MMHKS D ienst weigeren inii! Onredelijke boosheid overwinnen I Politiek Geloof Ouderen Sport Maatscha Allerlei SKW Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-86400 Beurs Milieu Onderwijs EEN GELUKKIG 1991 (3): PSYCHOCONSULT DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 23 januari 1991 Surinaams - Kookliefhebbers die wel eens wat meer van de Surinaamse keuken willen weten, krijgen in de maanden januari en februari de kans om gerechten te leren klaarmaken en tegelijkertijd iets te leren over de voedingsge woonten en de produkten uit Su riname. De lessen worden gegeven op woensdag 30 janua ri, 20 en 27 februari en 6 maart. Décor is de leskeuken van Oran jezon in Oostkapelle, en de orga nisatie ligt in handen van de Stichting Educatief Toerisme Zeeland. Als dan de gerechten tussen 9.30 uur en 13 uur zijn klaargemaakt is het daarna smul len geblazen. Inlichtingen en op- gave 01188-1507. Bijenwas - Tijdens de winter maanden een zelfgemaakt kaars je van bijenwas op de tafel? De Stichting Educatief Toerisme Zeeland maakt het mogelijk door middel van een cursus in het ge bouw Oranjezon in Oostkapelle. In de cursus worden een drietal technieken belicht; rollen, trekken en gieten. Als alles goed gaat gaat iedere deelnemer met vier kaarsen naar huis. De cursus duurt maar één dag. Woensdag 30 januari, 20 en 27 februari en 6 maart zijn de keuzemogelijkhe den, en de les duurt van 9.30 uur tot 12 uur. Inlichtingen en opgave 01188-1507. Schilderen - 'Een beeldend pro ces' is de titel van de teken-, en schildercursus die door Kunstzin nige Vorming Vlissingen wordt gegeven. Deze cursus is in het le ven geroepen om amateurs lan ger en intensiever dan bij gewone cursussen te laten werken. Indivi duele begeleiding staat dan ook voorop. De cursus geeft de cur sisten de kans om van 9.30 uur tot 13.30 op zaterdagmorgen on der begeleiding van docent Dave Meijer op een voor ieder eigen wijze te werken. Belangstellen den kunnen op zaterdag 26 janu ari aan een proefles deelnemen. De cursus wordt gegeven in het KVV-gebouw aan de Min. Le- lystraat 2 in Vlissingen en duurt tot en met mei. Inlichtingen 01184-14928. Origami - Op maandagavond 28 januari wordt er weer driftig ge vouwen in Hotel Walcheren in Koudekerke. Docente Hannie van der Sluis organiseert een avond van Japanse vouwkunst, ook wel bekend als Origami, ledereen die de basisvormen van de vouw kunst onder de knie heeft of die gene die met deze vorm van vrijetijdsbesteding kennis wil ma ken wordt om 20 uur verwacht. Kledingmaken - Een cursus die 'geknipt' is voor mensen die graag zelf kleding maken. Buurt huis De Paraplu begint op woens dag 6 februari met een cursus Kledingmakén. Op woensdag 30 januari wordt er een voorlich tingsavond gegeven waarop ie dereen zich ook kan inschrijven. Deze wordt om 19 uur in het Buurthuis gehouden. Inlichtingen 01184-65453. Verkiezing - Slechts 19 procent van de Zeeuwse bevolking weet een naam van een gewoon sta tenlid te noemen. Uit een recent onderzoek, dat werd uitgevoerd door Ton Hulstijn en Anton Bil van P&T Bedrijfsadviseurs uit Heinkenszand, is gebleken dat de statenverkiezingen onder de Zeeuwse bevolking nog niet zo erg leven. Tevens is uit het onder zoek naar voren gekomen dat .wanneer er nu in Zeeland verkie zingen voor de provinciale staten zouden worden gehouden, dat de CDA als winnaar en de VVD als verliezer uit de bus zou komen. De PvdA, die aanvankelijk op ver liezen stond, is inmiddels terug op het peil van vorige statenver kiezingen. Omroep Zeeland maakte een prognose waarbij de stemmen als volgt over de partij en werden verdeeld: twee zetels winst voor het CDA, twee zetels verlies voor VVD, winst noch ver lies voor de PvdA, een zetel ver lies voor de SGP en een zetel winst voor D'66. Forum-avond - De Stichting tot Behoud de Zak van Zuid- Beveland (BZZB) organiseert op woensdag 30 januari een forum avond onder leiding van de alge meen hoofdredacteur van de PZC, de heer M.P Dieleman. Het onderwerp van de avond is 'De invloed van de WOV op de Zak van Zuid-Beveland'. Op deze bij eenkomst zullen de belangrijkste vertegenwoordigers van de poli tieke partijen uit Zeeland hun vi sie op dit onderwerp geven, mede met het