U EN UW GEVOELENS BELASTINGAANGIFTE EEN GELUKKIG 1991 (SLOT) Allerlei I Door drs. Thomas Klabbers Ouderen Politiek Sport PSYCHOCONSULT Woensdag 13 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER iBUMH Culturele Raad - De Zeeuwse Introductiecursus - Het Middel- Darttoernooi - Zowel de ervaren als de onervaren dartspelers kun nen op donderdag 14 februari deelnemen aan een darttoernooi in de Tapperij/Happerij de Happy Buccaneer aan de Aagje De kenstraat te Vlissingen. Het toer nooi wordt gehouden volgens het speltype 501, is toegankelijk voor alle leeftijden en begint om 20 uur. Collecte - In de week van 11 tot en met 16 februari wordt in Mid delburg een huis-aan-huiscollecte gehouden voor het TEAR Fund. Deze evangelische hulporganisa tie heeft voor de bestemming van de opbrengst gekozen voor de bouw van een technische school in Inga (Zaïre). Bijeenkomst - In het gebouw De Stenge te Heinkenszand wordt op vrijdag 15 februari een avond georganiseerd door de Reumapatiënten Vereniging Midden-Zeeland een bijeenkomst gehouden. De heer Timmerman uit Goes zal, ondersteund door een dia-vertoning, vertellen over het onderwerp Klederdrachten in Zeeland. Aanvang 20 uur. Videofilm - Het comité Veere Helpt Tinca Roemenië heeft een videofilm gemaakt over haar reis naar Roemenië begin januari, waarbij ingezamelde kleding en voedsel onder de kerken is ver deeld. De film wordt vertoond op donderdag 14 februari in Veere, op vrijdag 15 februari in Seroos- kerke, op zaterdag 16 februari in Gapinge en op vrijdag 22 februari in Vrouwenpolder. Alle voorstel lingen worden gehouden in de verenigingsgebouwen en begin nen om 19.30 uur. Lezingen - In het kader van het festival Cultureel Gekleurd wor den in het Ontmoetingscentrum Surantar, Troelstralaan 5-7 te Goes, een drietal lezingen gehou den over Hindoeïsme, Islam en Christendom. Op dinsdag 19 fe bruari spreekt de heer B. Sukhai over het hindoeïsme tegen de achtergrond van de Nederlandse samenleving. Op dinsdag 26 fe bruari bespreekt de heer H. Ak- dag de Islam in Nederland en op dinsdag 5 maart houdt ds M. van Diggelen een inleiding over het Christendom in ontmoeting met andere godsdiensten. Alle lezin gen beginnen om 19.30 uur en gesprekleidster is mw. A. Steglich-Lentz van het COZ. Kleine Gids - Een dezer dagen is weer De Kleine Gids voor de Ne derlandse sociale zekerheid ver schenen. De gids geeft een duidelijk en bondig overzicht van de sociale verzekeringen en voor zieningen. Alle nieuwe informatie per 1 januari 1991 is erin ver werkt; het boekje is verkrijgbaar bij.de boekhandel voor de prijs van 2 gulden. Leskist - In het verenigingsge bouw De Zandput te Serooskerke wordt op dinsdag 19 februari de leskist bomen, een initiatief van de Regionale Commissie Natio nale Boomfeestdag, door de ge deputeerde mevr. G. de Vries-Hommes aangebo den aan burgemeester A.H. den Boon van Veere. Vervolgens wordt de leskist door de burge meester aan de kinderen van groep 8 van basisschool De Weg wijzer overhandigd. De bijeen komst begint om 10 uur. Belangenvereniging - De afde ling Zeeland van de patiëntenbe langenvereniging Crohn en Colitis Ulcerosa Nederland houdt op 28 februari een bijeenkomst in Hotel Terminus te Goes om 19.30. Dr. G. de Hartog, gastro-enteroloog van het Oosterscheldeziekenhuis, houdt een lezing over deze chro nische ontstekingsziekten. Inlich tingen 01100-11036. Triviant - In het buurthuis Schel- debuurt aan de Verk. Quakke- laarstraat 95 te Vlissingen wordt op vrijdag 15 februari het spel Tri viant gespeeld. De avond begint om 20 uur. Ontmoetingsavond - De vrien denkring Kapasi organiseert op zaterdag 16 februari een dans- en ontmoetingsavond voor al leenstaanden tot 45 jaar. De avond wordt gehouden in wijk centrum De Spinne te Goes en begint om 21.30 uur. Informatie 01102-42709 of 01109-259. Lezing - Prof. dr. E.H. van Olst, hoogleraar Wijsbegeerte antropo logie en Wijsbegeerte psycholo gie aan de VU te Amsterdam houdt op 21 maart een lezing over het onderwerp Spiritualiteit, geen mode? Dat zal gebeuren in de Zeeuwse Bibliotheek om 20 uur. Gevonden - Bij de gemeentepo litie te Middelburg zijn van 19 ja nuari tot 1 februari een aantal gevonden voorwerpen afgege ven: bankbiljetten, zonnebril, zak agenda, protector/tok, zwemles- kaart, sleutels, spanbanden, wanten en handschoenen, horlo ge, muts, regenbroek, vier porte- monnee's, herenlaarzen, goudkl. ketting, goudkl. oorhanger en een dames schoudertas. Tevens werden afgegeven een zwart en een grijsgestreept jong poesje, een Duitse herder en een klein hondje met«hangoren. Activiteiten - Op vrijdag 15 fe bruari worden er door SKW De Hayman