informatiepagina van de gemeente vlissingen De nieuwe chemokar komt I Hebt u hem al? Cultureel Gekleurd Prijs voor het tegengaan van criminaliteit Hebt u al een com postvat? A Apart! Gezamenlijke chemokar van Vlissingen en Middelburg Vernieuwing Jan de Priesterstraat redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Standplaatsen I Stembureaus voor rolstoelers IStemmen in een ander stembureau Nieuw: chemokar op het plein van mirocenter! Wat kunt u bij de chemo kar inleveren? Stemmen bij volmacht ,Sloop voormalige iJan Ligthartschool De gemeentelijke informatiegids Wie? Niet ontvangen? Commissies I. vergaderen Vervanging riolering Noordzeestraat Meedoen? Vlissingse initiatieven Dansproject Even bijpraten met wethouder Bruinooge V DE VLISSINGER Woensdag 20 februari 1991 IN OEN BLAUW GERUITEN KIEL Volgende week rijdt de chemo kar van de gemeenten Vlissin gen en Middelburg voor het eerst in 1991 door de gemeente Vlissingen. In totaal kunt u in Vlissingen dit jaar acht keer uw chemisch afval bij de chemokar inleveren. De Middelburgers kunnen dat, bij dezelfde wagen, op acht andere tijdstippen. Maar natuurlijk kunt u ook iedere dag terecht bij de sectie afvalverwij dering, Edisonweg 9 in Vlissin gen, telefoon: 62291. De chemokar komt bij u langs op dezelfde dag waarop wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. Hier komt volgende week de chemokar: maandag 25 februari 1991 09.00 - 09.30 uur: Troelstraweg (bij de Spar) 09.30 - 10.00 uur: Van Hallstraat (hoek v.Reenenstr.) 10.00 - 10.30 uur: Paauvyenburgweg (bij winkelcentrum) 10.30 - 11.00 uur: Wagnerlaan I (middenin) 11.00 - 11.30 uur: De S. Lohmanlaan (bij "De Triangel") (achter brandweer) 14.00 - 14.30 uur: Kasteelstraat (bij werkplaats) 14.30 - 15.00 uur: Dorpsstraat (Ritthem) woensdag 27 februari 1991 09.00 - 09.30 uur: B. Stemerdinglaan (bij MAvd Puttestr.) 09.30 - 10.00 uur: J.D.P de Smitstr. (bij Molenweg) 10.00 - 10.30 uur: Oranjeplein (tegenover Rabobank) 10.30 - 11.00 uur: Lekstraat (tegenover vijver) 11.00 - 11.30 uur: B. Stemerdinglaan (parkeerterrein RCS) 13.30 - 14.00 uur: Verl. Kanaalstraat (achter Aldi) 14.00 - 14.30 uur: Hudsonstraat (bij H. Dwarsstraat) 14.30 - 15.00 uur: Kromwegesingel (bij "De Zwaan") 15.00 - 15.30 uur: Wittezeestraat (hoek Padweg) 13.30 - 14.00 uur: Alexander Gogelweg (bij Colijnstraat) 14.00 - 14.30 uur: Troelstraweg (bij Piersonstraat) 14.30 - 15.00 uur: Offenbachlaan (hoek Rossinilaan) dinsdag 26 februari 1991 09.00 - 09.30 uur: Piet Heinkade (bij v.d. Akker) 09.30 - 10.00 uur: Zeilmarkt (parkeerterrein) 10.00 - 10.30 uur: Spuistraat (bij Aldi) 10.30 - 11.00 uur: Scheldestraat (bij Albert Heijn) 11.00 - 11.30 uur: Badhuisstraat (bij watertoren) 13.30 - 14.00 uur: Van Nispenplein (foto: Ruben Oreel) donderdag 28 februari 1991 09.00 - 09.30 uur: Papegaaienburg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh-zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh-noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht-noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht-zuid (bij bejaardenwon.) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekseweg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (tegenover r.k.kerk) vrijdag 1 maart 1991 09.00 - 09.30 uur: Tijdens de Provinciale Staten verkiezing op 6 maart aan staande zijn 18 van de 30 Vlissingse stembureaus toe gankelijk voor rolstoelgebrui kers. Dit zijn de 18 rolstoeltoegankelijke stem bureaus: - stadhuis, Stadhuisplein; - speeltuingebouw "De Oude Stad", Paardenstraat; - vormingsinstituut, Kasteelstraat; - Joegoslavisch clubgebouw. M. Hobbemalaan; - voormalige kleuterschool, Minister Lelystraat; - dienstencentrum "Bachten