GENEESMIDDELEN Wat is stress? Allerlei Door Dagmar Balz Cursus BETER OMGAAN MET STRESS (1) Woensdag 20 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Israëlavond - Onder het motto Zingen voor Israël wordt in de Nieuwekerk aan de Groenmarkt 12 te Middelburg een koor- en sa- menzangavond gehouden op woensdag 27 februari. Muzikale medewerking wordt verleend door het Jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool onder lei ding van E. Heyblok en het R.K. Mannenkoor uit Goes. Ds W.J.J. Glashouwer spreekt over het thema God leidt zijn volk; de avond begint om 20 l uur. Belastingzitting - Het CNV houdt voor haar leden op Wal cheren zogenaamde belastingzit tingen waarbij hulp wordt geboden bij het invullen van be lastingformulieren. De zittingen worden gehouden op maandag 4 maart om 19 uur in het dorpshuis te Serooskerke, op donderdag 7 maart om 19 uur en op donder- dag 21 maart om 13 uur in Het Anker te Vlissingen en op dins dag 12 maart om 13 uur en op dinsdag 26 maart om 19 uur in de Getuigeniskerk te Middelburg. Men dient telefonisch een af spraak te maken en wel op don derdag 21 februari van 13.30 tot 15.30 uur en van 19 tot 21 uur of op vrijdag 22 februari van 13.30 tot 15.30 uur; het telefoonnum- mer is 01100-20310. Dialezing - De fotowerkgroep van de afdeling Bevelanden van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging ver zorgt op vrijdag 22 februari een dialezing over het natuurgebied De Piet waarbij vooral de invloed van de vier jaargetijden aan bod komt. De lezing begint om 20 uur in het biologielokaal van de Chr. Scholengemeenschap Walcheren aan de Elzenlaan te Middelburg. Kindermiddag - Woensdagmid dag 27 februari zal de van oor sprong Turkse schrijver Halil Gür te gast zijn in de Zeeuwse Biblio theek te Middelburg, in het kader van het festival Cultureel Ge kleurd. Gür is de auteur van twee kinderboeken: Mijn Dappere Moeder en Een kind vliegt door de nacht. De middag begint om 14.30 uur en is gratis toeganke lijk voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Vrouwenavond - In het kader van het festival Cultureel Ge kleurd wordt er op woensdag 27 februari in Goes een interculture le vrouwenavond gehouden. Mevr. G. Ritoe, minderhedencon- sulente bij de Stichting Overleg Kindercentra Zeeland, en mevr. M.F. van Tooren-Loerakker, wet houder maatschappelijke zorg te Goes, zullen een inleiding verzor gen over hun werk gezien vanuit de eigen cultuur. De avond begint om 20 uur in Ontmoetingscen trum Surantar, Troelstralaan 5-7 in Goes en is uitlsuitend toegan kelijk voor vrouwen. Meer infor- matie 01100-21212. Open dagen - In het kader van het festival Cultureel Gekleurd zet het asielzoekerscentrum Bergzicht te Goes de deuren open voor belangstellenden om er eens rond te kijken en kennis te maken met niet-westerse cul tuur. De open dagen worden ge houden op zaterdag 23 februari, vrijdag 1 maart en op vrijdag 8 maart. Inlichtingen 01100-46214. Gezocht - De Stichting Vivente, bestaande uit twee gospelkoren, zoekt met spoed een drummer, een basgitarist, tenoren en bas sen. Inlichtingen 01180-24310. Thema-avond - Het samenwer kingsverband Middelburg-Derde Wereld organiseert op donderdag 21 februari een thema-avond over Vluchtelingenwerk in de Derde Wereld. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehou den in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Literaire avond - In het kader van Cultureel Gekleurd houdt de schrijver Halil Gür een lezing in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. In zijn werk is de situatie van buitenlandse werknemers een belangrijk thema. De lezing begint om 20 uur op woensdag 27 februari. Christenvrouwen - Women's Aglow Fellowship, een wereldwij de organisatie van christenvrou wen, houdt op 25 februari om 20 uur haar maandelijkse bijeen komst in de Stadsschouwburg te Middelburg. Spreekster is Nienke Dijkstra. Muziekconcours - De Brass band Onda te Ritthem houdt op vrijdag 22 februari haar jaarlijkse uitvoering in Ons Dorpsleven. De aanvang is om 19.30 uur. Na de pauze geeft het Souburgs Toneel en Cabaret een optreden met het korte blijspel Mexico, O Mexico!. Dia-lezing - De Activiteitencom missie van Bachten Reede te Vlissingen presenteert een dia avond over IJsland op donderdag 28 februari om 