activiteiten georgani seerd voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. In het Ontmoetingscentrum Dauwendaele worden video-films vertoond en in het wijkgebouw Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat staat een disco met demonstraties van live-muziek op het programma. De tijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Lichtmasten - De Lawn- tennisclub De Schelde heeft de gemeente Vlissingen gevraagd om een bouwvergunning voor 2 lichtmasten van 12 meter hoog en 8 lichtmasten van 18 meter hoog rond de tennisbanen aan de Burgemeester van Woelderen- laan. Omdat hiervoor een wijzi ging van het bestemmingsplan nodig is, bieden b. en w. de om wonenden de gelegenheid om hierop schriftelijk te reageren vóór 1 maart. Nadere inlichtingen 01184-87316. Ledenvergadering - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde houdt op dinsdag 26 fe bruari in Hotel Walcheren te Koudekerke een algemene leden vergadering. De aanvang is om 19.30 uur. Deelnotitie - In het kader van de besluitvorming op korte termijn over een aantal belangrijke stads vernieuwingsprojecten, zoals Paauwenburg Zuid-Oost en de torenflats te Oost-Souburg, heeft de gemeente Vlissingen de deel notitie Bevolkingsontwikkeling en Woningbouw het licht doen zien. De nota loopt vooruit op de Volkshuisvestingsnota, die in voorbereiding is, en biedt inzicht in de stadsvernieuwingsproble- matiek in geheel Vlissingen en in de bevolkings- en huishoudens ontwikkeling. Subsidie - De gemeente Middel burg heeft haar subsidieregeling ten aanzien van het ophalen van oud- papier per 1 januari gewij zigd. Verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk die in Mid delburg oud-papier inzamelen kunnen een aanvullende subsidie boven de marktprijs krijgen tot een som van 8 cent per kilo. De subsidie wordt uitbetaald aan de hand van duidelijke be wijsstukken. mjHBB Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Heeft U van de belastingdienst nog geen aangifte-biljet '90 ontvan gen? Misschien krijgt U er geen. Want met "Oort" krijgen minder mensen er een toegestuurd. Dit jaar is het biljet in geel en groen uitge voerd. Als U er wel een heeft gekregen, ziet het U misschien ook fi guurlijk groen en geel voor de ogen. Heeft U moeite met het invullen en ziet U er tegen op? Het Bureau Sociaal Raadslieden kan U helpen. Vindt U het formulier te ingewik- het verstandig ons even te bellen keld of kunt U de toelichting niet voor een afspraak. Met een enke volgen. Begrijpt U de nieuwe reis kostenregeling niet of weet U niet hoe U uw ziektekosten af kunt trekken van het belastbare inkomen? Dan kunt U gratis bij ons terecht. Voor alle duidelijk heid: Met vragen over een twee de huis, zakenlunches of vermogensbelasting en dergelijke kunt U beter naar een administra tiekantoor gaan. Als U onze hulp kunt gebruiken bij het invullen van het biljet, is Ie vraag kunt U vanzelfsprekend gewoon op onze spreekuren komen. Bij het invullen van de aangifte moet U een en ander bij de hand hebben: De jaaropgave(n) (ook van de echtgenoot) die (zijn) het belangrijkst; Bovendien de opga ven van rente van spaar geld/schulden; De gegevens van aftrekposten zoals giften, ziekte kosten en kosten van familie- onderhoud; En wat er verder maar van belang kan zijn. Tentoonstelling - Tot 30 maart is in de expositieruimte van de Zeeuwse Bibliotheek de ten toonstelling Wim Hofman op Schrift te zien tijdens de ope ningstijden. Het werk van de Vlissingse schrijver en iHustrator is onder andere bekroond met zo wel de Gouden Griffel als het Gouden Penseel. De expositie biedt een chronologisch over zicht van het literaire werk van Wim Hofman met originele il lustraties die hiervoor gebruikt zijn. Film - In de Youth for Christ- koffiebar aan de Herengracht 52 te Middelburg wordt vrijdag 15 februari de bekende film Cry Freedom vertoond. De aanvang is om 20.15 uur. commissievergadering - De commissie openbare werken van de gemeente Veere zal zich op donderdag 14 februari om 15.30 uur buigen over het voorstel tot aanschaf van twee auto's, een tractor en een maaier. Deze openbare vergadering begint om 15.30 uur. Brochure - Bij het provinciaal in formatiecentrum aan Abdij 9 te Middelburg is de brochure S de School met de leerling cen traal - zorg in het onderwijs ver krijgbaar. In de gratis brochure wordt informatie verstrekt over het proefproject groeibeheersing en zorgverbreding in het onder wijs in Zeeland. Aangeduid wordt hoe het project in het dagelijks schoolleven gestalte kan krijgen. Huurderscomité - Het huur derscomité De Witte Wijk te Oost-Souburg houdt op donder dag 14 februari om 19.30 uur een