Stiltegebieden Milieu staat centraal bij MICMEC-Walcheren De Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs Initiatief voor oprichting vereniging voor hartpatiënten iW-1 Wereld vluchtelingen OM M ISSI i;s IN BE ROK 1' Provinciale staten beslissen 28 maart over de mogelijkheden die hen ten dienste staan om lichamelijk gehandicapten in de gele genheid te stellen meer dan tot nu toe deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Toegankelijkheid Wonen Sport Organisatie INFORMATIE EN EDUCATIE Doelstelling Mensenrechten centraal bij SSG M-themadag Behoefte Watersnoodramp in ander licht gezien Opleiding voor ondernemers in kleine kernen j Een aantal (ex)hartpatiënten en hun partners hebben het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een vereniging voor hartpatiënten in Zeeland bo ven de Westerschelde. Daartoe wordt een oprichtingsvergade ring gehouden op woensdag 3 april in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 te Mid delburg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Themadag bedrijfsgerichte scholing en subsidie Woensdag 13 februari 1991 A B D I J A^.hfA DE FAAM - DE VLISSINGER Van 16 tot 23 februari wordt in Nederland de Wereld-vluchte- lingenweek gehouden. Het ac cent van de actieweek ligt op vluchtelingen buiten Nederland. Mensen die bijvoorbeeld naar hun buurland vluchtendoordat zij zich in eigen land niet meer vei lig weten of de armoede niet lan ger het hoofd kunnen bieden. Zij, die proberen elders een zekerder bestaan op te bouwen en door gaans in vluchtelingenkampen terecht komen. Het gaat om zo'n vijftien miljoen mensen. Elke dag komen er - op verschillende plaatsen in de we reld - nieuwe vluchtelingen bij. Alleen in Zeeland al zijn 32 comi tés van de landelijke Stichting Vluchteling actief om geld in te zamelen tot leniging van de nood in de vluchtelingenkampen. Via huis-aan-huiscollectes, straatcol lectes en informatie-avonden over de vluchtelingenproblema tiek spannen zij zich in. Wie de collectanten niet tegenkomt, kan een bijdrage overmaken op giro nummer 999 van de Stichting Vluchteling in Den Haag. Als commissaris van de koningin in Zeeland wil ik de Zeeuwse be volking oproepen om de actie Wereld-vluchtelingenweek fi nancieel te steunen, opdat vluchtelingen elders in de wereld weten dat aan hen wordt gedacht. tM Maandag 18 februari, 14.15 uur, vergadert de provinciale raad voor de volksgezondheid, in het gebouw van het Ziekenfonds, Achter de Houttuinen 8, Mid delburg. Gesproken wordt over het concept-werkplan 1991, het wel- zijnsonderzoek van de provincie en de ontkoppeling van het lid maatschap van de raad van dat van provinciale staten. Andere agendapunten zijn de vervanging van ambulances en de evaluatie van het gebruik van de mobiele computer-tomograaf. Vrijdag 22 februari 13.30 uur, bespreekt de statencommissie bestuurszaken het rapport van de commissie-Van Waterschoot over de toepassing van de provin ciale regelingen voor reis- en ver blijfkosten over 1979 tot 1985 en de fiscale gevolgen daarvan. De commissie heeft aan provin ciale staten gerapporteerd, dat navorderingen van de belasting en advies- en proceskosten ten behoeve van gedeputeerden ten onrechte uit de provinciale kas zijn betaald. Aansluitend om 15.30 uur is er een gecombineerde vergadering over de tracékeuze vaste oever verbinding Westerschelde van de statencommissies voor wa terstaat en verkeer, voor econo mische zaken, voor milieu, voor ruimtelijke ordening en voor bestuurszaken. Het voorstel van gedeputeerde staten is te kiezen voor een vaste verbinding ten westen van Elle- woutsdijk en ten westen van Ter- neuzen (tracé 3). De aansluiting op het bestaande wegennet van Zuid-Beveland wordt in het voor stel zo aangepast, dat de Kraaij- ertpolder - in tegenstelling tot de eerdere plannen - niet hoeft te worden doorsneden. Beide vergaderingen worden ge houden in de Statenzaal, Abdij 10, Middelburg. Alle vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen van de staten commissies bieden spreekrecht voor het publiek. H De hoorcommissie bestemmings plannen heeftdinsdag 20februari drie zittingen. Het bestemmingsplan De Water hoen van de gemeente Hontenis- se staat centraal om 10.00 uur. De heer A.L.J. Kriekaart uit Hengstdijk heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen de bouw van recreatiebungalows in de buurt van zijn varkensfok- en mestbedrijf. De heren R.B.O. Haerens en A.M. Boidin uit Oostburg worden om 10.30 uur gehoord over hun be zwaren tegen het bestem mingsplan Kom Oostburg. De bezwaren richten zich tegen de woonbestemming op een werk plaats aan de Oude Stad en tegen de goothoogte van panden in de Hennequinstraat. Tegen het plan Verblijfsrecreatie- terreinen van de gemeente Oost burg zijn 32 bezwaarschriften ingediend. De meeste bezwaar den wonen in het recreatiege bied Het Heem. Zij zijn het niet eens met de beperking van per manente bewoning van nieuwe recreatiewoningen. Ook zijn er bezwaren tegen het niet Qpne- men van een uitbreiding van camping Stenen Heule en tegen de bouw van recreatiewoningen in het deel van het gebied dat eerst de bestemming groenstrook had. De zitting is om 11.00 uur. Alle hoorzittingen zijn openbaar. Ook de betreffende gemeente besturen worden gehoord. De zit tingen worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. h I E UWS Lichamelijk gehandicapten In de nota worden drie groepen li chamelijk gehandicapten onder scheiden: motorisch, zintuiglijk en orgaangehandicapten. Motorisch gehandicapten on dervinden problemen in hun be wegingen, zintuiglijk gehandi capten zijn onder meer blinden en doven en orgaangehandicap ten zijn mensen met aandoenin gen van bijvoorbeeld hart, nieren of longen. Uit onderzoek is gebleken, dat zo'n 35 procent van de Neder landse bevolking tot de lichame lijk gehandicapten moet worden gerekend. De beperkingen kun nen variëren van niet kunnen lo pen tot moeite met zien. Voorzieningen die uitsluitend zijn bedoeld voor gehandicapten moeten de uitzondering worden en waar zij nodig zijn, moeten zij zoveel mogelijk aansluiten op re guliere voorzieningen. Als voor beeld wordt in de nota genoemd het Focus-woonproject in Middel burg, waar aangepaste woningen in een groter bouwplan zijn op genomen. Mede dankzij garantiestelling door de provincie kon altwee keer een internationale surfweek voor gehandicapten worden ge houden op het Veerse Meer. Het concept-intentieprogramma stiltegebieden, waarop tot 30 maart schriftelijke reacties wor den ingewacht bij gedeputeerde staten, kost 25 gulden. Het is verkrijgbaar bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg. Daar ligt het ook ter inzage. In Abdijnieuws van vorige week is abusievelijk vermeld dat het programma voor 10 gulden te koop is. Het dagelijks bestuur van de pro vincie geeft in het programma aan in welke gebieden de geluiden van menselijke activiteiten niet of nauwelijks boven de natuurlijke geluiden mogen uitkomen en dus moeten worden geweerd. In de regel vallen stiltegebieden samen met natuurgebieden, agrarische gebieden met natuurweten schappelijke waarden en nationa le parken. Van het intentieprogramma wordt in een provinciaal informa tieblad een samenvatting ge maakt. Het informatieblad is te bestellen bij het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. WM Voorgesteld wordt de subsidie regeling voor aanpassingen van toeristisch-recreatieve voorzie ningen, inclusief musea en at tracties, die per 1 januari was afgelopen, te verlengen tot 1995. Bovendien kan de