Reede", Vredehoflaan; - bejaardencentrum "Ter Reede", Koudekerkseweg; - voormalige kleuterschool, De Sav. Lohmanlaan; - Spaanse culturele vereniging; Colijnstraat; - school "De Startbaan", Westerzicht; - Marnixschool, Van Doornlaan; - "De Blazer", Ritthemsestraat; - Martinusschool, Irenestraat; - school "De Belt", Koopmansvoetpad; - Rehoboth, Rehobothstraat; - voormalige kleuterschool, Braamstraat; - bejaardencentrum "De Zoute Viever", Dongestraat; - "Ons Dorpsleven", Ritthem. De met een aangeduide stembureaus hebben tevens een stemhokje met een ver laagd blad. In de overige kan eventueel aan een tafel wor den gestemd. Als u wilt kunt u kiezen uit een van deze stembureaus. Elders op deze pagina kunt u lezen wat u dan moet doen. Wilt u 6 maart aanstaande bij de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in een ander stembureau stemmen dan op uw oproepingskaart staat, dan kan dat. Dat kunt u mondeling nog rege len. U kunt hiervoor tot en met 1 maart met uw oproepingskaart naar de sectie Burgerzaken in het stadhuis. De kaart wordt dan omgezet in een kiezerslegitima- tiekaart. U kunt hiermee in elk stembureau in de provincie Zee land stemmen. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. H. Segherslaan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A. vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedijkestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 - 11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloemlaan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr. Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedijkestraat (hoek Sottegemstr.) De standplaatsen staan ook in de "Afvalwijzer 1991" die u eer der in de bus vond. Daarin staan ook de overige data en tijden van de chemokar in 1991. De chemokar staat volgende week zaterdag 2 maart ook op het plein van Mirocenter aan de Gildeweg. Hij staat er dan gedurende de openingstijden van de winkels, dus van 09.00 tot 17.00 uur. De chemokar staat bij de glasbakken en de lege flessen- inname. Gemakkelijk als u toch boodschappen gaat doen! - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren Woensdag 6 maart zijn de ver kiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Als u wilt kunt u hiervoor bij volmacht (laten) stemmen. U kunt bijvoorbeeld een ander machtigen om voor u te stem men. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. U kunt hiervoor gewoon uw oproepingskaart on dertekenen en die aan die ander geven. Die ander mag dan voor u stemmen, maar alleen gelijk met het uitbrengen van zijn eigen stem. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. Afhankelijk van de weersom standigheden, is deze week gestart met de sloop van de voormalige Jan Ligthartschool (inclusief de gymzaal). Het werk zal ongeveer vier weken duren. Alle omwonenden heb ben hierover van de gemeente een brief ontvangen. Vorige week is huis-aan-huis in de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informatiegids "Kijk op Vlissingen 1991" ver spreid. Vers-van-de-pers. Het boekje is een naslagwerk waarin meer dan 900 adressen zijn opgenomen. Adressen van uiteenlopende organisaties. De gids zal zeker goed van pas komen. In de gids staan per rubriek adressen van organisaties zoals gemeentelijke afdelingen, ont spanningsverenigingen. culture le organisaties maar ook van huisartsen en tandartsen. De gegevens zijn tot eind vorig jaar bijgewerkt. Toch kan het gebeu ren dat er alweer namen en adressen gewijzigd zijn. Die wij zigingen kunt u doorgeven aan het sectie communicatie in het stadhuis (telefoon 87335). Deze sectie is verantwoordelijk voor de redactionele samenstelling van de gids. Voor uitgave, druk en advertenties zorgde uitgeverij Reclad