Achterstallig onderhoud Schuldgevoelens veranderen in spijt Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Onderwijs Allerlei Cursus SKW Door drs. Thomas Klabbers Geloof Ouderen Beurs EEN GELUKKIG 1991 (4): PSYCHOCONSULT Milieu DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 januari 1991 Sieraden - In de kunstuitleen aan de Kuiperspoort in Middel burg is van 1 tot 30 februari een tentoonstelling sieraden te be zichtigen.. De sieraden zijn ge maakt door Laura Bakker en Birgit Laken. Op deze manier wil de kunstuitleen de abonnees en belangstellenden in contact bren gen met de verschillende ziens- wijzen van een aantal hedendaagse sieradenontwer- i pers. Het hele jaar door staan er vijf van deze exposities op het -progamma. Rutgershuis - Door de toene- mende mate van belangstelling i.Tond het onderwerp sexualiteit heeft het Rutgershuis in Bergen op Zoom besloten bij wijze van experiment gedurende de maan den februari en maart ook op werkdagen overdag open te gaan en wel van 12.30 tot 14 uur. le dereen kan dan terecht voor gra tis informatie op het gebied van sexualiteit en geboorteregeling. 'De spreekuren op maandag-, woensdag-, en vrijdagavond van 19 tot 21 uur gaan gewoon door. Bruinooge - Het echtpaar De La Cousine-Kuipers uit Vlissingen hoopt op woensdag 30 januari hun 65-jarig huwelijk te vieren. Wethouder Daan Bruinooge uit de Scheldestad gaat het echt paar namens de gemeente geluk- wensen om ongeveer 11 uur bij hun thuis en dat is in de Hurgon- jestraat 2 in Vlissingen. Loodsen - De Heemkundige Kring Walcheren komt op woens dag 6 februari weer bijeen in Ho tel Walcheren in Kouderkerke. Het onderwerp 'het loodswezen V in verleden en heden' wordt die avond belicht door de loods H.M. Pot. De kern van het verhaal speelt uiteraard op en om de Westerschelde. Een boeiende film illustreert het verhaal van de loods, ledereen die interesse heeft in maritieme geschiedenis en het maritieme heden wordt om 20 uur verwacht. Waterschap - De ingelanden vergaderingen van het Water schap Walcheren worden op woensdag 6 februari om 20 uur in Dorimare aan de Babelweg in Domburg en op woensdag 20 fe bruari om 14 uur in het vereni gingsgebouw De Arne aan de Radermacherstraat 32 in Arne- muiden gehouden. Vooraf wor den excursies naar verschillende waterschapswerken gehouden. Communicatie - Het Centrum voor Zelfbezinning houdt op woensdag 6 februari een bijeen komst met als thema communi catie. De samenkomst wordt gehouden in de concert en ge hoorzaal aan de Singelstraat 13 in Middelburg om 20 uur. Spreker op deze avond is de psychiater Maarten Schlemper uit Groet in Noord-Holland. Uitkering - De folder 'Stand van zaken bij de sociale verzekerin gen en voorzieningen' is weer verschenen. In dit halfjaarlijkse overzicht staan de nieuwe uitke ringsbedragen en premiepercen tages vermeld. Daarnaast is in de folder een korte omschrijving van de verschillende sociale verzeke ringen en voorzieningen opgeno men. De folder is te bestellen bij Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC in Amsterdam. 020-5600955. Milieu - Hoe kan in het dagelijks leven zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de natuur en het milieu? De Stich ting Basiseducatie kwam kwam erachter dat veel mensen zich die vraag stellen en besloot er een cursus aan te wijden. De cursus begint op woensdagmiddag 6 fe bruari, maar belangstellenden kunnen alvast naar de informatie bijeenkomst op woensdagmid dag 30 januari om 13.30 in het gebouw van de stichting Latijnse Schoolstraat 10-12 in Middel burg. In de cursus wordt aan dacht besteed aan de natuur, voedsel, schoonmaakmiddelen en tips voor de eigen omgeving. Inlichtingen 01180-16278. Origami - Maandag 4 februari wordt er weer een Origami- bijeenkomst gehouden in hotel Walcheren in Koudekerke. Dat de Japanse vouwkunst al veel men sen aan de slag heeft gekregen blijkt wel uit het enthousiasme waarmee gewerkt wordt. Op de bijeenkomst is er tevens kans ei gen origami werk tentoon te stel len en informatie te krijgen over het marmeren van papier, de Ja panse snijkunst en de Japanse waterinkt schilderkunst Sumi-e. Belangstellenden worden om 20 uur verwacht. Jongeren - De CNV jongerenor ganisatie heeft een nieuwe cur- suswijzer op de markt gebracht. De wijzer informeert over twee soorten cursussen, namelijk cur sussen sociale vaardigheden en themacursussen. Onder sociale vaardigheden vallen onder ande re leiding geven, conflicthante ring en spreken in het openbaar. Themacursussen gaan onder meer