Sociale vernieuwing Kwijtschelding verontreinigingsheffing Afscheid dijkgraaf Lantsheer waterschap Walcheren IN li EIK) EP Provinciale staten beraden zich in aparte vergaderingen over de belastingkwestie en de plaatsbepaling voor de vaste oeverver binding Westerschelde (WOV). Belasting com m issi i:s WOV Apart bekeken Beslissing en bezwaar Politiek Sport Ouderen Woensdag 20 februari 1991 A B 1) I J Stichting Zeeland beweegt zich al jaren op sociale vernieu- wingsmarkt Sociale vernieuwing is een nieuwe term, maar beslist geen nieuw ele ment in het werk van het provinciaal opbouworgaan Stichting Zee land. Zo begint een brochure van de Stichting Zeeland, waarin wordt aangeduid bij welke zaken het provinciaal op bouworgaan is betrokken. De Stichting Zeeland heeft be moeienis gehad met de totstand koming van een netwerk van instellingen die zich te weer stel len tegen kindermishandeling via voorlichting en hulpverlening. Er is een Steunpunt Woonwagen- werk voor woonwagenbewoners en gemeentebesturen. Vanuit het steunpunt zijn initiatieven ont plooid voor huisvesting, scholing en werkgelegenheid. De Zeeuwse raad voor ouderen, onderdeel van het provinciaal op bouworgaan, heeft een discus sieproject opgezet voor ouderen. Als uitvloeisel daarvan werkt de raad met zes gemeenten aan een programma volksgezondheid en ouderen. De Stichting Zeeland ziet voor zichzelf een taak in de ondersteu ning van (groepen uit) de bevol king die bij andere instellingen niet terecht kunnen met hun pro jecten die tot doel hebben achter standen in de samenleving weg te werken. Zij kan bijvoorbeeld van advies dienen bij de opzet van nieuwe projecten en netwerken, begeleidend optreden bij de voortgang van die projecten en ondersteuning bieden bij weten schappelijk onderzoek. Andere mogelijkheden zijn het beschik baar stellen van vergaderruimte, bemiddeling bij het inschakelen van externe deskundigheid en on dersteuning bij het samenstellen van inspraakreacties op provinci aal beleid. De brochure Kwaliteit voor de toe komst - sociale vernieuwing van uit de Stichting Zeeland is verkrijgbaar bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. ma De derde kamer uit gedeputeerde staten houdt dinsdag 26 februari, 10.20 uur, zitting. De heer A.M. van der Voort wil in Goes een eethuis beginnen. Bur gemeester en wethouders heb ben geweigerd hem daarvoor een ontheffing van de Drank- en hore- cawet te verlenen. De heer Van der Voort heeft daarop beroep aangetekend bij de provincie. Woensdag 27 februari, 10.00 uur, hoort de hoorcommissie bestem mingsplannen de heer J. van der Wekken uit Zierikzee over zijn be zwaar tegen het bestem mingsplan Binnenstad noord oost van de gemeente Zierikzee. De heer Van der Wekken is het niet eens met de bestemming "bedrijven" voor zijn perceel hoek Jannewekken/Drie Konin genlaan. Hij wil daarbij de toevoe ging detailhandel. De hoorcommissie bestem mingsplannen hoort vervolgens om 10.30 uur, de raadsman van mr. J.G.W. Vreijling uit Sint Phi- lipsland. Onderwerp van gesprek is het bestemmingsplan Buiten gebied, 3e herziening van de ge meente Sint Philipsland. De heer Vreijling heeft verzuimd bij de ge meenteraad bezwaar te maken tegen het ontwerp-bestem- mingsplan. Hij wijt het verzuim aan een procedurefout bij de ge meente als gevolg waarvan hij niet persoonlijk op de hoogte werd gesteld van de nieuwe plan nen. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS Staten vergaderingen Komende zaterdag (23 februari, 10.00 uur) is de belasting kwestie onderwerp van gesprek. Vrijdag 1 maart. 