informatiepagina van de gemeente vlissingen iMorg en "raad Vlissingen op TV in "Het gezicht van Nederland" iHet "werkbriefje Excursie naar Ludwig Museum in Keulen Afval wijzer 1991 Vlissingen AFVALWIJZER 1991 VLAVrMHSEK JÖ8J AFVALWIJZER 1991 Vandaag bij u in de bus redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 j j Te behandelen punten 0. Algemeen bestuur Agenda Opening Mededelingen Over te leggen stukken 1. Openbare orde en veiligheid 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rondvraag P°lilie Sluiting 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Vergadering emancipatie commissie gaat niet door Vergadering commissie jeugd en jongeren Branderij straat 12 beschermd monument Inlichtingen Huisvuil en grof vuil: een keer per week ophalen Schadelijke stoffen Acht keer chemokar! Oud papier moet apart Nieuw: chemokar op het plein van mirocenter! Gebruikt glas: apart Nieuw vanaf 1 maart 1991: containers voor papier en blik! bewaarfolder 91 gemeente vlissingen iSE? Oude koelkasten en vrieskisten Oude metalen Herbruik van oude spullen Groen afval: niet in de vuilniszak maar apart! Even bijpraten met wethouder De Keijzer Hondepoep: daar trappen we niet in! Niet ontvangen? Open dagen Schaalvergroting Banenpools DE VLISSINGER Woensdag 30 januari 1991 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 31 januari, komt de gemeente raad van Vlissingen voor de eerste keer dit jaar bijeen om over diverse voorstellen van het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. De vergadering van de gemeen teraad is openbaar. U bent van 0.1. Vacature welstandscom missie; 0.2. Vacature commissie van be heer van het fonds der Zeemans- en Vissersbeurs; 0.3. Vacature welstandscom missie; harte uitgenodigd te komen luisteren. Er ligt dan een popu laire raadsagenda klaar. Op die manier kunt u de vergadering goed volgen. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Hierna staat de agenda met de titels van de punten zoals die aan de orde komen. (foto: Ruben Oreel) 0.4. Verlenging experimentele regeling ouderschapsverlof; 0.5. Verlenging werkingsduur tij delijke verordening WWV- vervangende maatregel; 1.1. Beleidsnotitie 1991-1995; 1.2. Krediet bijdrage HALT- bureau Walcheren; Aanstaande vrijdag, 1 februari, bij de NOS, Nederland 3, 19.39 uur is Vlissingen een kwartier lang op televisie. Het is een af levering van de serie "Het Ge zicht van Nederland", waarin onze stad de hoofdrol heeft. In 15 minuten wordt een schets gegeven van het hedendaagse Vlissingen. Daarbij zal echter ook aan het verleden aandacht worden geschonken. De opna mes zijn gemaakt in de maan den augustus en oktober 1990. j j 4.1. Verzamelvoorstel t.b.v. me dewerking ex. art. 74 WBO; 4.2. Vaststelling baten en lasten basiseducatie 1989; 5.1. Garantie geldlening vernieu wing accommodatie speeltuin vereniging Vlissingen-Oost; 5.2. Garantie geldlening vernieu wing accommodatie Vlissingse speeltuinvereniging; 6.1. Garantie geldleningen voor aankoop pand Coosje Bus- kenstraat 99-103 door het H.K.P.D.; 8.1. Voorbereidingsbesluit Hofwijk; 8.2. Bouwplan Nieuwendijk- Zeilmarkt. Aan- en verkoop Zeil- markt 6; verkoop Nieuwendijk 98; krediet t.b.v. bouwrijpmaken; 8.3. Krediet sloop gebouw en gymlokaal' v.m. Jan Ligthart- school; 8.4. Aanwijzing beschermd mo nument Branderijstraat 12. 2.1. Krediet verbetering bestra ting Middelburgsestraat; 2.2. Krediet herinrichting weg om de Spuikom; Vanavond zou de emancipatie commissie om 20.00 uur verga deren in het stadhuis. Deze bij eenkomst gaat echter wegens het ontbreken van agendapun ten niet door. De volgende vergadering is op 27 februari. Naar verwachting zal daar de meerjarenvisie kin deropvang behandeld worden. De vergadering van de emanci patiecommissie is openbaar. Naast de Bank van Nederland se Gemeenten hebben ook de NOS en de gemeente Vlissin gen financieel deelgenomen in het project. In de loop van februari of maart verschijnt ook een begeleidend, ongeveer 64 bladzijden tellend boekwerkje