Stadsschouwburg staat bol van Zeeuwse jazz Schooltelevisie en kinderboeken Operette-uitvoering van Middelburgs gezelschap Filmfestival cultureel gekleurd Jam-session en Kuit-Café in De Piek Concert in de Kapel van St. Maarten te Hooglande 21 FEBRUARI T/M 27 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND VOOR DE VEERTIENDE KEER Voor de veertiende keer in successie vindt de Zeeuwse Jazzdag plaats en wel op zaterdag 23 fe bruari in de Stadsschouwburg te Middelburg. Van 16 tot 02 uur brengen elf regionale orkesten een groot scala aan jazzstijlen op het podium. De orga nisatie van dit muziekfestijn is in handen van JASZ, de Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland. Muziekuitvoering Middelburgs Muziekkorps Programma Twee concerten School for Girls uit Folkstone KINDERBOEKEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 februari 1991 iïï lïï lEf Iff De Zeeuwse Jazzdag is niet meer weg te denken uit het jaarlijkse aanbod van concerten in Middel burg. In het verleden is gebleken dat het bestuur van JASZ met dit evenement zowel het publiek als de musici aan zich heeft weten te binden. Volgens bestuurslid E. van Koetsveld komt dat doordat de Jazzdag voor veel orkesten het podium bij uitstek is om zich uit de anonimiteit op te werken en zich bekend te maken bij een breed publiek. "We ervaren de In het kader van Cultureel Ge kleurd 1991 is er in het Vlis- singse Alhambratheater een filmfestival met films uit Cu ba, Frankrijk en Nederland. Alhambra 3 staat er zondag 24 februari klaar voor vanaf 16 uur. Begonnen wordt zondag met een Cubaanse film, 'Pflaff' getiteld. Het is een comedie vol gekkigheid en tegelijkertijd een kritische impressie van het leven in het hedendaagse Cuba. 'Et la lumière fut' is de Franse speelfilm die vanaf 19 uur wordt getoond. Het is de verfilming van een buitenge wone fabel over een eeuwen oude cultuur die bezwijkt onder de vooruitgang en zijn goden verkoopt aan de hoog ste bieder. De dorpelingen volgen met de ondergang van de zon de verdwijning van hun cultuur. Impleciet aan het tragikomische verhaal is de strijd voor behoud van waar den en normen. De Nederlandse film 'Eva en Gabriël' van regisseur Felix de Rooy verhaalt over een Suri naamse schilder die de op dracht krijgt een Mariabeeld te maken in een kerk in Cura cao. Hij kiest een donker mo del. Dat valt niet in goede aarde. Centraal staat intole rantie en discriminatie in alle vormen en even snelt ook nog een homosexuele relatie voor bij in een poging alles met al les met elkaar in verband te brengen. Dolf de Vries en Fre- derik de Groot zijn de Neder landse hoofdrolspelers. In de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat te Middelburg zal op zaterdag 23 februari om 20 uur een concert worden gegeven door het Middelburgs Muziek korps. Onder leiding van Jack Laroes zal de uit zeventig leden bestaande harmonie en het even grote jeugdorkest een geva rieerd programma ten uitvoer brengen, waarbij de aandacht speciaal uitgaat naar de première van de Circus Aladdin Mars. Het komende weekend wordt in het jongerencentrum De Piek te Vlissingen een Jam session en een avond onder de noemer Kuit-Café gehouden. De session wordt gehouden op vrijdag 22 februari om 14 uur en om 20 uur. Op zaterdag 23 fe bruari is er vanaf 22 uur een avond met de Vlissings Antilli aanse band Sabor Tropical; op het programma staat Caraïbische muziek, afgewisseld met reggae. laatste jaren een grote toename van belangstellenden. Enerzijds komt dat door de goede formule dat er steeds drie orkesten tege lijkertijd spelen en anderzijds spreekt de grote variatie in jazzstijlen de mensen kennelijk erg aan." Ook tijdens de veertiende afleve ring van de Zeeuwse Jazzdag zijn weer alle denkbare jazzstijlen ver tegenwoordigd: dixieland, new- orleans, mainstream, swing, be bop, latin en blues. En opnieuw is JASZ erin geslaagd om, naast de oude bekenden, enkele nieuwe formaties aan het publiek te kun nen presenteren. Dat zijn de groepen Remake, Champagne Charley, de bluesgroep Ries and the Resets, de fusiongroep Grandpa Nicks Session Band en het gipsyswing ensemble Anou- man. De beide laatste groepen