informatiepagina van de gemeente vlissingen Een beter milieu begint bij jezelf Herstraten en verbeteren Portugaalstraat Kursus "Een beeldend proces /i \t O 1/ Spreekuur politie in Oost-Souburg een keer per maand Vlissingen op TV in "Het gezicht van Nederland" Burgerzaken donderdag tot 19.00 uur geopend Martin McNamara in Bellamy 19 redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Ziek Daden Minder huisvuil Morgenavond, 24 januari eerste keer Minder CFK's Minder energieverbruik Minder waterverbruik Minder autorijden Allemaal minder Vierde donderdag Nieuwe ploeg- commandant Schilderen bouw- schutting uitgesteld Commissies vergaderen Sportbelangen Burgerzaken Politie j j Individueel Even bijpraten met wethouder Meijers Ruimtelijke ordening Hofwijk Vismijn Binnenstad DE VLISSINGER Woensdag 23 januari 1991 IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL ;~"v - Het kan u niet ontgaan zijn: op dit moment staat het milieu op radio, televisie en in diverse tijdschriften volop in de be langstelling. De slagzin luidt: Een beter milieu begint bij je zelf. Dat is natuurlijk zo. We moeten ophouden een ander de schuld te geven en snel tot "actie" over gaan. pen: plastic en piepschuim zijn slecht voor het milieu. Ook door scheiding van uw ei gen afval, draagt u bij aan een beter milieu. Papier en karton horen niet in de vuilniszak! Le ge flessen en potten kunt u in de glasbakken gooien die op vele plaatsen in Vlissingen Uw chemisch afval kunt u in 1991 acht keer afgeven bij de chemokar of iedere dag bij de sectie afvalverwijdering. (foto: Ruben Oreel) Veel van onze bossen zijn ziek. Onze rivieren zijn vervuild en on ze lucht is verontreinigd. Het kli maat kan in de toekomst drastisch veranderen en met ons afval kunnen we geen kant meer op. De toestand van het milieu ver slechtert nog voortdurend. Voor lopig kunnen we alleen het tempo waarin het milieu achter uitgaat vertragen. Pas over een aantal jaren zal de situatie echt kunnen verbeteren. Tijd voor daden dus! Het Mi nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer is daarom met een grote campagne gestart om inwoners van Nederland op deze nood zaak te wijzen. Er is een brochu re: 60 dingen die u voor het milieu kunt doen. Deze brochure bevat een opsomming van aller lei dingen die u voor het milieu kunt doen: thuis, in de winkel, in de tuin, op de weg en op uw werk. Voor het milieu is tenslotte iedereen verantwoordelijk. De brochure is verkrijgbaar bij de gemeentelijke informatiehoe- ken: in het stadhuis, bibliotheek Vlissingen, bibliotheek Oost- Souburg, Wijkcentrum Open Hof (Alexander Gogellaan) en Wijk centrum Aldegonde (Wester- zicht). Hieronder staat kort weergegeven waar de brochure dieper op in gaat. De gemiddelde Nederlander zorgt elk jaar voor 350 kilo huis vuil, dat verbrand wordt of op de afvalberg terecht komt. Verbran ding heeft als nadeel dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Ook vuilnisbel ten vervuilen onze lucht, water en bodem. U kunt meehelpen de afvalberg te verminderen door zo veel mogelijk duurzame pro- dukten te kopen in plaats van wegwerpartikelen. Let ook op de verpakking van uw boodschap- staan. Met chemisch afval, zo als batterijen, verfresten, ac cu's, kunt u dagelijks terecht bij de sectie afvalverwijdering, Edisonweg 9. Ook komt de chemokar regelmatig (in 1991 acht keer) bij u langs. Minder CFK's: bel de sectie afval verwijdering als u uw oude koel kast wegdoet (tel: 62291). (foto: Ruben Oreel) Ook kunt u bewust omgaan met uw "eigen gebruik" van schadelijke stoffen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ge bruik van chemische bestrij dingsmiddelen in de tuin. Of Neem niet altijd de auto voor korte ritjesnaar de stad bijvoorbeeld. De fiets en de bus zijn goede alternatieven. (foto: Ruben Oreel) Tot en met woensdag 20 febru ari exposeert Martin McNama ra met sculpturen in Bellamy 19 Hedendaagse Kunst. Het adres van Bellamy 19 He dendaagse Kunst is Bellamy- park 19. Bellamy 19 Hedendaagse Kunst is geo pend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Hiernaast: sculpturen van Martin McNamara. wasmiddelen zonder sulfaten en fosfaten. CFK's