over Vlissingen. Het zal waarschijnlijk via de VVV ver krijgbaar zijn. Op deze pagina kunt u lezen wanneer het boekje precies zal verschijnen. Aanstaande maandag, 4 fe bruari, vergadert de advies commissie jeugd en jongeren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het stadhuis. De vergadering is openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. De cliënten van de sectie so ciale zaken met een ABW-, RWW-, IOAW-of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een in komstenverklaring in te leve ren. Deze maand is dat morgen, donderdag 31 januari. Indien u, als cliënt van de sectie sociale zaken, deze verklaring niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uitkering au tomatisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken vergen. In die tus sentijd kunnen ook geen voor schotten worden verstrekt. Nu kan het zijn dat u de inkomsten verklaring niet tijdig hebt ontvan gen, bijvoorbeeld omdat deze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tijdig naar de sectie so ciale zaken (Dokter Gallan- datstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering au tomatisch geblokkeerd. Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen! (foto: Ruben Oreel) De eigenaar van het pand heeft de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg te Zeist (van het Mi nisterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) be naderd om dit pand aan te wij zen als beschermd monument. De gemeente dient hierover een advies uit te brengen. Het colle ge stelt morgenavond de raad voor positief te adviseren. Kunstzinnige Vorming Vlissin gen organiseert op zaterdag 9 februari a.s. een excursie naar het Ludwig Museum in Keulen. Het Ludwig Museum heeft een unieke en veelzijdige collectie op het gebied van de schilder en beeldhouwkunst van deze eeuw en de eeuwen daarvoor. Wat de kunst van deze eeuw be treft zijn er werken te zien van Franse en Duitse expressio nisten, een grote collectie Ame rikaanse kunst uit de jaren '60 (pop-art), hyperrealisme, jonge Duitse schilders, abstrakt werk uit de 20-er en 30-er jaren, sur realisme, etc. Wat de oudere kunst betreft zijn er werken te zien uit .het impressionisme en veel schilder- en beeldhouwwer ken uit de eeuwen daarvoor. Nico Out, docent kunstbeschou wing, zal de rondleiding in het museum verzorgen. Deelname aan deze dagtocht kost f 50,— per persoon. Deze prijs is inclusief de reis per touringcar, de toegang tot het museum en de rondleiding. Voor inlichtingen over en aan melden voor deze excursie voor 1 februari a.s. kunt u kon- takt opnemen met de Culturele Raad Vlissingen, telefoon: 14928 Of 16672. Vlissingen heeft vandaag een primeur. Bij ieder huis in Vlis singen, Oost-Souburg en Rit- them valt vandaag de "AFVALWIJZER 1991" in de bus. De afvalwijzer geeft een compleet overzicht van alle mogelijkheden in Vlissingen om uw huisvuil en afval op een verantwoorde wijze te laten verwerken. Vlissingen is aktief op het gebied van afvalverwij dering en de zorg voor het mi lieu. Hoe u daaraan uw steentje kunt bijdragen staat in de AFVALWIJZER 1991. De informatie die u in de afval wijzer kunt vinden is onderver deeld in diverse rubrieken: huisvuil, schadelijke stoffen en chemisch afval, glasbakken, pa pier en blik, groen afval en hon- depoep. Een prima compleet informatie-blad om dit jaar goed te bewaren dus! Allereerst staat kort en bondig in de Afvalwijzer hoe u het gewone huisvuil kwijtraakt. Huisvuil (in zakken) en grof vuil (in bundels) wordt één keer per week opgehaald. U moet zelf plastic KOMO-keur huisvuilzakken kopen. De inhoud van de zakken mag niet zwaarder zijn dan 12 kilo. Grof vuil moet u bundelen tot maximaal 120 cm. lengte of breedte. De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Zakken, bundels en andere gro te stukken zet u buiten op de we kelijkse ophaaldag. Op de ophaaldag wordt huisvuil én grof vuil meegenomen. De ophaaldagen zijn: maandag in Paauwenburg. Dinsdag in de binnenstad, in de Scheldebuurt, op de