over Europa 1992 en beroe- penoriëntatie. De cursuswijzer kan aangevraagd worden op 013-441530. Bewustwording - Een bewust- wordingsgroep, welke gericht is op het verruimen van het bewust-zijn, staat vanaf woens dag 6 februari open voor belang stellenden. De groep komt eens in de drie weken bijeen en de on derwerpen zijn gevariërd. Op 6 februari gaat het over 'in het he-, den leven', op 27 februari gaat het over '(in)slikken wat niet van jou is' 20 maart over 'omgaan met verwijten', 10 april is het on derwerp 'contact maken' 1 mei leren de cursisten omgaan met hun idealen en de laatste bijeenkomst op 22 mei gaat over taalexpressie. De bij eenkomsten duren van 20 tot 22 uur en worden gehouden in de Open Hof in Vlissingen. Inlichtin- gen 01184-67542. Talen - De Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon be gint op woensdag 6 februari met een aantal praktisch gerichte cur sussen Frans, Duits en Engels. De lessen Frans zijn gericht op beginners, maar voor de lessen Duits en Engels wordt veron dersteld dat er enige basiskennis aanwezig is. De onderwerpen die behandeld worden sluiten aan op situaties in het dagelijks leven. In lichtingen 01188-1507. Suriname - Een koffiecontac- tochtend over Suriname, over het leven, het geloof, de geschiede nis en de verschillende bevol kingsgroepen. 'Kom uit je huis' organiseert de morgen op woensdag 6 februari in het wijk- gebouw het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat van 9.30 tot 11.30 uur. Kinderoppas is aanwezig. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Veel mensen wonen in een huur huis. De huur die ze daarvoor be talen, geeft recht op een goed onderhouden woning. Soms zijn er klachten. De vraag is dan: Wie knapt dat op? De huurder of de verhuurder? En wat te doen als de verhuurder zijn werk niet wil verrichten? Vervelende kwesties in geval van onenigheid, ledereen hoopt tenslotte rustig van zijn woning te genieten. Wat moet u als huurder zelf (la ten) doen? Het binnenschilder- werk, ruiten vervangen, hang- en sluitwerk, schoorsteen vegen en het dagelijkse onderhoud in het algemeen. Voor rekening van de verhuurder is onder andere: het buitenschilderwerk, reparaties van het dak, muren en kozijnen, leidingen, gootsteen en toilet. Stel, u heeft uw huisbaas al een paar keer gevraagd het achter stallig onderhoud uit te voeren. Wat nu als hij niets doet? Dan schrijft u hem een laatste aange tekende brief met daarin uw klachten. En ook binnen welke periode de klachten verholpen moeten zijn. Als er dan nog niets gebeurd is, kunt u verschillende dingen doen: 1. De jaarlijkse huurverhoging weigeren. Dit doet u met een be zwaarschrift van de Huurcom- missie. Dat moet u binnen 6 weken na de huurverhoging bij uw huisbaas indienen. U moet beslist nooit uw huur helemaal niet meer betalen. U kunt dan na melijk uit uw huis gezet worden. 2. Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente inschakelen. Soms kunnen zij uw huisbaas verplich ten uw woning op te knappen. 3. Naar de rechter stappen. Die kunt u vragen uw huisbaas te dwingen de boel op te knappen. Of u vraagt hem de reparaties zelf te mogen doen en de kosten af te mogen trekken van de huur. Steve Flashman - De populaire rondreizende zanger en auteur Steve Flashman is vrijdag 1 fe bruari te zien en horen in de kof fiebar van de Youth for Christ aan de Herengracht 52 in Middel burg. Stevige rockmuziek ken merkt de zanger die al de nodige Ip's op zijn naam heeft staan. Om 20.30 uur zijn de eerste noten van hem te horen. Vrede - De Bahé'i Gemeenschap Middelburg organiseert woens dag 30 januari om 20 uur een ge bedsbijeenkomst voor de vrede, ledereen die mee wil bidden wordt verwacht in zaal 1 van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Vreemd - 'Vreemd" is het the ma van de appèldienst die op zondag 3 februari om 9.45 uur gehouden wordt. Voorganger tij dens deze dienst is ds. G. Kalksma. Het koor Sameah onder leiding van mevr. Carnibella en organist Bram Beekman verlenen hun medewerking. Geloven - Geloven, het blijft boeiend, is het thema van een welkomsdienst die zondag 3 fe bruari in de Middelburgse Getui- geniskerk gehouden wordt. Medewerkers zijn onder andere zanger Steve Flashman, Ad Driesprong van de Youth for Christ en organist Menno Vreecke. De dienst begint om 18.45 uur met een kwartier sa menzang. Achterstand - Achterstand op school, leerproblemen, concen tratiemoeilijkheden. Iedere scho lier kan er waarschijnlijk over meepraten en zoekt naar een oplossing. De