VERSCHOORE 'Swell, gelegenheidsformatie bij presentatie Stichting Popmuziek Zuidwesters viert veertigjarig bestaan ssi; Sponsorstichting opgericht voor Stedelijk Museum SPRINT PHOTO SSWü Twee brillen halen, één betalen. Pearle Zwembad na groot onderhoud weer open cop'eén COMBI BACK VLISSINGEN fflTO S BADHUISSTRAAT 60 Vrijdag 1 maart schrijft de Zeeuwse popmuziek ge schiedenis. Dan namelijk presenteert de Stichting Popmuziek Zeeland zich aan het publiek. Het ge beurt allemaal in de Midelburgse Stadsdanszaal en wordt gelardeerd met een feestprogramma waarin Zeeuwse muzikanten volop tot hun recht komen. Om 20 uur begint het en tegen middernacht is het officiële gedeelte afgelopen. De stichting heeft tot doel de muzikanten in Zeeland met raad en daad bij te staan en kaders te scheppen voor de popmuziek. PZC WEEKBLADEN KORFBAL IS SPORT, SFEER EN GEZELLIGHEID Jeugd Programma eerste Zeeuwse Sportmaand is rond DOOR TWEE BEDRIJVEN UIT VLISSINGEN Sponsorstichting W.F. HERMANS ICE uu* Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één ot meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk, - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 9 27 FEBRUARI 1991 Tijdens de presentatie treedt on der meer 'Swell op, een band die in het begin van de jaren tachtig nagenoeg alle Zeeuwse podia bestormde en zelfs buiten de pro vincie tot in Luxemburg toe naam maakte. „'Swell was een band die in alle opzichten anders dan andere was, legt Peter Pruyssers uit. Hij speelde vanaf het begin bas en liet zich later - omdat hij overstapte naar een andere band - vervangen door Dick Wattime- na. „We spelen vrijdag omdat we geen bestaande band zijn. 'Swell werd halverwege de jaren tachtig opgeheven". 'Swell speelt alleen maar eigen nummers. Het hele repertoire komt tijdens het gelegenheidsop- Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017. 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Het Sportfondsenbad in Vlissingen heeft zaterdag haar deuren weer opengesteld voor het publiek. In de voorgaande week is het bad gesloten ge weest in verband met groot onderhoud waarbij schilder werk en tegelreparaties zijn uitgevoerd. Ook de aankleding van het recreatiebad werd da nig onder handen genomen. Met ingang van 1 maart heeft het bad er overigens weer een nieuwe Zwemfan-activiteit bij, het zogenaamde Banen Zwemmen. Daarbij kunnen mensen die voor of na het werk even willen zwemmen maar geen behoefte hebben aan de speciale voorzieningen van het recreatiebad, terecht in het wedstrijd- en instructie- bad. Zo is er van maandag tot en met vrijdag 's ochtends van 7 tot 8 uur het Vroege-Vogel-zwemmen, tus sen de middag van 11.30 tot 13.30 het Lunch-zwemmen en van 16 tot 17.30 uur het Na 't Werk-zwemmen. Op dinsdag tot en met vrijdag kan dat laatste ook van 19.30 tot 21 uur. Er geldt in dit verband een speciaal tarief. treden aan bod. „Het is leuk om die nummers weer eens te spe len", licht Pruyssers toe. „Het is lachen hoor tijdens de repetitie. Heel ontspannen, maar toch wordt serieus geoefend. We heb ben totnutoe drie zondagmidda gen gerepeteerd en het wordt leuk", belooft hij. Volgens Pruys sers was 'Swell ook anders om dat alle leden even fanatiek waren om te spelen. Verschil met de popmuziek anno jaren negentig is er volgens Pruyssers vooral omdat er meer faciliteiten zijn gekomen. Boven dien kunnen de meeste jongere muzikanten noten lezen. In 'zijn' tijd was dat minder. „Met noten werk je gemakkelijker", weet de man die nu in Crush de bas han teert. Behalve 'Swell is er nog veel meer in de Stadsdanszaal vrijdagavond. Een heel leger pop muzikanten uit allerlei stromingen is opgetrommeld om samen 'De grootste band van Zeeland' te zijn. De in Zeeland wonende ex Dolly Dot Anita Heilker zingt met die band. Verder zal gedeputeer de G. de Vries-Hommes de offi ciële lancering van de Stichting Popmuziek Zeeland voor haar re kening nemen. De Souburgse korfbalvereniging