ABDIJ Groepsvoorlichting IEUWS Euregio Scheldemond Schadevaringen schepen Ruilverkaveling Walcheren - m 30% - 50% KORTING ontwerp-vergunningen atochem (voorheen m t) GRANDIOZE OPRUIMING Duinlandschap Neeltje Jans Zeeuws Jeugdorkest waterschap Walcheren D Ingelanden vergadering met excursie HET FINSE WINKELTJE (OM M I SS I i:s De Belgische gewesten Oost- en West-Vlaanderen en de Neder landse provincie Zeeland breiden hun samenwerking uit. Ver keer en vervoer, economische activiteiten, onderwijs, milieu, recreatie en cultuurhistorie zijn de terreinen, waarop de banden tussen de drie provincies zullen worden aangetrokken. IN BEROEP uuaeterproat provinciale griffie Kom snel eens kijken bij: DE VLISSINGER *S -v Aanleg duinlandschap eerste fase Provinciale staten beslissen 8 februari over drie ton subsidie voor het natuurbouwproject duinlandschap op IMeeltje Jans in de Oosterschelde. Een slufter, een vogeleiland, duinen en een inlaag zijn de kunstma tig aan te brengen natuurlijke elementen die het voormalige werkei- land stofferen. Het duinlandschap gaat 47 hectare beslaan. Daarvan is 18 ha al klaar. De uitbreiding moet zowel aan de noord- als aan de zuidkant gestalte krijgen. Met bulldozers en wheelloaders wordt het zand tot ruwe duinen gevormd, waarna de natuur, voor al de wind, de rest doet. Inplant van helm en duindoorn en het aanbrengen van rijsschermen moeten de zandverstuivingen enigszins leiden. Bij de uitbreiding moet worden voorkomen dat stuifzand van de nieuwe duinen massaal terecht komt in het al aangelegde deel, waardoor de natuurlijke ontwik keling daar letterlijk verzandt. In beide nieuwe duinpartijen ko men duinvalleien en het hele ge bied wordt via paden toeganke lijk. Aan de noordkant wordt het ge bied ter hoogte van de A.M. Ge- lukweg afgesloten door een duin massief. Er ontstaat zo een duidelijke overgang tussen de na- tuurbouw en de andere activitei ten die op Neeltje Jans hun beslag moeten krijgen, zoals het World Fish Center. De stichting Het Zeeuwse Land schap en de Vereniging tot be houd van natuurmonumenten, die het natuurbouwproject heb ben. gemaakt, hadden na de aan leg van de eerste duinen meteen willen doorgaan. De natuurlijke ontwikkeling van de drie gebie den had dan aansluitend kunnen verlopen. Doordat er geen geld was, moest het werk een jaar worden uitgesteld. De commissie verpleeghuiszorg en gezondheidszorg voor oude ren uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert woensdag 30januari, 10.15uur. Gesproken wordt over lichamelijk gehandicapten in verpleeghuizen en over het beleidsplan sector verzorgingstehuizen. De commissie ziekenhuiszorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert woensdag 30januari, 13.45uur. Bij de samenstelling van Abdij- nieuws was de agenda nog niet bekend. Beide bijeenkomsten zijn open baar en beginnen met spreek recht voor het publiek. De vergaderplaats is het Magnolia gebouw, Magnolia 3, Goes. De provincie heeft voor het eerste duingebied 250 duizend gulden beschikbaar gesteld. Het voorstel is nu voor de afronding 300 dui zend gulden uit te trekken. Ook rijkswaterstaat betaalt mee. Het vogeleiland, dat al klaar is, is uitsluitend met provinciaal geld aangelegd. De slufter, aan de Noordzeekant van Neeltje Jans komt voor reke ning van het rijk. Er is een toezeg ging van 920 duizend gulden op voorwaarde dat ook andere finan ciers worden gevonden. Het ma ken van de inlaag wordt gecombi neerd met de aanleg van de Dam- menweg. Taak en werkwijze van het provinciaal bestuur in het Nederlandse staatsbestel staan centraal in de voorlichting die groepen kan wor den aangeboden in het provinciehuis. Speciaal met het oog op de verkiezingen 6 maart voor provinciale staten organiseert het bureau voorlichting informatiebijeen komsten voor groepen. Een inleiding over de bevoegdheden van het provinciaal bestuur en de dagelijkse gang van zaken en de vertoning van een diaserie zijn vaste programma-onderdelen. Ook is informatiemateriaal over het onderwerp beschikbaar. De scholen, vrouwenorganisaties en andere maatschappelijke or ganisaties zijn aangeschreven. In het voorlichtingscentrum is ruimte voor groepen tot negentig personen. Groepen kunnen zich aanmelden bij publieksvoorlichter, mevr. W. de Graaf, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31395. Woensdag 23 januari 1991 Gouverneur dr. H. Balthazar van Oost-Vlaanderen, commissaris der koningin dr. C. Boerden van Zeeland en gouverneur O. Vanneste van West-Vlaanderen bij de ondertekening van een samen werkingsovereenkomst in 1989. De basis daarvoor vormt het ont wikkelingsconcept Euregio Scheldemond. Waar mogelijk zal met (geldelijke) steun van de Eu ropese Gemeenschap worden gewerkt. Met de Euregio Scheldemond wordt vooruitgelopen op het ver dwijnen van de binnengrenzen