Bij heropening gift voor Karolingische Burg DOE HET ZELF Abdij-binken Geen kunstenaar maar verlichtingsartiest Kruiswoordraadsel Chinees Indisch restaurant Jade met menu's uit Chinese provincies Kapper ruilt zaak tegen magazijntje Kunst- en antiekbeurs in Goes Start bouw vakantiehuis voor jongeren KANTOOR DICK SCHINKEL VERBOUWD Karolingische Gift 1 Kunst Antiekbeurs Goes Zeelandhallen Statendebat over belastingkwestie rechtstreeks bij Omroep Zeeland VERLICHTINGSATELIER WERPT NIEUW LICHT OP LAMPEN Klassieke klok om zelf te maken JONG ONDERNEMEND Uniek Doelgroep I HARTGRONDIG CURSUS CAFÉBEDRIJF f 295.- Woensdag 20 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Dick Schinkels assurantiekantoor aan de Paspoortstraat in Oost- Souburg heeft een metamorfose ondergaan. Omdat het bedrijf steeds meer uit zijn jasje groeide, werd de kantoorruimte flink uit gebreid en maakten de bruine tinten plaats voor helder wit en lichtgrijs. Op 8 februari heropen de Heer Jan, Heer van Souburg, het vernieuwde kantoor van Dick Schinkel, die in 1973 vanuit zijn slaapkamer met vooral begrafe nisverzekeringen zijn bedrijf be gon. Ter gelegenheid van de heropening schonken de NEMID- SO (winkeliersvereniging van Souburg) en Dick Schinkel geza menlijk duizend gulden aan de Projectgroep Herstel Karolingi sche Burg. Als twintigjarige reed hij als een soort bode op de fiets langs de klanten om de premie voor de be grafenisverzekering op te halen. „En dat ging dan vaak om een gulden, die de mensen soms niet eens in huis hadden, waardoor ik nog eens terug kon komen", ver telt Schinkel terugblikkend op zijn eerste jaren in het assurantievak. „Ik had toen rond de vierhonderd kleine klanten, die grotendeels in Vlissingen woonden. Nu zijn dat er negentienhonderd, waarvan de meesten uit Souburg zelf af komstig zijn. Ik heb vooral de par ticuliere markt en de kleine middenstand als clientèle. Naast alle soorten verzekeringen en geldleningen, hebben we ons gespecialiseerd in hypotheken". Wat de toekomst voor het kan toor van Dick Schinkel zal bren gen is nog niet duidelijk. "Wat gaat het bankwezen dpen, hoe loopt het af met de ziektekosten regeling. Vragen waar wij het antwoord nog niet op hebben", stelt hij peinzend vast. „Wel mer ken wij dat ons bedrijf steeds meer financieel intermediair wordt in plaats van verzekerings bedrijf. Als het ziektekostenpak ket bovendien uniform gaat worden, zullen wij het van de service moeten hebben die wij de klant kunnen bieden. Ter gelegenheid van de herope ning van het vernieuwde kantoor schonk Dick Schinckel, de grote voortrekker van 'de Karolingische gedachte' in Souburg, samen met de winkeliersvereniging NE- MIDSO een bedrag van duizend gulden aan de Projektgroep Her stel Karolingische Burg. Dit be drag zal gebruikt worden voor het plaatsen van een sokkel waarop een gestyleerde vorm van de burg en een tekst zal wor den aangebracht. Deze zal ge plaatst worden op de Karolingische baan, de plek waar nu al de resten van de oude wal te zien zijn. „Ik ben er van over tuigd dat de politieke wil er is om de Karolingische Burg te realise ren. D66 en de VVD van Vlissin gen hebben het beiden in hun partijprogramma opgenomen en er is inmiddels een werkgroep ge formeerd, waarin zowel de ge meente als de Herstelgroep zitting hebben. Wij hopen natuur lijk dat ook de provincie daarin zal gaan aanschuiven", besluit Schinkel optimistisch. "r: 1 H ÜBH nff ji» f Dick Schinkel en secretaresse Marcella Midavaine in het ver nieuwde kantoor. Het nieuwe Chinees Indische restaurant Jade aan de Nieuwen- dijk in Vlissingen heeft binnen kort menu's uit verschillende streken van China op de kaart staan. De heer Y.K. Li, van oor sprong