tweede stomerij DOE HET ZELF Fiscale cursus voor ondernemers 'Wij zijn de kruidenier onder de hotels' UIT HET ZAKENHART De Huifkar is heropend Klestex stoffen nu ook in Middelburg MTS Vlissingen zit in de lift Middelburg krijgt Kruiswoordraadsel Modeshow in Delta College Open Dagen Delta College STAPELBEDDEN MET BUREAU EN BERGRUIMTE Woensdag 13 februari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Feest rond tien jaar snuffelmarkt Bloemetje voor winkelend publiek 30-5- 18-64-20-20-17- 26-28-29-50-17-3-50 NIEUW HOTEL DE BOEG VERRIJKT VLISSINGEN Bowlingcentrum Kookworst Verboom in de prijzen Naamplaatje computergestuurd gegraveerd v&öman De enige stomerij die Middelburg rijk is heeft versterking gekregen. En wel van Ed Veldman, die op woensdag 6 februari de deuren van Stomerij Veldman aan de Gortstraat 44 in Middelburg voor de klanten opende. Eigenaar Ed Veldman is beslist geen onbeken de in de wereld van de stomerij. Hij heeft tien jaar lang de Palthe- nette is Vlissingen onder zijn hoede gehad. „Ik was gewoon onzeker over de toekomst in Vlis singen, ook al klinkt dat raar nu die stad zo in opkomst is, maar er zijn al vier stomerijen daar en in Middelburg was er maar één. Bo vendien kom ik oorspronkelijk uit Middelburg", verklaart hij zijn verhuizing. Veldman is in het vak gerold dankzij zijn schoonvader, die al tijd in het vak heeft gezeten en die hij vaak hielp. „Het is een vak apart hoor, ik vond het heel leuk om te doen en zodoende heb ik mijn vakdiploma chemisch reini gen gehaald", verklaart Veldman. „En toen ik dus de kans had om de stomerij in Vlissingen onder mijn hoede te nemen heb ik ook geen moment getwijfeld. Maar ik moest me daar ook aan de for mule houden, en dan ben je toch gebonden". In zijn nieuwe zaak pakt hij het groots aan. Alles is mogelijk, tot aan kledingreparaties toe. Na de openingsstunt die hij voert (tweede kledingstuk voor een gulden) kan er ook gewassen worden. „Als ik het over wassen heb, heb ik het niet over particu liere wasjes. Ik heb het dan over onder andere horeca-textiel" verduidelijkt de 37-jarige eige naar. Zijn stoommachine is de enige in Zeeland van haar soort. Ze voldoet aan alle milieu-eisen en is zelfs qua gebruik vijf keer zuiniger dan andere machines. Woensdag 6 februari jongstleden kon iedereen die aspiraties heeft in de technische sfeer zijn of haar licht opdoen tijdens een open dag in de MTS aan de Marconi- weg in Vlissingen. Zoals gebrui kelijk is op een open dag werden door het hele gebouw heen de praktijkvakken getoond door stu denten aan de technische oplei ding. Werktuigbouwkunde, electrotechniek, weg- en water bouwkunde, technische informa tica, een paar voorbeelden waar de talloze bezoekers in grote drommen op af kwamen. Ook bedrijven lieten deze dag niet zomaar aan zich voorbijgaan. Zo'n vijftig mensen uit het tech nische bedrijfsleven waren aan wezig om met eigen ogen te bekijken hoe en waar hun toe komstige werknemers hun oplei ding genieten. In een welkomstrede liet sector- directeur J. Kempe blijken dat de MTS, in de nabije toekomst sec tor Techniek geheten, flink in ont wikkeling is. „De groei in de techniek gaat snel", oreerde hij, „en met het oog op deze groei werden en worden er op landelijk niveau een aantal nieuwe oplei dingen ontwikkeld". Als voorbeeld noemde hij de opleiding Technische Informatie, waarin de Vlissingse MTS één van de vier scholen is die daar les in geeft. Ook verwees hij naar opleidingen die per 1 september 1991 beginnen, zoals de richting Produktietechniek en Telematica. Op dit moment vindt