E BESTE KLEURENFOTO'S Ton Sijbrands tegen Middelburgse Damclub fpkflns SPRINT J.P.A. Rossël tandprotheticus Huize Moesbosch beschermd monument WAARDEBON VOOR 3,50 s Jaarlijkse kindermiddag Vlissings Speeltuinverbond Zeeuwse Schrijvers festival Eerste COMBi BACK VAN 9,50 Bejaarden weten heel goed wat ze willen 1 3259 C VLISSINGEN DE DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA NIEUWE KUNSTGEBITTEN Sportfondsenbad gaat weer open POGING TOT VERBETERING VAN WERELDRECORD SIMULTAAN-BL/NDDAMMEN In het kader van het zestigjarig bestaan van de Mid delburgse Damclub zal internationaal damgroot meester Ton Sijbrands een poging doen om zijn wereldrecord simultaan-blinddammen te verbeteren. Op uitnodiging van de damclub onderneemt Sij brands die poging op zaterdag 13 april in hotel Arne- ville te Middelburg vanaf 10.30 uur. Fotografisch geheugen PZC WEEKBLADEN Keuken en badkamer Tegenstanders Aanmerkingen Schenking aan Stedelijk Museum Vlissingen VROUWEN ZETTEN ZICH IN VOOR WOONGERIEF 2 koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623 BADHUISSTRAAT 60 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Het Sportfondsenbad in Vlis- singen gaat weer open. Zater dag 23 februari kan er weer naar hartelust gesparteld wor den in het zwemparadijs, dat afgelopen dagen van een nieuw binnenjasje is voorzien. Metselaars, tegelzetters en schilders hebben de boel op gefleurd. Elders in deze krant is een waardebon te vinden, die zaterdag 23 en zondag 24 februari korting geeft op de toegangsprijs. Overigens gaat maandag 25 februari de actie Zwemfan van start in het Sportfondsen bad. Daarbij gaat het er om mensen te activeren regelma tig een baantje te zwemmen. Het getal 100 speelt daarbij een belangrijke rol. Deelne mers aan Zwemfan dienen de eerste week honderd meter te zwemmen, de volgende week tweehonderd meter en zo el ke week honderd meter meer. IMa de tiende week ontvangt de deelnemer een 'Zwemfan 100 medaille'. Het Vlissings Speeltuinverbond houdt haar jaarlijkse kinder middag op zaterdag 23 maart in het Scheldekwartier aan de Van Dishoekstraat te Vlissingen. Op het programma staat de kindermusical Husse en de Reus, die zal worden opgevoerd door het bekende Circus Custers. De feestmiddag begint om 14.30 uur en is gratis toegan kelijk voor alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar, die lid zijn van één van de vijf Vlissingse speeltuinverenigingen. Omdat de vrij hoge kosten geheel voor rekening komen van het Speeltuinverbond zijn er toe gangsbewijzen voor niet- leden, in de voorverkoop, ver krijgbaar bij de VVV- Vlissingen aan de Nieu- wendijk. Circus Custers, verteld, gespeeld en gezongen door Jo- zeph Custers, Herman Erbé en Han Bosman. De techniek is in handen van saxofonist Jan Zethof. Onder de naam "Luisteren aan Zee" zal op zaterdag 9 maart in hotel Britannia te Vlissingen het eerste Zeeuw se Schrijversfestival plaatsvin den, in het kader van de Nationale Boekenweek. Tijdens het festival, dat om 20 uur begint, zullen tien schrijvers en dichters hun werk voordragen De auteurs zijn Jean Pierre Rawie, Marion Bloem, Mensje van Keulen, Carolijn Visser, Jasper Mik kers, Herman de Coninck, H.C. ten Berge, Paul Gellings, Frans van Dixhoorn en Leen Vermeiren. Het geheel wordt aan het publiek gepresenteerd door de dichter Ed Leeflang en de journalist Piet Pirijns. Tijdens Luisteren aan Zee kan het publiek ook getuige zijn van een eerste grote schilder performance. De opening van de manifesta tie wordt om 20 uur verzorgd door Interscaldis Pipes and Drums terwijl de culturele in termezzo's tijdens de mani festatie in handen is van het Heerlens salonorkest Rouge. 