Taxi bus Z-Vlaanderen wov Staten vergadering Met Valentijnsactie wint u voor een ander ::X Vym c WATERSCHAP S WALCHEREN SPORT SPONSOR Dick Schinkel sponsor van korfbalaspiranten Trainingspakken voor tennisjeugd OPENBARE VERGADERINGEN Karwei sponsort zaalvoetballers Tarief Folder Provinciale staten vergaderen vrijdag 8 februari in de Staten zaal, Abdij 10, Middelburg. De openbare bijeenkomst begint tien uur's morgens. Milieu Landinrichting Kleine scholen Cultuur Natuur COM M ISSI MS Ruimte Kent u iemand die belangrijk voor u is, aan wie u ooit een aardige attentie had willen geven en waar het nooit van gekomen is? Of: iemand die u speciaal in het zonnetje zou willen zetten, of gewoon iemand die u gewoon lief vindt en daarom wil verrassen? Uw wens kan in vervulling gaan, want de huis-aan- huis-bladen De Faam/De Vlissinger geven u de mo gelijkheid om die bekende of onbekende man of vrouw (of kind) een cadeautje aan te bieden ter gele genheid van Valentijnsdag. Niet minder dan twintig winkeliers stellen u daarvoor in de gelegenheid. Ze geven royaal, dus het is niet zomaar een cadeautje dat u geeft. BON VOOR GRATIS VALENTIJNSCADEAU Theo Middelkamp gepresenteerd is. utwKf DE FAAM - DE VLISSINGER A B D I J Woensdag 30 januari 1991 Er komt extra openbaar vervoer in Zeeuwsch-Vlaanderen. Met ingang van maandag 4 februari rijden er taxi's volgens een vaste dienstrege ling langs vaste halteplaatsen in de regio's kust West-Zeeuwsch- Vlaanderen, Hulst-Perkpolder en Axel-Overslag. De taxi's, herkenbaar aan een geel bord met de tekst ZWN- taxibus, zijn alleen beschikbaar op werkdagen. In de dienstrege ling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bezoekuren van de ziekenhuizen, schooltijden en dergelijke. Zo rijdt er op de woens dagen in de regio Axel-Overslag een taxibus die vooral gunstig is voor de bezoekers van de bejaar- densoos. Ook zijn er taxibussen die aanslui ten op het "gewone" openbaar vervoer. Een overstapje van de taxi op de bus garandeert dan tij dige aankomst, bijvoorbeeld op school. De bustaxi's rijden niet in de weekeinden en niet op erkende feestdagen die op werkdagen val len. Lijnen die aansluiting geven op schoolbussen rijden niet tij dens de schoolvakanties. Het tarief van de bustaxi's va rieert van een tot twee gulden. De prijs is afhankelijk van de leng Koster van het kleine-kernen-be- leid en J.D. de Voogd van wa terstaat en verkeer geven vrijdag middag in dorpshuis Het Kaaike in Zuiddorpe het officiële startsein voor de taxibussen. Zij worden daarbij terzijde gestaan door di recteur drs. G.J.M. Koelemij van de NV Streekvervoer Zuid-West- Nederland. Het experiment is namelijk een initiatief van de provincie in sa menwerking met de ZWN en het rijk. Voor elk van de regio's - kust West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hulst-Perkpolder en Axel-Over slag - is een folder gemaakt met informatie over de taxibus en de dienstregeling voor die regio. De folder "Pak de bus, 't is een taxi" wordt in Zeeuwsch-Vlaan deren huis-aan-huis verspreid in het Zeeuwsch-Vlaams Adver tentieblad van deze week. Verder is de folder in Zeeuwsch- Vlaanderen verkrijgbaar bij de dorps- en gemeentehuizen en de chauffeurs van taxibussen en bussen. Ook kan zij worden aan gevraagd bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. h te van de rit. Kaartjes kunnen al leen in de taxi worden gekocht. Met strippenkaarten, openbaar- vervoerabonnenmenten, OV- jaarkaarten en dergelijke kan niet op de taxi's worden betaald. Deze nieuwe vorm van openbaar vervoer in Zeeuwsch-Vlaanderen is een experiment, dat een jaar duurt. Het wordt in twee, op el kaar aansluitende fasen uit gevoerd. De eerste fase neemt vier maan den in beslag: van 4 februari tot 31 mei. In die tijd moet blijken of genoeg mensen gebruik maken van de taxibussen om ze ook daarna te kunnen laten rijden. Bij grote drukte kan op de lijnen een reguliere busdienst ont staan. In het tegenovergestelde geval, dus bij onvoldoende reizi gersaanbod, kunnen echter ook al taxibuslijnen worden op geheven. Daarom geldt voor de tweede fa se, die duurt van 1 juni tot eind ja nuari 1992, dat de dienstregeling kan worden aangepast. De gedeputeerden E. Maris- Het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft