Opleiding leraar technische vakken meer toegankelijk Open huis Bedrijfsschool De Schelde s Bedrijfsschool van De Schelde zoekt meisjes en jongens die kiezen voor een technische vakopleiding Nautische informatiedag zeevaartschool Vlissingen DOK UW KEUZE Samenwerking Hogeschool Zeeland en Rotterdam ,ve i Geschoold door De Schelde: garantie voor vakmanschap! Smt Pautus Mavo met meer aandacht voor efce leerling Adriaen Coortelaan 1, 4383 SR Vlissingen Tel. 01184 - 60205 KORTE inFORIIlRTIE Vierjarige opleiding voor het MAVO-examen met 6 of 7 vakken met goede doorstromingsmogelijkheden na de brugklas naar HAVO of VWO. Afhankelijk van gekozen vakkenpakket aansluiting op de 4e klas HAVO en op alle vormen van middelbaar beroepsonderwijs zoals MTS, MEAO of MDGO. Schooltijden van 08.35 - 14.10 uur, dus aansluitend op het openbaar vervoer. Voor klas 3 en 4 soms tot 16.05 uur. Tegemoetkoming in de buskosten tussen herfst vakantie en paasvakan tie voor alle leerlingen, die wonen buiten de ge meente Vlissingen. Extra ondersteunings lessen voor leerlingen, die moeite hebben bij Nederlands.de vreemde talen of de exacte vak ken. Informatiegids is gratis op de Open Dag mee te nemen- Kom kijken en ervaar wat wij Uw kind te bieden hebben. Prima huiswerkbegelei ding voor de brugklas en de 2e klas aansluitend op het normale lesrooster. Geen tussentijdse lesuitval bij ziekte van docenten. Er is vervanging of er is toezicht. sim-PRULUs mRvo Open Dag Vrijdag 25 januari 15.00 -19.00 uur BELEIDSPLAN LIGT BIJ MINISTERIE Schakelcursus voor meisjes en metaal Hogeschool Zeeland en Hogeschool Rotterdam gaan nauw samenwerken. De achtergrond is de gemeenschappelijke opdracht tot het verzorgen van goed hoger beroepsonderwijs. De verzorgings gebieden van beide hogescholen zijn aanleiding voor de overeenkomst. De Schelde De Bedrijfsschool draagt alle kosten Keuze uit vele vakrichtingen Vervolgopleidingen Nadere informatie Na twee jaar aan de slag in de regio Op zaterdag 26 januari is er een nautische informatiedag op het Maritiem Instituut "De Ruyter" in Vlissingen. Er wordt dan uit gebreide informatie geboden over de opleidingen voor de zee scheepvaart met name voor ma ritiem officier op HBO- en MBO-niveau. Maritiem officier is sinds 1989 een nieuwe functie aan boord van zeeschepen. Het is een combinatie van de huidige be roepen van stuurman en scheepswerktuigkundige. Auto matisering van veel werkzaam heden aan boord van de moderne schepen en de vraag van rederszijde naar anders op geleid en beter inzetbaar perso neel in verband met het varen met zogenaamde kernbeman ningen waren de aanleiding voor het wijzigen van de opleidingen van zeevarenden. Bij de nieuwe opleidingen is de scheiding tussen dekdienst en machinekamer vervallen en wordt men betrokken bij het to tale scheepsgebeuren. Men kan het schip nu als een geheel zien, dit leidt tot meer "job satis faction". Veel rederijen en anderen zullen op deze dag informatie verstrek ken over hun bedrijf en de moge lijke loopbaanperspectieven voor toekomstige zeevarenden en an dere geïnteresseerden. Aanwe zig zullen o.a. zijn: Doek Express, Gebr. Broere, Heerema Int., Jo Management, Nedlloyd Rederij diensten, Van Ommeren Ship ping, Radio Holland Group, Sandfirden, Seatrade Groningen, Shell Tankers, Smit Internationa le, Spliethoff, Theodora Tankers, Vroon en Wijsmuller. Ook de Ko ninklijke Zuid-Hollandse Maat schappij tot Redding van Schipbreukelingen is'aanwezig. De HBO- en MBO-sectoren van het Maritiem Instituut, respec tievelijk onderdelen van de Ho geschool Zeeland en het Zeeland College verzorgen het onderwijskundige gedeelte van deze dag. Alle practica van de scholen zullen open en in bedrijf zijn, o.a. de radarsimuiatoren en het infopracticum wiskunde. Verder kan informatie verkregen worden over studiefinanciering