20 FEBRUARI 1991 21e JAARGANG NUMMER 8 Vorige week dinsdag werd in de Trouwzaal van het Middelburgs stadhuis de overeenkomst tussen de grootmeester en het bestuur van de Middelburgse Damclub ondertekend en daarmee werd een hoogtepunt in de jubileum viering van de club een feit. Sijbrands onderneemt zijn poging tot record verbetering tegen der tien van de beste dammers van de club en twee dammers van andere Zeeuwse verenigingen. Allemaal hebben zij echter wel eens in het eerste tiental van de Middelburgse Damclub gespeeld. De wedstrijd wordt gespeeld on der leiding van internationaal scheidsrechter Raymond Picard uit België. Het commentaar bij de partijen zal worden geleverd door groot meester Auke Scholma. De voorwaarde tot verbetering van zijn record houdt in dat Sij brands een score uit de simul- taanwedstrijd dient te halen van 70% oftewel 21 punten. Zijn hui dige record staat op 25 punten uit 14 partijen, behaald tijdens een wedstrijd op 17 augustus 1987. Al eerder haalde hij het wereldrecord: in 1982 met 19 punten uit 10 partijen en in 1986 met 23 punten uit 12 partijen. De dammer, die een wedstrijd simultaan-blinddammen in die ór de van grootte onderneemt, moet gezegend zijn met een bijna perfect fotografisch geheugen. Hij speelt de partijen vanuit een andere ruimte dan die waarin zijn tegenstanders zich bevinden en heeft niet de beschikking over enig ander hulpmiddel dan zijn geheugen. Er staan geen borden met stenen, er worden geen noti ties gemaakt en hij is derhalve volledig aangewezen op zijn ge heugen. De totale duur van de blindsimultaan valt moeilijk te voorspellen maar gezien de erva ringen met eerdere recordpogin gen moet rekening worden gehouden met een tijdsduur van tien tot twaalf klokuren. Sijbrands bepaalt op de dag van de wedstrijd zelf de volgorde van zijn tegenstanders op de vijftien borden. Op het moment dat Sij- Het uit 1871 daterende landhuis Huize Moesbosch aan de Vlis- singsestraat 28 te Koudekerke is aangewezen als monumentaal monument. Het monument wordt omschre ven als een karakteristiek laat 19e eeuws klassicistisch land huis van monumentale waarde. Huize Moesbosch ligt tegenover de buitenplaats der Boede en is destijds gebouwd op de plaats van een nog ouder huis, waarvan alleen de kelder bewaard is ge bleven. 3D© Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat. 01180-81170, Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215, Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. FOTO VIOtO- AUOIO VliSSiXGIN MOMlllMC OOIS Ook al worden bejaarden vaak niet meer voor vol aangezien, ze weten nog goed wat ze willen. Zo is er onder de ouderen van nu een grote behoefte aan aanleun woningen in de stad, met een serviceflat in de buurt. Dat zegt voorzitter VAC-voorzitter Corry de Lange (Vlissingse Vrouwen Advies Commissie). Die commis sie bracht onlangs een rapport 'woonwensen van ouderen nü' uit, naar aanleiding van het woongeriefonderzoek in 't Fort in Vlissingen. „Ze worden zo gauw vergeten, de bejaarden. De bejaardenhui zen liggen vaak een eindje buiten de stad, zodat ze niet zo snel de deur uit kunnen", betoogt De Lange. „Maar iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Én de ouderenwoningen zijn vaak maar uitgerust met één slaapkamer, terwijl ze er mini maal twee nodig hebben. Er zal toch maar een verpleegster in huis moeten komen, of de (klein)kinderen komen logeren". Met dit rapport, dat ook aan ouderen zelf is gegeven, kunnen bejaarden zelf zien wat ze van een woning kunnen en moeten eisen. Het VAC zet zich echter niet al leen in voor ouderen. De com missie behartigt ook vele andere zaken op woongebied. „Elke keer als er een bouwplan is gemaakt, krijgen wij die te zien, om er onze vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar u bepaalt zélf de uitsnede geldigheidsdatum: van 20 t/m 27 februari FOTO VERSCHOORE badhuissfaal 60, vlissingen brands zich bij één van de borden meldt dient de tegenstander on middellijk te zetten. Wanneer dat niet gebeurt wordt de partij regle mentair verloren verklaard. Dat gebeurt eveneens wanneer Sij brands een zet wenst te spelen, die niet mogelijk is. De vijftien opponenten van Sij brands zijn allemaal afkomstig uit het Zeeuwse. Slechts twee van hen spelen thans voor een ande re vereniging. Allen hebben één ding gemeen en dat is het feit dat zij tot de beste tien van de Mid delburgse Damclub behoren (hebben behoord). De deelne mers aan de simultaan-blinddam men zijn: Leo Anderson, Jaap de Jonge, David Davidse, Bram Goedhart, Kees de Jonge, Rinus de Jonge, Arie Kammeraat, Daaf Kasse, Johnny de Leeuw, Jan Moens, Peter Schunselaar, Kees Spruyt, Ad Trapman, Evert Wis- kerke en Kees de Wolf. Zes van deze spelers veroverden ooit één of meerdere keren het Zeeuws kampioenschap en één van hen behaalde de titel van Kampioen van Zuid-Nederland. Het is overigens niet zo dat Sij brands tegen voor