vertegenwoordigen muziekstijlen die voorheen nog niet op de jazz dag waren te horen. "Een bewijs dat Zeeland ook in dat opzicht bepaald niet achterblijft", aldus Van Koetsveld. Een minder pretti ge bijkomstigheid is het feit dat het jazz-orkest Workshop tijdens de Zeeuwse Jazzdag voor de laatste maal in de huidige samenstelling voor het publiek optreedt. kest Anouman zorgdraagt voor de muzikale omlijsting. Gezien de beperkte ruimte is reservering voor deelname aan het buffet een vereiste. Het programma, dat voor de jon ge en de oudere liefhebbers van de jazzmuziek veel te bieden heeft, begint om Remake is a/s orkest nieuw maar de bandleden zijn oudgedien den in het Zeeuwse jazzwere/dje. 16 uur in de foyer van de Stads schouwburg. Tot 18 uur speelt daar de Salt Lake Jazz Band waarna het ensemble Anouman in de bovenzaal op treedt tot 20 uur. Het avondprogramma wordt af gewerkt in de foyer, de Molenwa terzaal en de Bolwerkzaal. In de foyer spelen de New Orleans Red Beans tot 22 uur, Workshop tot 24 uur en de Original Jawari Hai- hepic Rototon Street Parade Jazzband tot 02 uur. In de Molenwaterzaal geven ook drie groepen acte de presence: Ries and the Resets tot 21.45 uur. Grandpa Nicks Session Band tot 23.45 uur en Champagne Charley tot 02 uur. Het derde podium staat in de Bol werkzaal en is het terrein van Re make tot 21.30 uur, het Zeeuws Jazz Kollektief tot 23.30 uur en Swingchroon tot 01.30 uur. De bezoekers van het jazz festival hoeven desgewenst niets van het spektakel te missen want tussen 18 en 20 uur kan tegen betaling worden deelgenomen aan het zogenaamde Hot Jazz- buffet in de bovenzaal. Restau rant Du Theatre serveert er onbe perkt verschillende soorten stevige winterkost, terwijl het or- In het kader van uitwisselingen met Middelburgs zusterstad Folkstone zal een groep van vijf tig meisjes, leden van het orkest en koor van de School for Girls uit die plaats, het komende week einde een bezoek brengen aan Middelburg. Het gaat om een tegenbezoek nadat de leden van het Zeeuws Jeugdorkest in de Voorjaarsva kantie enkele dagen in Folkstone te gast zijn geweest. Vrijdagoch tend 22 februari geven de Engel sen een schoolconcert in het Buys Ballot College te Goes en in de middaguren is er ontvangst in het Middelburgs stadhuis. 's Avonds wordt om 20 uur een concert gegeven in de Burgerzaal van het Middelburgs stadhuis. Op het programma staan Engelse werken van Walton en Vaugham Williams. Ook het Zeeuws Jeugd orkest voert een werk uit. Zater dag staat een bezoek aan Den Haag op het programma, waarna de thuisreis wordt aanvaard. Swingchroon koos de laatste jaren steeds nadrukkelijk voor de softswing. Het Salzkammergut Salon Orkest uit St. Wolfgang in Oostenrijk zorgt voor een muzikale opluistering van de jubileumuitvoering van het Middelburgse Musical- en Operette Gezelschap Groep Papillon. Ter gelegenheid van haar 20-jarig jubileum brengt het Middelburgs Musical- en Operettegezelschap 'Groep Papilion' de operette "Das hat Rrasss..." op de planken. Dat gebeurt op vrijdag 1 maart in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg om 20 uur. Om de jubileumuitvoering extra luister bij te zetten heeft het ge zelschap een salonorkest uit Oostenrijk uitgenodigd: het Salz kammergut Salon Quintett, af komstig uit St. Wolfgang aan de Wolfgangsee. Het quintet geeft regelmatig opretteavonden in het beroemde hotel lm Weissen Rössl in St. Wolfgang en bestaat uit twee violen, een klarinet, een De schooltelevisie is al jaren een vast hulpmiddel in het Ne derlandse onderwijs. En niet ten onrechte. Er wordt een veelheid aan programma's gebracht voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij iedereen zeker iets van zijn ga ding kan vinden. De periode van januari tot juni 1991 koos de Nederlandse On derwijs Televisie (NOT) voor heruitzending van een aantal afleveringen, die eerder in drie aparte series een groot succes bleken te zijn. In totaal gaat het om veertien programma's over prentenboeken.' Het leuke van de schooltv is, dat er ook door de ouders thuis naar gekeken kan worden. Zo ontstaat de mogelijkheid om met je kind over de getoonde boeken te praten en te beoor delen