zijn een bedreiging voor de ozonlaag. Deze ozonlaag be schermt onze aarde tegen ultavi- olette stralen. CFK's zitten bijvoorbeeld in het koelsysteem van uw koelkast en in sommige spuitbussen. Als u uw koelkast weg wilt doen, neem dan contact op met de sectie afvalverwijde ring (telefoon: 62291). We weten allemaal dat we ver standig moeten omspringen met energie omdat onze fossiele grondstoffen eens zullen opra ken. We weten ook dat energie besparing geld op kan leveren. Maar niet iedereen weet dat ver standig energieverbruik ook be ter is voor het milieu. Laat daarom bijvoorbeeld licht niet onnodig branden of doe de was op een zo laag mogelijke tempe ratuur of koop bij voorkeur spaar- of TL-lampen. De gemiddelde Nederlander ge bruikt per dag 150 liter. Onge veer 60% van ons leidingwater wordt gewonnen uit de grond. Het grondwaterpeil verdient daarom veel aandacht. Bespa ring van waterverbruik is erg be langrijk. Voor u, als waterverbruiker, is dat mogelijk door bijvoorbeeld uw kraan niet te laten lopen tijdens het tanden poetsen. Ook kunt u beter de was pas draaien als u een volle machine heeft. Was uw auto niet met de slang maar met een paar emmers water. Veel auto's hebben tegenwoor dig een katalysator. Dat is een goede ontwikkeling. Vergeet echter niet dat ook deze auto's het milieu vervuilen en energie verbruiken. Gebruik daarom de auto niet onhodig. En als u auto rijdt, rij dan beheerst. Rustig op trekken, tijdig naar een hogere versnelling schakelen en de maximum snelheid aanhouden. De voorbeelden in dit artikel verwijzen allemaal naar min der of bewuster verbruik. Ei genlijk kost het ons niet meer om rekening te houden met het milieu. Hebben we ook niet de plicht? Voor meer tips om het milieu "tegemoet te komen": ga de folder halen in een van de ge meentelijke informatiehoeken. Sinds januari 1990 werd er door Brigade B van de ge meentepolitie elke donderdag avond van 19.00 tot 20.30 uur spreekuur gehouden in Bach- tenpoorte 47a. De inwoners van Oost-Souburg konden op deze manier eenvoudig in con tact komen met de politie. Het was niet nodig naar Vlissingen te komen voor bijvoorbeeld een aangifte van diefstal. De resultaten van deze spreeku ren zijn nu op een rijtje gezet. Gebleken is dat het spreekuur bij de Souburgse bevolking (ken nelijk) niet aanslaat. De tijd die de politie ervoor uittrok stond niet in verhouding tot de behoef te aan dit spreekuur van de Sou burgse inwoners. Besloten is het spreekuur daarom terug te brengen naar 1 maal per maand: de VIERDE donderdag van iedere maand. In januari is dat dus morgena vond 24 januari. De plaats blijft Bachtenpoorte 47a en de tijd is nog steeds van 19.00 tot 20.30 uur. Brigade B heeft bovendien een nieuwe ploegcommandant ge kregen: brigadier B. Marcusse. Als er problemen of klachten zijn, kunt u uiteraard altijd op het hoofdbureau (Molenstraat 1) te recht: telefoon: 15050. (foto: Ruben Oreel) Maandag 28 januari as. wordt gestart met het plan voor her straten en verbeteren van de Poortugaalstraat en de Haaks bergenstraat. De werkzaamhe den zullen vijf tot zes weken duren. Er zal in fasen worden gewerkt zodat de overlast voor de omwo nenden zo gering mogelijk is. De werkzaamheden omvatten het volgende: - het vervangen van de klin kers van de stoepen door tegels; - het aanleggen van "kus sens" waar de Poortu gaalstraat aansluit op het Koopmansvoetpad en op de Haaksbergenstraat; - het doortrekken van de stoep bij de aansluiting van de Haaksbergenstraat op de Middenhofsingel; - het aanleggen in de Poortu gaalstraat van twee rijweg versmallingen en enkele zogenoemde "gestoken" parkeerplaatsen en het mar keren van de "langspar- keerplaatsen"; - het instellen van een "30-kilometerzone". Eind 1990 berichtten wij u dat de bouwschutting rond het nieuwe complex met winkels en appar tementen aan de Walstraat/Aag- je Dekenstraat van kleurrijke schilderingen wordt voorzien. Bob Pingen en Eric Brandts zijn de twee Vlissingse kunstenaars die aan dit project gaan werken. In verband met het weer is echter tot op heden nog geen actie ondernomen. Eerst was het de harde wind en neerslag die roet in het eten gooiden en