informatiepagina van de gemeente vlissingen Naar welke school? Geen plateaus Gerbrandystraat I Pleidooi voor stadsgewest 1 I 0 «I Het algemeen voortgezet onderwijs Stemmen in een ander stembureau Rolstoelers kunnen op veel plaatsen stemmen Lichtmasten rond tennisbanen redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Atheneum (vwo)/ algemeen m* m Mavo/algemeen Havo/algemeen Scholen voor mavo, havo en vwo in Vlissingen Stemmen bij volmacht Stichting Vluchteling collecteert Commissies vergaderen Even bijpraten met burgemeester van der Doef Legitimatie Beleidsnotitie politie Regionale politie HALT-project H DE VLISSINGER Woensdag 13 februari 1991 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL In Vlissingen kunnen jongeren verschillende scholen voor middelbaar algemeen voortge zet onderwijs (mavo) volgen. Daarnaast is er hoger alge meen voortgezet onderwijs (havo) en voortgezet weten schappelijk onderwijs (vwo). Samen behoren ze tot de cate gorie algemeen voortgezet on derwijs. Dat wil zeggen: geen beroepsonderwijs. Over Be roepsonderwijs stond vorige week meer informatie op deze pagina! Tot de drie vormen van avo (ma vo, havo en atheneum) kunnen leerlingen worden toegelaten op grond van het advies van de di recteur van de basisschool en/of de uitslag van de test. Aan het einde van het eerste leerjaar (de brugklas) kan de leerling, afhan kelijk van de prestaties in dat jaar, verschillende kanten op. Als het avo te moeilijk voor een leer ling blijkt te zijn, dan stroomt hij/zij door naar het tweede leer jaar van een ander type onder wijs. Bij voldoende resultaten wordt de leerling bevorderd naar diploma kunnen in Vlissingen te recht op de Hogeschool Zee land, de sectoren hoger technisch onderwijs, hoger eco nomisch en administratief on derwijs en hoger nautisch onderwijs. In Goes zijn de secto ren hoger gezondheids onder wijs en hoger laboratorium onderwijs gevestigd; in Middel burg is dat de sector pedago gisch onderwijs. Het atheneum leidt leerlingen op voor alle vormen van universitair onderwijs. De opleiding duurt zes jaar. In de vierde klas vindt de eerste vakkenkeuze plaats. Daarbij zijn verplicht de vakken Nederlands, Frans, Duits, En gels, geschiedenis, wiskunde, tekenen en lichamelijke opvoe ding. Bovendien moeten er nog vier vakken gekozen worden waaronder minimaal 1 uit de groep natuurkunde, scheikunde en biologie. Andere keuzevak ken zijn: Aardrijkskunde, Econo mische wetenschappen I en II. 1 de tweede klas van het mavo, havo of vwo. Het doel van het mavo is de leer lingen algemeen te vormen zo dat ze toegelaten kunnen worden tot de vormen van mid delbaar beroepsonderwijs of de vierde klas van het havo. De opleiding duurt vier jaar. In het eerste jaar wordt onderwijs ge geven in de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biolo gie, natuurkunde, muzikale vor ming, tekenen, handvaardigheid, gymnastiek, studielessen en eventueel com- puterkunde en economie. Vanaf het derde jaar komt daar schei kunde bij. In de loop van het tweede jaar wordt voor klas 3 een gedeeltelijke vakkenkeuze gemaakt, waarbij Nederlands en Engels verplicht zijn; ook bestaat de mogelijkheid om in zeven vakken examens te doen. Het mavo-examen telt zes vak ken en kan op twee niveaus wor den afgelegd: het D- of het (lagere) C-niveau. Per vak is ni veaukeuze mogelijk. Wie zijn mavo-diploma heeft be haald, kan in Vlissingen verder studeren aan het Zeelandcolle ge (sector Techniek, sector Dienstverlenings en Gezond heidszorg Onderwijs en sector Maritiem Instituut "De Ruyter"). Bovendien zijn er buiten Vlissin gen nog andere studiemogelijk heden. Tevens kan men, zoals reeds gemeld, met het mavo diploma worden toegelaten tot het vierde jaar van het havo. In de