boulevards, op het in dustrieterrein Baskensburg en in Ritthem. Woensdag in Oost- Souburg. Donderdag in West- Souburg, Westerzicht, Pape gaaienburg, Bossenburgh, Ro- senburg en Hofwijk. Vrijdag in de Bloemen- en schildersbuurt, in de Bonedijkebuurt en in de buurt Vredehof. De ophaalwijken staan in de afvalwijzer duidelijk op een kaart aangegeven. Bo vendien wordt elke straat ver meld met daarachter de "ophaaldag". Ook aan het verantwoord af voeren van schadelijke stoffen schenkt de afvalwijzer veel aandacht. Schadelijke stoffen horen namelijk niet in de vuil niszak doen. Verf, olie, batterijen, medicij nen en spuitbussen moeten apart blijven. Dit klein chemisch afval kunt u inleveren bij winkels waar u deze spullen nieuw koopt. In veel winkels en op scholen en kantoren staan batterijbak- ken. Schadelijke stoffen inleveren kan ook bij de sectie Afvalverwij dering, Edisonweg 9 (geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 -16.30 uur) en bij de chemokar. In 1991 komt de chemokar acht keer bij u in de buurt. De chemokar komt in 1991 acht keer bij u langs. Hij komt langs in de weken van: 25 tot 29 februari 15 tot 19 april 27 tot 31 mei 15 tot 19 juli 19 tot 23 augustus 23 tot 27 september 28 oktober tot 1 november 9 tot 13 december De chemokar heeft deze weken een vaste route. In de Afvalwij zer kunt u precies vinden op welke dag in die weken de che mokar het dichtst bij u in de buurt komt. Ook blik kunt u vanaf die da tum apart kwijt in blikcontai ners. Vanaf 1 maart 1991 staan hier containers voor papier en blik: - Gildeweg (plein Mirocenter) - Verl. Kanaalstraat (bij Spar en Aldi) Op deze plaatsen staan dus bin nenkort glasbakken, papier- en blikcontainers bij elkaar. Op het plein van Mirocenter bovendien op vier zaterdagen de chemokar. Gemakkelijk als u toch bood schappen doet! Oud papier is geen huisvuil. Er wordt nieuw papier van ge maakt. Daarom houden we het apart. U kunt oud papier kwijt in de nieuwe containers en bij tal ?A-~. 3T - Op 21 plaatsen in Vlissingen De chemokar staat in 1991 op vier zaterdagen op het plein van Mirocenter aan de Gildeweg. Hij staat er dan gedurende de ope ningstijden van de winkels. Er is deskundig personeel aanwezig. De chemokar staat bij de glas bakken en de lege flesseninna- me. Gemakkelijk als u toch boodschappen gaat doen! U vindt de chemokar op het plein van Mirocenter op: zaterdag 2 maart 1991 1 juni 1991 24 augustus 1991 2 november 1991 van 09.00 - 17.00 uur. Gebruikt glas gaat in de glas bak. Dit glas wordt bewerkt en op nieuw gebruikt. In Vlissingen staan nu op 21 plaatsen één of meerdere glasbakken. Ze staan allemaal in de afvalwijzer. Ook papier en blik horen niet in de vuilniszak. U kunt oud papier kwijt bij veel verenigingen, scholen en in stellingen. Maar vanaf 1 maart 1991 ook in aparte papiercontainers. ifWt «Me -ro9e*«*/*a»o om m*ew»«noefc|* te Uttg«v*: orrrwf** ttufcogen. »*num 1991 Wmngen ts* «tv* (toon»*; f Wunp" MW1 Umwufcng totst v* im C r* OM-w» ft On* m (s'»<V -Vvw"9»r HUISVfUtL IN GftOf VUL E£N 9***d ■tf pUanc KOMONmmJmHP U moei De Grof breedte Zftkktfl *e«e*|k Op de «an de ukkm meg Ml 1 bundafan «31 manual 120 on Ot bundea mogan zwurd» «n dan 25 ut»1 «1 andm (rett nukfcan m u ophaaldag. ihaaUag win hueu< «n grol »ul meeganormn. - - ii:,- r L op da .<>,10^: m f\/Alt Souburg WntraH Ben Rodenburg en Hofw^k. f- <V- 3e Bkxmen-en idtédmbuvV In •orwd ,rf' dt buurt Vredrfwt de UreetnemenlfA Arx* u Oratan mei de opioag ceet A**eC y AefeenJfcreet A6e«ne««q oovt Abeene-eq «vest Aör Crynterntr At* ijyp*WMt Aiec>eU«n AcMf. dr U4 AO IfouwertMn AO Coorteuen AO 10 vmneWMl AO OsudeUan AO MVOMHVAM AOtetmheemt' A/X*a»t»««t AfefiUte** Albert Cuypuen AO Denumuen AldegorxJrsueet Ainu utobiu*" A»undr Gogen*! Ann* tomemteen A^eleremien Afne*J Apped A/ndr loucnenutr - tafcensbugpftd aw; laslamtugplBn f...oa dmdag "Wag d<nvdeg «rtwUg «•oer'ideg O^sdeg «oensdeg o-uug «Vndeg "tdeg -oenuug m^arxug d*ntdeg oonderdeg f**! donde*deg meendeg •r*>eg donderdag «r*deg vnöag wwwlag