regeling worden uitgebreid naar educa tieve voorzieningen en sportac commodaties met een regionale functie. Voor 1991 is dan 75 dui zend gulden subsidie uit te keren. Waar de provincie (financieel) is betrokken bij de totstandkoming van projecten moet worden aan gedrongen op de toegankelijk heid. Uiteraard zal zij ook bij de eigen gebouwen hierop toezien. De provincie koopt dit jaar nog drie teksttelefoons, opdat doven en slechthorenden ook telefo nisch contact kunnen zoeken met het provinciaal bestuur. De toestellen moeten komen bij de telefooncentrale, het bureau volksgezondheid en maatschap pelijke zorg en bij het bureau voor lichting. Met de aanschaf is 21 duizend gulden gemoeid. Gedeputeerde staten vinden dat de termijn tussen aanvraag en uit voering van aanpassing van wo ningen te lang is. In 1989 moesten mensen in Zeeland ge middeld ruim 200 dagen wach ten. Het bedrag per aanvraag was gemiddeld 2.500 gulden. Met de gemeenten en andere betrokken organisaties zal overleg worden gevoerd om een snellere afhande ling te bewerkstelligen. Ook zal worden bekeken of de gemeenten bereid en in staat zijn de vraag naar aangepaste woningen te re gistreren. De provincie zal zich sterk maken om een soortgelijk woonproject als het Focusproject in Middel burg van de grond te krijgen in Goes. Op onderwijsgebied wordt met de ondersteuning van gehandi capte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs doorge gaan om zoveel mogelijk te voor komen dat kinderen moeten overstappen naar het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ook in het volwassenenonder wijs moet worden bevorderd ge handicapten eraan kunnen meedoen. De provincie stelt zich tot taak op zo kort mogelijke termijn te vol doen aan het wettelijke voor schrift gehandicapte werkne mers een dienstverband aan te bieden. Als streefgetal wordt op het totale personeelsbestand een percentage van 5 voor gehandi capte werknemers aangehou den. Bij het Regionaal bureau arbeidsvoorziening zal aandacht worden gevraagd voor gehandi capten op de totale arbeidsmarkt. Voor het werkervaringsproject gehandicapte schoolverlaters wordt 25 duizend gulden be schikbaar gesteld. Op het gebied van verkeer en ver voer willen gs bij de verlening van taxivergunningen nagaan of aan gepast vervoer goed gespreid over de provincie voorhanden is. In het provinciale wegennet zal aandacht worden besteed aan obstakelvrije routes. Regionale experimenten met aanvullend, aangepast vervoer voor ouderen en gehandicapten krijgen provin ciale steun. Het huidige beleid met onder meer subsidie voor een medewer ker gehandicaptensport wordt voortgezet. De subsidieregeling voor aanpassingen van recreatie ve voorzieningen wordt, zoals gesteld, ook van toepassing ver klaard op sportaccommodaties met een regionale functie. De ge meenten zal worden gevraagd er op toe te zien dat sporthallen, gymzalen en dergelijke ook ber schikbaar zijn voor gehandicap tensportverenigingen. De subsi die van 7.000 gulden voor ver voer van gehandicapte sporters blijft bestaan. Het Gehandicapten adviesbu reau Zeeland (GAZ) en de stich ting vervoer gehandicaptensport zijn opgegaan in de Zeeuwse stichting voor gehandicaptenbe leid in Goes. Het voorstel van gs is de stichting gehandicaptenbeleid volgend jaar 90 duizend gulden subsidie extra te geven voor per soneelsuitbreiding. Samen met de subsidies voor het GAZ voor gehandicaptensport komt het to tale provinciale budget voor de stichting gehandicaptenbeleid daarmee op 454 duizend gulden. Voorafgaand aan de statenbe- handeling op 28 maart wordt de beleidsnota lichamelijk gehandi capten op 25 februari besproken in de statencommissie welzijn. Doordat bij de samenstelling er van via de Zeeuwse stichting voor gehandicaptenbeleid al