vijfde klas kiezen de leerlin gen de zes examenvakken, waarvan Nederlands en Engels verplicht zijn. Een achtste vak is mogelijk. Het havo leidt leerlingen op voor alle vormen van het hoger be roepsonderwijs. Bovendien geeft het toegang tot het vijfde jaar van het vwo. De opleiding duurt vijf jaar. In het tweede en derde leerjaar van de havo krij gen de leerlingen les in Neder lands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, schei kunde, biologie, muziek, teke nen, handvaardigheid en lichamelijk opvoeding. In de loop van het derde jaar worden de zes examenvakken gekozen, waarvan Nederlands en Engels weer verplicht zijn. Ook een ze vende vak is mogelijk. Leerlingen met een havo- De Atheneumopleiding duurt zes jaar en de leerlingen doen examen in zeven vakken, terwijl een extra achtste ook mogelijk is. Mavo-opleidingen kunnen in Vlissingen gevolgd worden aan: De Prins Willem Alexander- school voor christelijk mavo (Hendrick Avercamplaan 1, 4383 TA Vlissingen, telefoon 60226) De school werkt in een gemeen schap van scholen nauw samen met de Oranje Nassauschool voor christelijke mavo en de Christelijke Scholengemeen schap Walcheren voor havo en vwo (beide in Middelburg). De school gaat uit van de Vereni ging voor christelijk mavo. Het is een bijzondere school met een protestants-christelijk karakter. Dit betekent dat bestuur en per soneel zich in hun doen en laten willen laten leiden door het evan gelie. Dit komt onder meer tot ui ting in de persoonlijke benadering, de sfeer en het dag begin en -einde. De leerlingen werken binnen klasseverband zoveel mogelijk in eigen tempo. Naast de algemene mavo leerstof kan worden gewezen op de typelessen in leerjaar 2 en in formatica in leerjaar 3. Een be langrijk uitgangspunt is de studiebegeleiding. Het les rooster van de brugklassen ein digt bijvoorbeeld om 14.40 uur. Daarna wordt er een gratis studiebegeleidings uur voor alle brugklassers gegeven. Naast de leerlingenbegeleiding wordt het gezicht van de P.W.A. mede bepaald door de bijzonde re zorg die besteed wordt aan: onderlinge omgang, begeleiding bij beslissingsmomenten, doorstroommogelijkheden, orde en regelmaat, recreatieve activi teiten en culturele activiteiten. De P.W.A. hecht veel waarde aan het goed met elkaar omgaan, het met elkaar samenwerken, het elkaar leren kennen, ook bui ten de dagelijkse lessituatie om. Dit wordt onder andere bereikt door introductiedag brugklas, schoolavonden, schoolkam pen/reizen, excursies, toneel- en muziekvoorstellingen, sport- en speldagen, hobbyactiviteiten, schoolkrant. De school stimuleert het gebruik van de schoolbibliotheek. Leer lingen kunnen aangemeld wor den via de directie van de basisschool of bij de Prins Wil lem Alexanderschool zelf. Ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met de school voor een afspraak of voor nade re informatie en eventueel een bezoek aan de school. De Sint-Paulus Mavo (Adriaen Coortelaan 1, 4383 SR Vlissin gen, telefoon 60205). De Sint-Paulus Mavo is de enige school voor katholiek voortgezet onderwijs op het eiland Walche ren. De school staat vooral be kend om de persoonlijke benadering van de leerlingen. Elke leerkracht is op de hoogte van het wel en wee van de leer lingen en kent hen dan ook. Ie dere schooldag kunnen de leerlingen uit klas 1 en 2 deelne men aan de huiswerkbegelei ding na schooltijd. De schooltijden zijn ook in het schooljaar 1991-1992 aangepast aan het openbaar vervoer. De lessen zijn van 8.35 tot 14.10 uur. De hogere klassen hebben soms nog les tot 16.05 uur. Les uitval vanwege ziekte bij docen ten wordt zoveel mogelijk opge vangen door vervanging of toezicht. Extra ondersteu- ningslessen worden gegeven bij de vakken Nederlands, de mo derne vreemde talen en