of een bepaald boek de moeite van het aanschaffen waard is. Over enkele van de boeken, die de komende weken aan de or de zijn, wil ik hier graag wat in formatie geven. Alle uitzendingen van de serie "Prentenboeken" zijn op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur en duren 15-20 minuten. DE VREDE VAN VEELVRAAT van Michael Foreman gaat over twee buurlanden. Het één is schatrijk, het andere straatarm. Als er in het arme land niets meer te eten is, besluit de ko ning hulp te vragen aan zijn rij ke buurman. De buurman weigert elke vorm van voedsel hulp, maar gelukkig loopt het verhaal verrassend af. Uitzen- Margriet Meulmeester ding van dit boek op 27 fe bruari. IK KOM JE OPETEN is een boek van Tony Ross,waarin heel veel gebeurt, hoewel er weinig tekst in staat. Vanuit de ruimte landt een ruimteschip op een planeet. Er stapt een groot monster uit. Hij eet en drinkt alles op: De bergen, de oceanen, en tenslotte de hele planeet, behalve het middelste (dat is veel te heet) en de ran den (die zijn veel te koud). Dan vertrekt hij naar de volgende planeet; dat is de aarde. Hij besluit daar Bennie de Bruin te gaan zoeken, die pas bij zijn vader op schoot verhalen over enge monsters heeft gehoord. En ze vinden elkaar, maar hoe(Uitzending 6 maart) DIKKE VRIENDEN van Helme Heine is een boek over een hechte vriendschap tussen drie dieren van de boerderij van boer Piet: Frans de Haan, John ny Muis en Herman Knorrema. 2j\ besluiten er samen op uit te gaan en beleven allerlei avontu ren. Er is van dit boek ook een Turkse uitgave: ÜC ARKADAS (13 maart). DE APPELMOESSTRAAT IS ANDERS van Joke van Leeu wen. De Appelmoesstraat is eigenlijk maar een saai straatje met vijf huizen. Alle huizen zien er hetzelfde uit, totdat me vrouw Mierendella van Malen tot Mosterdsaus ('zeg maar Miep') er komt wonen. Dan verandert de Appelmoesstraat in een hele bijzondere straat, maar daar gaat wel het nodige aan vooraf. (20 maart) Tenslotte nog een andere schooltelevisie uitzending. Sinds het begin van dit school jaar zendt de NOT de serie "Warreltaal" uit. In dit taalpro- jekt voor kleuters komt op twaalf maart om tien uur het boek "TEUS LANGENEUS" aan de orde. Teus is een jongen met een lan ge, pinokkio-achtige neus. Maar hij weet die neus, hoewel vaak lastig, toch goed te be nutten. Als strijkstok bij het vi ool spelen, als brug tussen twee bergen,.... De illustraties, steeds op de .rechterbladzijde, zijn van Sta- sys Eidrigevicius, die hiervoor in 1990 een zilveren penseel ontving. De vier regelige versjes op de linkerbladzijden zijn van James Krüss en Miep Diekman. DE VREDE VAN VEELVRAAT door Michaël Foreman Uitver kocht. IK KOM JE OPETEN door Tony Ross, van Holkema en Warendorf, Houten f 17,90 (nog beperkt leverbaar). DIKKE VRIENDEN door Helme Heine, Gottmer, Bloemendaal f 21,50. ÜC ARKADAS vertaald door Aras Oren, Gertraud Middelhauve verlag. Köln. f 9,95. DE APPELMOESSTRAAT IS ANDERS door Joke van Leeuwen, La Rivière en Voorhoeve, Den Haag f 20,90. TEUS LANGENEUS doord James Krüss/Miep Diek man illustraties Stasys Eidrigevicius, Leopold, Amsterdam f 22,50. BURGH-HAAMSTEDE DONDERDAG 21 FEBRUARI VRIJDAG 22 FEBRUARI De Bewaerschole. (Weststraat 8). Ria Westmaas, kleuretsen, aqua rellen, bloemstukken in zijde. 13.30 tot 16.30 uur, zondags gesloten. GOES MIDDELBURG cello en een piano. Tijdens de uit voering zal het gedeeltelijk het operettekoor begeleiden. Na af loop van het programma is er nog een gezellig samenzijn, waarbij het quintet staaltjes van zijn kun nen geeft. De op te voeren operette is speci aal voor het gezelschap geschre ven door de bekende Zeeuwse toneelschrijfster Ans Schilders uit Kapelle. De muziek van de operette is ontleend aan werk van de componisten Johann Straus, Franz Lehar en Ralph Benatzky. Het verhaal speelt zich af in een was senbeeldenmuseum in het Salz kammergut, waarbij iedere acteur of actrice een bekende operette- of musicalfiguur voorstelt. Het geheel is gesitueerd rond de eeuwwisseling. De muzikale leiding van de uit voering is in handen van de leider van Groep Papillon, Jaap Edel; gastregisseur is Johan Bodrij, speler bij het Middelburgs Thea ter en bij