vereniging Ander wijs biedt een mogelijkheid in de vorm van een bijspijkerkamp. De kampen vinden dit jaar nog plaats in de voorjaars- paas- en hemelvaartvakantie. In de kam pen staan individuele begeleiding en aandacht voor structurele leerproblemen centraal. Informa tie 030-521239. Verkeer - Lopen, fietsen, autorij den en niet te vergeten het open bare vervoer. De Stichting Welzijn voor Ouderen houdt dins dag 5 februari in samenwerking met het Veilig Verkeer Nederland een voorlichtingsbijeenkomst voor oudere weggebruikers in het welzijnscentrum Bachten Kom- me aan de Badhuisstraat 104 in Vlissingen om 14 uur. De heer H.W. Post, voorlichter van de VVN en brigadier bij de verkeerspolitie in Vlissingen. Aan de hand van een dia-serie ver- zorgt hij de bijeenkomst. Bridge - Mensen van 50 jaar en ouder die enige kennis van bridge hebben en het spel verder willen ontwikkelen kunnen vanaf vrij dag 8 februari hun lol op. Op die dag begint om 13.30 uur in de wijkpost De Woelige Werf aan de IJsselstraat in Middelburg een vervolgcursus bridge. Beginners die het spel onder de knie willen krijgen kunnen op maandag en donderdagmorgen om 9 uur te recht. Inlichtingen 01180-23282. Bingo - De activiteitencommis sie van Bachten Komme organi seert voor ouderen op woensdag 13 februari een bingo met in de pauze de film Delta-Finale 1988 over de afsluiting van de Ooster- schelde. De zaal in Bachte Kom me aan de Badhuisstraat 104 in Vlissingen gaat om 13.30 open. IMollecross - Zaterdag 2 februari organiseert atletiekvereniging At- letica uit Vlissingen in samenwer king met Dynamo uit Middelburg de Nollecross. Dat is de zevende crosswedstrijd van de Zeeuwse crosscompetitie om de NVOB- prijs. De wedstrijd staat open voor alle categoriën en begint om 12 uur op het Nollestrand in Vlis singen, tevens het eindpunt van de cross. Tijdens de wedstrijd is er om 13.30 een presatieloop over 4 en 8 kilometer. Inschrijven kan vanaf 11.30 uur in het Nolle- paviljoen op het Nollestrand. Dart - Goed nieuws voor de Zeeuwse darters. Donderdag 31 januari wordt er in Happerij- Tapperij de Happy Buccaneer een Open 301 Dart Toernooi gehou den. Dat betekent dat er een dubbele start en een dubbele fi nish is. Zowel ervaren als onerva ren dartliefhebbers kunnen om 20 uur de uitdaging aangaan, en proberen de bekers te winnen. Badminton - Jaqueline Altena en Sander Melieste zijn allebei als Zeeuws kampioen uit de bus ge komen tijdens de Zeeuwse jeugdkampioenschappen bad minton, die op 26 en 27 januari jongstleden zijn gespeeld in Spor thal De Kruitmolen in Middel burg. In grote getale had de jeugd zich dit jaar ingeschreven voor het toernooi. Hadassa - Boerenkaas, bloe men, planten, droogbloemen en boeken. En kleine greep uit het assortiment van de verkoping die de vrouwenvereniging Hadassa op zaterdag 2 februari houdt. De verkoping wordt gehouden in de Zuiderkerk aan de Schoutstraat in Middelburg en is van 10 tot 15 uur. Ruilen - Café-pension De Goede Verwachting in Lewedorp is vrij dag 1 februari het décor voor een avondruilbeurs. Verzamelaars van allerlei spullen -van munten tot ansichten- kunnen vanaf 19.15 uur hun slag slaan. Het vierde gevoel dat we in de ze rubriek behandelen is schuld. Schuldgevoelens zijn een reactie op persoonlijk fa len. Ze zijn bijna altijd zinloos, omdat ze zelden aansporen om fouten te herstellen of te voor komen. Ze zijn daarentegen een belangrijke bron van de pressiviteit. Toch hebben we er allemaal wel in meer of mate onder te lijden. Dat komt, om dat ze in onze opvoeding zo'n belangrijke plaats innemen. Drs. Henk C.M. Hermans Schuldgevoelens hebben na melijk een controlefunctie. Ze moeten u weerhouden om din gen te doen, die voor anderen onaanvaardbaar zijn. Zo gebrui ken ouders vaak schuldgevoe lens om greep te krijgen op het gedrag van hun kinderen. Dat doen ze, door hen ervan te overtuigen dat ze slecht zijn wanneer ze ouderlijke regels overtreden. Meestal gebeurt dat op een heel subtiele wijze met opmerkingen als "Wan neer je niet luistert, ben je stout!" Maar natuurlijk hebben niet alleen ouders het monopo lie op deze controle-techniek. Ook andere opvoeders (leer krachten, dominees, enz.) ma ken er handig gebruik van. Schuldgevoelens worden niet alleen gebruikt in de kindertijd. Ook in ons latere leven worden we regelmatig met schuldge voelens bestookt. En ook dan hebben ze gewoonlijk de func tie, om greep te krijgen op uw handelwijze. Nogal wat relatie problemen zijn het gevolg van deze manier van emotionele