oog op de toekom stige Statenverkiezingen in Zee land. Belangstellenden worden om 19.30 uur in De Stenge in Heinkenszand verwacht. Discussie - Buurthuis De Para plu begint op donderdag 31 janu ari met de eerste van een serie discussieavonden rond onder werpen waar Hindoestaanse jon geren mee te maken krijgen in de Nederlandse samenleving. Deze cyclus van thema-avonden heeft als doel de jongeren op weg te helpen bij het vinden van een ei gen identiteit. De discussieavond begint om 19 uur. Zeefdrukken - Jongeren die kunstzinnige neigingen hebben en hun eigen T-shirt willen be drukken kunnen dat woensdag 23 januari doen. SKW De Hay- man laat dan in jongerencentrum Poorterhove zien hoe zeefdruk ken in zijn werk gaat. Het zeef drukken begint om 19.30 uur. Natuur - Op vrijdag 25 januari houdt W. Phaff van het Zeeuws Biologisch Museum in het club gebouw van A.V. Barbus Con- chonius aan de Herengracht 52 in Middelburg een dialezing geti teld: Een jaar natuur in Zeeland. De zaal opent om 19.45 uur en de lezing begint om 20 uur. NCRV-radio - In navolging van de deelname in oktober '88, doet burgemeester Rutten uit Middel burg donderdag 24 januari weer mee aan het NCRV-radiospel Heer en Meester, een programma met een wedstrijd tussen twee gemeenten. Deze keer staat Mid delburg tegenover de Gemeente Kortgene. De rechtstreekse uit zending is via radio twee van 14 tot 15 uur. Spreekuur - De WAOAAW be langenvereniging houdt vanaf be gin januari haar spreekuur in het kantoor van de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Wal cheren aan de Breestraat 15 in Middelburg. Het spreekuur is ie dere donderdag van 14 tot 16 uur. Inlichtingen 01180-84256. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg De oorlog verklaren, ons grond gebied verdedigen, de krijgsmacht. Allemaal zaken die zo belangrijk zijn, dat ze in de Grondwet vastliggen. Zo komt in artikel 97 de militaire dienstplicht aan de orde. Uit artikel 99 van de Grondwet blijkt dat een dienst plichtige "wegens ernstige ge wetensbezwaren" onder bepaalde voorwaarden vrijstelling kan krijgen. Wat voor een bezwaren moet je hebben om voor vrijstelling in aanmerking tekomen? Je moet ononverkomelijke, persoonlijke gewetensbezwaren hebben te gen het gebruik van leger- geweld. -Andere, zoals politieke bezwaren tegen het systeem, worden door de wet niet erkend. Wanneer kun je een verzoek in dienen? Pas vanaf het moment dat je geschikt bent verklaard. Dus nadat je goedgekeurd bent. Later, als je je oproep hebt, tij dens je dienst of zelfs daarna, kan het overigens ook nog. De procedure begint met een ver zoekschrift. Daarin vraag je om vrijstelling, beschrijf je precies je bezwaren en levensovertuiging en verzoek je om uitstel van op komst. Daarna moet je op ge sprek komen. Eventueel volgt er een nader onderzoek. Als je bezwaren erkend worden, moet je vervangende dienst ver vullen. Deze tewerkstelling duurt (einde vorig jaar) 18 maanden. Als je voor een erkende organisa tie 27 maanden of meer in een ontwikkelingsland hebt gewerkt, kun je buitengewoon dienstplich tig worden. Dan hoef je niet op te komen voor militaire dienst. Met vragen kun je op ons spreek uur komen, of bijvoorbeeld de Vereniging van Dienstweigeraars bellen, tel. 020-668 09 99 of 020-665 24 22. Uitvoering - Sportvereniging Se- rooskerke organiseert op vrijdag 25 januari de jaarlijkse gym- nastiekuitvoering in de sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Alle takken van de sport zijn weer vertegenwoordigd, Vrije oe fening, toestellen, jazz en als klapper op de vuurpijl een de monstratie van MTV '69. Belang stellenden worden om 19.15 uur verwacht. Wandelen - Wandelaars opge let! Zaterdag 26 januari kunnen wat de Zeeuwse Wandelsport Bond de benen weer gestrekt worden. Onder begeleiding van de EHBO kunnen afstanden van 5, 10 en 15 gelopen worden. Om 13 uur wordt er begonnen vanuit café De Melksalon, Drie Haasjes 31 jn Rilland. Inlichtingen 01184-71004. Zanger - Vrijdag 25 januari houdt de Christelijke Gemengde Zangvereniging haar jaarlijkse to neelavond in het Jeugdgebouw in Westkapelle om 19.30 uur. De toneelclub Serooskerke voert dan een blijspel op onder de titel Kon- takt met Kootje, tevens