10.00 uur, komt de WOV aan bod. De staten hebben als discus siestukken het rapport van de commissie-Van Waterschoot en de reactie daarop van gedepu teerde staten. Als ingekomen stukken staan de brieven van Ab vaKabo aan de commissie-Van Waterschoot geagendeerd. Provinciale staten hebben half de cember vorig jaar de commissie- Van Waterschoot ingesteld om te onderzoeken hoe de regelingen voor reis- en verblijfkosten bij dé' provincie werden gehanteerd in de jaren 1979 tot 1985 en welke fiscale gevolgen daarmee waren gemoeid. Begin februari rapporteerde de commissie dat (oud)gedeputeer- den ten onrechte hebben aange- De commissie klachten en ver zoeken uit provinciale staten be handelt vrijdag 22 februari, 14.30 uur, de klacht van de heer J.M. Zaadnoordijk uit Vlissingen. De heer Zaadnoordijk heeft zich bij provinciale staten beklaagd over het niet tijdig aankondigen van openbare vergaderingen van de provincie en over de te beperkte ter-inzage-legging van stukken voor die vergaderingen. Vrijdag 22 februari, 15.30 uur, is de tracékeuze voor de vaste oe ververbinding Westerschelde on derwerp van gesprek in de gecombineerde vergadering van de statencommissies voor wa- terstaat en verkeer, voor econo mische zaken, voor ruimtelijke ordening, voor milieu en voor bestuurszaken. De statencommissie welzijn ver gadert maandag 25 februari, 14.00 uur. Agendapunten zijn de beleidsno ta lichamelijk gehandicapten, een eenmalige bijdrage aan de stich ting Fondsenwerving nieuw bouw Sophia-kinderziekenhuis en Sophia-logeerhuis ouders en aan het Zeeuws jeugdorkest. An dere onderwerpen zijn het onder zoek naar de provinciale welzijnsinstellingen, het pro gramma 1991 voor de kleine ker nen en subsidieverzoeken voor ontwikkelingssamenwerking. De commissie klachten en ver zoeken vergadert in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De gecombineerde commissies en de commissie welzijn komen samen in het Sta tenzaalcomplex, Abdij 10, Mid delburg; de twee bijeenkomsten beginnen met spreekrecht voor het publiek. Alle vergaderingen zijn openbaar. nomen, dat de reis- en verblijf kosten netto-vergoedingen wa ren, waarover geen inkomstenbe lasting hoefde te worden betaald. De besluiten om de navorderin gen van de belasting en de kosten van advies daarover voor reke ning van de provincie te nemen en niet van de individuele gedepu teerden te laten komen, zijn niet .volgens de geldende openbare manier tot stand gekomen. De commissie wijst dat af en vindt dat ten onrechte voorrang is ge geven aan de bescherming van de privé-belangen van de (oud)gede- puteerden boven de openbare besluitvorming. Het seniorencon vent - de fractievoorzitters van de partijen in provinciale staten - en de commissie bestuurszaken hebben niet genoeg opgelet om de besluiten toch in openbaarheid te kunnen nemen. Overigens vindt de commissie- Van Waterschoot dat de provincie de betalingen van de navorderin gen en de advieskosten onrecht matig heeft gedaan. Zij constateert strijd met artikel 43 van de provinciewet, waarin de bezoldiging van de gedepu teerden is geregeld. De commissaris van de koningin wordt verweten dat hij onvol doende heeft toegezien op de juiste besluitvorming en het niet voluit informeren van het senio renconvent. De griffier der staten had gedeputeerde staten moeten wijzen op juiste toepassing van artikel 43 van de provinciewet. Laatste conclusie van de commis sie is dat niet kan worden gespro ken van misbruik van declaratie regelingen; wel zijn de regels inci denteel verkeerd toegepast. Gedeputeerde staten zijn het niet eens met de constateringen van de commissie. Van strijd met artikel 43 van de provinciewet is geen sprake, schrijven zij aan de staten, en daarom kunnen de navorderin gen en de advieskosten uit de provinciale kas worden betaald. Vanaf het moment, dat duidelijk werd dat de belastinginspecteur een deel van de onkosten als in komen belast (1985), zijn de ge deputeerden die belasting zelf gaan betalen. In de periode daar voor waren zij te goeder trouw, te meer daar de regeling al tiental len jaren had bestaan en was ge bruikt zonder dat daarop een navordering inkomstenbelasting volgde. Doordat gs de persoonlijke Ie venssfeer