters, „samen met Almere was Walcheren één van de mo gelijkheden. Wij vonden het daar in het noorden echter zo'n kale vlakte en Walcheren zo veel mooier om te wonen, dat wij voor deze omgeving kozen. Er bestaan nog steeds vrije vesti gingsmogelijkheden voor diere nartsen. In mei van het vorig jaar begonnen wij met zoeken en in september viel de beslissing. Dit pand hebben wij met enige hulp helemaal zelf opgeknapt voor de praktijk en boven is genoeg ruim te om te wonen", zeggen de bei de dierenheelmeesters, die twee jaar geleden afstudeerden en sindsdien in het land her en der collega's vervingen bij vacantie of in het weekend. „Op een gegeven moment wil je toch iets voor jezelf en onze hoop is dat wij hier prettig kunnen werken en een boterham verdie nen. De tijd dat je met een diere nartspraktijk rijk kon worden is allang voorbij", zegt Guusje Hoogveld, de vrouwelijke helft van het tweemanschap, die zich metttertijd wil gaan specialiseren in orthopedische richting (bot- en spierziektes). „Voorlopig doen wij alles nog samen, waarbij wij eigenlijk dag en nacht bereikbaar zijn. Naast het dagelijkse spreek uur en bezoek op afspraak, willen wij ook op zaterdag patiënten ontvangen, zoals dat in de randstad allang gebruikèlijk is. Veel mensen komt dat heel goed uit. Wij kennen de Zeeuwse men taliteit nog niet, maar wij hopen echt het vertrouwen te winnen door een open benadering van iedereen die hier de kliniek bin nenkomt". De nieuwe Middelburgse dierenartsen, Roland Meesters en Guusje Hoogveld met één van hun eerste patiënten. De uit Middelburg afkomstige Henk van Dord is op dinsdag 19 februari gewijd tot Meesterschen- ker. De feestelijke gebeurtenis werd geleid door drs. A. J. Lems, voorzitter van de Stichting Ver antwoord Alcoholgebruik (STIVA) in Fort St. Ger- trudis te Geertruidenberg. De 29-jarige Van Dord is werkzaam als horeca- adviseur bij Drinkland in Amsterdam. De titel Meesterschenker van de Stichting Vakopleiding Horecabedrijven is de hoogste graad van vakbe kwaamheid voor ondernemers en medewerkers in de drankverstrekkende sector van de be drijfstak horeca waartoe onder andere cafés en bars behoren. Meesterschenker Henk van Dord uit Mid delburg. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 37 eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Vergunningen Zij zijn voornemens tot wijziging over te gaan van de door burgemeester en wethouders van Vlissingen op 9 september 1968 aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende oprichtingsvergunning en de daarna verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Hinderwet, alsmede de na 16 februari 1979 (het in werking treden van de Wet geluidhinder) door hen aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Wet geluidhinder voor een chemische fabriek op een perceel aan de Europaweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen. Wijziging Om de huidige geluidssituatie van Hoechst Holland NV te Vlissingen eenduidig vast te leg gen en te kunnen handhaven is het noodzakelijk dat de vigerende geluidsvoorschriften worden gewijzigd. Nu een uitgebreid onderzoek in het kader van de zonering van het industrieterrein Vlissingen-Oost is afgesloten en aanvullende bron- en immissiemetingen bij Hoechst Hol land NV zijn uitgevoerd is de huidige akoestische situatie goed in beeld gebracht. Voorts zijn de huidige vergunningsvoorschriften van Hoechst Holland NV opgesteld vol gens ISO-Recommandations R 1996. Deze beoordelingsmethode is achterhaald door de inmiddels algemeen toegepaste handleiding meten en rekenen industrielawaai, ICG- rapport IL-HR-13-01, uitgave maart 1981. Bezwaren Gemotiveerde schriftelijke bezwaren kunnen van 28 februari 1991 tot en met 13 maart 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg worden ingebracht. Tevens kan hierbij worden verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 27 februari 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvragen 1. Pechiney Nederland NV te Vlissingen heeft op 19 november 1990 bij hen een aan vraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor het vergroten van de omsmelt- en homogenisatiecapaciteit voor aluminium doormiddel van een nieuwe omsmeltoven en een nieuwe homogeni- satieoven. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Frankrijkweg te Vlissingen-Oost, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nr. 620. 2. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Walcheren te Middelburg heeft bij hen op 19 september 1990 een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Ritthem met een mechanische slibontwateringsinstallatie. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Fort de Ruijterweg 4 te Ritthem, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K, nrs. 325 en 441. Ter inzage De ontwerp-vergunningen en de aanvraag (voor wat betreft 1) hebben reeds van 2 januari 1991 tot en met 1 februari 1991 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van een bezwaar schrift van de Zeeuwse Milieu Federatie zijn de ontwerp-vergunningen opnieuw opgesteld. De aanvragen met bijlagen, de gewijzigde ontwerp-vergunningen (voor wat betreft 1 en waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hin der buiten de inrichting en luchtverontreiniging), de ontwerp-vergunning (voor wat betreft 2 en waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 28 februari 1991 tot en met 13 maart 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdag avond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 13 maart 1991, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden igesteld te gen de verleende vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaat sen en wel op werkdagen van 9 - 12 en van 14 - 16 uur. Bezwaren De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen tot en met 13 maart 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de gewijzigde ontwerp-vergunningen (voor wat betreft 1) en de ontwerp-vergunning (voor wat betreft 2). Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 27 februari 1991 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 In deze rubriek d.d. 13-2-91 werd ons door een lid (M. de Bree) verweten dat onze ou derenbond ANBO niet in het geweer komt tegen een ver schil in de Afvalstoffenhef fing voor alleenstaanden en voor meer- persoonshuishoudens. Daar entegen is de ANBO Middel burg van mening dat een lagere heffing zeker voor de alleenstaanden met de laagste inkomens billijk is, wegens de aangetoonde in komensachterstand van deze groep als gevolg van de Oort- wetgeving. Bovendien zijn wij van mening dat alleenstaan den in meer dan één opzicht r tussen de wal en het schip vallen. Tot onze spijt kunnen wij ook niet de bezwaren delen tegen de inning van Rioolafvoer- recht ongeacht het aantal be woners per perceel. Met nadruk wijzen wij men sen met een zeer laag netto besteedbaar inkomen op de mogelijkheid om VRIJSTEL LING OF VERMINDERING van de bovengenoemde hef fingen aan te vragen. Desge wenst kunt u voor hulp hierbij bellen naar onze secretaris: A. van Vrouwerf, Bastion 42, telefoon 25385. Namens de ANBO Middelburg J.J. van der Waals <£fe> 7 Kerkwerve Vorige week hield het Deltacolle ge open dagen voor hun toekom stige klantjes van de basisschool en hun ouders. De afdeling mode en kleding had speciaal daarvoor een modeshow op touw gezet. De tweedejaarsleerlingen van het LBO hadden wekenlang geoe fend en choreografieën bedacht. Bij sommigen dropen de zenu wen van de gezichten af, maar dat drukte de pret niet voor de volle zaal belangstellenden. De leerlingen maakten gebruik van kleding van De Pantalon en Steps uit Vlissingen, C&A, Jongepier, Miss Etam, Didi en Double Face uit Middelburg, terwijl daarnaast ook eigen produkten werden ge bruikt. De afdeling mode en kle ding krijgt bij de examens onder meer een cijfer voor de presenta tie van de kleding. Een jeugdig toonbeeld van de mode. Mi ?<*»■-4 m SM ,m

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13