en sport- en studentenvereni gingen. Het programma is doorlopend van 10.00 uur tot 15.00 uur Een programma kan telefonisch via 01184-89400 aangevraagd wor den. evenals nadere informatie. Het adres is Boulevard Bankert 130 en 156. Vlissingen. Er is in ons land - en daarbuiten - een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen in de techniek én aan leraren in de technische vakken binnen het beroepsonderwijs. De leraren opleiding technische vakken aan de Pedag. Technische Ho geschool kent tegen deze achtergrond nieuwe ontwikkelingen. In Zeeland is er al 34 jaar een deeltijdoplei ding tot leraar technische vakken bij de PTH. Onlangs heeft Staatssecretaris De opleidingen worden alle op- Wallage van O&W een Concept- beleidsnotitie over de Leraren opleiding Beroepsonderwijs het licht doen zien. Daarin worden voorstellen gedaan om de oplei dingen tot technisch leraar op een aantal punten zó te wijzigen, dat grotere groepen deze oplei dingen kunnen gaan volgen. "Daardoor kunnen de bestaande jtekorten - landelijk gezien - in de Toekomst teruggedrongen wor den," is de mening. gewaardeerd, in die zin dat geen - in de oude klassificatie - derde graads opleiding meer plaats zal vinden. Alle afgestudeerden krij gen in het vervolg de tweede graads lesbevoegdheid. De nominale studieduur wordt vier jaar (zoals alle HBO-opleidingen) in plaats van zes jaar tot nu toe. Daarnaast komt er een verkorte opleidingvariant van twee jaar voor hoog gekwalificeerde tech nici die een onderwijscarrière willen. Dat voor veel mannen en jongens het hanteren van gereedschap de nor maalste zaak van de we reld is, behoeft geen betoog. Stuur ze om eem waterpompslang en je kunt er zeker van zijn dat ze daar ook mee terug ko men. Veel technische opleidingen gaan dan ook uit van dat niveau. Dat heeft vaak tot gevolg dat meisjes zich op deze oplei dingen nogal onwennig voelen, omdat deze aan genomen 'basiskennis' ontbreekt. De Janneke Dierxschool in Middelburg heeft er wat op gevonden. Op 18 maart gaat er een schakelcursus van start om de meisjes voor te be reiden op de technische school. In veertien weken krijgen de cursisten één dag in de week praktijkles en op de twee resterende dagen wordt les gegeven in teke ning en tekening lezen, wiskunde, basiskennis, automatisering, natuur kunde, mechanica en materiaal-, en gereeds- schapsleer. Daarnaast biedt de Janneke Dierx school hulp bij studievaar digheden door middel van training en begeleiding. Kortom, als het aan de school ligt, kan ieder meis je lasser of plaatwerker worden. De overeenkomst houdt in dat beide instituten elkaar waar mo gelijk zullen versterken. Zowel studenten van de HR&O als die van de HZ zullen voordeel onder vinden van de nadere uitwerking van de samenwerkingsovereen komst. Enerzijds door een verrui ming van de studiemogelijkheden, anderzijds door een vergroting van de kwa liteit. Tevens zal een gezamenlijk optreden in externe beleidssitua- ties positieve resultaten be vorderen. Om er voor te zorgen dat de overeenkomst geen papieren stuk blijft is een regelmatig over leg tussen de voorzitters van beide colleges van bestuur af gesproken. Bovendien wordt er een permanente commissie geïnstalleerd die voorstellen neemt om op gebieden waar dat nodig en zinvol is nieuwe afspra ken voor te bereiden. Daarbij wordt concreet gedacht aan het over en weer gebruik maken van eikaars deskundigheden en erva ringen op onderwijskundig en organisatorisch gebied, het ge zamenlijk ontwikkelen van onderwijs- en studiemateriaal, gezamenlijke deelname aan in ternationale netwerken, een ge zamenlijk optreden bij de commerciële activiteiten en het op elkaar afstemmen van de voorlich- tings- en wervingsactiviteiten. Op het niveau van faculteit en sector zullen op korte termijn in aanhangsels een aantal zaken worden