van de (oud)gedepu- teerden wilden beschermen en de zaak lange tijd onder de rechter was, werd de besluitvorming via het seniorenconvent en de sta tencommissie bestuurszaken voorbereid. Achteraf bezien stel len gs dat die procedure niet de schoonheidsprijs verdient. Het gs-lid mr. J.A. de Boe is het eens met de conclusie van de commissie-Van Waterschoot dat de betalingen inkomstenbelas ting in strijd zijn met artikel 43 van de provinciewet. Ook heeft hij twijfel over de financiële verwer king van het geheel. Zijn collega G. de Vries-Hommes wil voor de besluitvorming in de periode 1982-1987 niet verantwoordelijk worden gesteld, omdat zij toen nog geen deel uitmaakte van het college van gedeputeerde staten. Het verlies aan karrevelden in de Ellewoutsdijkpolder kan worden gecompenseerd door nieuwe te maken direct naast de huidige. Zowel aan de noord als aan de zuidkant van de Westerschelde moeten geluidswallen worden gemaakt. Bij Ellewoutsdijk gaat dat vooral om de karrevelden, de Inlaag 1887 en de Ellewoutsdijk polder. In Zeeuwsch-Vlaanderen is de geluidsoverlast beperkter. Vrijdag 1 maart kiezen provinciale staten het tracé voor de vaste oe ververbinding Westerschelde. De voorkeur van gedeputeerde staten gaat uit naar tracé 3: ten westen van Ellewoutsdijk en Ter- neuzen. In de tracénota/milieu-effectrap portage, die in de inspraak is ge weest, wordt van de lokatie on der meer gezegd, dat de schade aan natuurgebied op de Wester schelde het grootst is. Het inter- getijdegebied gaat verloren en de Middelplaat wordt doorsneden. Tracé 3 landt in Zeeuwsch- Vlaanderen aan tussen Ter- neuzen en Dow Niettemin moeten daar geluids wallen komen bij Wulpenbek, Boerengat en De Knol. Tracé 3 zorgt voor een goede ver binding tussen enerzijds Vlissingen Oost en de Kanaalzo ne en anderzijds Rijnmond, de Randstad, Gent en het gebied Lille-Roubaix. Dat geldt ook voor de kustgebieden in Zeeland en de regio's Walcheren, Zuid-Beveland en West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Voor het openbaar vervoer kan een aparte aansluiting worden gemaakt. Doordat auto's niet meer via het veer Vlissingen-Breskens kunnen worden overgezet, moet worden aangenomen, dat 2.700 gebrui kers niet de overstap naar de WOV zullen maken. Eerder zullen zij de oversteek per (brom)fiets of met het openbaar vervoer maken. Beide statenvergaderingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in de Statenzaal, Abdij 10, Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg tetefoon 01180-31402 Onlangs heeft 't waterschap Walcheren de aanslagen veront reinigingsheffing verzonden. Als een aanslag op zich juist is vastgesteld en een belastingplichtige niet in staat is - ook niet door middel van een betalingsregeling - deze aanslag te beta len, kan om kwijtschelding worden gevraagd. Jaarlijks worden diverse kwijtscheldingsverzoeken bij het waterschap inge diend. Voor zover deze verzoeken betrekking hebben op aan slagen over 1991 zullen deze getoetst worden aan een NIEUW kwijtscheldingsbeleid. Tot 1 januari 1991 voerde het waterschap Walcheren een zeer terughoudend kwijtscheldingsbe leid. Dit hield, globaal genomen, in dat alleen tot kwijtschelding werd overgegaan indien naast een inkomen op bijstandsniveau sprake was van extra verzwaren de omstandigheden in de vorm van bijzondere kosten door bij voorbeeld ziekte, invaliditeit. Naar aanleiding van veranderde wet en regelgeving heeft het alge meen bestuur van het water schap Walcheren besloten het kwijtscheldingsbeleid te wijzigen. In het nieuwe beleid is aanslui ting gezocht bij de normen die de rijksbelastingdienst hanteert bij het verlenen van kwijtschelding. Let wel, dit gewijzigde kwijt scheldingsbeleid geldt alleen voor aanslagen die na 1 januari 1991 door het waterschap zijn opgeiega! Voor eventuele openstaande belastingschulden van voorgaande jaren gelden de oude