de exac te vakken. Moderne leermiddelen zoals video, talen practicum en uitgebreid muziek- instrumentarium worden allang gebruikt. In het computerlokaal staan elf Tulip PC's geïnstal leerd. Hoogtepunten van de binnen- en buitenschoolse acti viteiten zijn de wendagen voor de brugklas te Dishoek, de schoolwerkweek voor klas 3 op en rond het IJsselmeer en de Waddenzee aan boord van tradi tionele zeilschepen, de podium voorstellingen en de Zuiderzee-avond voor de ouders van onze leerlingen. De zeer ac tieve oudervereniging helpt waar mogelijk de school bij deze acti viteiten. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact op nemen met de school. Ook een uitvoerige informatiegids kan vrijblijvend aangevraagd worden. Rijksscholengemeenschap "Scheldemond" (mavo, havo, atheneum) (Centraal adres: Brouwenaarstraat 2, 4382 LK Vlissingen, telefoon 15630). De school start in april as. met de bouw van een nieuw school gebouw in Weyevliet. De rijksscholengemeenschap "Scheldemond" is een openba re scholengemeenschap. Ze werkt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse sa menleving. Daarbij wordt gelet op de betekenis en verscheiden heid van die waarden. De scho lengemeenschap omvat de afdelingen mavo, havo en vwo. Om de stap van het basisonder wijs naar het voortgezet onder wijs zo goed mogelijk te laten verlopen wordt veel aandacht besteed aan de opvang van de nieuwe leerlingen. Er zijn intro- duktiedagen. Het huiswerk wordt gefaseerd ingevoerd. Er worden proefrepetities gegeven en ook met het geven van cijfers begint de school voorzichtig. Bo vendien heeft iedere klas zijn klassementor die probeert de rol van de klasse-onderwijzer zo veel mogelijk over te nemen. In september vindt er voor de ouders een kennismakingsa- (foto's: Ruben Oreel) len kinderen zich volgens de verwachtingen die ze op de ba sisschool hebben gewekt. Bij de bevordering wordt met dit pa troon rekening gehouden. Luidt het advies van de basisschool "mavo", wijst ook de test in deze richting en liggen de resultaten in de brugklas op mavo-niveau, dan zal de leerling geplaatst worden in de tweede klas mavo. Voor havo-vwo geldt dat de leer ling geplaatst wordt in de ver lengde brugklas havo-vwo. In een van de verlengde brugklas sen staat het vak Latijn op het rooster. Pas aan het eind van de ze klas volgt de bevordering naar 3-havo of 3-atheneum. Ook dan wordt rekening gehouden met de ontwikkeling in de vooraf gaande jaren. De leerlingen er varen zo zelf welke richting voor hen de juiste is. Als u meer wilt weten over de school, dan is de rector, de heer B. Maas of een van de afdelings conrectoren graag bereid u meer informatie te verschaffen. vond plaats waarop de gang van zaken doorgesproken wordt. Een doorlopende cijferkaart geeft op ieder gewenst moment een beeld van de vorderingen van de leerling. Er wordt gewerkt met heterogene groepen. Elke leerling kan op grond van zijn prestaties in het brugjaar wor den bevorderd naar iedere rich ting van de school. Bij de indeling van de klassen wordt rekening gehouden met de wen sen van de ouders. Leerlingen van eenzelfde basisschool wor den, zoveel mogelijk, in een klas geplaatst. Iedere klas heeft dus zijn eigen klassementor, die de leerlingen zoveel mogelijk individueel be geleidt. Hij onderhoudt contact met de ouders, is op de hoogte van de gegevens van de basis school en het testrapport, infor meert bij zijn collega's naar de vorderingen van zijn leerlingen, bespreekt "zijn" klas op verga deringen enz. De gesprekken met en de coaching van de leer lingen vinden plaats in een spe ciaal rooster-uur. In de brugklas geeft de mentor bovendien iede re week een studieles. Extra be geleiding wordt geboden op het gebied van taal en/of