VERSCHOORE intratuin SPRINT lntratuin-troef C Zeeuwse Jazzdag weer met toeters en bellen Lesmateriaal en schotelantenne voor Economische school in Polen COMBi BACK „sfeervol tafelen Wedgwood Wild Apple ^Piddelb^- FESTIVAL CULTUREEL GEKLEURD VAN 24 FEBRUARI TOT EN MET 9 MAART In 1987 werd in West-Brabant voor het eerst een intercultureel festival onder de naam Cultuur Gekleurd ge houden. Nu, vijf jaar later, heeft dit cultureel festijn zich als een olievlek uitgebreid over Brabant, Zeeland en een deel van België. Was vorig jaar Goes nog de enige Zeeuwse ge meente die deel nam aan deze activi teiten, dit jaar zijn daar Middelburg, Oostburg, Terneuzen en Vlissingen bijgekomen. Er is een werkgroep: Cultureel Gekleurd Zeeland in het le ven geroepen die zorg draagt voor de organisatie en programmering van het festival dat duurt van 19 februari tot en met 9 maart. Valentijnsactie zeer geslaagd PZC WEEKBLADEN Uitgangspunten Verbondenheid DELTA COLLEGE BESLUIT POOLSE WEEK MET DINER VOOR DELEGATIE WARSCHAU Schotelantenne Notitie: Basisonderwijs in Zeeland onder vuur YUCCA 3 stammig, 140 cm. hoog, nu kOUdekerke Galqeweg 5, tel. 01185-1623 SAUNA en KUUROORD Deze week: Zonnekanon-uren in 3x 20 min. bruin! oaaot Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VLISSINGEN VERGROTINGEN BINNEN I MIN. BADHUISSTRAAT 60 21e 'JAARGANG NUMMER 7 13 FEBRUARI 1991 Meer in Derde Wereld dan alleen elende Jo Jansen kreeg van vc Vlis singen te horen dat hij vol gend seizoen niet meer hoeft terug te komen. Een me vrouw uit Westkapelle had evenwel een diepe sympathie voor de oefenmeester van de enige Zeeuwse profclub. Via de Valentijnsactie in deze krant wenste zij de geboren Vlissinger sterkte. Ook be wonderde ze zijn optimisme. Elders in deze krant een ver slag van de zeer geslaagde Valentijnsactie van de PZC- Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180 81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Het muziekthea tergezelschap De Zwarte Komedie speelt in Goes 'De Satirische Verzen' op donderdag 28 februari. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling onstaan voor de cultuur uit de Derde Wereld. Films, muziek- en theater voorstellingen van kunstenaars uit Azië, Afrika en Latijns- Amerika zijn bijna niet meer weg te denken van de Nederlandse podia. Het aantal festivals, waar de niet-Westerse cultuur centraal staat, groeit gestaag en steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze festivals. „Het is binnen de huidige samenleving belangrijk dat er ingezien wordt dat er in de Derde Wereld meer leeft dan honger en ellende", luidt de doelstelling van de orga nisatoren van Cultureel Gekleurd. Ze willen niet-Westerse kunstui tingen aan een zo breed mogelijk publiek laten zien. Daardoor wordt meer bekendheid gegeven aan de ontwikkelingssamenwer king, wordt een bijdrage geleverd aan de vergroting van de kennis van culturen van Derde Wereld landen en kunnen de contacten tussen Nederlanders, 'medelan ders', asielzoekers en vluchtelin gen worden bevorderd. In het kader van Cultureel Ge kleurd worden, verspreid over de vijf deelnemende gemeenten in Zeeland, bijna 60 activiteiten ge houden. Het bijzonder veelzijdige aanbod omvat films, literaire avonden, muziek, theater, lee- scursus, open dagen in het asiel zoekerscentrum, informatieve lezingen, kookcursus, intercultu rele avonden en educatieve pro jecten op verschillende scholen. De organisatie viert dit jaar haar eerste lustrum en is bijzonder verheugd dat er kan worden gesproken van een flinke groei, zowel geografisch als kwalitatief. Naast de uitbreiding in de rich ting Zeeland zijn er afspraken ge maakt in 's Hertogenbosch, dat gaat functioneren als derde cen trum van waaruit op brede schaal activiteiten zullen plaatsvinden. Bovendien wordt, met het oog op de reeds zeer nauwe contacten tussen Zeeland, Brabant en Vlaanderen, de mogelijkheid on derzocht om Cultureel Gekleurd een plaats te geven in België. Er bestaan al afspraken om in 1992 in Antwerpen en Turnhout met een volledig programma te ko men; dit jaar beperkt men zich daar nog tot een enigszins sum mier programma-aanbod. Bij de organisatie van Cultureel Gekleurd zijn de gehanteerde doelstellingen gebaseerd op een drietal uitgangspunten: 1. Het presenteren van allochtone en niet-westerse kunstuitingen in een zo breed mogelijk scala en een zo groot mogelijke geografi sche spreiding. 2. Het publiek kennis laten maken met datgene wat er in Nederland en de omrin gende landen aan dergelijke kunstuitingen wordt geboden. 