oonoMag >»no«ag - - staan glasbakken. (foto: Ruben Oreel) van verenigingen, scholen, ker ken en instellingen die oud pa pier inzamelen. Veel organisaties zamelen zelf oud-papier in. Ze staan allemaal in de Afvalwijzer. (Volgens eigen opgave van deze organisaties.) Wie oud papier inzamelt krijgt er bij de oud-papierhandel een (be scheiden) prijs voor. De gemeente garandeert organi saties die oud-papier inzamelen een prijs van 8 cent per kilo. Informatie hierover kunt u krij gen bij: sector Beheer, sectie Ondersteuning, Dr. Stavermanstraat 49, telefoon 87390. Maar er is meer afval dat beter en verantwoord kan worden af gevoerd. Er is een regeling voor oude koelkasten en vrieskisten. Die worden gratis door de sectie afvalverwijdering van de ge meente bij u opgehaald. Bel hiervoor: 62291. De gemeenten Vlissingen en Middelburg zorgen samen voor milieuvriendelijke sloop en her gebruik van de apparaten. Ook grote oude metalen, zoals wasmachines, bedspiralen, fiet sen, brommers en dergelijke worden gratis door de gemeente bij u opgehaald. Bel hiervoor: 62291. De gemeente zorgt voor milieu-vriendelijke afvoer en hergebruik van de metalen. Er is ook een container voor oude metalen. Die staat bij de sectie Afvalverwijdering van de gemeente, Edisonweg 9 (geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur). Opknappen of repareren en op nieuw gebruiken is uit milieu oogpunt beter dan weggooien. Ook hiervoor geeft de Afvalwij zer tips. U kunt allerlei oude spullen, zo als meubels en kleding, ook brengen naar bijvoorbeeld de Kringloopwinkel "De Cirkel" (J.l. Sandersestraat 2 in Oost- Souburg; geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 17.00 uur) of het Le ger des Heils. Ook kunt u bijvoorbeeld denken aan organisaties die inzame lingsacties voor goede doelen houden of rommelmarkten orga niseren. Opnieuw gebruiken is beter dan weggooien! In de Afvalwijzer staat hoe u een compostvat met subsidie van de gemeente kunt bestellen. Onge veer de helft van ons afval is na melijk groente-, fruit-, tuinafval. Dit heet organisch afval. Het loont de moeite dit groene afval apart te houden. Daardoor hebt u veel minder afval in de vuilniszak. Bovendien kan het bi-, ologisch worden omgezet in compost, een meststof voor de tuin. Compost maken is eenvoudig, de natuur doet het meeste werk. U kunt compost maken op een hoop in de tuin. Het kan ook in een speciaal ont wikkelde compostsilo. Een compostsilo kost f 130,- Maar de gemeente geeft dit jaar aan 150 inwoners een subsidie van f 50,- bij de aanschaf van een compostsilo. De gemeente verkoopt dus 150 compostsilo's voor f 80,- per stuk. Belangstelling? In de Afvalwijzer staat hoe u kunt bestellen. Tot slot bevat de afvalwijzer ook een kaart met renveldjes. Want hondepoep is volkomen natuurlijk afval, maar toch bij zonder hinderlijk. Vooral als het ligt waar het niet hoort. Daarom gelden in de gemeen te Vlissingen regels voor hon- debezitters. Regels voor het uitlaten en poepen van hon den. Want hondepoep: daar trap pen we niet in! De belangrijkste regel is: HOND AAN DE LIJN EN HOND IN DE GOOT. Op de kaart met renveldjes in de Afvalwijzer staat duidelijk waar honden mogen loslopen. Dat is: - buiten de bebouwde kom - op renveldjes - op de stranden voor de bou levards en bij het Nollebos in de winter (van 1 november tot 15 maart) Poepen mogen honden alleen: - in de goot - op renveldjes - in groenstroken smaller dan twee meter Honden zijn helemaal verboden: - op de stranden voor de bou levards en bij het Nollebos in de zomer (van 15 maart tot 1 november) Dus ook aan de lijn zijn honden 's zomers op deze stranden verboden! Zo hoort het: Hond aan de lijn en hond in de goot! (foto: Ruben Oreel) De kaart in de Afvalwijzer geeft ook duidelijk aan wat "buiten de bebouwde kom" precies inhoudt. Overigens moet aan elke hond in Vlissingen te zien zijn van wie die is. Honden moeten een iden tificatie hebben. Dat moet blij ken uit een halsband, een tatoeage of op een andere ma nier. Ook is het