uit Middelburg. De gids is vorige week verspreid in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een informatiegids, dan kunt u contact opnemen met het sectie communicatie in het stadhuis (telefoon: 87335) Er wordt dan voor gezorgd dat u alsnog een exemplaar krijgt. Van zondag 24 februari tot en met zondag 3 maart vindt in Vlissingen het evenement "Cultureel Gekleurd" plaats. De bedoeling van Cultureel ge kleurd is om meer bekendheid te geven aan niet-westerse cul tuurvormen. Cultureel Gekleurd Vlissingen is een onderdeel van het intercul tureel festival Cultureel Ge kleurd Noord-Brabant, Zeeland en de provincie Antwerpen. Er vinden in deze provincies ver schillende voorstellingen plaats in de vorm van dans, toneel, film, verhalen 'voor kinderen en exposities. Het Vlissingse programma is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Vlissingen. Er zijn films in Al- Deze week vergaderen diverse vaste commissies van advies en bijstand in het stadhuis. Het gaat om: - onderwijs, woensdag 20 fe bruari - financiën, woensdag 20 fe bruari. Beide vergaderingen begin nen om 19.30 uur. Verder vergadert de emancipa tiecommissie op woensdag 27 februari om 20.00 uur in het stadhuis. Sportbelangen Vlis singen komt volgende week woensdag, 27 februari om 19.30 uur bijeen in het stadhuis. De bijeenkomsten zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agenda's liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. De riolering van een gedeelte van de Noordzeestraat is in zeer slechte staat. Om verdere ongemakken te voorkomen, is het noodzakelijk dit stuk riole ring onmiddelijk te vervangen. Voordat echter met de werk zaamheden kan worden be gonnen, wordt eerst de waterleiding vernieuwd en moet er een elektriciteitskabel worden aangelegd. De start van de werkzaamheden is. afhankelijk van de weersom standigheden, deze week ge pland. Het werk gaat ongeveer drie weken duren. Gedurende het werk zal de Noordzeestraat afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden wordt gepro beerd de overlast tot een mini mum te beperken. Alle omwonenden en aangren zende bedrijven zijn door de ge meente van de werkzaamheden op de hoogte gesteld. hambra, muziek in De Piek en in het vestzaktheater en een con cert in de Jacobskerk. In het najaar van 1991 wordt door het ministerie van Justi tie voor de vijfde keer de "Hein Roethof Prijs" uitge reikt. De prijs wordt toegekend aan het project, dat in het voorafgaande jaar de beste re sultaten heeft geboekt in het tegengaan van veel voorko mende criminaliteit. Een des kundige jury nomineert vijf projecten, die elk gehonoreerd worden met f 2.500,—. De win naar komt in aanmerking voor vijftienduizend gulden. Elk Nederlands project, dus ook uit Vlissingen, kan voor de prijs in aanmerking komen. Het is niet van belang of het is opgezet door gemeenten, onderwijsin stellingen, wijkraden, bedrijven of verenigingen. Wel zijn er een paar spelregels: - Het project moet een relatie met criminaliteit hebben; - De oplossing moet in de "eigen kring" zijn gezocht. Met die kring wordt bedoeld: in de school, wijk, sportclub, het open baar vervoer, jongeren- of buurt centrum, warenhuis, enz.. Projecten die neerkomen op het slechts inschakelen van politie en/of justitie doen dus niet mee; - Het project moet aantoonbare resultaten nnleveren; - Belangrijk is verder, dat het pro ject ook elders toepasbaar is; - De leefbaarheid van de omge ving mag door het project niet zijn aangetast. - De aanpak dient een "redelijke mate van originaliteit" te be zitten. Meedoen is mogelijk door een verslag (maximaal 5 bladzijden A4-formaat) van het project voor 15 april op te sturen naar de Commissie Hein Roethoef