3. Het realiseren van een actief be- wustwordingsbeleid door middel van het aanbieden van een stukje educatie, dat is afgestemd op de culturele activiteiten en dicht bij het publiek staat. Maar op de achtergrond spelen ook nog andere, niet minder be langrijke afwegingen mee, die hebben geleid tot Cultureel Ge kleurd. Peter van Vooren, woord voerder namens de werkgroep Cultureel Gekleurd Zeeland: „Het openbare leven in Nederland krijgt steeds meer een multi cultureel karakter. Aanvaarding van en waardering voor niet- westerse culturen onder een breed publiek wordt voorafge gaan door een steeds groeiende belangstelling voor deze andere cultuurvormen. De afgelopen de cennia is de aandacht met name gericht geweest op economische ongelijkheid; daar staat tegen- Houria Aichi is een Berber zangeres uit Algerije; zij treedt op zaterdag 2 maart op in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. over dat er de laatste jaren een stijgende aandacht valt te constateren voor andere cultu ren. Aan de ene kant wordt die ontwikkeling veroorzaakt door een steeds verdergaande culture le aanpassing terwijl anderzijds het westerse ontwikkelingsbeleid steeds meer op zijn waarde wordt geschat." Cultuur in de ruimste zin des woords is één van de belangrijk ste drijfveren van bijna iedere vorm van communicatie. Van >/ooren: „Cultureel Gekleurd gaat er daarom vanuit dat de presen tatie van niet-westerse kunst en cultuur een tweeledig doel dient: voor minderheden is het een mo gelijkheid om hun verbondenheid te beleven met de eigen cultuur en voor westerlingen vormt een dergelijke presentatie een goede mogelijkheid om zich te verdie pen in andere opvattingen over het leven van alledag. De wijd verbreide opvatting dat andere culturen minder zijn dan de eigen westerse cultuur is in onze sa menleving diepgeworteld. De confrontatie met representatieve uitingen van andere culturen kan een bijdrage leveren om het be staande, onvolledige beeld bij de Nederlandse bevolking te veran deren in positieve zin. Daarom ook vormen cultuur, podia en educatie de hoofdbestanddelen van het festival Cultureel Ge kleurd." Een dergelijk Derde- Wereldfesti val moet dus in de eerste plaats gezien worden als een uitsteken de gelegenheid voor iedereen om kennis te maken met de culturele rijkdom uit de Derde Wereld. Pe ter van Vooren: „Om te beseffen dat we van mensen uit de ont wikkelingslanden iets kunnen le ren is de uitwisseling van culturen heel belangrijk. En dat die uitwisseling voor ons wester lingen ook nog leuk is, maakt meteen duidelijk dat het echt niet alleen maar rampspoed en ellen de is in de Derde Wereld." Het uitgebreide programmablad van Cultureel Gekleurd 1991 is verkrijgbaar bij de VW-kantoren in Middelburg, Vlissingen en Goes. In 't Beest te Goes treedt op 22 februari de Indiase danse res Avanisha op. De theatergroep Tripte M'T uit Zambia zal op dinsdag 26 februa ri te zien en te horen zijn in het Vestzaktheater te Vlissingen. De Middelburgse Stadsschouwburg is zaterdag 23 februari weer decor voor de Zeeuwse Jazzdag. Bekende formaties van eigen bodem treden er afwisselend op en er omheen hangen alle toeters en bellen die bij zo'n jazzdag horen. Eén van die toeters is de winterpot, die bestaat uit erwtensoep en andere vaderlandse koudweer-gerechten. Op de Zeeuwse Jazzdag komen onder meer de Salt Lake Jazz band, New Orleans, Red Beans, Swingchroon en het Zeeuws Jazz Kollektief. De provincie gaf subsidie voor dit festival, dat om 16 uur begint en in de kleine uurtjes is afgelopen. De Jazz Activiteiten Stichting Zeeland tekent voor de organisatie De afdeling handelsonderwijs MMO van het Deltacollege in Middelburg heeft haar Poolse week vorige week afgesloten met een feestelijk diner, waarbij ook de delegatie van de Zespol Szkol Ekonomicznych nr. 7 uit Warschau aanwezig was. De di- rektrice, twee leraren en vier leer lingen, die de hele week te gast waren op het Deltacollege kre gen bij die gelegenheid een scho telantenne aangeboden door hun Middelburgse zusterschool. Daarnaast werden er toezeggin gen gedaan voor de aanschaf van modern lesmateriaal in de Engelse en Duitse taal en voor het vak economie van het vrije westen. Het Deltacollege is reeds enige jaren aktief bij het verzen den van hulpgoederen naar Polen en met hulp aan een dwarslesie- patiënte in Wroclaw. Het was een drukke week en voor alle partijen doodvermoei end. Afwisselend Duits, Engels en met handen en voeten Pools proberen te spreken valt niet mee, maar er is intensief van ge dachten gewisseld. Dat is de overtuiging van afdelingsdirec teur handelsonderwijs van het