S.C.S. Zuidwesters viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In dat ver band heeft het bestuur een groot aantal activiteiten gedurende het gehele jaar op het programma staan waarmee jong en oud zich kunnen vermaken. Eén van de hoogte punten is de organisatie van het Nederlands Kampioenschap voor Afdelingssenioren op 8 juni. S.C.S. Zuidwesters werd opge richt op 9 juli 1951 als onderdeel van een omnivereniging. Behalve korfbal omvatte de vereniging ook een afdeling volleybal, wan delsport en gymnastiek. Om uit eenlopende redenen zijn deze takken van sport allen als zelfstandige vere nigingen gaan functioneren en sinds 1972 is de korfbalvere niging bekend onder de naam Zuidwesters. Het bestuur van de Zuidwesters is erg in zijn nopjes met de toe wijzing van de organisatie van het Nederlands kampioenschap in verband met de viering van het 40-jarig bestaan. Nog nooit eer der in haar bestaan heeft zij van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond de organisatie van dit kampioenschap toegewezen ge kregen. Maar volgens voorzitter M. van den Driest heeft het toer nooi nog een extra betekenis voor de Zuidwesters want het eerste team is namelijk nog volop in de strijd voor het kampioen schap van de afdeling Zuid-West. Bij een eventueel kampioenschap van de afdeling kan Zuidwesters dus op eigen terrein meedingen naar het Nederlands kampioen schap voor afdelingssenioren. De jeugd neemt binnen de vere niging een uiterst belangrijke plaats in. De viering van het jubi leum is voor het bestuur dan ook een uitstekende gelegenheid om de bestaande jeugdafdeling ver der uit te breiden. Daarom zijn de te organiseren jeugdactivi- teiten niet alleen bestemd voor de huidige leden maar ook voor alle Souburgse jongens en meis jes in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Het jeugdprogramma meldt een korfbalmiddag op 18 maart in de sporthal te Souburg, een puzzeltocht door Souburg op 19 april en een Karolingenspel tij dens de jaarmarkt in Souburg op 25 mei. Maar ook voor de senioren wordt er het een en ander georgani seerd. Het grootste evenement is wel een familietoernooi op 31 au gustus op het sportveld met aan sluitend een feestavond in het clubhuis. Het ligt in de bedoeling dat er voor deze happening maar liefst twintig teams worden sa mengesteld uit de verschillende families binnen Zuidwesters. Vele leden, oud-leden en familieleden die nog nooit hebben gekorfbald komen dan in actie. Volgens Van den Driest zal tijdens dit toernooi blijken dat korfballen bij de Zuid westers één groot familiegebeu ren is waarbij niet alleen sportief bezig zijn maar ook sfeer en ge zelligheid hoog in het vaandel staan. Het activiteitenplan voor de eerste Zeeuwse Sportmaand, te houden in de maand mei, is rond. Een tafeltennistoernooi met wereldtopspelers zal één van de grote publiektrekkers moeten worden. Daarnaast is er veel plaats ingeruimd voor tal van watersporten. De Commissie Sportmaand 1991 heeft na een oproep in oktober vorig jaar ruim 80 aanmeldingen ontvangen van sportieve evenementen. De geselecteerde activiteiten va riëren van topsport zoals Olympia's Tour tot wandel- en fietstochten. Behalve zeer grote evenementen zijn er ook tal van activiteiten die ge schikt zijn voor ouderen en gezinnen met schoolgaande kinderen. Een kleine selectie van de sportevenementen: een triathlon, een badminton- toernooi, surfen voor gehandi capten, een golftoernooi een wandeldriedaagse en een ta feltennistoernooi. Het pro grammaboekje is verkrijgbaar bij de Zeeuwse Sportraad (01180-82500) en bij de Pro vinciale VVV (01180-33000). De vier direct betrokkenen bij de Stichting Sponsor Stedelijk Museum Vlissingen voor de ingang van het museum. V.ln.r: A/hambra-directeur A. J. Weststrate, wethouder C. L. Poppe-de Looff en de beide makelaars A. van der Weele en J. M. J. H. Theelen. Twee bedrijven uit Vlissingen, makelaarskantoor Theelen en van der Weele en Cinemagroep b.v., zijn de