openbare vergadering in buurt huis De Schuur. Culturele Raad komt op donder dag 14 februari om 14 uur bijeen. Tijdens deze vergadering zal ir. D. Eveleens terugtreden uit de raad. Computerclub - Op maandag 18 februari is er in wijkcentrum Open Hof te Vlissingen een bij eenkomst van de HCC Regio Zeeland. Het betreft een ouder wetse computeravond waarvoor de computer moet worden mee gebracht. De aanvang is om 20.00 uur. Jam-sessie - ledereen die een beetje op een instrument kan spelen is welkom op de jam sessie, die op vrijdag 15 februari wordt gehouden in jongerencen trum Midgard. De avond wordt begeleid door de Middelburgse band Metro-Paradise en begint om 21 uur. burgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming organiseert in samen werking met de Stichting Welzijn voor Ouderen een introductiecur sus Kijken en Doen. De cursus is bedoeld als kennismaking met verschillende aspecten uit de beeldende vorming en de bewe gingskunst en bestaat uit 9 les sen. De eerste bijeenkomst is op 22 februari om 9.30 uur bij het MIKV aan de Kuiperspoort 18 in Middelburg. Inlichtingen 01180-27537. Geheugencursus - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren organiseert een geheu gencursus voor ouderen vanaf 50 jaar. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur in De Halve Maan van 14 tot 16 uur. De eerste cursus is op 5 maart. PCBO - De Prot. Chr. Ouderen Bond, afdeling Middelburg houdt haar jaarvergadering op woens dag 27 februari om 14.15 uur in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat te Middelburg. Voorzitter J. Wat vertelt, met be hulp van dia's, over zijn reis naar Indonesië. Spreekuur - De Stichting Wel zijn voor Ouderen in Vlissingen gaat in Bachten Poorte/Oost- Souburg en in Bachten Reede een spreekuur over voorzienin gen en activiteiten houden. In Bachten Poort/Oost-Souburg is dat op maandag 4 maart van 13.30-15.30 uur en verder iedere eerste en laatste maandag van de maand. In Bachten Reede, Vrede hoflaan 42 is het eerste spreek uur op donderdag 7 maart van 13.30-15.30 uur en daarna op ie dere eerste en laatste donderdag van de maand. Dialecten - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt een middag over Zeeuwse dialecten op 7 maart in Ons Huis te Meliskerke. Er zullen door ouderen voordrachten worden gehouden en gedichten worden voorgedragen en verhalen wor den verteld door ouderen uit alle dorpen van het platteland. Inlich tingen bij de stichting, 01188-3687. Spreekbeurt - In het kader van de provinciale statenverkiezing houdt D'66 een bijeenkomst in Hotel Arneville in Middelburg op 28 februari. Het Tweede Kamerlid Gerrit-Jan Wolffensperger spreekt over het onderwerp Poli tieke Actualiteiten, waarna een forumdiscussie zal worden ge houden over de WOV en de pro blematiek rond de veerverbindingen. Schoolhandbeltoernooi - Voor de 1e en 2e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs worden in april twee regionale voorron des gehouden voor een in juni te houden eindtoernooi school- handbal. De organisatie is in han den van alle handbalverenigingen, de Zeeuw se Sportraad en KVLO. Tijdens deze sportfestijnen zal vooral de fair-play benadrukt worden. In- lichtingen 01180-82692. Scheidsrechters - De voetballe rij heeft nog steeds te kampen met een scheidsrechterstekort. Daarom start in Middelburg een opleiding tot veldvoetbalscheids- rechter. De eerste cursusavond is op 25 februari en de cursus om vat 7 avonden, een wedstrijdbe- zoek en een individuele stage. Nadere informatie 01180-14353. De afgelopen zes weken heb ben we stilgestaan bij gevoe lens die uw persoonlijk geluk kunnen ondermijnen. Het was niet de bedoeling, om u angstig te maken voor deze ge voelens. Integendeel. Ook ne gatieve gevoelens (zoals neer slachtigheid, angst, woede, schuld en jaloezie) zijn van u. Het doel was, om u kennis te laten maken met enkele nieu we psychologische inzichten. Drs. Henk C.M. Hermans Het slechte nieuws dat we meldden is, dat u zelf in grote mate verantwoordelijk bent voor uw emotionele geluk. Het is daarom onjuist om anderen, of situaties daarvoor verant woordelijk te stellen. Het goe de nieuws is, dat u zelf uw gevoelens kunt veranderen. U kunt ervoor zorgen, dat u min der vaak last heeft van nega tieve gevoelens. De sleutel daarvoor is gelegen in uw denkwijze. Ofschoon dit inzicht pas recent ook in de psychotherapie er kend wordt, is het al zo'n 2000 jaar oud. De Romeinse wijs geer Epictetus stelde al: 'Men sen raken niet overstuur door de dingen zelf, maar door hun mening over de dingen'. Dit eeuwenoude inzicht erkent, dat uw emotionele geluk voor al afhangt van uw kijk op uzelf en