in Europa per 1992. De bedrijvigheid of produk- tiestructuur in de Euregio laat zich moeilijk onder een noemer van gen, wordt gesteld in het plan. De activiteiten lopen uiteen van ha vengebonden bedrijven tot land bouw en visserij en toerisme. Er wordt gestreefd naar grotere ver scheidenheid. Behalve voor de uitbreiding van activiteiten in de Kanaalzone en de havengebie den, moet er aandacht zijn voor meer kleinschalige en middelgro te bedrijvigheid. De havens en de daaraan verbonden bedrijven moeten elkaar versterken, daarbij gesteund door de beschikbaar heid van bedrijfsterreinen en hoogwaardige communicatie systemen. De havenschappen zouden zich als één havengebied met een ruim aanbod moeten pre senteren. De kamers van koop handel, innovatiecentra, werkge vers- en werknemers zouden meer grensoverschrijdend moe ten werken. De bedrijvigheid moet zich con centreren op de lijn Antwerpen- Gent-Zeebrugge/Oostende en de lijn Middelburg/Vlissingen- Kanaalzone Terneuzen-Gent. Er blijft dan genoeg open en groene ruimte voor andere zaken, zoals behoud en herstel van natuurlijke en landschappelijke waarden. Een gezamenlijk dan wel gecoör dineerd milieubeleid is hierbij voorwaarde. Dag- en verblijfsrecreatie moeten aan de kust optimaal zijn. Overi gens mag ook daar een goede in passing in het landschap niet worden vergeten. De samenhang tussen de gebieden aan weerszij de van de grens vraagt extra aan dacht. In het landelijke gebied moet de nadruk liggen op rust en openheid. Het achterland kan die nen als opvang van topdrukte aan de kust. Seizoensverlenging is voor de Euregio het parool. Hoewel de werkloosheid in de re gio lager ligt dan de landelijke cij fers blijft verruiming van de werkgelegenheid geboden. Om over de grens te kunnen werken is het nodig dat diploma's over en De hoorcommissie bestemmings plannen houdt een hoorzitting op woensdag 30 januari, 10.00 uur in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Het bestemmingsplan Rampweg van de gemeente Westerschou- wen staat ter discussie. De belan genvereniging kampeerders Laone 37 in Renesse, de natuur- en vo gelwacht Schouwen-Duiveland en de heer J.M. Oosterhuis uit Goutum hebben tegen het plan bezwaar aangetekend bij de pro vincie. De belangenvereniging en de heer Oosterhuis hebben bezwaar te gen de bestemming tuin en wonen op het gebied van de huidige cam ping Van Arkel. De natuur- en vo gelwacht vindt dat er teveel ruimte voor recreatie in het plan Ramp- weg wordt geboden. De hoorzitting is openbaar. Het Zeeuws Jeugdorkest bestaat 25 jaar. Ter viering van het jubi leum wordt zaterdag 8 juni een concert gegeven in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Ook wordt een jubileumboekje voor bereid. Aan de provincie wordt gevraagd tienduizend gulden in de kosten bij te dragen. Het Zeeuws Jeugdorkest wordt voor het concert uitgebreid met verschillende oud-leden. De vrij dagavond en de zaterdagochtend voor de uitvoering wordt gerepe teerd. De repetities zijn openbaar. Zaterdagmiddag is er een receptie in het provinciehuis. Provinciale staten wordt voor gesteld de subsidie te verlenen. De beslissing valt 8 maart. weer worden erkend en dat in za ken van belasting en sociale ze kerheid meer eenheid komt. Om eikaars werkterreinen beter te leren kennen worden bedrijven- contactdagen georganiseerd. Vorige week hebben de Zeeuwse commissaris van de koningin dr. C. Boertien en de Oostvlaamse gouverneur dr. H. Balthazar het gemeenschappelijk ontwikke lingsconcept Euregio Schelde mond aangeboden in Brussel aan de Europees commissarissen F. Andriessen en K. van Miert. Een samenvatting van het plan is verkrijgbaar bij het provinciaal in formatiecentrum, Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg tetefoon 01180-31402 In de afgelopen maanden hebben ondanks alle moderne navigatie- technieken een vijftal schadeva ringen van zeeschepen aan onze waterkeringswerken plaatsge vonden. Hierbij werd in drie ge vallen een aanzienlijke schade aangericht. In oktober 1990 werd een paalhoofd te Domburg gedeeltelijk vernield (schade f 250.000,—); in november werd een paalhoofd te Dishoek gedeeltelijk vernield (schade f 180.000,— en in januari werd de zeedijk van de Zuidwatering te Ritthem beschadigd (schade ca. f 250.000,-). In In de Waterstaatswet is een rege ling neergelegd, die het het wa terschap betrekkelijk eenvoudig maakt om de schade te verhalen, althans zekerheid voor de beta ling van de schade te verkrijgen. Deze procedure is echter in grote mate afhankelijk van het consta teren van de schadevaring. Nu zal het niet vaak voorkomen dat schadevaringen door het wa terschap zelf waargenomen wor den. Wij zijn voor meldingen meestal afhankelijk van de ver keersdienst voor het scheep vaartverkeer. Na een melding gaat een waterschapsambtenaar