intiatiefnemers van de oprichting van de Stichting Sponsor Stedelijk Museum Vlissingen. Vrijdag 22 fe bruari stelden vertegenwoordigers van beide bedrijven de eerste tast bare resultaten van hun streven om het Vlissingse museum aan extra inkomsten te helpen ter hand aan wethouder C. L. Poppe-de Looff. van beide instellingen is iedereen alleen maar gebaat." Namens het makelaarskantoor overhandigden de heren J. M. J. H. Theelen en A. van der Weele een cheque ter waarde van 2.500 gulden en werd de inmid dels aangebrachte gevelverlich ting officieel overgedragen. Het museum heeft sinds vrijdag ook de beschikking over een spreek gestoelte met ingebouwde ge luidsapparatuur. Alhambra Theater-directeur A. J. Weststra te verblijdde het museum met de schenking van een bedrag ten behoeve van de aanschaf van een aantal vitrines. Het makelaarskantoor bestond vorig jaar tien jaar en betrok een nieuw pand in de Badhuisstraat te Vlissingen. Voor de beide ma kelaars was dat de reden om de genodigden voor de officiële ope ning te verzoeken om niet de ge bruikelijke attenties aan te bieden maar het geld daarvoor te storten op een speciale rekening ten gun ste van het 100-jarige museum. Dat idee werd overgenomen door de heer Weststrate van het Vlis singse Alhambra Theater dat vol ledig werd gerenoveerd en met twee zalen uitgebreid. Zowel het makelaarskantoor als de Cinemagroep gaven te kennen het bijzonder te betreuren als een en ander bij hun initiatief zou blijven. Daarom werd beslo ten tot de oprichting van een sponsorstichting, die een min of meer constante stroom van schenkingen vanuit het be drijfsleven door kan sluizen naar het museum. Makelaar Theelen: "Ons museum verdient het om in het zonnetje gezet te worden, evenals het gehele stadshart. Er wordt duidelijk gewerkt aan het beeld van Vlissingen." Directeur Weststrate legde in zijn toespraak de link tussen het mu seum en zijn bioscoopbedrijf: "Beiden berusten op visuele waarneming onder optimale con dities. Ik wens het museum dan ook nog vele vitrines toe vanuit het bedrijfsleven." Wethouder Poppe zei in haar dankwoord blij verrast te zijn ge weest door deze genomen initia tieven. "Het wijst op een grote betrokkenheid van het bedrijfsle ven bij de ontwikkeling van Vlis singen en het zal zeker een uitstraling hebben. Zo wordt een goede bijdrage geleverd aan de toekomst van Vlissingen en van het museum." Makelaar Van der Weele legde er tenslotte de nadruk op dat de sponsorstichting zeker niet van plan is om zich te begeven op het terrein van de bestaande stich ting De Vrienden van het Museum: "Met een zo goed mogelijke samenwerking in gesprek met Hella S. Haasse VRIJDAG 1 MAART '91 St. Jacobskerk 20.00 uur, toegang f 12,50 Entreebewijzen bij ons verkrijgbaar BO)E KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN Het beste adres voor kwaliteit en service. Tegen inlevering van deze bon (geldig t/m 30 maart 19911. De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde! bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goed koper zijn dan f 100,- Het montuur van de gratis bril komt uit de In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras. kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kor tingen te zelfder tijd VJIC U «Cl w u IIIVV. mm anti-kras, kli collectie monturen met Q p J C f N S beide brillen 1 jaar het rode driehoekje r/.ri i ui mi llë lli garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearie Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 'Swell zoals ze vrijdagavond optreden. UN'P'k ytStlFtjr UfSllF,X UNF»> Het eerste zaalteam van Zuidwesters, dat dit seizoen in de landelijke derde klasse uitkomt. Staan de v./.n.r.Jacco de Mey, Peter Poppe, André v.d. Hooven, Jan Poppe en Unifix-sponsor de Groot; zittend v.ln.r.trainer/coach Harry v.d. Broeke, Inge Kasse, Annemarie Sie- reveld. Marjan van Gi/st en Karin de Voogd. f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1