wordt er een verloting gehouden. Christenvrouwen - Woman's Aglow Fellowship, een wereldwij de organisatie van Christenvrou wen, houdt maandag 28 januari haar maandelijkse samenkomst in de stadsschouwburg in Mid delburg, Molenwater 99. Spreekster tijdens deze bijeen komst is Henna de Haan uit Was senaar. Belangstellenden worden om 20 uur verwacht. Inlichtingen 01180-36333. Indonesië - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging houdt donderdag 31 januari een informatie-avond over de huishoudelijke zaken en de activiteiten van de vereniging in het jaar 1991. Maar de hoofd moot van de bijeenkomst is een dia-serie over Indonesië, die de heer J.W. Wolse voor zijn reke ning neemt. Geïnteresseerden worden om 19.30 uur verwacht. Studie - De Stichting Welzijn voor Ouderen is op zoek naar ouderen die mee willen doen aan de studiekring voor ouderen die op woensdag 30 januari begint. Het doel van deze studiekring is om aan de hand van de door deelnemers ingebrachte kennis gezamelijk aan een zelfgekozen onderwerp te werken. Voor de studiekring is geen vooropleiding vereist. Geïntereseerden worden om 9.30 uur in de Molstraat 13 in Middelburg verwacht. Informatie 01180-27537. Vergeetachtig - Voor oudere mensen die wat vergeetachtig worden heeft de Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren een geheugencursus in het leven geroepen. Zo'n cursus beslaat 10 bijeenkomsten van elk 2 uur waarop voornamelijk oefe ningen worden gedaan. De cur sus begint op 5 maart, maar op zaterdag 26 februari wordt er een informatiebijeenkomst georgani seerd in De Halve Maan in Oost kapelle om 14 uur. Ouderavond - Geen sprekers, films of huishoudelijk gedeelte. De Ouderraad en de Medezeg genschapsraad van de Openbare basisschool Paauwenburgschool hebben besloten de jaarlijkse ou deravond op donderdag 24 janu ari geheel in het teken van Annie M.G. Schmidt te laten staan. De uit Zeeland afkomstige schrijfster viert dit jaar haar tachtigste ver jaardag, vandaar. Er is voor de ouders en kinderen een unieke tentoonstelling van haar leven en haar werk te bezichtigen. Ganzenexursie - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Ver eniging verzorgt op vrijdag 25 januari een dialezing over de flora in de Provence. Deze wordt ge houden door Henk Mandemaker en begint om 20 uur in het biolo- gielokaal van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren aan de Elzenlaan in Middelburg. Maar dat is niet het enige dat de vereniging op poten zet. Op dins dag 29 januari organiseert de KNNV een exursie om de over winterende en overtrekkende ganzen onder de lens van de ver rekijker te brengen. Het vertrek is om 10 uur vanaf de Schouwburg in Middelburg, Molenwater 99. Munten - De Commissie Ruildag 1991 zet in samenwerking met Philatelica en de F.V. Delta-West op zaterdag 2 februari een grote beurs van postzegels en munten op poten. De beurs wordt gehou den in het ontmoetingscentrum Dauwendaele aan de vrij landstraat in Middelburg en van 10 tot 17 open. Afrika - Stichting Woord en Daad aan de Dorpsstraat 25 in Oostkapelle houdt op dinsdag 29, woensdag 30 donderdag 31 januari en zaterdag 2 maart een uitverkoop van tweedehandskle- ding, waaronder jassen en costuums. De opbrengst van de ze verkoop gaat naar Afrika. Dinsdag en donderdag is de beurs van 9 tot 12 uur open en woensdag en zaterdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. De ene mens heeft langere te nen dan de ander. Maar boos heid is een gevoel dat we allemaal wel kennen. Zoals voor onze meeste gevoelens geldt, is boosheid niet altijd on gewenst. Dat hangt onder an dere af van haar effect op onszelf, en op onze omgang met anderen. Veelvuldige boosheid kan een oorzaak zijn van allerlei klachten variërend van hoge bloeddruk tot maag zweren. Bovendien kan ze on ze omgang met andere mensen ernstig verstoren. Nogal wat huwelijken, gezin nen, en ook werkrelaties lopen stuk als gevolg van een teveel aan boosheid. Drs. Henk C.M. Hermans Vaak gaan we ervan uit, dat er slechts twee manieren zijn om met boosheid om te gaan: we kunnen haar naar binnen rich ten (het "binnenvetten"), en we kunnen haar naar buiten richten ("stoom afblazen"). De meeste mensen geven de voor keur