Prijs, p.a. Directie Criminali teitspreventie (H 403), Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. De commissie beoordeelt de in zending alleen op basis van het verslag. Hier kunt u ook de spelregels krijgen. De gemeente Vlissingen is geïn teresseerd in Vlissingse initiatie ven, die meedingen naar deze prijs. Als u inzendt, wilt u dan ook de gemeente hierover infor meren? Het adres is: Stad huisplein 2, 4382 LG Vlissingen, ter attentie van de heer M. Mat- thijsse. Op de VBO-school Weyevliet zal een dansproject worden gereali seerd (samenwerking tussen Zeeuws Steunpunt voor Kunst zinnige Vorming en de Culturele Raad Vlissingen). Een dergelijk project kan een belangrijke bij drage leveren aan de beeldvor ming van jongeren ten aanzien van een multiculturele samenle ving. Met name is er voor een dansproject gekozen omdat mensen daarin uitleg geven aan hun geloof, hun wensen en dro men, hun kijk op de wereld. De gemeente ziet het evenement als een belangrijk onderdeel van het beleid inzake de bestrijding van racisme en fascisme. De initiatiefnemers van het pro ject gaan bekijken of het ook jaarlijks georganiseerd kan wor den. Ze willen daarbij dan ook heel nadrukkelijk de minderhe denorganisaties betrekken. Het programma-overzicht van Cultureel Gekleurd is verkrijg baar bij de Culturele Raad Vlis singen, Badhuisstraat 104, telefoon: 14928 en bij de sectie Communicatie in het Stadhuis, (telefoon: 87335). De riolering in de Jan de Priesterstraat zal over enige tijd worden vervangen. Deze werkzaamheden starten medio maart 1991. Aansluitend aan het vernieuwen van de riolering kan van de gele genheid gebruik worden ge maakt om de straat beter in te richten. De gemeente heeft hier voor een schetsplan gemaakt dat uitgaat van instelling van een 30-km/uur verkeersmaatregel. De uitvoering kost f 30.000,—. Het kan nog: een compostvat bestellen. Met een aantrekke lijke korting van de gemeente: f 50,—. Zodat u niet meer dan f 80,—hoeft te betalen. Voor dat bedrag krijgt u het vat thuis bezorgd. De afgelopen jaren maakten al honderden Vlissingers gebruik van soortgelijke "aanbiedin gen". Zoals een enquete uit wees, voldoet het vat bij verreweg de meesten aan de verwachtingen. Groente- en tuinafval en dergelijke worden er biologisch en milieuvriendelijk in verwerkt tot compost. Dat is een gezonde meststof die prima te gebruiken is voor de verbetering van de bodem van de tuin. In de loop van enkele jaren ver dient het vat daarmee zichzelf terug. Ook al omdat de gebrui kers van een compostvat aan merkelijk minder vuilniszakken nodig hebben! In januari hebt u de afvalwijzer 1991 van de gemeente in de bus gehad. Daarin stond hoe u een compostvat kon bestellen. BESTELBON COMPOSTVAT Naam:. Straat:. i Postcode en plaats: Telefoon: i Ik wil zelf compost maken en daarvoor een compostsilo aan- J schaffen. Het bedrag van f 80,— zal ik na verzoek voldoen. Ik wacht daarvoor nader bericht van de gemeente af. i i i Vlissingen1991. Handtekening: De bewoners zijn tijdens een voorlichtingsavond van het plan op de hoogte gesteld Afgelopen maandag, 18 februari adviseer de de vaste commissie van ad vies en bijstand voor stadsbeheer, verkeer en milieu over het plan. De herinrichting vormt namelijk onderdeel van een voorstel aan de gemeenteraad voor de verbe tering van diverse verkeerson- veilige situaties in Oost-Souburg. Misschien hebt u dat gemist. Vandaar, dat u hieronder een bestelbon vindt. Belangrijk is wel dat de bon zo snel mogelijk, maar voor 4 maart naar de ge meente wordt opgestuurd! Het adres is: Gemeente Vlissin gen, sectie communicatie, Ant woordnummer 2, 4380 WB Vlissingen (geen postzegel nodig). Hebt u nog geen afvalwijzer ont vangen? Dan kunt u die gratis af halen bij de receptie in het stadhuis Vorige week dinsdag heeft de commissie volkshuisvesting, stadsvernieuwing en monumen ten de beleidsvisie van het colle ge van burgemeester en wethouders over Paauwenburg zuid-oost unaniem aanvaard. Als wethouder van volkshuisvesting ben ik hierover verheugd. Dit pro ject is, zelf op landelijk niveau ge zien, groot te noemen. Er worden in totaal meer dan duizend wo ningen aangepakt. 