ook druk overleg plaats met het ministerie van onderwijs en wetenschap pen om de laatste hobbels weg te nemen voor de invoering van een zogenaamde lange vakoplei ding. Dat is een opleiding die bestaat uit twee jaar dagschool- onderwijs, gevolgd door twee jaar leerlingwezen. Veete zien tijdens open dag MTS. Het is op zaterdag 16 februari precies tien jaar geleden dat het organisatiebureau Zuid-West Ne derland te Goes startte met de organisa tie van snuffelmarkten. Daarom wordt de op zaterdag 16 februari te houden snuffelmarkt aan de Van Hogendorpweg te Vlissingen voorzien van een feestelijk tintje. De eerste snuffelmarkt werd ge houden in de voormalige veiling hallen te Middelburg, maar door de verkoop van de hallen was men in 1985 genoodzaakt om uit te zien naar een andere geschikte locatie die werd gevonden in de verwarmde sporthal van het in ternaat van de Zeevaartschool in Vlissingen. Het tweede lustrum wordt ge vierd door aan elke honderdste bezoeker van de snuffelmarkt een slagroomtaart aan te bieden; de markt is voor het publiek ge opend van 9 tot 17 uur. Kijkje in de nieuwe zaak. Het valt niet te betwisten: kennis van belastingzaken biedt onder nemers voordeel. Echter, het fe nomeen belastingen roept altijd vragen op. De fiscale regelgeving is nu eenmaal complex. Veel on dernemers laten de belastingza ken dan ook over aan hun boekhouder, accountant of advi seur. Natuurlijk is het het beste als de ondernemers zelf een beetje op de hoogte zijn wat wat er voor hun relevant is op het ge bied van de belastingen. Om hierbij een helpende hand te bieden, verzorgt de Kamer van Koophandel de cursus 'Fiscaal inzicht'. Deze cursus is speciaal bedoeld voor die ondernemers en mede werkers, die meer over de ins en outs van de belastingen willen weten. Het doel van de cursus is de deelnemers inzicht te ver- De ondernemersvereniging Lange Delft En Omstreken in Middelburg heeft in het kader van Valentijnsdag voor het winkelend publiek op donder dag 14 februari een leuke geste in petto. Van 13 tot 17 uur zullen een tweetal clowns: Joli Jolig en Goudijn, de bezoekers aan het winkel gebied verrassen met het aanbieden van een vrolijk voorjaarsbloemetje. schaffen in de belastingen waar mee een bedrijf te maken krijgt; welke aftrekposten zijn er; op welke wijze kan een zo gunstig mogelijk resultaat behaald wor den en hoe werkt de controle van de belastingdienst. De cursus wordt gegeven in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Middelburg op maandag 18 en 25 februari en 4 maart. De bij eenkomsten worden gehouden van 19.30 uur tot 22.15 uur. In lichtingen 01180-35536. Het Delta College te Middelburg houdt voor toekomstige nieuwe leerlingen en hun ouders twee Open Dagen op dinsdag 19 fe bruari en woensdag 20 februari. Voor het LBO is dat op beide avonden van 19.30 tot 21.30 uur aan de Nieuwervestraat en voor het MBO op dinsdag van 18.30 tot 21.30 en op woensdag van 13 tot 21.30 uur aan de Merwe- destraat 1. Het Delta College verzorgt onder wijs in de sectoren Economie, Handel, Toerisme en Verzorging, Mode en Kleding. Men kan er studeren na het basisonderwijs, na de MAVO, de HAVO, enz. Uit gebreide informatie is verkrijg baar op het telefoonnummer 01180-23951 en/of bezoek aan de Open Dagen. Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u een gezegde. Dit is de oplossing. HORIZONTAAL; 1 tijd tussen licht en donker; 6 grillige wending; 12 Ned. rivier; 13 toegewijde vlijt; 14chem. symbool; 16 voornemen; 18 grondsoort; 19 te weten; 20 bovendien; 22 slordig werker; 24 afgemat; 25 zangvogel; 27 stad in Engeland; 28 uitsteeksel; 29 roofvogel; 31 tijdsduur; 32 kleur; 33 veen als brandstof; 35 watervogel; 36 plaats in Zeeland; 37 inborst, karakter; 39 stekelhuidig dier; 41 tussen heet en koud; 44 niets uitgezonderd; 46 hoofddeksel; 48 voltooid; 50 verve lend; 51 deel van Indonesië; 53 Europese vulkaan; 54 Spaanse titel; 55 vogel; 57 grove stof; 58 loofboom; 59 waarschijnlijkheid; 60 wapen van de Javanen; 62 sint; 63 bepaalde smaakwaarneming; 64 langwer pig stuk; 66 roofdier; 67 kamer. VERTIKAAL: 1 vogelverschrikker; 2 pers. vnw.; 3 ratelpopulier; 4 drank; 5 soort hert; 7 dragend deel in bruggen; 8 wild zwijn; 9 ge steente; 10 titel; 11 innerlijk besef; 15 landbouwer; 17 vrucht; 18 kledingstuk; 19 platvis; 21 gebouwtje; 23 deelbaar door twee; 24 klein knaagdier; 26 schrander, bijdehand; 28 soort uurwerk; 30 paarde- ziekte; 32 grote houten loods; 34 vinnig, verbeten; 35 bittere vloeistof; 38 gedeelte; 39 bezieldheid; 40 tuingereedschap; 42 eenheid van arbeidssnelheid; 43 beroepswerkzaamheid; 45 deel van Azië; 46 vrucht; 47 slaginstrument; 49 plant; 51 100e deel deel v.e. maat; 52 gomhars; 55 kraai; 56 snarenspeeltuig; 59 zonder warmte; 61 sport- term; 63 pers. vnw.; 65 poste restante. Vlissingen kan zich verheugen op een nieuw hotel annex partyzaal. Wat voorheen pension De Lan taarn was aan de Koudekerkse- weg 2 wordt binnenkort omgedoopt tot Hotel-partyzaal De Boeg. Rien Boegheim en Aad van der Stokker zijn het gezame- lijke brein achter de omzetting. Afkomstig uit Gouda gingen ze op zoek naar een kustplaatsje om een horecagelegenheid op te zet ten en hun oog viel op het rustie ke Vlissingen. De partyzaal is inmiddels klaar om feestende groepen te bergen en het hotel opent op donderdag 21 maart de poorten. „We hopen een beetje een fami liehotel te worden met onze tien kamers", legt Rien Boegheim uit. „Niet zoals in de tijd van het pen sion teren op vaste gasten. En ook niet van dat massatoerisme. Nee, we richten ons vooral op de gezinnen die op vakantie komen. Een soort kruidenier onder de ho tels. Voor ons is het persoonlijke contact heel belangrijk". Om het huiselijke geheel af te ronden lo pen er drie katten en een hond rond in De Boeg. „Ja hoor, bij ons zijn dieren ook welkom, zolang het maar geen reptielen zijn", grinnikt Aad van der Stokker. Rien Boegheim en Aad van der Stokker. Alhoewel het niet de eerste schreden zijn die Rien Boegheim in de horeca-wereld zet is hij niet in de horeca begonnen. „Ik zat in de assurantiën, en dat werd uit gebreid met hypotheken en ma kelaardij. Het ging me echter boven het hoofd groeien toen we fuseerden met een bouwbedrijf. Het werd mij te groot. Bovendien zat ik op den duur alleen nog maar achter mijn bureau en dat beviel me niks", vertelt hij. „Daar naast was de horeca voor mij al tijd een soort van hobby geweest, maar mijn ouders had den zelf een horecabedrijf en hebben mij altijd tegengehouden om iets in die richting te onderne men". Ondanks dat besloot hij op 35-jarige leeftijd de assurantiën te laten voor wat ze waren om zijn aandacht volledig op de hore ca te richten. Via een een bow lingzaak en een zaaltje dat als partycentrum dienst deed, kwam hij terecht in een enorme combi natie van die twee vormen van vermaak in de vorm van een groot centrum in Gouda. „En weer werd het me op den duur wat te groot. Ik sta liever in de keuken, daar heb ik ook voor ge leerd". En dus gingen de inmid dels 52-jarige Boegheim en zijn vriend op zoek naar wat kleiners en dat werd De Boeg in Vlis singen. Zijn besluit om Vlissingen te kie zen