aan de tweede oplossing. Deze simplistische kijk op boosheid is echter onjuist. Wanneer u steeds uw boos heid de vrije loop laat, zult u steeds gemakkelijker en steeds vaker boos worden. Bovendien leert u niet, hoe u op een har monieuze wijze met mensen kunt samenleven. Gelukkig is er nog een derde mogelijkheid: Stop ermee uzelf zo snel boos te maken. U kunt namelijk leren om uw boosheid te beheersen. Daarvoor is het nodig, dat u iets meer weet over het ontstaan van uw boosheid. Boosheid is een gevoel, dat voortkomt uit uw denkwijze. Mensen met een hoge irritatie quotiënt (IQ) kenmerken zich door hun afdwingerigheid. Ze zijn er (onbewust) van over tuigd, dat mensen rekening moeten houden met hun wen sen en regels, enkel omdat zij dat graag willen. Ze ontzeggen anderen het recht, om zelf te beslissen wat ze doen. En het klinkt misschien vervelend, maar als u boos bent doet u waarschijnlijk hetzelfde. Hoe kunt u nu leren om uw woede-reacties te beheersen? Vooral door toe te geven, dat andere mensen niet yerplicht zijn om rekening te houden met uw wensen. Natuurlijk mogen ze dit, maar moeten ze het ook? We blijven in deze ru briek herhalen, dat u leeft in een onvolmaakte wereld met zeer onvolmaakte mensen. En helaas is het zo, dat ze vaak weigeren te doen wat u graag wilt. Zelfs wanneer dit goed voor hen zou zijn. We zullen een aantal sug gesties geven om uw omgang met andere mensen te verbete ren. Niet dat u daardoor nooit meer boos zult worden, maar mogelijk dat u sneller de be heersing terug zult winnen. Maak van wensen geen eisen. Overtuig u ervan, dat uw wen sen geen dictaten zijn. Laat dit ook tot uitdrukking komen in uw taalgebruik. Vermijdt onder andere het woordje "moeten", en zeg bijvoorbeeld "Ik wil graag dat je naar me luistert" in plaats van "Je moet naar me luisteren". Spreek uzelf rustgevend toe. Als u bijvoorbeeld op een ver traagde trein wacht, zeg dan dingen als: "Ik vind het verve lend, maar waarom zou dit mij niet mogen overkomen? Laat ik eens kijken hoe ik de tijd toch prettig kan doorbrengen". Gebruik uw fantasie positief U kunt uw fantasie gebruiken om uw woede-reactie uit te doven. Neem de situatie dat uw baas u ten onrechte bekriti seert. Stel u dan voor, dat hij dezelfde kritiek spuit terwijl zijn broek langzaam afzakt, of dat hij halverwege de kritiek niet meer uit.zijn woorden kan ko men. Humor is vaak een goed middel tegen woede Verander uw regels Boosheid wordt vaak veroor zaakt door een te starre toe passing van uw persoonlijke regels. U kunt deze regels ver anderen en ze wat realistischer maken. Wanneer u gewoonlijk de regel hanteert "mensen moeten rekening houden met elkaar", en van woede explo deert wanneer mensen zich niet aan deze regel storen, kunt u haar veranderen in "soms houden mensen rekening met elkaar, maar in een aantal ge vallen doen ze dat beslist niet". Vaak is het gemakkelijker om regels te veranderen, dan om de wereld te bekeren. U heeft uw boosheid niet no dig om menselijk te zijn. U ver andert beslist niet in een onmenselijke robot wanneer u geen boosheid meer ervaart. U zult daarentegen winnen aan levensvreugde. Neem het niet enkel aan, maar probeer het uit! Drs. Henk C.M. Hermans Voor verdere informatie: 01180 - 34735. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. Goudriaan. Volle Evangelie-gemeente "Immanu- el", Westdijkstrgat 5- 7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. J. de Boer, 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGË Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. W.P Jansen, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Geref. kerk. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. van Boven. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. van Boven, gez. dienst in Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van Sint Maarten, Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. E.V.E. Wijnands. MELIS KERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. J.L. 't Hart. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Hiensch. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 17 uur: ds. P. Melse, Hof- pleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 14.30 uur: 'ds. B.J.W. Schelhaas, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: ds. R. Oort, Oostkerk Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. D. van Boven, Ont- moetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman, Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg, Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Wijkgemeente Gerefor meerde Bond (Oostkerk) 11 en 17 uuj;: ds. H. de Jong. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engel se Kerk, Simpelhuisstraat 10, Zo. 9.30 uur: dhr. W. Riemens, 17 uur: dhr. A. Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e zater dag 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wal/onne). Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. geen dienst. nieuw en st. joosland Hervormde Gemeente. Zo. Oostende. 11 uur: ds. H. van OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, 19 uur: ds. W.P. Jansen, jeugddienst in Herv. kerk. Hervorm de Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: SoW- dienst in Geref. kerk ds. A.C. den Hollander, 19 uur: SoW-jeugddienst ds. W.P. Jansen. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. L.A. de Graaf, 17 uur: ds. H. van Oostende, SoW-dienst. Volle Evangelie. Dorps huis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bij belstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 19 uur: ds. C. den Engelse, 17 uur: SoW-dienst in Geref. kerk ds. H. van Oostende. 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, 9.15 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.15 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur Pastor W.v.d.Riet en Ds. J. de Boer, Streekzieken huis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boe- de, elke 3e, 4e en 5e zaterdag van de maand om 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Ge bouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samen komst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. vrouwenpolder Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. westkapelle Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, doopdienst m.m.v. zondagsschool, 19 uur: ds. Haasnoot. zoutelande" Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw. Th.J. Driehuis-van Haselen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. J. Jeroense Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 17 uur: ds. J. Staat. Do. 24 t/m wo. 30 januari. Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse en ds. R.E.R. van Buiren, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 19 uur: ds. L.J.G. IJkel, Bejaar denhuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: dhr. H. Hondius, Streekziekenhuis Walche ren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e zaterdag v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 uur: ds. W.P Jansen, 14.30 uur: ds. W.P Jansen, gez. dienst in Geref kerk Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: mevr. Spaans. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbekend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: de heer Postma. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. D. Los. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A. van Heus- den, Bellinkplein 3, tel. 39933. Zondag tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24.00 uur: E Kant, sabalaan 3, tel. 71017. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg-Zuid, tel. 01180-15810. zondag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: onbekend. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bou- wense, Va/kenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: G.J. de Witte, Doornenburg 31, Vlissingen, tel. 01184-78811. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daar opvolgend: S.K. Boot, Segeerssingel 120, tel. 39865. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg. Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthemen platteland van Walche ren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Koepoortstraat 6, ma. wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184 10795, van maandag jt/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. Christelijke Kindertelefoon. Ma. t/m vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 21