op de wereld. Een negatieve denkwijze en levensinstelling staat een aangenaam leven in de weg. Een reëlere denkwijze daarentegen bevordert juist uw persoonlijk geluk. We zullen deze serie afsluiten met een aantal algemene wen ken voor een gelukkiger leven: Stel uw eigen geluk op de eerste plaats. Dit is geen kwestie van ego-tripperij. Uw emotionele geluk staat dat van anderen meestal niet in de weg. In tegen deel. Een gelukkig mens werkt vaak inspirerend op zijn omgeving. Beschouw geluk daarom als een ge boorterecht, en aarzel niet om van dit recht gebruik te maken. Stel het gebruik van andere mensen op een goede tweede plaats. Omdat uw geluk vaak verweven is met dat van anderen, is het van belang om ook aandacht te geven aan hun rechten en privileges. Sommige zijn haast even belangrijk als die van u. Eigenbelang kan sa mengaan met het belang van anderen. Neem verantwoordelijkheid voor uw eigen emotionele lot. Natuurlijk is het verlei delijk om steeds anderen aansprakelijk te stellen voor uw emotionele ellende U gaat dan echter voorbij aan uw eigen aandeel. U heeft grote invloed op uw ge voelsleven, en bent tot op grote hoogte verantwoor delijk voor uw emotionele geluk en ongeluk. Gebruik deze invloed op een constructieve manier en werk aan een gelukkig leven. Let op de onredelijke denk beelden die aan uw ongeluk ten grondslag liggen. Let al lereerst op de onredelijke eisen waarmee u zichzelf nodeloos overstuur maakt. Ga er vanuit, dat u dergelij ke eisen (al dan niet be wust) hanteert, en zoek naar hun aanwezigheid in uw hoofd en hart. Toon aan, dat deze onredelijk zijn. Heb ook aandacht voor an dere bronnen van emotio neel ongeluk, o.a. zelfverwijt en zelfmede lijden. Maak uzelf een gezonde denkwijze eigen. Wees rea listisch in uw denkwijze, en overtuig u ervan dat de din gen niet steeds moeten lo pen zoals u dat wenst. U bent niet het centrum van dit universum. Overtuig uzelf van uitspraken als: 'Ik kan tegen de dingen die ik onaangenaam vind' en 'Ik ben nooit een waardeloos en slecht persoon, hoe erg ik me ook misdraag'. Bestrijdt uw gevoelens in uw daden. Niet alleen ge dachten veranderen uw ge voelens. Ook uw handelen is van invloed op hoe u zich voelt. Als u zich neerslach tig voelt, geef dan niet toe aan passiviteit. Blijf actief, ook al kost dit inspanning. Bestrijdt uw irreële angsten door onder ogen te zien wat u vermijdt. Beloon uzelf voor deze 'opdrachten' en hou eventuele vooruitgang bij. Besluit om te veranderen. U kunt uw emotionele geluk vergroten door (1) uzelf te motiveren tot verandering, en (2) vastberaden te wer ken aan deze verandering. Enkel oefening baart kunst, en ook bij emotionele groei geldt: 'geen groei zonder groeistuipen'. Ontwikkel een gezond ge voel voor humor. Veel emo tionele problemen zijn het gevolg van onze neiging om onszelf en het leven te se rieus te nemen. We gaan voorbij aan de betrekkelijk heid der dingen, en verlie zen ons vermogen tot relativeren. Enige zelfspot en een goed ontwikkeld ge voel voor humor zijn de na tuurlijke ingrediënten voor een gelukkig leven. Voor meer informatie 01180-34735. Drs. Henk C.M. Hermans Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. N. de Boo. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. ds. Boekesteijn, knd. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: Kastelein. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. A.F. Steens. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: o.l.v. kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Dam Nederlands Gereformeerde Kerk. Engel se Kerk, Simpelhuisstraat 10, Zo. 9.30 uur: dhr. W. Riemens, 17 uur: ds. R. Brands. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: past. A. Laureijs. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. A. Baak. NIEUW EN ST. JOOSLAND DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: voorganger nog niet be kend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke Ie, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. Hervormde Klijnsma. Gemeente. Zo. 11.00 uur: ds. PC. OOSTKAPELLE GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. J. Pannekoek. Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10.00 en 17.00 uur: kand. S.N.D. Francke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10.00 uur Ds. A.C. Den Hollander H.A. RITTHEM GRIJPSKERKE Hervormde Klijnsma. Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. P.C. Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: kand. T.E. Schoemaker, 14.30 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. A. Spaans, gez. dienst Ge- ref. kerk. SEROOSKERKE HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: leesdienst, 19 uur: ds. A.P Nauta, SoW- dienst in Herv. kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. - Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, SoW-diënst, 19 uur: ds. A.P. Nauta. 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: ds. A.F. Steens, 10.15 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: dhr. W.C. van Riet. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur Pastor W.vd.Riet en Ds. J. de Boer, Streekzieken huis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boe- de, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. de Boer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, m.m.v. kerkkoor, 19 uur: ds. D. Boon. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: E.F.M. v.d. Akker, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00 9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen 01180-34085. Koepoortstraat tot 10 uur, 6, tel. tel. ST. LAURENS KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. mevr. Spaans. KOUDEKERKE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. J. Pannekoek. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: dhr. A. van Westen, 17 uur: ds. J. Staat. Do. 14 t/m wo. 20 februari. Huisartsen Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. Wijnands, m.m.v. Cantory, 17 uur: ds. L.G.J. IJkel. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. C. Simons. SOUBURG MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse, 14.30 uur: dhr. A. van Westen. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: dhr. Jorritsma. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau, voorber. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigenis- kerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 10 uur: ds. L.J.G. IJkel, dienst afgestemd op verstandelijk minder begaafden m.m.v. koor Exaudi, 17 uur: ds. J. Tevel. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. J. Tevel, 17 uur: ds. P.J. Rebel. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo, Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse, gez. dienst met Koorkerkgemeenschap. Koorkerk, Koorkerk hof, geen dienst. Oostkerk Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. A.P. Nauta. Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat, 10 uur: ds. 0. Elseman. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. O. Elseman. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Wijkgemeente Gereformeerde Bond (Oostkerk) 11 uur: kand. R.W. de Koeijer, 17 uur: ds. A. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren. Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: ds. P. Mel se. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkse weg 88, 10.00 uur: dhr. W.C. van Riet. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: gez. dienst geref. voorganger. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: br. Zondervan, gespreksdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: ds. L. Moes, 15 uur: ds. A. de Snoo. Hersteld Apostolische Zendingge meente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervorm de Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: hr. Schoen maker, Petruskerk, PK rugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedij kestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 9.30 uur: ds. van Bork, De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. de Nooij, 19 uur: ds. van Bork. Op- hir, Zo. 10 uur: ds. C.A. Schoorel. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: R.R. Lank- horst, Seisweg 29, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Zondag tot 24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, te! 01182-1340. zondag: A G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. van Tol, pa. Markt 10, Veere, te! 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke. Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bou- wense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.P de Looff, Badhuisstraat 140, Vlissingen, tel 01184-13881. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boogert, Vrij landstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Van de Sande, Bad huisstraat 30-34, tel. 12066. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140 Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daarop volgend: S.K. Boot, tel. 39865. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthemen platteland van Walche ren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel Geslachtziektenbestrijding: ma. wo. en vr. van 9 01180-34085. Aids-Infolijn: tel. 01180 38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15