heeft naar eigen zeggen niets te maken met het feit dat de ha venstad op dit moment in de lift zit. „Het is natuurlijk wel meege nomen, maar ik wist er niets van af. Ik hoorde pas dat Vlissingen eigenlijk zo'n beroerde tijd heeft gehad. In den lande is daar niets van bekend. Daar staat Vlissin gen gewoon nog bekend als heel gezellig", vertelt hij. „Zeeland heeft mij ook altijd al getrokken. Een groot deel van mijn diensttijd heb ik hier doorgebracht. Het is hier tenminste niet zo gehaast". Oplossing van Puzzelkrant 6/2 HORIZONTAAL: 1 honkbal; 6 essence; 11 aniline; 12 fa; 13 trijp; 14 kers; 15 pi; 17 s s.; 19 eg; 21 teelt; 24 pat; 26 Eelde; 29 eelt; 30 sprei; 32 Main; 33 Ede, 34 v.m.; 35 N.B.; 37 pet; 38 Griek;39 ovaal; 40 aba; 42 al; 44 as; 45 olm; 48 foto: 50 takel; 53 spie; 54 stipt; 56 bed; 57 vrede; 58 af; 60 Ba; 61 hij; 62 knap: 64 plak; 65 ei; 67 graveur; 69 wijnrood; 70 ketting. VERTICAAL: 1. hofstee; 2 nu; 3 barst; 4 anijs: 5 lip; 6 eik; 7 snee; 8 serge; 9 na; 10 eminent; 16 delegatie; 18 VARA; 20 klaploper; 22 eed; 23 Lt.; 24 p.p.; 25 te; 27 EM 28 die; 30 smelt; 31 inval; 34 via; 36 bas; 40 afschuw; 41 bot, 43 ijker; lid; 47 meeting.49 op;51 a.b.;52e.d.;53Sr.; 55 tango; 57 vaart; 59 faro; 60 blue; 63 pad; 64 pek; 66 en; 68 ui. Wlnwoord: SLEUTELBEEN Rob Verboom Nederlands kampioen. Tijdens de 26-ste nationale vak wedstrijd voor slagers die dit jaar op 31 januari in Utrecht werden gehouden is opnieuw Slagerij Verboom uit Vlissingen dik in de prijzen gevallen. In de serie kook- en leverworstsoorten werd Rob Verboom Nederlands kampioen met zijn kookworst en sleepte met zijn Hausmacher leverworst de tweede prijs in de wacht. Zijn produkten werden gekozen uit een aantal van maar liefst 650 kook- en leverworstsoorten. Het is zeker niet de eerste keer dat Rob Verboom in de prijzen is gevallen. Hoeveel prijzen en oor kondes hij precies heeft verkre gen, weet hij dan ook niet precies. „Ach, het is gewoon mijn hobby". oordeelt de 29-jarige slager bescheiden, „het zit in de familie". De zaak in de Scheldestraat is van zijn ouders, die met gepaste trots hun zoon met raad en daad terzijde staan. De beker die hij op de vak wedstrijd heeft gewonnen gaat netjes in het trofeënkastje dat in de zaak prijkt. Op het plein bij Albert Heijn, Mar- ca en Giraffe aan de Gildeweg te Vlissingen wordt de gehele vol gende week de mogelijkheid ge boden om een naamplaatje computergestuurd te laten grave ren door de firma Bottenberg. Een persoonlijk identiteitsplaatje, voorzien van een halsketting, kan veel narigheid voorkomen. Aan mensen uit de zogenaamde risi cogroepen kan een dergelijk plaatje een goede dienst bewij zen. Kleine kinderen raken tijdens het spelen nogal eens onopzette lijk te ver van huis en weten de weg niet meer. Een persoonlijk identiteitsplaatje zorgt ervoor dat de hulpverlener de naam en het adres van het kind op eenvoudige wijze kan achterhalen om het kind bij de ouders terug te brengen. Zelfs bij huisdieren heeft het plaatje zijn nut al bewezen. Tijdens de Open Dagen van het Delta College te Middelburg or ganiseert de afdeling LBO een modeshow op dinsdag 19 en woensdag 20 februari in het schoolgebouw van de voormali ge Waayenburgh aan de Nieu wervestraat 2. Aan de show, die op beide dagen om 19.45 uur begint, wordt me dewerking verleent door C A, Sporthuis Jongepier, Miss Etam, Didi, Double Face en Windsurf- centrum Zeeland, allen uit Mid delburg, en door De Pantalon uit Vlissingen en Intratuin uit Kou- dekerke. De modeshow is opgezet door de docente's Textiele Werkvormen en de