nu is het de kou, waardoor de verf onbewerkbaar wordt. Het project wordt daarom opge schoven naar een later tijdstip als de weersomstandigheden zich wel lenen om de bouw schutting een kleurrijk aan zien te geven. Schets hoe de bouwschutting er uit komt te zien van Eric Brandts. Om het werk goed te kunnen uit voeren, verzoekt de gemeente de bewoners om overhangende beplanting te snoeien. De sectie Wegen van de sector Beheer moet ook werkzaamhe den uitvoeren aan het trottoir voor en/of naast de woningen. Daarbij moet de bestrating tot bij de tuin- of erfgrens worden op gebroken. Nu zijn de struiken en/of bomen daar soms zo om vangrijk, dat ze deze werkzaam heden ernstig bemoeilijken. In artikel 2.1.5.3 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente wordt hierop nader ingegaan. Daarin staat dat de eigenaar van een boom, heg, struik of andere beplantingen die "aan het weg verkeer het vrije uitzicht kan be lemmeren of hinder of gevaar kan opleveren, verplicht is deze beplanting te snoeien, te knot ten, op te binden of te ver wijderen". In de praktijk is een uitgroei van hooguit vijftien centimeter (een halve tegel breed) nog ac ceptabel. Vandaag vergaderen twee vaste commissies van advies en bijstand in het stadhuis. Het gaat om: - onderwijs, woensdag 23 januari - financiën, woensdag 23 januari. Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Verder vergadert volgende week woensdag, 30 januari, Sportbelangen Vlissingen. De ze vergadering is ook open baar en begint om 19.30 uur in het stadhuis. Naast de Bank van Nederland se Gemeenten hebben ook de NOS en de gemeente Vlissin gen financieel deelgenomen in het project. In de loop van februari of maart verschijnt ook een begeleidend, ongeveer 64 bladzijden tellend boekwerkje over Vlissingen. Het zal waarschijnlijk via de VVV ver krijgbaar zijn. Op deze pagina kunt u lezen wanneer het boekje precies zal verschijnen. Op vrijdag 1 februari, bij de NOS, Nederland 3, 19.39 uur is Vlissingen een kwartier lang op televisie. Het is een afleve ring van de serie "Het Gezicht van Nederland", waarin onze stad de hoofdrol heeft. In 15 minuten wordt een schets ge geven van het hedendaagse Vlissingen. Daarbij zal echter ook aan het verleden aandacht worden geschonken. De opna mes zijn gemaakt in de maan den augustus en oktober 1990. Sinds begin van dit jaar zijn de openingstijden van de ge meentelijke secties verruimd. U kunt nu bij alle sectoren te recht van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 08.30 tot 17.00 uur (dus ook "tussen- de-middag"), met uitzonde ring van: - de kas: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur; - de sectie sociale zaken (uitkeringen enz.): maan dag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. - De sectie burgerzaken is geopend van maandag tot en met woensdag en vrij dag van 08.30 tot 15.00 uur en donderdag van 08.30 tot 19.00 uur. Op de eerste donderdag waarop burgerzaken langer open was, was de belangstelling na 15.00 uur: 37 personen. De tweede dag, vorige week donderdag, 17 januari, kwamen na 15.00 uur nog 38 mensen bij de sectie bur gerzaken binnen voor bijvoor beeld het verlengen van hun rijbewijs of paspoort of .voor in lichtingen over het bevolkingsre gister. Morgenavond, donderdag 24 ja nuari, kunt u weer tot 19.00 uur terecht bij de sectie bur gerzaken. De gemeentepolitie blijft natuur lijk 24 uur per dag bereikbaar (Molenstraat 1, telefoon 15050 of bij alarm 06-11). De administratie van de politie, voor bijvoorbeeld het betalen van bonnen of ont heffingen, is geopend op werk dagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. - - Kunstzinnige vorming Vlissin gen heeft naast de vele teken en schilderkursussen de mo gelijkheid om langer dan de gebruikelijke twee uur bij een kursus, intensiever te werken op teken- en schildergebied. De teken- en schilderkursus met als titel: "Een beeldend proces" geeft kursisten de ge- legenheid van 09.30-13.30 uur op zaterdagmorgen onder be geleiding van de docent Dave Meijer op een voor ieder eigen wijze te werken. Individuele begeleiding staat voorop. Dit betekent dat iedere kursist na verloop van tijd