spelling, faalangst, huiswerk, concentra tie en rekenen. Voor snelle leer lingen zijn er extra cursussen Oriëntatie op taal als voorberei ding op het vak Latijn. Bij de steunlessen maar ook bij de re guliere lessen worden compu ters veelvuldig ingeschakeld, terwijl het vak informatica in alle tweede klassen op het rooster staat. Bij speciale problemen kan hulp ingeroepen worden van een "Counselor". Dit is een leraar die een opleiding heeft gevolgd met betrekking tot het begelei den en opvangen van leerlingen met problemen. Bovendien kun nen leerlingen bij hun vakken pakketkeuze en beroepskeuze de hulp inroepen van de school decaan. Er is een decaan voor de mavo-afdeling en een decaan voor de havo-vwo-afdeling. Het beleid van de school is er steeds op gericht de ouders zoveel mo gelijk te betrekken bij de begelei ding van de leerling en bij het schoolgebeuren. Met name op keuzemomenten wordt verant woordelijkheid mede in handen van de ouders gelegd. De school adviseert en in overleg met de ouders en de leerling wordt er uiteindelijk een beslis sing genomen in welke richting een leerling zal gaan: mavo, ha vo of vwo. In de meeste gevallen ontwikke- Wilt u 6 maart aanstaande bij de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten in een ander stembureau stemmen dan op uw oproepingskaart staat, dan kan dat. Er zijn twee mogelijkheden, schriftelijk of mondeling. U kunt tot en met 20 februari aanstaan de schriftelijk verzoeken om een zogenoemde kiezerslegitimatie- kaart. Hiervoor zijn speciale for mulieren verkrijgbaar bij de sectie Burgerzaken in het stadhuis. De tweede mogelijkheid is dit mondeling te doen. U kunt hier voor tot en met 1 maart met uw oproepingskaart naar de sectie Burgerzaken in het stadhuis. De kaart wordt dan omgezet in een kiezerslegitimatiekaart. U kunt hiermee in elk stembureau in de provincie Zeeland stemmen. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. Tijdens de Provinciale Staten verkiezing op 6 maart aan staande zijn 18 van de 30 Vlissingse stembureaus toe gankelijk voor rolstoelgebrui kers. Dit zijn de 18 rolstoeltoegankelijke stem bureaus: - stadhuis, Stadhuisplein; - speeltuingebouw "De Oude Stad", Paardenstraat; - vormingsinstituut, Kasteelstraat; - Joegoslavisch clubgebouw, M. Hobbemalaan; - voormalige kleuterschool, Minister Lelystraat; - dienstencentrum "Bachten Reede", Vredehoflaan; - bejaardencentrum "Ter Reede", Koudekerkseweg; - voormalige kleuterschool, De Sav. Lohmanlaan; - Spaanse culturele vereni ging; Colijnstraat; - school "De Startbaan", Westerzicht; - Marnixschool, Van Doornlaan; - "De Blazer", Ritthem- sestraat; - Martinusschool, Irenestraat; - school "De Belt", Koopmans voetpad; - Rehoboth, Rehobothstraat; - voormalige kleuterschool, Braamstraat; - bejaardencentrum "De Zoute Viever", Dongestraat; - "Ons Dorpsleven", Ritthem. De met een aangeduide stembureaus hebben tevens een stemhokje met een ver laagd blad. In de overige kan eventueel aan een tafel wor den gestemd. Als u wilt kunt u kiezen uit een van deze stembureaus. Elders op deze pagina kunt u lezen wat u dan moet doen. Begin dit jaar zijn de plannen gepresenteerd over de re constructie van de Gerbran dystraat. Mede naar aanleiding van de opmerkingen die werden ge maakt tijdens de voorlich tingsavond op 16 januari jl., hebben burgemeester en wet houders besloten het re constructieplan aan te passen. Burgemeester en wethouders hebben besloten geen plateaus op de Gerbrandystraat aan te brengen, maar met het verbre den van de middengeleiders het gemotoriseerde verkeer meer af te remmen. Ook zal de ZWN-buslijn niet via de Van Raaltestraat, maar via de f Het bestuur van de lawn- tennisclub De Schelde heeft de gemeente gevraagd om een bouwvergunning voor tien