overleg is gevoerd met gehandi captenorganisaties en ook de ge meenten al zijn gehoord, wordt afgezien van een algemene in spraakprocedure. De nota is verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum. Ab dij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 ÉW Middelburg telefoon 01180-31402 Sinds vrijdag is Walcheren een stichting rijk, die de naam MICMEC draagt. Micmec staat voor Milieu Informatie Centrum - Milieu Educa tie Centrum en heeft als praktische doelstelling het tegengaan en op heffen van de versnippering van milieuvoorlichting en milieueducatie in de richting van burgers, scholen en bedrijven op Walcheren. Vorige week vrijdag passeerden bij notaris mr. A. J. Sauer in Vlissingen de statuten van de stichting Micmec-Walcheren. In de loop van dit jaar wordt het educatieve centrum gevestigd in Vlissingen en zal het infor matiecentrum in Middelburg worden geopend. Naar verwachting zullen de ko mende jaren stappen worden on dernomen om elders in Zeeland nog enkele van dergelijke centra op te richten, in samenwerking met andere particuliere natuurbe schermingsorganisaties. Het bestuur van de Walcherse stich ting bestaat uit een aantal leden, die uit de milieubewegingen af komstig zijn. De gemeenten Mid delburg en Vlissingen zijn nog niet in het bestuur vertegenwoor digd, maar hebben daartoe wel een uitdrukkelijke uitnodiging ontvangen. Het bestuur van de stichting gaat ervan uit dat de activiteiten zul len worden gefinancierd door alle Walcherse gemeenten. Op dit moment heeft de gemeente Mid delburg een structurele subsidie toegezegd van een gulden per in woner, hetgeen overeenkomt met een bedrag van 40.000 gul den per jaar ingaande 1991, als mede een waarderingssubsidie van 25.000 gulden. De gemeen te Vlissingen zal de salariskosten dragen van een medewerker. Daardoor is de stichting in staat om te beginnen met haar activi teiten en zullen in een later sta dium de kleinere Walcherse gemeenten, het waterschap en de nutsbedrijven worden bena derd met een subsidieverzoek. geleend. Het educatieve centrum iri Vlissingen zal dienen als ont- Micmec heeft als doelstelling het bevorderen van een groter milieu bewustzijn en een milieube wuster gedrag. Volgens voorzitter A. W. van de Hoef zal het informatiecentrum in Middel burg worden bemand door vrij willigers, die de inwoners telefonisch en schriftelijk zullen helpen bij gerezen vragen; boven dien komt er een zogenaamde 'milieu-telefoon' en worden er leskisten voor het onderwijs uit Hoe verwerkt de jeugd de te genstelling tussen mazzel en pech, tussen de rijkdom hier en de armoede in de Derde Wereld. Dat thema staat cen traal tijdens een festivaldag van leraren en leerlingen van de Stedelijke Scholenge meenschap Middelburg op woensdag 20 februari. De op brengst van die dag met ex cursies, workshops en evenementen is voor Am nesty International. Dat ge beurt in het kader van de Vluchtelingenweek die deze organisatie voor mensenrech ten wereldwijd houdt. Ook publiek kan komen naar de Stedelijke Scholengemeen schap aan de Churchilllaan. Er is ook een boeken- en twee dehands kledingmarkt. Burge meester Chris Rutten opent deze mensenrechter.dag. moetingspunt en accommodatie voor natuur- en milieugroepen; een deskundige coördinator in de vorm van een beroepskracht moet de samenwerking en af stemming van deze groepen opti maliseren. De gezamenlijke activiteiten zullen ondermeer worden gericht op de ontwikke lingen van educatief materiaal. Andere aandachtspunten zijn het inrichten van een bibliotheek en het houden van tentoonstellingen en themagerichte voorlichtings acties. Met betrekking tot de educatie op het gebied van de natuur en het milieu denkt het stichtings bestuur aan het ontwerpen van leskisten voor het basison