hem volslagen vreemde dammers speelt. In au gustus vorig jaar speelde de grootmeester een gewone simul- taanwedstrijd tegen de Middel burgers en ook vorige week maandag was dat het geval te- tert, en we zijn door de gemeente benaderd om een prioriteitenlijst op te stellen van de meest ge vaarlijke punten van Vlissingen. tevens word het rapport als uit gangspunt gebruikt bij de stads vernieuwing". Vlissingen telt op dit moment zes leden. Vrouwen. „Ja, op dit mo ment mogen er ook alleen maar vrouwen in, ook al zijn we van plan dat in de toekomst te veran deren". deelt De Lange mee. „Maar dat is historisch zo ge groeid, weet je. Na de tweede wereldoorlog was de vrouw toch degene die het meest in aanra king kwam met de praktische te kortkomingen van het huis. Bovendien bestaat de bouwwe reld ook grotendeels uit mannen en die-hebben er ook niet zoveel oog voor. Op bijna elk bouwpro ject hebben wij wel wat aan te merken". De VAC is een vrijwillige organi satie die gesubsidieerd word door het VROM. Leden moeten een verplichte cursus volgen waar ze tekening leren lezen en materiaalkennis opdoen. Het zijn geen technische mensen, het uit gangspunt is de consument. Op dit moment zitten en in de VAC Vlissingen zes leden maar het streefaantal is tien. Iedere vrouw die dus geïntereseerd is in wo ningbouw en de woonomgeving kan zich aanmelden bij het VAC. Voor inlichtingen is het telefoon nummer 01184-62505. Aanbiedingen geldig t m wo 27 lebr a s. gen 22 spelers van de club. De notaties van die gespeelde partij en moeten hem enig inzicht ge ven in de spelwijzen van zijn opponenten op 13 april. Het Makelaarskantoor Theelen en van der Weele en het Alhambra-theater doen vrijdag 22 februari tijdens een bijeen komst een schenking aan het Stedelijk Museum Vlissingen. Namens het museum zal de Vlissingse wethouder C. L. Poppe-de Looff de schenking in ontvangst nemen. De schenking werd mogelijk door een actie die beide schenkers hebben gevoerd. Makelaarskan toor Theelen en van der Weele bestond vorig jaar tien jaar en be trok een nieuw pand aan de Bad huisstraat; het theater Alhambra werd onlangs volledig gereno veerd en met twee zalen uitge breid. Beide bedrijven vroegen aan de belangstellenden om ter gelegenheid van deze feestelijk heden geen bloemen of andere gebruikelijke attenties te sturen maar het geld te willen storten op een speciale rekening. Het be schikbare bedrag zou worden be steed aan het Stedelijk Museum Vlissingen dat in 1990 honderd jaar bestond. Een deel van het bedrag uit het fonds van het ma kelaarskantoor is inmiddels aangewend om het pand van het museum aan het Bellamypark 19 aan de buitenzijde te verlichten. Er resteert echter nog een bedrag en.de besteding daarvan zal tij dens de overhandiging bekend worden gemaakt. Tegelijkertijd zal ook het geld uit het fonds van Alhambra worden overhandigd. De overhandiging vindt plaats om 16.30 uur. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Het beste adres voor kwaliteit en service. j Internationaal damgrootmeester Ton Sijbrands onderneemt op 13 april in Middelburg een poging om zijn wereldrecord simultaan-blinddammen te verbeteren. In het Middelburgse stadhuis onder- j tekende hij daarvoor de overeenkomst met de hoofdstedelijke damclub. LU Ct Woonbuurt 't Fort. kritische kanttekeningen bij te zetten en we letten op alles, hoor", vertelt de van oorsprong Middelburgse voorzitter. „We be kijken bijvoorbeeld de indeling van de keuken, dat het gasfor nuis bijvoorbeeld niet te dicht bij de gordijnen staat, of de badka mer waar je voldoende ruimte moet hebben om je af te drogen. Zulke praktische dingen bekijken we, maar ook of de isolatie goed is en de inbraakpreventie afdoen de". Drie jaar geleden heeft het VAC ook een rapport uitgebracht. Die keer ging het over de (onveilig heid van Vlissingen. Daarin wer den de meest gevaarlijke straten en buurten van Vlissingen ge noemd. De Sloeweg, de weg naar Souburg en de routes naar de sportvelden zijn daar een paar voorbeelden van. „Daar heeft de gemeente wel wat mee gedaan", zegt Corry de Lange, „op bepaal de punten is de verlichting verbe- Bij aankoop van een tuinset (incl. kussens), een bijpassende parasol kado! HET GROENE WARENHUIS

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1