376 Daarvan worden gesloopt. De rest wordt verbeterd. Maar het plan voor Paauwenburg zuid-oost heeft meer aspecten. Zo wordt het "openbaar gebied" ook opnieuw ingericht en zal een totaal ander verkeersregiem gaan gelden. Het prettige van deze plannen is het grondige overleg (inspraak!) dat met alle betrokkenen heeft kun nen plaatsvinden. Maar ondanks al deze grote plannen moeten we natuurlijk niet uit het oog verliezen waar het uiteindelijk om gaat: Paauwen burg zuid-oost is een gebied met een slechte sociale struktuur. Er komt meer dan gemiddeld crimi naliteit voor, er is sprake van druggebruik en mensen die er wonen hebben een onveilig ge voel. Dit mag natuurlijk niet voort duren. Het betreft allemaal zaken waar een gemeentebestuur zich iets van moet aantrekken. Er moeten goede oplossingen ge zocht worden (en ik ben van me ning dat deze beleidsvisie een goede isl), ondanks het vele geld dat daarvoor nodig is. In de Vlissingse situatie gaat het niet alleen om Paauwenburg zuid-oost. Ook bijvoorbeeld de torenflats in Oost-Souburg of de Witte wijk moeten weer wijken worden met goede woningen en een prettige leefomgeving waar het prettig en veilig wonen en ver toeven is. Deze doelen kunnen niet van de ene op de andere dag gereali seerd worden. Door de omvan grijkheid van de plannen rond Paauwenburg zuid-oost zal dit project ongeveer vier jaar nodig hebben voordat het afgerond kan worden. De gemeentelijke bijdra ge daarin is meer dan 10 miljoen gulden! Over de plannen voor studenten huisvesting in de Chopinlaan en Van Hogendorpweg, is door de inspraak en de discussie in de commissie volkshuisvesting iets nieuws te melden. Het college van burgemeester en wethou ders heeft ruim baan gekregen om de huisvesting van studenten nader te onderzoeken. Er zal geen besluit worden genomen voordat de resultaten van dit on derzoek bekend zijn. De ge meente gaat in samenwerking met anderen bekijken in welke mate en waar gemeentelijke initia tieven genomen moeten worden voor studentenhuisvesting. Er zal altijd inspraak voor de betrokken geregeld worden, maar uiteinde lijk is het aan de gemeenteraad om hierover te beslissen. De verkoop (en dus afstoting) van het internaat van Maritiem Insti tuut "de Ruyter" (van Hogen dorpweg) speelt bij de studentenhuisvesting ook nog een bepalende rol. Dit worden koopwoningen en de studenten die er nu zitten hebben straks al lemaal een andere kamer nodig! Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de notitie bevolkingsontwikke ling en woningbouw die vooruit lopend op de Volkshuisvestingsnota deze maand in de raad besproken wordt. Conclusie is dat ondanks de bevolkingsstagnatie of zelfs afname, er toch nieuwe wonin gen in Vlissingen gebouwd moe ten worden. Dat heeft vooral te maken met de toename van de eéh-persoonshuishoudens (ge zinsverdunning, meer ouderen) en de eenzijdige woningvoorraad in Vlissingen. Bovendien worden de komende vier jaar 1000 slech te woningen aan de woningvoor raad onttrokken. De nieuw te bouwen woningen zullen voor een groot deel niet al te dure koopwoningen worden. Met dit beleid kan aan alle "categoriën" woningzoekenden" een geschik te woning aangeboden worden!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5