afkomstig uit Hongkong, nam de zaak die voorheen Garu- da heette, van de vorige eigenaar over en paste het interieur en de buitengevel aan zijn eigen smaak aan. Naast het bekende Javaan se bufet, dat voorheen al in het restaurant verkrijgbaar was, kan de liefhebber ook voortaan tus sen de middag een speciaal lunchmenu bestellen, dat niet te uitgebreid is en snel op tafel kan worden gebracht. Op zijn zestiende kwam de heer Li vanuit Hongkong al naar Ne derland, waar hij vooral in Mid delburg in verschiflende Chinees Indische restaurants ervaring op deed. Afgelopen zomer besloot hij voor zich zelf te gaan begin nen in Vlissingen. „In mijn nieu we zaak wil ik uitsluitend met verse produkten gaan werken en niet overhouden van de vorige dag. Daarbij is het vooral de per soonlijke service, waar ik het ac cent op ga leggen", zegt Li vlak na de heropening van zijn zaak. „Volgende maand krijg ik een uit stekende Chinese kok, waardoor ik speciale streekmenu's uit Chi na kan gaan serveren, zoals Kan- tonese gerechten en specialiteiten uit Peking. Voor de werkenden uit de omgeving van Vlissingen komen er snelle kleine lunchmenu's, die niet veel tijd in beslag nemen". Chinees Indisch Restaurant Jade, Nieuwendijk 23-25 in Vlissingen, telefoon 01184-11127 is dagelijks geopend van 11.30 tot 22.00 uur. Alleen op maandag is het restau rant voorlopig in de winter nog gesloten. Ergens, in een klein en bouwval lig pandje in de Korte Noordstraat in Middelburg, huist tegenwoor dig kapper Henk van der Veen. Hij heeft zijn grotere zaak voor een tijdje ingeruild voor het ma gazijntje er schuin tegenover. Met als eenvoudige reden dat de 'echte' zaak aan een grondige verbouwing onderhevig is. Het Henk van der Veen aan het werk in de tijdelijke kapper. pandje, waarin overigens tussen 1930 en 1950 ook geknipt en geschoren werd, is in korte tijd omgetoverd tot een heuse kap per met alles erop en eraan, van wastafels tot vier stoelen met spiegels. „Gezellig is het wel, ik krijg ook veel reacties van men sen die het een stukje nostalgie vinden, maar ik zou er niet voor altijd willen zitten", glimlacht van der Veen. Gedurende vijf jaar oefende Henk yan der Veen zijn vak uit in het órgininele pand aan de Korte Noordstraat nummer zes. „Toen ik erin begon heb ik met vrienderj en kennissen zoveel mogelijk op geknapt en dat ging ook wel", legt hij uit, „maar op den duur kreeg ik weer last van lekkage. Op een kwaad moment begon zelfs schimmel op de muren te komen. Nou, dan moet je er toch wat aan doen, niet?" Maar de barbier vertikte het om zes we ken dicht te gaan en besloot zijn praktijk tijdelijk onder te brengen in het magazijntje op nummer elf. „In de nieuwe zaak komt nu ook een kinderhoekje, en er worden een aantal verbeteringen aange bracht". De vernieuwde zaak heropent op donderdagavond 7 maart tussen 19 en 21* uur. De heer Y.K. Li in zijn Restaurant Jade in Vlissingen. 20 antiquairs «Se er 9 Ned. Antiquairs Gilde vr. 22 februari 19-22 uur. za. 23 februari 11-18 uur. zo. 24 februari 11-18 uur. Organisatieburo Bezemer tel. 01612-20151. Het debat van de provinciale sta ten over de belastingkwestie zal door Omroep Zeeland op zater dag 23 februari rechtstreeks worden uitgezonden. In deze extra uitzending, die wordt gepresenteerd door Bob Lagaaij en Gerdi Preger, zal ook ruimte zijn voor andere actuele gebeurtenissen in de provincie. De uitzending begint om 10 uur. Het gebruikelijke programma: Dag Week, zal in verband hier mee sterk worden aangepast en dat geldt indien nodig ook voor Omroep Zeeland Sport, dat ge woonlijk tussen 17 en 19 uur wordt uitgezonden. In Renesse wordt op zaterdag 23 februari het officiële startsein ge geven voor de bouw van