op zijn eigen manier werkt. Het gaat om de verdieping van datgene waar u zelf mee komt. U kunt dus zelf bepalen WAT u wilt tekenen of schilderen. HOE proefles deelnemen. Tevens kan in overleg met de docent aan de hand van eigen werk een werkwijze worden uitgezet die in de kursus verder wordt begeleid. Aan het bijwonen van de proefles zijn geen ver dere verplichtingen verbon den. De kursus vindt plaats in het KVV-gebouw aan de Min. Lelylaan 2 in Vlissingen en duurt tot en met mei 1991. Voor nadere informatie kan kon- takt worden opgenomen met de Culturele Raad, telefoon: 14928. u dit kunt aoen, worat in ae oe- geleiding aangereikt. Het gaat om het ontdekken van nieuwe mogelijkheden binnen ieders in breng. Als u niet weet WAT u wilt doen en dus ook niet HOE wordt er in overleg een opdracht gesteld. Belangstellenden kunnen op zaterdag 26 januari aan een Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat er windmolens zijn ge plaatst op de Zeedijk, nabij het trainingscentrum van de brand weer. Zoals bekend voert Vlissin gen een actief milieubeleid. Het opwekken van "schone" energie, zoals windenergie is, past daarin dan ook prima. Rond het wind molenpark bij de Schoone Waar din, loopt op dit moment de planologische procedure. De ge meente onderzoekt alle aspecten rond windmolens op deze plaats. De vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke or dening heeft vorige week positief geadviseerd over een voorberei- dingsbesluit voor de plannen rond de nieuwe woonwijk Hofwijk (ten noorden van winkelcentrum Papegaaienburg). Het college heeft een voorbereidingsbesluit aan de raad voorgelegd, dat het mogelijk maakt medewerking te verlenen aan concrete bouw plannen voor deze wijk. Het is de bedoeling dat in de eerste fase van Hofwijk 58 wonin gen worden gebouwd. Er komen zeven rijtjeshuizen, 38 twee- onder-een-kapwoningen en een vrijstaand huis. Verder worden er ongeveer twaalf kavels grond voor "eigen bouw" verkocht. De vismijn heeft in 1990 een om zet gehaald die gelijk is aan die in 1989. Toen ik de vorige keer met u bijpraatte (november vorig jaar) zag het daar echter nog niet naar uit. Maar de opgelopen achterstand is door de hoge prij zen voor diverse vissoorten inge lopen en de omzet heeft dus dezelfde hoogte als die van 1989 gehaald. Het nadelig saldo voor de vismijn kon daardoor gelukkig beperkt worden. In de eerste twee weken van januari 1991 zijn deze exeptioneel hoge visprijzen overeind gebleven. De verwach ting is echter dat deze prijzen spoedig zullen dalen. In 1991 zal de vismijn middelpunt zijn van de Dag van de Neder landse Zeevisserij op zaterdag 24 augustus. De gemeente Vlis singen is de eer te beurt gevallen deze dag dit jaar te mogen orga niseren. U kunt vast en zeker re kenen op een groots evenement waarvoor ik u nu alvast van harte uitnodig. Van 11.00 tot 17.00 zal de Vismijn bruisen van activitei ten, allemaal in het teken van de visserij. U hoort er de komende maanden beslist meer van! Het ligt al weer een paar weken achter ons, maar ik wil toch nog wel kwijt dat ik de Vlissingse bin nenstad rond de feestdagen op haar best gezien heb. De winke liers hebben met het openstellen van hun winkels in de avonduren rond sinterklaas en kerstmis in gespeeld op de behoeften van het publiek. Op dit moment wordt er in de Vlissingse binnenstad hard gewerkt. De aanleg van de derde fase van de riolering is in deze weken in volle gang. Het winkelend publiek ondervindt hier hinder van. Op dit moment is het al duidelijk dat er zeker dit jaar nog de nodige ongemakken in de binnenstad en omgeving te verwachten zijn. Deze overlast duurt zeker nog wel tot het einde van dit jaar. Denkt u maar eens aan de bouw van het nieuwe winkelcentrum met daarboven wooneenheden aan het begin van de Walstraat, de aanleg van de weg over de Spuikom, de overkapping van de Lange Zelke of diverse herinrichtingsplannen. We moeten ons echter realiseren dat al deze werkzaamheden ge woon moeten gebeuren om Vlis singen een goed functionerend kernwinkelgebied te garanderen waar iedereen naar hartelust kan winkelen en recreeren!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5