aan provinciale sta ten voorgesteld te kiezen voor een vaste oeververbinding Wester- schelde (WOV) ten westen van El- lewoutsdijk en Terneuzen. De aansluiting op het_bestaande we gennet in Zuid-Beveland moet volgens gedeputeerde staten zo worden uitgevoerd, dat de Kraai- jertpolder, ter hoogte van 's- Heerenhoek niet hoeft te worden doorsneden. In de aanvankelijke plannen was een weg dwars door de polder voorzien. Provinciale staten beslissen over het tracé in een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering op 1 maart. Het besluit tot daadwerke lijke bouw wordt dan nog niet ge nomen. Gs hebben de staten toegezegd daarover een apart voorstel te maken, dat eind dit jaar kan worden behandeld. De tracé keuze wordt in gecombineerde statencommissie vergaderingen besproken op 22 februari. I EUWS Een krediet van 5,5 miljoen gul den is nodig voor de aanleg van een nieuwe Krabbekreekweg tus sen Tholen en Sint Philipsland. De verbetering van een stuk van de weg Oostburg-IJzendijke kost 1,25 miljoen gulden. Tussen Tur- keye en IJzendijke krijgt de weg een asfaltlaag en er komt een fietspad van 2,75 meter breed. Op basis van het milieuprogram ma 1991 wordt de staten 2,14 mil joen gulden gevraagd: ruim 1 miljoen gulden voor uitvoerings kosten van actiepunten, 905 dui zend gulden voor personeelskos ten en 140 duizend gulden voor het milieufonds. Als actiepunten staan in het mi lieuprogramma onder meer een nieuwe organisatie, waarbij de gemeenten zijn betrokken, om de afvalverwijdering in alle fasen te kunnen volgen en controleren, onderzoek van de invloed van or ganische mest op het oppervlak tewater en het maken van plannen voor baggerspeciede pots en voor de aanwijzing van bodembeschermingsgebieden. Controle op de naleving van mi lieuvergunningen en voorlichting en educatie zijn eveneens be langrijke elementen in het Zeeuwse milieubeleid. De staten adviseren het rijk (de minister van landbouw, natuurbe heer en visserij) over het voorbe reidingsschema landinrichting. Als nieuwe plannen worden aan het schema toegevoegd de herin richting kust West-Zeeuwsch- Vlaanderen en de ruilverkavelin gen Inkel, Ponte, Zaamslag en Reuzenhoek. Wim Hofmans vijftigste verjaardag wordt gevierd met tentoon stellingen over het werk van de kinderboekschrijver en tekenaar. Drie jaar lang hebben de scholen samen met het RPCZ, de ge meenten en werkgroepen in de dorpen gewerkt aan het behoud en de versterking van de school. Het schoolgebouw wordt daar door ook voor andere doeleinden dan het geven en volgen van ba sisonderwijs gebruikt. Om de er varingen en resultaten breed uit De vijftien laatste basisscholen in evenzoveel dorpen, verspreid over Zeeland, moeten het sinds 1 januari doen zonder de extra steun van de schoolbegelei dingsdienst Regionaal pedago gisch centrum Zeeland (RPCZ). te dragen is 78,2 duizend gulden nodig. Bijna 40 duizend gulden wordt van de provincie gevraagd als bij drage in het festival Cultureel Ge kleurd Zeeland. Van 24 februari tot 7 maart wordt aan de hand van film, toneel, dans, open dagen in het asielzoekerscentrum, vertel kunst, muziek en tentoonstellin gen inzicht gegeven in niet-wes- terse culturen. Provinciale staten beslissen over het voorstel van gs geen provin ciale bijdrage (60 duizend gulden) in de kosten van een studie en pu- blikatie over de watersnoodramp 1953 en de gevolgen daarvan te verlenen. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van kinderboeken schrijver en illustrator Wim Hof man worden tentoonstellingen en een boek over het werk van de Vlissinger samengesteld. De ini tiatiefnemers zijn de openbare bibliotheek Vlissingen. het Zeeuws museum, de Zeeuwse bibliotheek. Kunstzinnige vor ming Vlissingen, het steunpunt kunstzinnige vorming Zeeland, het stedelijk museum Vlissingen en het landelijk instituut voor kunstzinnige vorming. Ook Zeeuwse bedrijven is medewer king gevraagd. De tentoonstel lingen komen in Vlissingen en Middelburg en er komt een rei zende tentoonstelling voor de basisscholen. De staten wordt voorgesteld 25 duizend gulden voor het project uit te trekken. De nota veiligstelling natuurge bieden wordt provinciale staten ter vaststelling aangeboden. In de nota is