kwijtscheldingsnormen. Hoe moet een verzoek om kwijt schelding worden ingediend? Een verzoek om kwijtschelding van de verontreinigingsheffing moet worden ingediend door middel van een speciaal verzoek formulier. Dit formulier is bij het waterschap verkrijgbaar. Ook kunnen belastingplichtigen het formulier schriftelijk of telefo nisch aanvragen. Dit formulier moet zo volledig mogelijk worden ingevuld. Het moet worden inge leverd bij het waterschap. Nadat dit formulier is ingeleverd zal in beginsel de invordering van de belastingschuld waarvoor kwijt schelding is aangevraagd, wor den opgeschort. leder verzoek om kwijtschelding wordt apart bekeken en beoor deeld. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen, waarbij: eerst wordt gekeken of een belastingplichtige over vermo gen beschikt. dan wordt berekend wat het netto-besteedbare inkomen van betrokkene is. vervolgens wordt de betalings capaciteit bepaald. (De beta lingscapaciteit is het netto- besteedbare inkomen vermin derd met een algemeen gel dend normbedrag). Op grond van alle beschikbare gegevens wordt een beslissing genomen op het kwijtscheldings- verzoek. Het waterschap deelt de beslissing schriftelijk mede. Wan neer een belastingplichtige van mening is dat het verzoek ten on rechte is afgewezen kan binnen 10 dagen na dagtekening van die beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij het dage lijks bestuur van het waterschap Walcheren. Het dagelijks bestuur zal het bezwaarschrift volgens dezelfde maatstaven heroverwe gen. Tegen een afwijzende beslis sing van het dagelijks bestuur op het ingediende bezwaarschrift staat geen beroep open. Voor meer informatie over het nieuwe kwijtscheldingsbeleid kunt u te recht bij het waterschap Walche ren, Groenmarkt 10 te Middelburg. Telefoon 01180-15751 Dijkgraaf Lantsheer. Op 28 februari zal in een bijzondere vergadering van de Alge mene Vergadering van het waterschap Walcheren afscheid ge nomen worden van dijkgraaf mr. J.A. Lantsheer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Lants heer is sinds 1 april 1979 dijkgraaf van het waterschap. Deze vergadering wordt gehouden in een zaal van de Stadsschouw burg te Middelburg en begint om 14.00 uur. Van 15.30 tot 17.30 uur zal, eveneens in de Stadsschouwburg, een receptie worden gehouden tijdens welke genodigden en ingelanden van Walcheren de gelegenheid wordt gegeven afscheid van hem te nemen. Tevens wordt men in de gelegenheid gesteld kennis te maken met zijn opvolger jhr. mr. K.F.H. Schorer. 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 Raadsvergadering - De ge meenteraad van Arnemuiden houdt op maandag 25 februari een openbare raadsvergadering. De aanvang is om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de vaststelling van het meerjaren plan voor de restauratie van mo numenten over de periode tot 1999 en de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Bra kenburg III. Raadsvergadering - Op don derdag 28 februari komt de ge meenteraad van Westkapelle in een openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan onder ande re de behandeling van de ingeko men verzoeken om gemeentelijke subsidie en de deelname aan de oprichting van een regionaal HALT-bureau op Walcheren. Politiek café - Groen Links Zee land houdt op donderdag 28 fe bruari een openbaar politiek café i.v.m. de verkiezingen voor provin ciale staten op woensdag 6 maart. De bijeenkomst vindt plaats in de zaaltjes van Café So lo, Damplein 48 te Middelburg van 20 tot 22 uur. Sprekers zijn Astrid Roemer, Frans van Kollum en Wilbert Willems, terwijl Anja Kompels zorgt voor een muzikale bijdrage. Bijeenkomst - Tijdens een bij eenkomst van het CDA Arnemui den zullen twee sprekers op donderdag 28 februari het woord voeren. Europarlementariër J.J.M. Penders spreekt over Zee land en kandidaat statenlid L. Nederhoed-Zijlstra houdt een le zing over