derwijs, aan excursies en cursussen en aan het houden van lezingen en discussie-avonden. Het belang van goede natuur- en milieuvoorlichting en -educatie, in de richting van de bevolking, de scholen, het bedrijfsleven en de gemeentelijke en andere over heidsdiensten, als preventief mi lieubeleid staat voor het stichtingsbestuur als een paal boven water. Het bestuur van Micmec-Walcheren verwijst in dat verband naar het Nationaal Milieubeleids Plan uit 1989 en naar het Milieu Uitvoe- rings Programma 1989-1993 van de gemeente Middelburg. Boven dien is er volgens het bestuur het gegeven dat vrijwilligers van par ticuliere natuur- en milieuorgani saties op Walcheren individueel reeds allerlei activiteiten op het gebied van milieuvoorlichting en educatie ontplooien, soms in sa menwerking met gemeenten. Kortom: er is behoefte aan pro fessionele ondersteuning, coördi natie en afstemming, zodat de inspanningen van vrijwilligers op timaal worden benut. Aldus het Micmec-bestuur. Het adres van de Stichting Micmec-Walcheren is voorlopig nog Koepel 1, 4336 JZ Middel burg, 01180-35654. 'Bij een dijk van de Suzannapol- der op Walcheren is het kadaver aangespoeld van een varken, waaruit een onverlaat hammen bleek te hebben gesneden". 'Al degenen die door de watersnood kanaries hebben verloren kunnen geheel gratis een prima zingende man-kanarie bekomen bij het Vo gelhuis, Noordstraat 19 in Vlis singen'. Twee zeer uiteenlopende vermeldingen uit 'Ziedende Zee', een eenmalig tijdschrift over de watersnoodramp van 1953. Ge schreven en samengesteld door Jaques Cats, in samenwerking met vormgever Kees van der Endt. 'Ziedende Zee' is na 'Vreselijke Vrijdag' over het bombardement op Middelburg in mei 1940 en 'Water als Wapen' over de inun datie van Walcheren in het najaar van 1944, het derde tijdschrift in een door Den Boer Uitgevers en Boekhandel De Ruiter in Vlissin gen uit te geven serie boekbro- chures. Met korte beschrijvingen, toelichtingen, veel foto's en il lustraties laat het belichte onder werp zich duidelijk presenteren, waarbij het menselijke aspect voorop staat. Veel dikke boekwerken zijn al aan De Ramp gewijd. In 'Ziedende Zee' worden de gebeurtenissen van toen anders dan anders be licht en in een breder perspectief gezet. Hoewel er geen sprake is van een rond jaar, precies zoveel jaar na de gebeurtenis, en ook geen ander officiële aanleiding tot een terugblik, komt 'Ziedende Zee' toch op een juist moment op de markt. Momenteel buigen de Zeeuwse Staten zich over een voorstel om subsidie te verlenen aan een universitair onderzoek naar de beleving van de Ramp, de voorjaarsstormen van 1990 lig gen nog vers in het geheugen en voortdurend wordt er gediscus sieerd over de vraag wanneer de stormvloedkering nu precies moet worden gesloten. Verder maken voorspellingen over de toenemende windkracht en be richten over een versnelde stij ging van de zeespiegel duidelijk dat de vijand die de zee soms voor de mens kan zijn, nooit slaapt. 'Ziedende Zee' is te koop voor f 9,90. gelijke verenigingen al geruime tijd en worden ondersteund door de Stichting Hoofd, Hart en Va ten van de Hartstichting. In Zee land kan ook ondersteuning worden verkregen van het Patiënten-platform Zeeland. Zij die vanuit de vereniging contacten willen gaan onderhouden met hartpatiënten kunnen via de stichting een cursus patiëntenbe geleiding volgen. De redenen, die hebben geleid tot de oprichting van een degelijke vereniging, vin den de initiatiefnemers in het feit dat jaarlijks vele mensen te ma ken krijgen met een hartziekte Daardoor ondergaat hun leven een drastische wending waarbij niet zelden grote lichamelijke en geestelijke problemen een rol gaan spelen. Zij hebben dan vaak grote behoefte om met lotgeno ten te