lichtmasten rond de tennisba nen aan de Burgemeester van Woelderenlaan. Het gaat om 2 lichtmasten van 12 meter hoog (verlichting van baan 1) en 8 lichtmasten van 18 meter hoog (verlichting van de banen 2 t/m 7). Burgemeester en wethouders willen de tennisclub de gevraag de bouwvergunning verlenen. Het geldende bestemmingsplan "Boulevard" laat echter op de gevraagde plaatsen maar een Woensdag 6 maart zijn de ver kiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Als u wilt kunt u hiervoor bij volmacht (laten) stemmen. Hiervoor zijn twee mogelijkhe den. U kunt schriftelijk een vol- machtlegitimatiekaart aanvragen. U kunt dan in een stembureau van uw keuze bin nen Nederland stemmen. U moet dit uiterlijk 20 februari as. aanvragen met een speciaal for mulier bij de sectie Burgerzaken in het stadhuis. U kunt ook een ander machtigen om voor u te stemmen. Dat kan tot op de dag van de verkiezin gen. U kunt hiervoor gewoon uw oproepingskaart ondertekenen en die aan die ander geven. Die ander mag dan voor u stemmen, maar alleen gelijk met het uitbrengen van zijn eigen stem. Voor nadere informatie kunt u bellen: 87285. Troelstraweg gaan lopen. De aansluiting van de Van Raal testraat op de Alexander Gogel- weg zal worden uitgevoerd met een zogenaamde uitritconstruc tie. B en w hebben ook besloten dat er geen verkeerslichtinstalla tie komt op de kruising Gerbran- dystraat/Zuidbeekseweg/Van Hogendorpweg. Tenslotte zal het doorgaande en het gevaarlijke- stoffen verkeer (in afwachting van de nieuwe S-14) blijven op de Gerbrandysstraat. Voor het overige zal het plan worden uitgevoerd zoals eerder is besloten. Overigens zullen diegenen die een brief over het plan aan de gemeente hebben geschreven, nog persoonlijk antwoord krijgen. hoogte toe van 6.00 meter. Daar om willen b. en w. hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Voordat echter een definitieve beslissing wordt genomen, zijn omwonenden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Alle omwonenden hebben van de gemeente een brief gekre gen. Zij kunnen reageren tot 1 maart a.s. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen b. en w. een be slissing nemen. Van die beslis sing ontvangen de indieners van een reactie te zijner tijd bericht. Daarin zal worden aangegeven welke procedure verder gevolgd zal worden. Burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen en Middelburg hebben zich in een gemeenschappelijk schrij ven gericht tot de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In het kader van de inspraak op de Vierde Nota Extra (VINEX genaamd) pleiten de colleges voor het alsnog aanwijzen van de gemeenten Vlissingen en Middelburg tot stadsgewest. Dit pleidooi wordt onderschre ven door het provinciaal bestuur. In genoemde nota wordt aan de regio Vlissingen-Middelburg niet de status stadsgewest toege kend. De colleges van beide ge meenten geven in hun brief uitdrukking aan hun verbazing hierover, te meer omdat in een eerder stadium zowel door de In de periode van 17 tot 23 fe bruari is de Stichting Vluchteling volgens het collecterooster "aan de beurt" om te collecteren. Collectanten mogen niet zomaar met een (goed verzegelde) bus de deuren langs. Zij moeten ook in het bezit zijn van een legitima tiebewijs. Dat is pas geldig als daar een stempel van de politie op staat. Bovendien moeten zijn vermeld: - de datum of het tijdvak waar in de collecte wordt ge houden; - het adres en de leeftijd (mini maal 16 jaar) van de col- lectant(e). Twijfelt u? Vraag ernaar! Deze en volgende week verga deren diverse vaste commissies van advies en bijstand in het stadhuis. Het gaat om: - ruimtelijke ordening, woensdag 13 februari - welzijn, volksgezondheid en cultuur, dinsdag 19 fe bruari om 17.00 uur - stadsbeheer, verkeer en mi lieu, maandag 18 februari - sociale zaken, personeels zaken en organisatie, dins dag 19 februari - onderwijs, woensdag 20 fe bruari - financiën, woensdag 20 fe bruari. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De agen da's liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. minister als door de tweede ka- mogelijke aanwijzing tot stads- mer positief is gereageerd op de gewest. In deze kolom wil ik dit keer met name aandacht schenken aan de politie in onze gemeente. In de gemeentewet staat dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare or de. Daarnaast heeft de Officier van Justitie de verantwoordelijk heid voor de strafrechtelijke aspecten van het politiewerk. Beide functionarissen bepalen zo samen met de commissaris van politie aan welke onderdelen van het werk van het korps voor rang moet worden gegeven. In de 'beleidsnotitie gemeentepoli tie 1991-1995' is de richting aan gegeven waarin het werk van de politie zich de komende jaren moet ontwikkelen. Die notitie heb ik in de januarivergadering aan de gemeenteraad ter discussie voorgelegd. Er is uitvoerig over gesproken. Zo heeft de raad zijn voorkeur aan kunnen geven voor de prioriteiten binnen het politie werk: surveillance in de wijken (waar mogelijk te voet of per fiets); een versterkte aandacht voor de binnenstad en de wijken Oost-Souburg en Paauwenburg- zuid-oost. Bedoeling is dat deze voorkeuren in de jaarlijks op te stellen werkplannen van de poli tie tot uitdrukking komen. Naar mijn mening heeft de gemeente raad op deze wijze een maximale zeggenschap bij het uitstippelen van het politiebeleid. Zónder dat daarbij de verantwoordelijkheid van de burgemeester wordt aan getast of overgenomen. 'Demo cratische inbedding' noemt men dat ook wel. U weet wellicht dat Zeeland per 1 april 1993 één regionaal politie korps moet hebben. Dat gebeurt omdat in zijn algemeenheid ver ondersteld wordt dat er daardoor efficiënter kan worden gewerkt en de politiezorg voor de burgers kan worden verbeterd. Boven dien beperkt veel criminaliteit zich niet tot de grenzen van één gemeente. Overigens zal in Vlis singen straks een stevige een heid politie blijven, zij het dan als onderdeel van de regionale poli tie en met een op de plaatselijke situatie toegesneden takenpak ket. Een ernstig nadeel daarbij lijkt te zijn dat de gemeenteraad van een stad als Vlissingen, die gewend is mee te praten over het politiebeleid, een beetje 'op af stand' wordt gezet. Naar mijn mening moet er voor worden ge zorgd dat dat niet gebeurt. De verwevenheid die er nu bestaat met de lokale politiek en het loka le beleid mag niet verloren gaan. Ik hoop dat de gemeenteraad bij de bepaling van de plaatselijke politiezorg een rol zal kunnen blij ven spelen! Vandalisme is binnen de veel voorkomende criminaliteit een van de grootste problemen. Het zorgt voor een schadepost, die voor alleen onze gemeente al op drie miljoen gulden wordt becij ferd! Vaak gaat het om jongeren, die bij aanhouding en bestraffing tegen een strafblad oplopen, dat voor een toekomstige loopbaan natuurlijk geen reclame vormt! Met zogenaamde HALT-(Het AL- Ternatiefjprojecten is het mogelijk om jongelui die zich schuldig maken aan vernielingen te straf fen met alternatieve straffen, zo als het herstellen van de aangerichte schade. Ze worden dan wel op hun daden aan gesproken, maar een strafblad wordt voorkomen. Vlissingen zal samen met Middelburg en zo mogelijk ook met de andere Wal- cherse gemeenten deelnemen in een op te richten "Halt-buro Wal cheren",dat zulke projecten 'aan biedt'. De gemeenteraad heeft voor die deelname in de januari vergadering een krediet ver strekt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5