Politiek bij je deur. De bijeenkomst begint om 20 uur in de zaal van de Gereformeerde kerk te Arnemuiden. Op 20 februari spreekt CDA fractievoorzitter in de Tweede Ka mer L.C. Brinkman óver Actuele Politiek in het dorpshuis te Kam perland. Andere sprekers zijn CDA-lijsttrekker J.B. Ventevogel. Tweede Kamerlid H. Eversdijk leidt de bijeenkomst, die om 20 uur begint. Spreekbeurt - CDA- gedeputeerde J.A. de Boe spreekt in het Hervormd Jeugd- gebouw aan de Markt 67 te Westkapelle op dinsdag 26 fe bruari over het onderwerp Zee land op weg naar het Europa van 1992. De bijeenkomst begint om 20 uur. Raadsvergadering - De ge meenteraad van Veere houdt op woensdag 27 februari om 19.30 uur een openbare raadsvergade ring. Aan de orde komen onder andere de verhuur van de aan legsteiger voor de Campveerse Toren en de wijziging van het erfpachts contract met het recreatieschap Het Veerse Meer. Turntoernooi - Het vijfde Del- tasport Turntoernooi wordt op za terdag 23 februari gehouden in de sporthal Onderdak te Zierik zee. Het toernooi zal een interna tionale bezetting kennen waarbij turnsters van het Russische Dy namo Moskou, het Engelse Har- low/Essex en het Tsjechische Slavia Trnava het meest in het oog springen. In totaal zullen ruim 120 turnsters aan de wedstrijden, die om 10 uur beginnen, deelnemen. Veldloopkampioenschap - At letiekvereniging Delta Sport te Zierikzee organiseert op zondag 24 februari de Nederlandse veld loopkampioenschappen voor ve teranen. De dames en de heren strijden 's middags in ver schillende leeftijdscategorieën om de hoog ste nationale eer in de Domeinen van Westenschouwen. De start is nabij de boswachterij ter plaatse. Liefhebbers van het spel op het groene laken kunnen op zondag 24 februari hun hart ophalen in Tapperij/Happerij De Happy Buca- neer in Vlissingen. Vanaf 14 uur kunnen dames-, heren- en jeugdige biljarters deelnemen aan een Open-Pool- Biljart. Wielerkalender - De Stichting Trimbelangen Midden-Zeeland heeft haar wielerkalender gereed. Het programma ziet er als volgt uit: 2, 9, 16, 23, 30 maart en 6 april trainingsritten in de Willem Annapolder te Biezelinge; 13 april kampioenschappen TMZ te Bie zelinge; 20/4 Lewedorp; 27/4 Ril land; 4/5 Middelburg; 11/5 Kapelle; 20/5 Hansweert; 26/5 Ovezande; 1/6 Krabbendijke Kampioenschap van Zeeland; 8/6 Wissenkerke; 15/6 Biggekerke; 21/6 Souburg; 22/6 Waarde; 28/6 Hoedekenskerke; 29/6 s'Heerarendskerke; 5/7 Hein- kenszand; 13/7 Colijnsplaat; 10/8 Wolphaartsdijk; 25/8 Kwa- dendamme. Tennistoernooi - Tijdens het paasweekeinde wordt op de ba nen van tennishal Schelde Inter national het zogenaamde Audi/Van Strien toernooi gehou den. Het betreft de laatste in- doorvoorbereiding voor de senioren op het komende sei zoen. Het toernooi wordt finan cieel onder andere ondersteund door hoofdsponsor Audi Garage Van Strien en wordt gespeeld op 30 en 31 maart en 1 april. Wandeltocht - De laatste Win terserie wandeltocht van de wsv Willen is Kunnen wordt gehou den op zaterdag 23 februari. De start is om 13.30 uur vanuit het clublokaal in de voormalige Wil lem lll-kazerne te Vlissingen. Er kan gewandeld worden over een afstand van 5, 10 of_ 15 krrr Inkelloop - In het rercreatiege bied De Inkel te Kruiningen houdt AV'56 op zaterdag 23 februari een prestatieloop. De start is om 14.15 uur bij de kantine van spor thal Reimerswaal te Kruiningen. Wedstrijdlopers leggen 10 Engel se Mijlen af; liefhebbers kunnen ook kiezen voor de afstand van 9.100 meter. Alleenstaandengroep - In de recreatiezaal van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Middel burg, aan de Molstraat 13, wordt op donderdag 28 februari een openavond gehouden die tot doel heeft om te komen tot de oprich ting van een groep voor al leenstaande 50 -ers. De avond begint om 19.30 uur. Inlichtingen 01184-17452 of 01180-25469.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13