onmiddellijk naar de zeewering om te bezien of er schade aan de zeewering is. De mogelijkheid bestaat dat het schip zo snel vlot weet te komen dat het reeds is vertrokken voordat de plaats van de stranding is waargenomen. In dat geval wordt de bewijsvoering voor ons moeilijk. Vaak blijft geen andere mogelijkheid over dan op verklaring van eventuele oogge tuigen af te gaan. Probleem daar bij is dat mensen die "iets" gezien hebben zich uit onwe tendheid vaak niet melden bij het waterschap. Aangezien schade die wij niet kunnen verhalen, doorwerkt in de hoogte van het dijkgeschot, zijn ook de ingelanden er bij gebaat dat eventuele ooggetuigen zich in voorkomende gevallen bij het waterschap melden (01180-15751). Stranding m.s. Frio Venezuela op strand hoofd 30.5 te Dishoek op 20 oktober 1988. Voor Walcheren wordt een ruil verkaveling voorbereid. De Land inrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Walcheren heeft een voorontwerp-plan gemaakt. In dit plan wordt onder meer gesproken over de verkaveling, de ontsluiting, de waterbeheer sing en landschapsbouw op Wal cheren. Op dit plan is van 15 januari tot 15 april inspraak mo gelijk. Er worden vele inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Bij het waterschap is het plan, de kaart en de lijst van bijeenkomsten in te zien. Het waterschap is zowel inhou delijk als financieel betrokken bij de Ruilverkaveling. Een aantal voorzieningen op het gebied van de waterbeheersing kunnen niet dan na overeenstemming met het waterschap worden uitge voerd en verder is het doorgaan van het plan afhankelijk van een financiële bijdrage van het water schap. Deze bijdrage is thans ge raamd op f 8.000.000,—. Het dagelijks bestuur heeft onder een aantal voorbehouden in gestemd met het thans voorlig gende plan, doch een definitieve beslissing kan alleen worden ge nomen in de Algemene Verga dering. Inwoners van Walcheren kunnen op de woensdagen 6 en 20 fe bruari de openbare vergaderin gen van het waterschap Walcheren, de zogenaamde inge landenvergaderingen, bijwonen. Het bestuur informeert de aan wezigen daar over een aantal wa terschapszaken, zoals de begroting, de toekomstige bestuurssamenstelling van het waterschap, het voorontwerp van de Ruilverkaveling Walcheren en aspecten van het waterkwali teitsbeheer. De bezoekers kun nen bovendien deelnemen aan een excursie. Deze ingelandenvergaderingen worden gehouden in Domburg (6 februari) in "Dorimare" en in Ar- nemuiden (20 februari) in het verenigingsgebouw "De Arne". Het programma ziet er globaal als volgt uit. In Domburg: 14.45 uur verzamelen, inleiding over excur sie naar bepaalde waterschaps- werken; 15.30 uur excursie; .18.00 uur maaltijd; 20.00 uur vergadering. In Arnemuiden: 9.30 verzamelen en daarna het zelfde programma als op de ver gadering in Domburg. De vergadering in Arnemuiden be gint om 14.00 uur. Wie wil deelnemen aan de excur sie en de maaltijd dient zich van te voren aan te melden bij het waterschap Walcheren, Groen markt 10, 4331 BH Middelburg, telefoon 01180-15751. Wie alleen aan de vergadering wil deelne men hoeft dat niet de melden. Deelname aan maaltijd en excur sie kost f 10,— (te voldoen a contant op de dag van de verga dering). In het kader van de ruilverkaveling Walcheren werd in 1953 de nieuwe Seisbrug in Middelburg aangelegd. Ook het gemaal Boreel werd in van de ruilverkaveling. 1952 verbouwd in het kader 'Waeterproat' is een rubriek van het Waterschap Walcheren. Voor meer informatie kunt u aan de Groenmarkt 10 in Middelburg. Telefoon: 01180-15751 0»r M Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Atochem Vlissingen BV te Vlissingen (voorheen M T Chemicals BV) heeft bij hen op 28 augustus 1990 een aanvraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor het uitbreiden en wijzigen van een fabriek voor oganische verbinden, in hoofdzaak polymeren en organische tinverbindingen, op een per ceel aan de Europaweg te Vlissingen-Óost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sec tie M, nr. 519. Het betreft het verwerken van afvalstoffen van derden. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtver ontreiniging) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 24 januari 1991 tot en met 6 februari 1991 op de volgend plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 6 februari 1991, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de verleende vergunnningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 6 februari 1991 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunningen. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 23 januari 1991. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 MARI MEKKO - VUOKKO Lange Viele 69, Middelburg Tel. 01180-29523 MARI MEKKO - VUOKKO

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13