Deltacollege MMO, A.Lemson en van de docenten W.Caljouw en E. de Vries, die de coördinatie van deze Poolse week op zich namen en ook in het verleden veelvuldig waren ingeschakeld bij de distri butie van hulpgoederen in de plaatsen Swiebodzin en Wro claw. „Op één van onze vorige reizen kwamen wij de laatste keer in ok tober van het vorige jaar in con tact met de direktrice van de Economische school in War schau", vertelt Ernst de Vries. „Dit resulteerde in een uitwisse ling, waarbij een delegatie be staande uit de direktrice zelf, een lerares Duits, een leraar econo mie en vier leerlingen, werd uit genodigd om een week naar Middelburg te komen. Er is daar een groot tekort aan modern lesmateriaal voor het Engels en Duits, talen waar momenteel op de scholen met hun blik naar het westen grote belangstelling voor bestaat". „Bovendien willen ze veel meer weten over de vrije markteconomie, waar nog geen ervaring mee werd opgedaan", voegt Wim Caljouw, zelf ge trouwd met een Poolse, daaraan toe. „Dit vergt een andere leer weg en andere boeken, die wij voor hen willen zien te krijgen, hetzij in het Engels, hetzij ver taald in het Pools. Er gaat een uit wisseling komen van eindexamenopgaven om te zien hoe de niveaus verschillen. Voor al in de vreemde talen is er een tekort aan docenten, die boven dien bijzonder slecht worden be taald. Een docenten- en leerlingenuitwisseling staat ook op het verlanglijstje", vertellen de twee leraren. Naast structurele verbetering van de onderwijsmogelijkheden op de zusterschool in Warschau wil het Deltacollege ook materiële hulp bieden. Een eerste aanzet vormt de Schotelantenne waar mee de school in staat wordt gesteld ook buitenlandse zen ders, met name lesprogramma's uit West-Duitsland, te ontvangen. Deze schotelantenne werd tij dens het diner door de heer A.Lemson overhandigd aan direk trice Barbara Antczak en de Duits Direktrice Barbara Antczak en lerares Ewa Gotebiewska aan het slotdiner temidden van hun Zeeuwse gastheren. lerares Ewa Gotebiewska, die te vens als tolk optrad. De reis en het verblijf van de Poolse gasten werden geheel betaald door het Zeeuwse bedrijfsleven: Cok Mid land uit Kapelle, de NMB-bank, Westrate Verpakkingen uit Mid delburg en Hotel Arneville, waar de leerkrachten uit Warschau waren ondergebracht. De leerlin gen verbleven in gastgezinnen. Tegelijk met het vertrek van de delegatie uit Middelburg op vrij dag, gaan vrachtwagens met kle ding en veertig bedden. respektievelijk naar Swiebodzin en Wroclaw. De bedden werden ter beschikking gesteld door het Roggeveenhuis in Middelburg en zijn bestemd voor een bejaarden huis. „Na drie jaar ervaring met het uitdelen van hulpgoederen in de genoemde plaatsen, hebben wij nu een sluitend systeem ont wikkeld, waardoor alles precies op de plaatsen komt waar het 't meest nodig is", zegt coördinator de Vries met vodoening. "Er blijft nergens iets aan de strijkstok hangen". Winter Sneeuw en ijs bieden niet alleen ongemakken maar ook veel ijsplezier en sneeuwpret. Je moet echter een oog hebben voor een derde facet van de winter: de schitterende natuur. Het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland heeft een noti tie het licht doen zien naar aanlei ding van het beleidsstandpunt van staatssecretaris Wallage van onderwijs en wetenschappen aangaande de schaalvergroting in het basisonderwijs. De notitie is getiteld 'Basisscho len in Zeeland onder vuur' en is geschreven door ir. B. A. J. van der Wouw. De sociaal wetenschappelijk onderzoeker concludeert in zijn notitie dat de schaalvergroting zoals staatsse-, cretaris Wallage zich dat voorstelt, betekent dat 51% van de basisscholen in Zee land bedreigd wordt met ophef fing of fusie In de grotere steden van Zeeland zullen in elk geval harde klappen vallen, maar die waren verwacht. In een niet gering aantal kleine kernen zal echter de laatste school moeten verdwijnen en op het platteland zal de verscheiden heid van signaturen drastisch afnemen. In de notitie wordt voor alle ge meenten in Zeeland berekend wat de effecten zijn van de nieu we plannen van de staatssecre taris. Nadere inlichtingen over de notitie zijn verkrijgbaar op het te lefoonnummer 01180-82639/14639. HET GROENE WARENHUIS Geldig t/m wo.20 februari a s. Openingstijden dagelijks 1 Speciaal dames 10.00-13.00 uur a 112,50 voordeel gemengd 13.00-22.00 uur a f 25,- tarief incl. toegang Turks stoombad, zwemparadijs en.gebruik zonnehemels, geldig tot 1/3/91. Informeer en reserveer 4250 Het beste adres voor kwaliteit en service.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1