berekend, dat jaarlijks 775 duizend gulden nodig is voor aan koop van natuurgebieden. Uit het natuurbeschermingsfonds wordt bovendien steeds geld beschik baar gesteld voor natuurgebieden in ruilverkavelingsprojecten. Voorgesteld wordt de ruilverkave lingen voortaan bij voorrang uit de post aankopen natuurgebieden te financieren. Als de staten ermee instemmen krijgt de natuurbeschermingsve reniging 't Duumpje 7 duizend gulden voor een vogeltrekpost bij Breskens. De commissie ambulancever voer uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert donderdag 7 februari, 14.00 uur, in het stadhuis van Vlissingen, Stadhuisplein 2. Gepraat wordt over vervanging van ambulances en over het werkplan 1991. De commissie begint de bijeen komst met spreekrecht voor het publiek. m Voor de voltooiing van het duin landschap op Neeltje Jans is 3 ton nodig. Het voorstel is de bijdrage te verlenen aan de stichting Het Zeeuwse Landschap en de Vere niging tot behoud van natuurmo numenten. Als voorwaarde willen gs stellen, dat het rijk nog dit jaar geld vrijmaakt voor de aanleg van een slufter aan de zeekant van Neeltje Jans. In maart wordt de provincie uitge nodigd met het rijk te praten over de vierde nota ruimtelijke orde ning-extra. Zaken die dan aan de orde moeten komen, zijn onder meer het stadsgewest Middel- burg/Vlissingen, de bereikbaar heid van recreatiegebieden en -voorzieningen met het openbaar vervoer, de leefbaarheid op het platteland en de ontwikkeling van het Westerscheldebekken. Gs vragen de staten hun standpun ten te delen. Valentijnsdag wordt op don derdag 14 februari gevierd en herinnert aan twee gulle en goedhartige bisschoppen die in 269 na Christus werden vermoord tijden de christen vervolging. Dat cadeautje kost u niet meer dan een postzegel. U hoeft slechts onderstaande bon in te vullen en klaar is kees. Een com missie beoordeelt de inzendingen en zoekt in eerste instantie de meest originele wensen uit. Zijn de originele wensen op, dan wordt uit de rest van de inzendin gen geloot. Op maandag 11 fe bruari worden de cadeautjes uitgereikt. Gever en ontvanger alsook de winkeliers die de ca deautjes vanuit de Valentijnsge- dachte beschikbaar stelden zijn dan aanwezig in het PZC- gebouw in Vlissingen. Aan deze Valentijnsactie nemen de volgende winkeliers deel: Vlis singen: Bakkerij Tuilenaar (Paul Krugerstraat), Kadoshop Michiel de Ruyter (Walstraat), Bloemen- huis La Bonne Fleur (Schel- destraat), Breiboetiek Marijke (St. Jacobspassage), Tassenzaak Wim de Bruyne (Walstraat), Par fumerie Luitwieler (Lange Zelke), Restaurant Huys ter Schelde (Vlissinngsestraat, Koudekerke), Foto Verschoore (Badhuisstraat), Juwelier Van de Ree-Modeijfski (Walstraat) en Duyse Bonbons (Walstraat). Middelburg: Kado shop Ietsje Anders (Langeviele), Boekhandel Fanoy (Nieuwe Burg), Tassenzaak Bijou (Lange Delft), Restaurant De Tamboer (Plein 1940, Juwelier De Jong (St. Pieterstraat) en Tabakszaak A.J. Burger (Korte Delft). Oost- Souburg: Bakkerij Steketee en Fotograaf Kees de Grave (beide zaken aan de Kanaalstraat). 2 Stuur deze bon in en maak kans om één van de twintig prachtige cadeaus weg te geven. naam adreswoonplaats. telefoon Wil graag een Valentijnscadeau geven aan: naam adres woonplaats telefoon omdat (schrijf in een paar zinnen de reden op. Als u geen reden heeft, hoeft u natuurlijk niks op te schrijven)...... Deze bon versturen naar de PZC Weekbladen De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. 4» LET OP: UITERLIJK 7 FEBRUARI MOET DEZE BON IN ONS BEZIT ZIJN. Vermeld op de enveloppe 'Valentijnsactie'. «fe De Ren- en Tourclub Theo Middelkamp presenteerde de selecties. Tevens werden de wielrenners in het nieuw gestoken. Dat nam de Algemene Zeeuwse (verzekeringen) voor haar rekening. Daarmee is deze verzekeringsmaatschappij de sponsor van deze grote' wielerclub. Beide dames op de foto genieten er duide lijk van. De A-aspiranten van korfbalvereniging Animo uit Oost-Souburg hebben Dick Schinkel Assurantiën be reid gevonden om als sponsor op te treden. De ploeg komt uit de hoofdklase voor aspiranten van de afde ling Zuid-West van het Koninklijk Nederlands Korfbal- verbond. Het bestuur is zeer verheugd over de geste van Schin kel. Op de foto staan de volgende spelers van het hoofdklasse-team. Staand vlnr. Renate Bebelaar, Cham Koole, Bert Folcherts, Ellen Kort (trainster), Wan der Koole en Ivan Himtzen. Zittend: Lianne van Eyke- ren, Els Jasperse, Carmen Fraanje, Nicole Schipper en Rob Wielemaker. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Halteplaats Kerk in Zuiddorpe FOTO: ANDA VAN RIET Mol Makelaardij in Vlissingen treedt op als sponsor van Tennis 2000, het jeugdplan in Vlissings tennisland. Mol gaf trainingspakken om als één geheel naar buiten te kunnen treden. De beide heren links op de foto zijn respectievelijk Serge Carpentier (trainer) en sponsor C.R Mol. Geheel rechts C.J. Mol. Het dagelijks bestuur van het waterschap Walcheren maakt bekend dat op de hierna vermelde data en plaatsen zullen worden gehouden: - woensdag 6 februari 1991 te 20.00 uur in Dorimare, Babelweg 1 te Domburg (Noord- en oostwatering); woensdag 20 februari 1991 te 14.00 uur in het vereni gingsgebouw "De Arne", Rademacherstraat 32 te Ar- nemuiden (Zuid- en westwatering). Ingelanden worden uitgenodigd om - naar hun keuze - één van deze vergaderingen bij te wonen. Tot de ingelan den worden gerekend de inwoners van Walcheren die een aanslag ontvangen in het dijkgeschot of de verontreini gingsheffing. Deze bijeenkomsten worden gehouden om ingelanden te informeren over van belang zijnde waterschapszaken, zo als de begroting 1991, uitgevoerde en geplande kapitaals- werken, de toekomstige samenstelling van het waterschapsbestuur, voorontwerp-plan "Ruilverkaveling Walcheren". Tijdens de rondvraag kunnen vragen worden gesteld. Ingelanden worden in de gelegenheid gesteld vóór de aanvang van de vergaderingen deel te nemen aan een in de middag-respektievelijk morgenuren te houden excur sie naar waterschapswerken op Walcheren. Deelnemers aan de excursie op 6 februari 1991 worden verwacht om 14.45 uur in Dorimare te Domburg. Op 20 fe bruari 1991 zullen de deelnemers aan de excursie om 9.30 uur worden ontvangen in het verenigingsgebouw "De Ar ne" te Arnemuiden. Na afloop van de excursie zal een maaltijd worden ver zorgd. Voor deelname aan deze maaltijd zal van ingelan den een bijdrage van f 10,— worden gevraagd. Telefonische of schriftelijke opgave voor deelname aan de excursie en de maaltijd worden uiterlijk twee dagen voor de te houden vergadering tegemoet gezien op het adres van het waterschap Walcheren, Postbus 179, 4330 AD Middelburg, tel. 01180 - 15751. Degenen die alleen de vergadering willen bijwonen be hoeven zich niet van tevoren te melden. Het dagelijks bestuur voornoemd, J.A. Lantsheer, dijkgraaf J.A. van Werkum, griffier Mevrouw Schreurs van Lijn bach Automatisering geeft uitleg aan de bestuursleden Kees Lagendijk (links) en Sidney Henneman. Eén dezer dagen vond in de verkoopruimte van Lijnbach Automatisering te Vlissingen de officiële overdracht plaats van een Tulip - Personal Computer aan het bestuur van het district Zeeland van de Nederlandse Volleybal Bond. Namens het districtsbestuur werd deze apparatuur in ontvangst genomen door de vice-voorzitter/secretaris Sidney Henneman en penningmeester Kees Lagendijk. Namens de leverancier, Lijnbach Automatisering, waren aanwezig mevrouw M. Schreurs en de heren Lijnbach en Bouff. Enige weken geleden was reeds het koopcon tract getekend. De aangeschafte apparatuur zal in eerste instantie wor den gebruikt voor de financiële administratie van het district, in een later stadium kunnen wellicht ook andere zaken administratief verwerkt worden. Hans Lijnbach, al vele jaren een fanatieke volleyballer, is het districtsbestuur in belangrijke mate tegemoet geko men, zodat de PC en toebehoren nog completer zijn ge worden. Een gebaar, dat door het bestuur zeer gewaardeerd wordt. Karwei doe het zelf markt heeft zaalvoetbalvereniging VOC uit Vlissingen in het nieuw gestoken. De ploeg staat momenteel bovenaan in de vierde klas afdeling Vlissingen. Op de foto vlnr: sponsor C. van de Linden, J. Sinke, W. Maas, A. Vroomen, G. Luwema, J. Maas (coach). Zit tend: E. Vroomen (vlagger), M. de Vos, P. van Loon, E. van Hengst, M. van Hengst en J. Vroomen. Tulip - Personal Computer aan bestuur Volleybalbond Zeeland overgedragen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13