19.30 uur. Dhr. Müller vertelt aan de hand van een diaserie over zijn vakantiebe levenissen in IJsland. Collecte - De derde week van februari is uitgeroepen tot We- reldvluchtelingenweek. In dat ka der wordt er ook in de regio Zeeland een huis-aan-huis- collecte gehouden. Roemenië - In Zeeland wordt op 2 en 3 maart een inzameling ge houden van pakketten voor Roe menië. Bij het regionaal verzamelpunt in Veere zijn daar toe speciale kartonnen dozen te koop, die door een ophaal- en dis- tributiedienst worden vervoerc naar Roemenië. Bij de prijs daar van is transport naar en distribu tie in Roemenië, het sturen var een getekend ontvangstbewijs en de verzekering van het pakkel inbegrepen. Inlichtinger 01181-1651. Stille Tocht - Op initiatief van het I.K.V., Groen Links en de Raad van Kerken wordt op 23 februari een stille tocht gehouden in Mid delburg. De start van deze hap pening tegen de Golf oorlog is om 14 uur op de Markt. Werkweekenden - Het IVN or ganiseert in Zeeland een drietal zogenaamde werkweekenden waarbij de deelnemers geduren de drie dagen werkzaamheden verrichten in verschillende na tuurgebieden. Op 23-24 februari gebeurt dat bij Fort Ellewoutsdijk, op 25-26 mei in het Verdronken Land van Saeftinge en op 15-16 juni in de eendenkooi te St. Phi- lipsland. Inlichtingen 01180 - 26141. Districtsdag - De Vlissingse aquariumvereniging De Purper- kop houdt op zaterdag 23 fe bruari de jaarlijkse districtsdag voor aquariumverenigingen in Zeeland. Dat gebeurt in De Bree- hof aan de Breestraat te Vlissin gen. Na de opening om 14 uur is er een dialezing en vanaf 19 uur wordt de uitslag van de huiskeu ring van het district bekend ge maakt en worden de gekeurde aquaria op dia's gepresenteerd. Inlichtingen 01184-64070. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Op 1 april 1991 wordt het "Geneesmiddelen Vergoedings-Systeem" (het GVS) ingevoerd. Dit is een nieuw systeem van vergoeding van geneesmiddelen door het ziekenfonds. De komende maanden zal het Ministerie van WVC u daar nog uitgebreid over informeren. Wat houdt dat GVS in? U bent ziekenfondspatiënt en u heeft een klacht. Daarmee gaat u naar uw dokter. Die schrijft een recept waarmee U naar de apo theek gaat. Nu krijgt u uw ge neesmiddel nog zonder dat u iets moet betalen. Vanaf 1 april 1991 kan dit veranderen. Want voor gelijkwaardige, maar duurdere medicijnen moet u gaan bij betalen. Als uw dokter uit twee of meer gelijkwaardige (onderling ver vangbare) medicijnen kan kiezen, dan krijgt u alleen het goedkope re helemaal vergoed. Als u liever het duurdere merk wilt, dan moet u het verschil zelf bijleggen. Uw arts en uw apotheker krijgen een lijst met alle medicijnen. Hier in staat voor welke medicijnen u Alpinopet - Bij de gemeentepoli tie zijn van 6 tot 13 februari een aantal voorwerpen afgegeven; een alpinopet, pennenetui, 2 hoezen voor fototoestellen, fiets computer, houten slee, dames horloge, portemonnee en diverse sleutels. Bij het dierenasiel ver blijft een cypers rode poes en een zwarte kater. Ledenwerving - Op 21 en 22 februari gaat de nationale vereni ging De Zonnebloem een leden werfactie houden in Koudekerke en Arnemuiden. Vervolgens wor den alle inwoners die nog geen lid zijn gebeld met de vraag of zij deze vrijwilligersorganisatie fi nancieel willen ondersteunen. Bij voldoende aanmelding zal wor den bezien of de oprichting van een plaatselijke afdeling tot de mogelijkheden behoort.Soortge lijke acties in Domburg en Zoutelande waren vorig jaar erg succesvol. Paasei versieren - De Stichting Educatief Toerisme Zeeland houdt een cursus Paasei versie ren in Oranjezon te Oostkapelle. Men kan eraan deelnemen op woensdag 6 maart of donderdag 14 maart, van 09.30 tot 11.30 uur. Inlichtingen 01188 1507. Hypnose - De Nederlandse Ver eniging voor Toegepaste Hypno se houdt op 30 en 31 maart in Vlissingen een besloten bijeen komst waar men praktisch in aanraking kan komen met toege paste hypnose onder leiding van een professionele hypno- therapeut. Inlichtingen 040-457817. Filmavond - De evangelische koffiebar Matanoia houdt op za terdag 23 februari om 20 uur een filmavond in verenigingsgebouw De Arne.te Arnemuiden. Belang stellenden vanaf 12 jaar kunnen twee films bekijken. Inlichtingen 01180-36177. Tentoonstelling - In het Zeeuws Biologisch Museum, gevestigd in de Oranjerie van Kasteel Westho- ve aan de Duinvlietweg te Oost kapelle wordt van 22 februari tot 20 juni de aanwinsten tentoonstelling Blij met een dode mus gehouden. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 22 februari door de voor zitster en leidster van Vogelasiel De Mikke, mevr. C. Louwerse. Eén facet van het vele vrijwilligerswerk van De Zonnebloem: het begeleiden van gehandicapten tijdens een vakantiereis met het schip De Zonnebloem. Een pop van poppendokter Wil Joukema: het evenbeeld van een kind. Poppenbeurs - De organisatie Dolls Old Toys (DOT) houdt op zondag 24 februari een grote poppenbeurs in De Prins van Oranje te Goes. Zeeland wordt op deze landelijke beurs verte genwoordigd door Hannie Faasse uit Middelburg, Alie Mol uit Nieu- werkerk en Els Ruigrok. Tevens is poppendokter Wil Joukema uit Nijmegen aanwezig om kleine re paraties ter plaatse uit te voeren en om poppen op hun waarde te taxeren. De beurs wordt gehou den van 10.30 tot 16.30 uur. Gestalt-groep - Onder leiding van Gestalt- en lichaamsthera peute Angèle Nederlof kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een driedaagse Gestalt- en bio- energeticagroep, gericht op zelf ontplooiing en bewustwording. Deze wordt gehouden op 23 fe bruari, 16 maart en 13 april in De Open Hof te Vlissingen van 10 tot 16 uur. Inlichtingen 01184-67542. Cursus PR - In samenwerking met de Volkshogeschool Zeeland organiseert de Zeeuwse Vrou wenraad een cursus Public Rela tions in Goes op 12 en 19 maart, van 9.30 tot 16 uur. Aanmelding en inlichtingen 01180-34733. ZIE VERDER PAG. ABDIJNIEUWS De komende jaren zal een LkW^ÏNMiUWIJfcI zelfonderzoek. Beantwoordt de klacht een sterke opmars ma V Pvragen eerliik met ia of nee- ken: stress. Stress is het pro DrS Henk C M Hermans b'eem van de jaren negentig merkt dit vooral aan een te ho- !!'evra9en beg aan het worden. Daarom zullen ge spanning in uw lichaam. ^°°rC. l*,8 k aan h8t we in deze rubriek enkele we- Wanneer deze toestand lange «.«pUpo nf TtüJI nor ken stilstaan bij dit "nieuwe" tijd aanhoudt, leidt dit tot licha- Hit fenomeen. We hebben dan niet melijke klachten. De eerste -if H_5 .38 de pretentie, dat we u daarmee symptomen van stress zijn ge- i'w ft '1 van alle stress afhelpen. Wel woonlijk hoofdpijn, slapeloos- f9, Heeft u vijf tot geven we aan, hoe u wat beter heid, prikkelbaarheid, een ,m3 m8J 13 ge3nt~ bestand kunnen worden tegen gejaagd gevoel, duizeligheid of |j.°^el' qemqeld stress ervaren stress. U verhoogt op die wijze pijn in de borst. Wanneer u niet 1 t het aantal a" bTn. hetpSrSn^«wai9heid; in9riiPt' "TT, If'8 antwoorden boven de tien, dan bent beter opgewassen tegen spanningen tot lichamelijke uit- t de stress van alle dag. Mocht putting leiden. We noemen dit 1 °m S8n8US aandacht dit niet voldoende zijn, dan dan gewoonlijk overspannen- 8 9even aan s ress nil,» L™„Z|ta„SC™«°S "ai" h8id 26 ka" verschil5nde uor In de volgende drie rubrieken ning aanvullen met een per- men aannemen: depressie, soonlijke training in huilerigheid, een hevige achter- ctrpcc'hpctpndin. "stress-management". docht, en een veelheid van li- J,. heid kunt verhogen. Niet dat u Meestal brengen we stress in cnamenjKe Kiacnten. dgn noQjt meer gestresst zu!t verband met werk. We spreken Sommige situaties geven eer- rg|<en magr dg stress wQrdt dan van "jobstress". Dat werk der aanleiding voor stress dan beheersbaar. Want al doet u inderdaad een belangrijke andere Toch bllJken stressge- nog zo goed uw best, af en toe stressbron is, blijkt uit recent *oelens sterk persoonsgebon- rgakt u jn djt |evep tQch onderzoek. Elke vier minuten de" te z,Jn- Df ene Persoon tresst grooit in ons land een over- heeft er eerder last van dan de spannen werknemer de hand- a"der U kunt zelf vaststellen doek in de ring. Stress is een of,s,nel gestresst bent, door Voor neer informatie: van de belangrijkste oorzaken middel van het onderstaande 01180-34735 van ziekteverlof. Vooral in de 1. Ik ben nooit helemaal tevreden gezondheidszorg en in het on- met wat ik bereikt hebja/nee derwijs is er sprake van een 2. Ik ben erg ongeduldigja/nee ware "stress-epidemie". Maar 3. Mensen voldoen zelden aan mijn ook in andere beroepen wordt verwachtingenja/nee stress een toenemend pro- 4. Ik reageer erg fel als ik verraden, afgewezen bleem. Toch is het werk zeker- of bedrogen wordtja/nee niet de enige bron van stress. 