praten. Iemand die uit ei gen ervaring weet wat het betekent om hartpatiënt te zijn en welke mogelijkheden er zijn om te leren leven met die handicap. Voor nadere informatie over de op te richten vereniging kan men terecht bij mevr. Maas (01180-12502) of bij mevr. Krie- ger (01182-2455). De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden- en Noord- Zeeland organiseert, in samen werking met het Training Servi ces Advies OVD, een opleiding voor ondernemers in kleine kernen. De opleiding richt zich op het ver sterken van de marktpositie van ondernemers in de detailhandel door middel van een praktische training, waarbij concrete ideeën worden aangereikt om de markt positie te verbeteren. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk twee dagdelen. Daar naast vindt er een individuele be geleiding plaats in de vorm van praktijkbezoeken. De data voor deze opleiding wordt in overleg met de cursisten bepaald. Het ministerie van economische za ken heeft voor de cursus een flin ke subsidie beschikbaar gesteld. Nadere inlichtingen bij de Kamer van Koophandel, 01180-35536. Tijdens deze bijeenkomst zal dr. Liem een inleiding houden over het onderwerp Nazorg voor Hart patiënten en zal er van gedach ten worden gewisseld over het houden van informatie-avonden, het begeleiden van gespreks groepen, het organiseren van be- wegingsgroepen en het stimuleren van hobby's. De ver eniging zal bestaan uit (ex)hart- patiënten en hun partners die uit eigen ervaring kunnen meepraten en zodoende de 'beginnende' hartpatiënt kunnen steunen. In Zeeuws-Vlaanderen en in de rest van Nederland bestaan der- Ruilbeursorganisator G.J. van 't Veen achter de testtafel. Voor de vijfde maal wordt voor modeltrein-liefhebbers uit Lezing - Op uitnodiging van het Natuurkundig Gezelschap geeft dr. W. van Driel een lezing op vrijdag 15 februari om 20 uur in de Zeeuwse Bibliotheek. Het onderwerp is Help, het heelal is zoek! Omgaan met de dood - De Volkshogeschool Zeeland te Aar denburg organiseert een drie daagse cursus Omgaan met de Dood voor men sen die door hun vrijwilligerswerk en door hun beroep in contact komen met ongeneeslijk zieken, stervenden en rouwenden. De cursus begint op vrijdag 15 maart om 10 uur en eindigt op zondag 17 maart om 16 uur. Nadere in lichtingen 01177-1259. binnen- en buitenland de Zeeuw se Trein Model Ruilbeurs georga niseerd en wel zaterdag 2 maart. De beurs wordt gehouden in het dorpshuis 's-Heer Hendrikshuis aan de Te Werfstraat 18 in "s- Heer Hendrikskinderen. Zoals ge woonlijk is er een testtafel aan wezig waar aankopen kunnen worden getest, zodat een mis koop uitgesloten is. Papierarchitectuur - Origami Zeeland organiseert in de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg een cursus papierarchitectuur. Tevens wordt een cursus Sumi-e, de Japanse waterinkt schilder kunst, gegeven in Het Goese Ly ceum. Inlichtingen 01102-43207. Het Samenwerkingsverband voor Keuzebegeleiding en Onderwijs Arbeidscontracten (SKOA), het Arbeidsbureau Walcheren en de Kamer van Koophandel organise ren op 21 februari een thema middag over het onderwerp 'Bedrijfsgerichte scholing en subsidie'. Op deze themamiddag komen de scholings- en loonkostensubsi dies aan de orde die voor een on dernemer van belang kunnen zijn. Verder vindt er een presenta tie plaats van de videoband Be roep en Leiding, waarin het personeels- en scholingsbeleid van een willekeurige onderne ming en de mogelijkheden tot verbetering ervan in beeld wor den gebracht. Tevens is er een presentatie van een databank waarin bedrijfsgerichte cursus sen en opleidingen zijn vermeld. De kosten bedragen 40 gulden per deelnemer en de aanmelding geschiedt bij de Kamer van Koop handel. r

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13