een va kantiehuis voor jeugdige kankerpatiënten en gehandicapte jongeren. Om 11 uur steekt de burgemeester van Westerschou- wen, J.L. Niemantsverdriet- Leenheer de eerste spade in de grond op het terrein van de Stichting C.J.V. aan de Rampweg te Renesse. Het vakantiehuis is bedoeld voor gezinnen, waarvan een kind voor een handicap of een ernstige ziekte geruime tijd buitenshuis onder behandeling is geweest, en die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om zelf een vakantie te kun nen bekostigen. De vakantiebun galow is ruim van opzet, geheel ingericht en geheel voor rolstoel patiënten toegankelijk. De realisatie werd mogelijk ge maakt door een initiatief van de Dordrechtse Lionsclub Thuredriht die de benodigde 200.000 gul den bijeenbracht. De bungalow wordt op het C.J.V.-terrein ge bouwd omdat daar meerdere va kantieverblijven staan en het C.J.V. de mogelijkheid biedt via haar centraal gebouw te voorzien in onderhoud en toe zicht en dergelijke. Bovendien kan worden deelgenomen aan de ac tiviteiten van de bewoners van het C.J.V.-jongerenkamp. De bouwtijd van de woning be draagt ongeveer 6 weken. De Zeelandhallen in Goes bieden van 22 tot en met 24 februari on derdak aan de tweede Kunst- en Antiekbeurs. De beurs wordt ge presenteerd door Organisatiebu ro Bezemer uit Rijen onder auspiciën van het Nederlands Antiquairs Gilde. Ruim dertig deelnemende anti quairs uit geheel Nederland, waaronder een aantal uit de re gio, brengen tweemaal per jaar een gevarieer de collectie antiek bijeen tijdens deze beurs. De kwaliteit van het gebodene wordt gega randeerd door de taxatie vooraf door een onafhankelijk taxateur. Voor de handhaving van de kwa liteit is er tevens een interne en een externe commissie van toe zicht tijdens de gehele beurs. Een dubbeltje van onschatbare waarde, prachtige sieraden en naaigerei, schilderijen, meubelen en glas en kristal uit de Jugend stil en Art Déco periode zijn en kele hoogtepunten uit de beurs- collectie. De beurs wordt gehouden op vrij dag 22 februari van 19 tot 22 uur en op zaterdag 23 en zondag 24 februari van 11 tot 18 uur. ■m De fraaie klassieke lijnen van de ze "Grootmoeder"klok wekken de bewondering van iedereen die er mee in aanraking komt en de bouwers van deze mooie klok verbazen zich altijd weer over de eenvoudige konstruktie. De as semblage van de houten onder delen geschiedt volgens een zeer simpele volgorde die stap voor stap wordt beschreven. Onregel matig gevormde delen zijn op ware grootte getekend zodat u ze zó kunt overtrekken op het hout. De klok is ca. 178 (H) x 38 (B) x 25 (D) cm. Gebruik een goed uit gewerkte kwaliteit (hard)hout en u zult trots kunnen zijn op dit zelf gemaakte erfstuk. Indien u de klokkast van Europees eiken maakt dan kunt u het bijbehoren de klassieke lijstwerk van Karwei- post betrekken. Informatie hierover, evenals informatie over geschikte uurwerken en wijzer platen, ontvangt u bij de te kening. De tekening kunt u bestellen door f 15,— over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karwei- post, Vleuten, onder vermelding van tekening nr. 362 F/VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaan de toegestuurd. Middelburg beschikt sinds kort over een uiterst creatief verlich tingsatelier. Eigenaar en designer van de lampen is de 33-jarige Han Luten. Langs alle kanten kenmerkt vindingrijkheid en be scheidenheid het atelier met de lampen en de uitvoerder van het werk. Vooralsnog is het atelier namelijk in de hal van zijn huis aan de Wagenaarstraat 11 ge vestigd. Maar, zoals hij zelf te kennen geeft:,,De consument be paalt in dit geval het succes van de zaak. Dus als de zaken goed gaan. wil ik wel een pand in de binnenstad