presentatie wordt geheel verzorgd door leerlingen van de school. De verbouwing die De Huifkar de afgelopen maanden heeft onder gaan kan de goedkeuring van een groot deel van het publiek krij gen. Tot die conclusie komt Tom van Oostrom (bedrijfsleider) van het etablissement dat nu de titel 'brasserie' kreeg toegevoegd. Het publiek kan al in de ver nieuwde Huifkar terecht, maar de officiële opening staat voor vrijdag 22 februari in de agenda. De daarbij behorende handelin gen neemt drs. H. Eversdijk, tweede kamerlid voor het CDA, voor zijn rekening. De Huifkar is geheel herbouwd tot een hedendaagse uitspanning die niettemin nostalgie blijft uit stralen vanwege de art deco stijl die is toegepast. Veel glas en licht, een aparte kleur rood kunstzinnig glas-in-lood in de achterkamer brengen een heel bijzondere sfeer. Overigens heeft De Huifkar zich opgeworpen als hoofdponsor voor het Historama, het project dat hedendaags de geschiedenis van de Abdij in beeld moet bren gen. Bij de openingshandelingen verwacht Van Oostrom daarom dan ook geen geschenken.In de uitnodiging voor de officiële ope ning heeft hij verzocht om geld over te maken op een speciaal geopende rekening. Wie overi gens daarop ten gunste van het Historama wil overboeken kan dat doen. Het is het nummer 51.04.64.017 tnv Historama Mid delburg/Brasserie De Huifkar. De bank is de ABN. Deze efficient ontworpen stapelbedden maken goed gebruik van een kleine ruimte en hebben tegelijkertijd het voordeel dat het bovenbed maar voor een gedeelte boven het benedenbed is geplaatst. De ladder aan de zijkant is geen sta-in-de-weg en de middenstijl geeft u de mo gelijkheid om een veiligheidsrail aan te brengen als een klein kind bo venin moet slapen. De ladefronten worden afgewerkt met hardplastic v zodat ze gemakkelijk schoon zijn te houden. Voor de konstruktie hebt u verder een ruime keus uit verschillende materialen. De laden zijn ruim genoeg om meer dan de inhoud van een gemiddelde ladenkast te bevatten en in de kast links is er voldoende ruimte voor speelgoed en allerlei andere dingen. Onder en boven het bureaublad zijn schuif deurtjes aangebracht waar nog extra spullen kunnen worden opge- borgen. Tekening No. 968 geeft u de komplete konstruktiedetails, materiaal- lijsten en aanwijzingen hoe u deze kombinatie voor verschillende ka merbreedtes kunt bouwen. De tekening kunt u bestellen door f 16,75 over te maken op postreke ning nr. 3567600 t.n.v. Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 968 F/VI. De vernieuwde Huifkar. Middelburg heeft er sinds vrijdag 8 februari een stoffenzaak bij. Klestex stoffen in de Sint Jansstraat heeft alles in huis voor de doe-het-zelver. Actuele stof fen, volop denim, coupons, kort om een must voor iedereen die graag zelf kleren maakt. Voor ei genaresse Olga Klessens is het inmiddels de vijfde stoffenzaak die ze op poten zet. De andere zaken zijn gevestigd in Tilburg, Vlissingen, Zevenbergen en Goes. „Mijn man heeft ondertussen al Stomerij Veldman. dertien jaar een textielgroothan- j del. En ik ben altijd al geïntere- seerd geweest in stoffen en zelf kleren maken", verklaart de 40-jarige eigenaresse. „In 1980 opende ik mijn eerste zaak in Til burg en in 1982 begon ik met een zaak in Vlissingen. Ik merkte dat de zaken goed aansloegen, en zie, dit is alweer mijn vijfde 1 winkel". Voorlopig laat de Til- j burgse het er even bij. „Het is nu wel even genoeg", vindt ze, „maar je weet het eigenlijk nooit, misschien open ik er nog ooit wel i eens één".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11