chantage; "Je moet je schuldig voelen voor al datgene wat je me aandoet. Als je echt van me zou houden, zou je dit niet doen". Laten we eens preciezer kijken naar de oorzaak van uw schuldgevoelens. Schuldge voelens onderscheiden zich van spijt of teleurstelling door het perfectionisme en de zelf veroordeling die er gewoonlijk aan ten grondslag ligt. Het per fectionisme schuilt vooral in de hoge eisen die u aan uzelf stelt. In plaats van te accepteren dat u -zoals elk mens- af en toe te kort schiet, stelt u zichzelf een bovenmenselijk doel; nooit in geen enkel opzicht tekort schieten. De zelfveroordeling vindt haar basis in de overtuiging, dat slecht gedrag u tot een slecht mens kan maken. Natuurlijk bent u in staat om slechte din gen te doen, maar verandert dat u in een ander mens? Nau welijks! Een goede daad zal u toch ook niet veranderen in een engel. We kunnen dit standpunt verduidelijken met de volgende vergelijking: Stel u neemt een appel uit een over volle fruitschaal. U ontdekt dat deze rot is. Zult u dan alle fruit uit de schaal weggooien? Waarschijnlijk niet. Waarom uzelf dan veroordelen vanwege een of enkele tekortkomingen? Zijn schuldgevoelens dan over bodig?, zult u zich misschien afvragen. Naar mijn idee wel. U kunt uw onredelijke schuldge voelens vervangen door redelij ke spijt of teleurstelling, voelt, geeft u openlijk toe dat u in be paalde opzichten faalt. Maar u erkent, dat falen menselijk is en .niet noodzakelijk uw waar de aantast. Deze gezondere le venshouding stelt u in staat om van uw fouten te leren, zonder uzelf te veroordelen. Andere tips om onredelijke schuldgevoelens bij falen te voorkomen zijn: geef toe, dat u een fout hebt gemaakt erken dat fouten maken menselijk is stel de ernst van deze fout objectief vast beoordeel wel de fout, maar niet uzelf: "dit is een stom me fout, maar ze maakt me nog niet tot een stommerik" stel vast, hoe u deze fout kunt voorkomen wees bedacht op emotione le chantage door anderen Toegegeven, met behulp van deze richtlijnen wordt u geen perfecte levenspartner, ouder, buur of werknemer. Maar wel een gelukkiger mens, en dat is al heel wat waard. Voor meer 01180-34735. informatie iDrs. Henk C.M. Hermans Handboek - Op donderdag 7 fe bruari neemt de heer C. Boertien, commisaris van de koningin van de provincie Zeeland, in Veere het eerste exemplaar van het KNWV Milieuhandboek in ont vangst. De voorzitter van de KNWV, dat staat voor de Konink lijk Nederlands Watersport Ver bond, de heer E. Lagerweij overhandigt het handboek per soonlijk. In het boek wil het KNWV de bij haar aangesloten watersportverenigingen voorlich ten over milieubeschermende maatregelen en dieper ingaan op de milieuzorg op de jachthaven. Daarnaast wordt er de nodige aandacht gegeven aan de com plexe milieuwetgeving. Kapasi - Een dans- en ontmoe tingsavond voor alleenstaanden tot ongeveer 45 jaar. Vrienden kring Kapasi organiseert er één op zaterdag 26 januari in wijk centrum De Spinne in Goes. De zaal opent om 21 uur en het feest begint officieel om 21.30. Inlichtingen 01102-42709. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. dhr. M. Allewijn, 19 uur: ds. M. de Boer. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur. Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek, SoW-dienst, knd. DOMBURG Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. J.A.L. Koeweiden. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 19 uur: kpt. C. Bijl en kpt. B. de Heer, gezamelijk in korps Vlissingen. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk. En gelse Kerk, Simpelhuisstraat 10, Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. onbekend. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, gez. dienst, m.m.v. het Dom- burgs kerkkoor, knd., 19 uur: gez. dienst. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. Hervormde Gemeente. Oostende. Zo. 11 uur: ds. H. van GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. A. Jobsen. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, gez. dienst in Geref. kerk, 14.30 uur: ds. A. Jobsen, gez. dienst Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Schoonenboom. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands SoW-dienst in Her vormde kerk, 17 uur: ds. A.W. Riepma. Ned. Her vormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands SoW-dienst. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan SoW-dienst in Herv. kerk, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde, Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. van der Zwan SoW-dienst, knd. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: SoW-dienst in Ontmoetingskerk, 19 uur: wel komsdienst Ad Driesprong, Hofpleinkerk, Hof plein, 9.30 uur: ds. A. Spaans SoW-dienst, 14.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, De Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas SoW-dienst, 17 uur: ds. P.J. Rebel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. onbekend. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink SoW-dienst m.m.v. de Casembrootschool, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse, Oostkerk Oost kerkhof, 9.30 uur: ds. M. de Boer, ds. W.A. v.d. Berg SoW-dienst, Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat, 10 uur: ds. O. Elseman SoW-dienst, En gelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: geen dienst, Thomaskapel, 10 uur: zie de Hoeksteen, Wijkge- meente Gereformeerde Bond (Oostkerk) 11 uur: kand. Mollenaar, 17 uur: ds. A. Kastelein. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: kand. L.H. Zweers, 17 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. J. Hanekamp. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende, jeugdkapel o.l.v. dhr. P. Goozen. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: drs. R.G. van der Zwan, SoW-dienst in Herv. kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerke lijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: SoW-dienst. ST~LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. D.E. Hiensch, knd. groep 1-3 en 4-8, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren m.m.v. kerkkoor, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, Bejaardenhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: dhr. J.V.D. Putte, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkse- weg 88, 10 uur: dhr. J. Sinke. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE 21 ZI Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse, 14.30 uur: ds. W.P Jansen. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN 21 Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: dhr. Weterings. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16.30 uur: ds. B.C. Buitendijk. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. Kalksma, appeldienst m.m.v. koor Sameah. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. de Boer. Johanneskerk, Bo- nedijkestraat 165, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. Glas houwer, 17 uur zangdienst. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: mw. ds. Schoorel. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: ds. J.A.L. Koeweiden, 10.15 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl, 19 uur: kpt. B. dé Heer. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: dhr. J. Sinke. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur Pastor W.v.d.Riet en Ds. J. de Boer, Streekzieken huis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boe- de, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans-Moolenaar, 19 uur: ds. Haasnoot. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: A.J.G.M. Ruys, Middelburg, tel. 01180-13118. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsen praktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Do. 31 januari t/m wo. 6 februari. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A.P Bruijn- zeel, Herengracht 68, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Wee/e 7, te! 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, teI. 12233. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, teI. 01182-1340. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, teI. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, teI. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag-24 uur: F. van Eede, de Ca- sembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, teI. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: H. Steunenberg, Wester baan 18, Souburg, tel. 01184-60104. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, teI. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C. v. Pe restraat 1, teI. 61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daar opvolgend: J. Drijdijk, tel. 26045. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthemen platteland van Walche ren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Koepoortstraat 6, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. Christelijke Kindertelefoon. Ma. t/m vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15