als atelier gaan ge bruiken". De' lampen die bij Han Luten staan zijn niet onder te brengen bij de 'gewone' lampen. Hij maakt elke lamp zelf en haalt zijn materialen overal vandaan. Zo gebruikt hij veel van wat hij vindt op rommelmarkten, haalt lampen uit elkaar en zet ze daarna op zijn eigen manier weer in elkaar. Chroom, marmer, natuurproduk- ten als steen en hout, messing, veertjes, niets wordt over het hoofd gezien als het erom gaat een lamp zo mooi mogelijk te ma ken. Hij maakt echter niet alleen lampen, ook voor mensen die wèl een mooi lampekapje, of een standaard, hebben, maar er toch wat anders van willen maken, biedt de designer een uitkomst. Ondanks het feit dat elke lamp bij hem uniek is en hij het vooral van zijn creativiteit moet hebben wil hij zich niet profileren als kunste naar. „Nee, ik heb ook niet de po tentie om kunstenaar te zijn. Ik zie mezelf eerder alsverlich tingsartiest. Ja, da's beter", knikt hij. Toch blijkt hij niet geheel ont bloot te zijn van kunstzinnige aspiraties. Op bestelling maakt hij, voornamelijk voor vrienden en kennissen, rietveldstoelen en ook meubels moeten er bij hem aan geloven. Hij vermaakt ze net zo lang tot ze zijn goedkeuring kun nen wegdragen. Lampen (ver)maken doet hij al tien jaar. „Ja, ik kreeg eens een lampje wat ik niet zo mooi vond. Daar ben ik zelf aan gaan knutse len, en daardoor is mij het licht opgegaan. Bovendien vind ik het aspect verlichting in een huis heel interessant. Vaak is het de laatste hand die iemand aan zijn of haar huis legt en je maakt re gelmatig mee dat dan net het geld een eind op is. Nou, en dat is het aan de creativiteit om er toch wat leuk van te maken". De prijzen van zijn lichten zijn billijk. Ze variëren van f 130,- tot f 300,-. „Ja, en dat wil ik graag zo houden", geeft hij aan. „Mijn streven is om voor de gemiddelde huishoudens betaal- Han Luten in zijn atelier. bare en toch aparte dingen te creëren". Werken voor een bepaalde doel groep doet hij niet. „Nee hoor,"lacht hij, „ik werk voor me zelf. Ik ben enorm kritisch op mijn eigen werk. Soms staat een lamp weken op mijn kamer en dan elke keer als ik binnenkom zie ik hem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 17 Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 60-46-19-57-44-11 -13-66-27-15-30 HORIZONTAAL: 1 samenwerkingsverband; 6 bloemruiker; 11 ge zichtsorgaan; 12 borrelend spoor; 14 vinnig; 15 god v.d. liefde; 17 houten loods; 19 zonderling; 21 gebrek aan tijd; 22 pl. in Z-Holland; 23 oude lengtemaat; 24 insluiting v.e. stad; 26 overkleed; 27 admini stratie; 29 werkschuw; 30 onderste razeil; 32 vaartuig; 34 losgeraakte draad; 36 speelgoed; 37 schrikbewind; 38 niet bevestigd; 39 sieraad; 41 dop v.e. ei; 44 grappenmaker; 45 uitroep; 47 rivier in Utrecht; 49 eerstkomende; 51 kaartspel; 53 bouwk. ing.; 54 echtgenote; 56 vrucht; 58 deugniet; 59 discipline; 61 vergoeding; 62 muurinham; 64 tennisterm; 65 voorzetsel; 66 verzoekschrift; 67 stad in Engeland. VERTIKAAL: 1 uitbarstingsmond; 2 kleur; 3 cycloon; 4 landbouw werktuig; 5 vlechtwerk; 7 voegwoord; 8 laster; 9 ruwe schets; 10 tijdruimte; 12 deel v.e. fiets; 13 strafvaartuig; 16 lengtemaat; 17 slede; 18 wig; 20 zoogdier; 25 op goed geluk; 27 Eur. gebergte; 28 lengte maat; 30 klucht; 31 stof; 32 korte kous; 33 schrijfbenodigdheid; 34 rechercheur; 35 plezier; 40 schatting; 42 pl. in Limburg; 43 molen steen; 45 uitkering; 46 stevig aaneengevoegd; 48 weefsel; 50 biljart- stok; 51 zaadkorrel; 52 tocht; 53 vogel; 55 bontsoort; 57 plaats; 60 vertrek; 63 stoomschip; 65 rivier in Italië. Oplossing van Puzzelkrant 13/2 HORIZONTAAL: 1 schemer; 6 speling; 12 IJssel; 13 ijver; 14 Rb; 16 plan; 18 klei; 19 t.w.; 20 ook; 22 