5. Bij kritiek ga ik mezelf gewoonlijk Ook het gezinsleven, een stu- krachtig verdedigenja/nee die, grote maatschappelijke 6. Mijn levensopvatting is serieuzer dan die veranderingen en een opeen- van de meeste mensenja/nee hoping van kleine persoonlijke 7. Ik vind het erg belangrijk wat andere mensen moeilijkheden vormen een bron van me denkenja/nee van stress. Voor grote groepen 8. Als belangrijke zaken onzeker blijven, word mensen is de zomervakantie ik ongerustja/nee zelfs een bron van hevige 9. Ik heb de neiging om te piekeren bij stress. Ze keren er niet ont- teleurstellingenja/nee spannen, maar over spannen 10. Ik kan me slecht ontspannenja/nee van terug. 11. Ik word vaak overvallen door een gevoel van Wat bedoelen we eigenlijk met hopeloosheidja/nee het woord "stress". Er is spra- 12. Ik voel me onzeker als ik bij mensen ben, ke van stress, wanneer u onder waar ik tegenop zieja/nee te grote druk staat. Het even- 13. Ik word vaak gekweld door gevoelens van wicht tussen uw geestelijke eenzaamheidja/nee draagkracht en uw draaglast is 14. Ik ben helemaal in de put als ik afgewezen of op zo'n moment verstoord. U bedrogen benja/nee wel of niet moet bijbetalen. U kunt uw dokter om een ge neesmiddel vragen dat volledig vergoed wordt. Kiest u altijd voor het goedkopere geneesmiddel, dan hoeft u ook na 1 april geen cent bij te betalen. Op deze manier hoopt "WVC" veel geld te besparen en de jaar lijkse kostenstijging te beperken. Het Geneesmiddelen Vergoedings-Systeem geldt voor alle ziekenfonds- en pakketpolis verzekerden. Heeft u hierover nog vragen? U kunt gratis de geneesmiddel Info lijn bellen: 06 - 099 88 77. Elke werkdag van tien tot vier. Verder zijn er folders verkrijgbaar op het postkantoor, in de bibliotheek, bij uw huisarts en apotheek. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017. 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. C. de Boon. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Kother-Middelhoek, mmv kerkkoor en kinder- cantorij. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. J.E.L. Brummelkamp, 19 uur: dhr. v.Leerdam, gezd.geref.kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: ds. W.P.Jansen, gez.d. in ger.kerk. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: Ds. J.v.Wattum. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. J.v.Wattum, gez. dienst NHK HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 17.00 uur ds. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur ds. R.G.v.d.Zwan. Hervormde Gemeen- te. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: dhr. Kleij. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau, H.Avondm. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 10.30 uur jeugddag te Vlissingen olv. mevr. Re- zelman en dhr. Postma. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigenis- kerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 09.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. W.A.vd.Berg. Hofplein- kerk, Hofplein, 9.30 uur: drs. J.L. 't Hart, 14.30 uur: ds. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 19.30 uur: ds. W.A.v.d.Berg, 17 uur: drs. J.L. 't Hart. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: ds. J.Dubbink. Koorkerk, Koor kerkhof, 10.00 uur ds. R.G.vd.Voet, Oostkerk Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. M. de Boer H.A.,0nt- moetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. L.J.G. IJkel. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, H.A., Wijkgemeente Gerefor meerde Bond (Oostkerk) 11.00 en 17.00 uur ds. H. de Jong. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E.v.d.Ploeg Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: al.v. kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Klaveren Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 10, Zo. 9.30 uur: dhr. F.Huisman, 17 uur: ds. A.Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo.geen dienst. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C.v.d.Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zó. 11.00 uur: ds. H. van Oostende OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10.00 en 17.00 uur: ds. F.C. v.Dijke. Hervorm de Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10.00 uur ds. A. Spaans. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H.v.Oostende SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand.J.J.BIok, 19.00 uur: ds.P.Boe- kesteyn, SOW. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstu die o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. C.Schoonenberg, 17.00 uur SoW-dienst ds. P.Boekestein in ger.kerk. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: ds. C.E.v.d.Ploeg, 10.15 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 leesdienst en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 kpt C.K.Bijl-Muller en 19 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P.Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur, 19.00 wereld gebedsdag, liturgie. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur Pastor W.vd.Riet en Ds. J. de Boer, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Ge meente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeen te 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: sa menkomst. Scheldehof, 19.00 uur, wereldgebedsdag, li turgie. vrouwenpolder Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. de Boer.knd. westkapelle Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Den Hollander, 19 uur: ds. Spaans. zoutelande" Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw. CJ.Brink, tel. 01180-11911. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Ma. t/m vr. 8.30 tot 9.00 en 13.30 tot 14.30 en 18.30 tot 19.30 uur, Za. van 10 tot 11 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen ST. LAURENS Hervormde Gemeentê. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. Spanjer Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D.Westerneng. Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. A.P.Nau- ta, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, 9.30 ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur ds. W.P.Jansen. Be jaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10.00 uur: ds. P.Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning prayer, 19.30 uur: Holy communion Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 ds. A.Brons. Doopsgezin de Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo.10.30 uur: mevr. Rezelman en dhr. Postma, dst v.d. 4 gemeenten, gez.dst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: leesdienst, 14.30 uur: ds. A.J.v.Zuijlekom. Hersteld Apostolische Zen dinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 en 17.00 uur ds. de Nooij. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: FJ.J.Buyten- dijk, Noordweg 353, teI. 39933. Zondag tot 24.00 uur: SA.vd.Haak, Rouaansekaai 47, teI. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: B.Bosch, Bad huisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24.00 uur: J.L.R.H.v.Pelt, Julianalaan 7, teI. 12225. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: C. Wattel, Amste/straat 55, O- Souburg, teI. 01184-61630. zondag: J.F.M.Ber gen, Kanaalstraat 89 O-Souburg, teI. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M.Rullens Mol, Dorpsstraat 2 Oostkapelle, teI. 01188-1276. Veere, teI. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Westsstraat 7 Domburg, teI. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A.Stutterheim, Sivertstraat 40 Meliskerke. teI. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.A. Paul, Doornenburg 31 Vlissingen, teI. 01184-78811. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Welsinge, Jw.Thi- bautstraat 45, teI. 23298. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, teI 01184-66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. de Gaay, tel. 01184-71768 Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvol gend: Mw.J.Drijdijk, Gandhistraat 5, tel. 26045. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthemen platteland van Walche ren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Koepoortstraat 6, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184 68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. Christelijke Kindertelefoon. Ma., woe en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102 44286.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11