de Goese Operettevere niging. Kaarten voor de voorstelling zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Kunsthuis De Vier Windekes aan de Lange Delft 90 en bij Boetiek De Oesterschelp aan de Gra venstraat te Middelburg. De Vereniging van Vrienden van de Kapel geeft op zondag 24 fe bruari een concert om 14.30 uur in de Kapel van Sint Maarten te Hooglande. Tijdens het concert zullen optre den de organisten Patrick van Be- sien en Jacqueline van Koolwijk. Beiden zijn student aan het Bra bants Conservatorium te Tilburg. Speciaal voor dit concert zal in de kapel een electronisch orgel worden geplaatst. Beide orga nisten zullen met medewerking van fluitiste Marianne van Kool wijk en drummer Kees Schoo- nenbeek werken ten gehore brengen van Oscar Peterson, Kees Schoonenbeek, Francis Poulenc, Louis Zagwijn, Bela Bar- tok en Vivaldi. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). "Blij met een dode mus", aanwinsten- tentoonstellling. di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maan dag gesloten. VLISSINGEN Miles Browning Band, Tappe- rij/Happerij de "Happy Bucca neer", Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. Galerie Nona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Lunchcafe Jacqueline van Trirum, diverse werken. Di. t/m za. 9.00-18.00 uur. REC-gebouw (Zusterstraat). Cor Scheijde, "Hang eens wat anders op", foto-expositie. Rabobank. (Grote Markt). Leen- dert van der Pol, schilderijen en tekeningen. Openingstijden Ra bobank. Prins van Oranje. R. Baauw, olie verven en aquarellen. Geopend van 10.00-18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis. Hanne- ke Kres, textieldessins. Gemeente-archief. (Wijn gaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. Prins van Oranje. (Nieuwstraat 14). Poppenbeurs, Zondag 24 fe bruari van 10.30 tot 16.30 uur. Roosevelt Studiecentrum. (Ab dij). Leven en werk van drie Roo- sevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82) Joke Floresse en Johan Sin- ke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Ga- lery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, olieverf schilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schil derijen. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Wil lem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anne ke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend. tel 01180-16323. Restaurant Den Gespleten Arent (Vlasmarkt 25). Cobie Visschers, textiele schilderijen. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie, Poelen- daelesingel 10). Ria Ruedisueli, Emoties in klei. Tijdens kantooru ren. De Vleeshal. (Markt). Daniel Dutrieux. Tijdens openingstijden. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Laura Bakker en Birgit Laken, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Ra bobank. (Lange Geere 3). Jo de Visscher, aquarellen. Openingstij den bank. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Wim Hofman op schrift, tentoonstelling. Ma 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00-21.00 uur, za. 10.00-13.00 De Mi les Browning Band treedt donderdagavond op in Happy Buccaneer. Rigoletto, opera van Verdi, Schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 22 FEBRÜART Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Het Nieuw Vlaams Symfonieorkest, Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat, Middelburg, 20 uur. Het Nieuw Vlaams Orkest treedt vrijdag op in de Con certzaal. "Het Fresness-mysterie", thril ler door toneelvereniging Wali- chrum. De Zandput te Serooskerke, 20 uur. Dansvoorstelling van Avinasha en concert van Raj Mohan in het kader van Cultureel Gekleurd Festival, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21 uur. ZATERDAG 23~FEBRUART 14e Zeeuwse Jazzdag, Schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, vanaf 16 tot 02.00 uur. Kult-Cafe met Sabor Tropical, Antiliaanse band met caraibische muziek. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 20 uur. Middelburgs Muziekkorps, jaar lijkse muziekuitvoering. Concert en Gehoorzaal, Singelstraat, Mid delburg. 