knoeier; 24 moe; 25 mees; 27 Dover; 28 punt; 29 arend; 31 tel; 32 beige; 33 turf; 35 gans; 36 Goes; 37 aard; 39 egel; 41 lauw; 44 alles; 46 kap; 48 klaar: 50 naar; 51 Ceram; 53 Etna; 54 don; 55 kerkuil; 57 tijk; 58 es. 59 kans; 60 kris; 62 St.; 63 zout; 64 reep; 66 leeuwin; 67 vertrek. VERTIKAAL: 1 stroman; 2 hij; 3 esp; 4 melk; 5 eland; 7 pijler; 8 ever; 9 lei; 10 Ir.; 11 geweten; 15 boer; 17 noot; 18 kiel; 19 tong; 21 keet; 23 even; 24 muis; 26 snugger; 28 pendule; 30 droes; 32 ba rak; 34 fel; 35 gal; 38 aandeel; 39 elan; 40 hark; 42 watt; 43 praktijk; 45 Laos; 46 kers; 47 pauk; 49 anijs; 51 centi; 52 mirre; 55 kauw; 56 lier, 59 kou; 61 set; 63 ze; 65 P.R. Winwoord: DE KROON SPANNEN Abdij-gate wordt het genoemd. Alsof het om steekpenningen gaat, alsof er stiekem geld uit de lade is gehaald, alsof de geachte gedeputeerden de kassa konden openen zonder dat één van die nieuwerwetse alarmen de buurt liet schrikken. Za terdag besteedt Omroep Zeeland er speciale zendtijd aan (rechtstreeks) en de PZC heeft uitgedokterd dat de Zeeuwen er niet echt wakker van liggen. Ik heb de neiging om een lans te breken voor de gedeputeerden. Ik zou ze willen verplaatsen naar het 'gewone' bedrijfsleven. En stel: Jaap (laten we het provinciecollege gemakshalve die gezamenlijke naam geven) zou directeur zijn van een bedrijf. Jaap zou op feestjes een ge vierde held zijn, als hij na de vierde wisky zijn gehoor zou ver gasten op dit sterke verhaal. „Ik heb de fiscus voor een paar rooie ruggen getild", zou hij smakkend kunnen verhalen. Zijn gehoor, bestaande uit dames die door hun opengesneden kledij en toegepaste verfpotjes nog dertig willen lijken naast donker geklede heren met sjaaltjes, smullen mee met Jaap. In gedachte smeden ze plannetjes om die onavolgbare Jaap toch te imiteren. Jaap vertelt verder hoe hij (directeur) gebruik maakt van privileges. „Sommigen noemen het misbruik ma ken", brult hij sappig door zijn aardappelkeel. Een toehoorster, bekend in de scene omdat ze voor dieren opkomt, alleen scharrelvlees gebruikt, D'66 stemt en dus een rooie moet zijn, probeert Jaap tegen te spreken. Ze komt niet aan bod, krijgt een elleboog in haar rug en loopt mismoedig naar een tafel in de hoek rijk bedekt met vlees van kistkalveren. Jaap (het college dus) is de bink. Gelukkig heeft Jaap geen overheidstaak. Want anders zou de hele pratende en schrijven de provincie over hem heen vallen. Nu kan hij gewoon zijn weg gaan. De bink spelen. Dat ligt Jaap wel. Ad Hanneman Bevalt hij dan toch op een of an dere manier niet, haal ik haar als nog uit elkaar. Ik denk dat het zo werkt: ik maak lampen die ik mooi vind en als vanzelf schaart zich daar een doelgroep om heen". Voordat hij het plan opvat te om een ateliet te beginnen schuimde hij alle rommelmarkten af en was er zelf ook te vinden met spullen, en dan vooral spul len uit de jaren zestig. Binnenkort start o a in Goes. Middelburg, Terneuzen en Vlissingen de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal f295,-. Men kan zich nog aanmelden. Er is geen vooropleiding nodig en het examen is op 5 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Er is tegen woordig een groot tekort aan gediplomeerd Horecapersoneel De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven en men bezoekt ook een Brouwerij. Met dit Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus is zowel monde ling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK!!! Voor gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, Postbus 1161, Breda. Telefoon 076-710078. IX SncoMJ O'WoO OW' W M«~llO' Ooooor," HOIOOKO.OOW oo O'OOO o.«Mo>« ('WOW OoWo.Ii.o.MO.ogoo

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9