zo dat Pitbulls in de gemeente Vlissingen altijd een muilkorf moeten dragen. Al deze "honden"regels staan in de Algemene Plaatselijke Ver ordening (APV) van d$ gemeen te Vlissingen. De gemeentepolitie van Vlissin gen ziet toe op de naleving van deze regels. Heeft u de Afvalwijzer 1991 niet de bus gekregen? li kunt hem dan nog gratis ophalen bij de receptie in het stadhuis. Ook kunt u voor meer informa tie bellen met de sectie com municatie, telefoon: 87335. Het profvoetbal in Vlissingen is niet onder zo'n gelukkig gestern te van start gegaan. Wie de zaak volgt weet dat er zich vooral in het financiële vlak nogal wat pro blemen hebben voorgedaan. Problemen, die nog niet allemaal zijn opgelost. Als wethouder van sportzaken hoop ik echter dat men er uit komt. Profvoetbal in Vlissingen moet toch mogelijk zijn! Zeker met een gezamenlijke krachts inspanning van bedrijfsleven en individueel geïnteresseerden. Ik wijs u graag op de thans lopende 'tientjesactie'. Want ook hier geldt dat vele kleintjes één grote maken! We zitten alweer in het tweede deel van het schooljaar 1990-1991. Voor veel leerlingen in de laatste groep van het basison derwijs en in de hoogste klas van het voortgezet onderwijs, en met hen voor veel ouders, breekt het moment aan waarop (weer) een schoolkeuze moet worden ge maakt. In die keuze spelen de adviezen van docenten en/of schoolkeuze-adviesbureaus vaak een belangrijke rol. Daar naast is het van belang om ken nis te kunnen maken met die scholen zelf. In die mogelijkheid wordt voorzien door het houden van 'open dagen'. Ik zou ouders en leerlingen willen adviseren daarvan gebruik te maken. Onze VBO Weyevliet heeft de open da gen op dinsdag 5 februari (van 19-21 uur voor ouders en leerlin gen van basisscholen) en op donderdag 7 februari (van 19.30-21 uur voor overige belang stellenden. Kaarten voor deze avond op aanvraag op tel. 68051). Het basisonderwijs wordt regel matig opgeschrikt door Haagse discussies over de vraag hoeveel leerlingen een school minimaal moet tellen. Onlangs heeft zelfs het kabinet zich er over gebogen. Men heeft nu voor elke gemeente een eigen 'opheffingsnorm' be dacht. Voor Vlissingen zou die op 188 leerlingen liggen. Wie weet dat de meeste scholen tussen de 100 en 150 leerlingen tellen zal duidelijk zijn dat dit geen verbete ring brengt. Slechts drie vier openbare en een even groot aan tal bijzondere basisscholen vol doen aan die norm; de rest zit daarbeneden. Alleen door fusies en leerlingverplaatsing zou je er aan kunnen voldoen. Ik ben blij dat de regeringsfracties onmid dellijk zware kritiek hebben gele verd. Alle overleg moet nog gevoerd worden en er zal zeker zwaar tegen de maatregel wor den geageerd. Geen reden daar om op dit moment voor ongerustheid. We wachten de ontwikkelingen af en zullen in het overleg onze opvatting laten doorklinken! Momenteel werken de gemeen ten op Walcheren er hard aan om samen een Stichting Werkgele genheidsprojecten Walcheren (SWW) op te richten. Die stichting moet op Walcheren de zoge noemde banenpool gaan rege len. Wat houdt dat nu in? De arbeidsbureaus en de gemeen ten beschikken inmiddels al over heel wat regelingen om te probe ren werklozen aan betaald werk te helpen. Juist voor de groep die daarmee nog niet te helpen valt (mensen die tenminste drie jaar werkeloos zijn en van wie in een heroriënteringsgesprek is vast gesteld dat er géén uitzicht voor hen is op een gewone baan) is nu het begrip "banenpool" ontwik keld. Dat moet deze categorie van moeilijk plaatsbaren weer op weg helpen. Dat is mogelijk, doordat de stichting werklozen in dienst kan nemen en kan "uitle nen" aan (semi)overheidsinstel- lingen voor met name in het kader van het begrip sociale ver nieuwing te scheppen banen. De bedragen die anders als uitke ring zouden worden betaald kun nen door de stichting worden gebruikt als deel van de te beta len lonen. Zo mogelijk moet de banenpool per 1 april 1991 van start gaan.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5