20 uur. "Hooikoorts", blijspel, Middel burgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Het Amphion Ensemble, sex tet, Muziekschool, Goes, 20 uur. ZONDAG 24 FEBRUARI Zeeuwse Koorschool i.s.m. R.K.Mannekoor: Missa Brevis van Gabrieli en O Nata Luy van Tallis, R.K. Maria Magdalenakerk, Goes, 10.30 uur. Sherryconcert Marco Kreiken (gitaar) Leendert de Jonge (fluit). Vestzaktheater, Bellamy- park, Vlissingen, 16 uur. Koffieconcert Marco Kreiken (gitaar) Leendert de Jonge (fluit), Lunchcafe, Goes, 12 uur. DINSDAG 26 FEBRUARI Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 22 uur. "En ik dan", blijspel. Schouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. "Triple M'T." Zambiaanse Mu- ziektheatergroep. Vestzakthea ter, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Iguana. (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Bres- kens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissel- lijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor- iedereeen. Strandho- tel. (Boul. Evertsen 4).~ Sterrenkunde, Zeeuws Planetari um. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, histo rie, verkeer, wonen, werken, win kelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Be zichtiging tijdens kasuren NMB bank. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Toer van Schaijk, heden daagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. (vanaf 22 februari). WOENSDAG 27 FEBRUARI Poppentheater Parabel, Thea terzaal van de Zeeuwse Biblio theek, Middelburg, 15 uur. Festival Cutureel Gekleurd, met Arabesque, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Rus sia House' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wit ches' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 19 uur, 'Ja cob's ladder' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, Festival Kultureel gekleurd: 'Titash Ekti Nadir Naam' 20 uur, 'Sheltering Sky' 22.30 uur. ZATERDAG 23 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Russia House' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Witches' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Mid delburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Jacob's ladder' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'l'Homme de Cendres' 20 uur, 'Sheltering Sky' 22.30 uur. ZONDAG 24 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pflaff' 16 uur, 'Et la Lumiere fut' 19 uur, 'Russia House' 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Witches' 14 en 19 uur, 'Ava en Gabriel' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 14 uur, 'Ja cob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Sheltering Sky' 20.30 uur. MAANDAG TT FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Rus sia House' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, Sheltering Sky' 20.30 uur. DINSDAG 26 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Rus sia House' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middel burg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Sheltering Sky' 20.30 uur. WOENSDAG 27 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kin dergarten cop' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Rus sia House' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wit ches' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. Schuttershoftheater Midde1- burg, 'The Sheltering Sky' 20.30 uur. DONDERDAG 28 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kin dergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, Rus sia House' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wit ches' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Jacob's ladder' 20.30 uur. .Schuttershoftheater Middel burg, 'Et la lumiere fut' 20.30 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Da gelijks geopend. De dansgroep Krisztina de Chêtel komt vanavond naar de Stadsschouwburg in Mid delburg. ZATERDAG 23 FEBRUARI Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle Book' 14 uur. ZONDAG 24 TËBRUARI Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle Book^ 14 uur WOENSDAG 27 FEBRUARI Alhambra III Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes, 'De kleine zeemeermin' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7