opgenomen. Het betreft afspraken waarbij de Faculteit Educatieve Opleidingen, het la boratoriumonderwijs, het nau tisch onderwijs en de architectenopleiding c.q. de af deling bouwkunde betrokken zijn. Aan de ene kant betekent het een op elkaar afstemmen van de mogelijkheden tot doorstroming van studenten, aan de andere kant ook geheel nieuwe activiteiten. Onder dit laatste kan gedacht worden aan een samenbundt 'og van be staande en initiëren van nieuwe culturele activiteiten binnen hel kader van een studium generale in Zeeland. een baan an de techniek iar zit je toekomst in Vrijdag 1 februari van 9.00 tot 16.00 uur kunnen de leerlingen van de LTS, MTS, Mavo en Havo in klasverband kennismaken met de bedrijfsschool en een aantal produktieafdelingen van De Schelde. Zaterdag 2 februari van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen die meer van een technische beroeps opleiding wil weten de bedrijfsschool bezoeken. De toegang tot de bedrijfsschool is via het Schelde- kwartier aan de Van Dishoeckstraat 536. da/ Bedrijfsschool i Bedrijfsschool De Schelde, Postbus 16,4380 AA Vlissingen. Telefoon 01184 - 82345 82393 'n Goed vak leren en meteen al ver dienen: die kans biedt de Bedrijfs school van De Schelde aan LBO-/ MAVO-verlaters. Alle opleidingen worden, als je van aanpakken weet, in twee jaar afgerond met een lan delijk erkend diploma.- De Bedrijfsschool van De Schelde leidt op tot vakman èn tot vakvrouw, ledereen die zijn of haar studie LBO B/C-niveau of MAVO-D afrondt (of dat al eerder heeft gedaan), komt in principe voor plaatsing op de Bedrijfsschool in aanmerking. Of je in aanmerking komt voor één van de vakrichtingen zal blijken uit een geschiktheidstest en je gezondheid, De opleidingen staan onder auspiciën van het Leerlingstelsel SOM (Stichting Opleidingen Metaal), VEV (Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs in Nederland) en de SMEO (Stichting Metaal- en Elektro- opleidingen), regio Midden- Zeeland. De Bedrijfsschool neemt hierbij het praktijkdeel voor zijn rekening en de Streekschool te Middelburg de beroepsbegeleidende theorie. Tijdens de opleiding krijg je, ongeacht je leeftijd, een studie vergoeding. In het tweede leerjaar loop je deels stage in het bedrijf. Afhankelijk van deze leersituatie zal de vergoeding worden verhoogd. De Schelde betaalt het schoolgeld en draagt de kosten voor de boeken en de werkkleding. De reiskosten worden eveneens vergoed. De vakrichtingen waaruit je kun t kiezen zijn: elektrisch/argon-arc lassen plaat-en konstruktiewerken scheepsmetaalbewerken pijpenbewerken konstruktie bankwerken bank- en plaatwerken onderhoudsbankwerken machinaal verspanen (draaien en/of frezen) installatiemonteur meet- en regeltechniek elektromontage bedrijfsinstal- latie (MBI) pijpenbewerken industriële montage (PIM) Ook als je na de opleiding elders in de regio aan de slag wilt, ben je er welkom. De leiding van de Bedrijfs school, de vakverenigingen en de arbeidsbureaus hebben afge sproken zich gezamenlijk in te spannen om je na je opleiding aan een baan te helpen. Mét een vakdiploma in je bezit zal dit zeker lukken. Uiteraard zijn er ook voort gezette opleidingsmogelijkheden waardoor in vele vakken tot middelbaar technisch niveau kan worden verder gestudeerd. Enige voorbeelden zijn: VBO-lastechniek, konstruktie- en apparatenbouw, onderhoudsmontage en werkvoor bereiding. De Bedrijfsschool is er niet alleen voor toekomstige Schelde-werkers. De afdeling Personeelszaken van De Schelde (01184-82667) en de schoolleiding (01184-82345) vertellen je graag wat méér over deze opleidingsmogelijkheden. Natuurlijk kun je ook schriftelijk informatie aanvragen bij het adres: B.V.,Kon. Mij. De Schelde, Afdeling Personeelszaken, Glacisstraat 165,4381 SE Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 8