H R Open Dag Open Dag i open dag het zeeland college geeft je alle mogelijkheden kleuriger zeewaardiger technischer r kompleter SOSA Middelburg kom kijken en praten Polytechnische Faculteit Hoger Technisch Onderwijs Dordrecht vrijdag i februari 1991 16.00 uur tot 21.00 uur Hoger Technisch en Hoger Nautisch Onderwijs Rotterdam zaterdag 2 februari 1991 09.00 uur tot 15.00 uur VERBETER uw POSITIE op de ARBEIDSMARKT! Dwarskaai 2, tel. (01180) 1 20 32 30 JANUARI OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG De Hogeschool Rotterdam Omstreken telt 4 faculteiten: de Faculteit Educatieve Opleidingen; de Faculteit der Kunsten en Architectuur de Polytechnische Faculteit; de Faculteit Welzijn, A rheidsverhoudingen en Gezondheidszorg. C opleidingen: - Economische Bedrijfstechniek - Industrial Sales - Logistiek Management - Technische Natuurkunde - Besturingstechnologie - Chemische Technologie - Civiele Techniek - Stedebouwkunde - Werktuigbouwkunde - Energiekunde. Hoger Technisch Onderwijs HTS Dordrecht Oranjelaan 262 3312 gm Dordrecht Tel.: 078-324200 hr&o baant een weg naar de toekomst Opleidingen: - Bouwkunde - Architectuur - Elektrotechniek - Technische Computerkunde - Hoger Informatica Onderwijs - Computer Integrated Manufacturing - Werktuigbouwkunde - Produktie-automatisering - Maritieme Bedrijfsvoering - Luchttransportmanagement - Maritiem Officier - Scheepsbouwkunde. Hoger Technisch en Hoger Nautisch Onderwijs G.J. dejonghweg 4-6 3015 gg Rotterdam Tel.: 010-4366244 Wm U werkt al of u wilt "herintreden". En u wi/t uw kansen op in teressanter) werk vergroten. Werk op het terrein van maat schappelijke dienstverlening, inrichtingswerk of activiteitenbegeleiding. U hebt een vooropleiding op MAVO- niveau en u zoekt een beroepsopleiding die u kunt combine ren met uw werk of andere bezigheden. Geen schriftelijke cur sus maar onderwijs op schooi, samen met andere volwassenen: praktisch en gestructureerd. BEGIN DAN IN AUGUSTUS AAN DIE BEROEPSOPLEIDING BIJ DE SOSA MIDDELBURG MBO Sociale Dienstverlening (MBO-SD) Inrichtingswerk (MBO-IVi) Activiteitenbegeleiding (MBO-AB) Leeftijd: 19 jaar of ouder. Vooropleiding: MAVO of daarmee vergelijkbaar niveau. HBO Inrichtingswerk (HBO-IW) SOSA SECTOR OPLEIDINGEN SOCIALE ARBEID CENTRAAL BUREAU, POSTBUS 137, 2000 AC Haarlem, (023) 31 92 85. De mensen, de niveaus, de aanpak, de computers, vernieuwing, de toekomst van 14.00 - 16.45 en van 19.00 - 21.00 uur. christelijke technische school voor voorbereidend beroepsonderwijs generaal eisenhowerlaan 25 4333 bp middelburg telefoon 01180-25282 Het Zeeland College is een scholengemeenschap voor middelbaar en cursorisch beroepsonderwijs met vestigingen in Vlissingen en Middelburg. Een instituut, waar ruim 4.000 leerlingen een beroeps opleiding volgen in een van de sectoren Techniek, Nautisch BBO/ KMBO vt of Dienstverlening en Gezondheidszorg. Vrijdag 1 februari 1991 van 19.00-21.30 uur Zaterdag 2 februari 1991 van 10.30-16.00 uur Naast de presentatie van alle opleidingen verzorgt de opleiding Mode Kleding op vrijdag 1 februari tussen 19.00 en 21.30 uur een aantal modepresentaties. Sector D.G.O., Troelstraweg 2, 4384 AL Vlissingen, tel: 01184-60867 Het bedrijfsleven heeft behoefte aan werknemers die beschikken over praktische vaardigheden en de daarbij behorende theoretische kennis. De programma's van de sector Streekschool zijn gericht op landelijk vastgestelde eisen en op de reële werksituatie waarin leerlingen zich bevinden. De Streekschool heeft dan ook een lange traditie van direct overleg met het bedrijfsleven. Leerkrachten weten wat er in het bedrijfsleven omgaat. Leerlingen van de part-time afdeling van de sector Streekschool volgen één of twee dagen m de week op school de theorie-opleiding als aanvulling op hun praktijkopleiding. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt, worden rechten en plichten van betrokkenen vastgelegd in een leerovereenkomst Binnen de volgende branches worden in de sector Streekschool opleidingen aangeboden: Motorvoertuigentechniek Administratie Wo ning- en Meubelstoffering Straatmaker/ Wegenbouw Metaaltechmek Timmeren en Metselen Detailhandel en Groothandel Verzorgende- en Dienstverlenende Beroepen Procestechniek Elektrotechniek Schilderen Horeca Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) Op de sector Streekschool kunt u ook kiezen voor beroepsopleidingen in volledig dagverband Naast de theorie krijgt men op school een praktijkopleiding die aangevuld wordt met stages in het bedrijfsleven. Leerlin gen die nog een keuze van een beroep en/of opleiding moeten maken kunnen een oriëntatie- en schakelpro gramma volgen. Voor leerlingen van buitenlandse af komst is er een anderstaligen programma Sector Streekschool BBOKMBO vt Molenwater 8 4331 SB Middelburg Tel.: 01180-16457 Jonge mensen die zich niet willen afsluiten voor wat er om hen heen gebeurt, die een vorm van betrokkenheid hebben ten opzichte van hun medemens, jonge mensen die de buitenwe reld een beetje meer kleur willen geven, het zijn allemaal potentiële leerlingen van de sector DGO. Je gaat graag met mensen om en wil ze hulp, advies of begeleiding geven. Daarom kies je dan ook voor de opleiding Agogisch Werk (AW), Aktiviteiten Begeleiding (AB) of Sociale Arbeid (SA) Je bent creatief, vindt het vorm geven aan persoonlijkheid belangrijk en je hebt grote belangstelling voor alles wat met Mode en Kleding te maken heeft. Dan kies je voor de opleiding Mode Kleding (MK). Je voelt aan dat elke organisatie niet zonder een goede voedselvoorziening kan. of niet zonder een goede interne dienst. Jij wilt daar wat aan doen en volgt dus éérst de opleiding Civiele en Consumptieftechnische diensten (CCD). Je wilt graag mensen verzorgen en verplegen. Natuurlijk ga jij dan de opleiding Verpleging (VP) of Verzorging (VZ) volgen. Je weet dat je in de gezondheidszorg of dienstverlening wilt gaan werken, maar de vooropleiding is nog net niet voldoende of je wilt je gewoon nog wat meer oriënteren in deze sector. De opleiding voor jou is dus de opleiding Oriëntatie Schakelen (O&S). Voor meer informatie over de genoemde opleidingen moet je even bellen naar de sector DGO, tel. 01184-60867 en vragen naar de decaan. Mensen die zich verbonden voelen met de zee. mensen die ook in staat zijn op verantwoorde wijze om te gaan met hun vrijheid, kunnen kiezen voor een opleiding die aansluit bij hun ideeën en verwachtingen. Sector Maritiem Instituut 'De Ruyter' heeft alles aan boord om op solide en adequate wijze te voorzien in de nautische en technische scholing die mensen voorbe reidt op een zeewaardige baan. 4-jarige opleidingen: Maritiem officier handelsvaartOperationeel technicus walbedrijven 2-jarige opleidingen: Stuurman kleine handelsvaart (S IV) Scheepswerk- tuigkundige kleine handelsvaart (W IV) Stuurman werktuigkundige zeevisvaart (S.W. V) Kort Middelbaar Nautisch Onderwijs 2-jarige opleidingen: Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart (S.W VI)Schip- per-machinist Scheepstechnicus Zaterdag 16 maart 1991, Zaterdag 27 april 1991, Zaterdag 8 juni 1991 Ontvangst op deze dagen tussen 10.30-11.00 uur. adres Boulevard Bankert 130. Vlissingen. Telefoon:01184- 89452 Deelname aan een open dag kan telefonisch of schriftelijk worden opgegeven bij de administratie van de school, waarna een uitnodiging zal worden toegestuurd. Sector Maritiem Instituut De Ruyter Boulevard Bankert 130, 4382 AC Vlissingen. Tel.: 01184-89452 Wie de media volgt zal het niet ontgaan zijn dat de roep om technisch geschoold personeel steeds luider wordt. Het middelbaar technisch onderwijs vervat een zeer belangrijke functie bij het tegemoetkomen aan deze vraag. Met de vinger aan de pols van het bedrijfsleven worden lesprogram ma's bijgesteld en nieuwe afstudeerrichtingen gecreëerd. Binnen alle afdelingen bestaat de moge lijkheid om in het 4e leerjaar te kiezen voor de commercieel technische richting. Toelatingsvoorwaarde: De leerling kan slechts worden toegelaten wanneer hij/zij op 1 oktober van het schooljaar waarvoor de toelating wordt gevraagd de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Avond-opleidingen: M.T.S. (3-jarig) Werktuigbouwkunde Elektrotechniek (elektronica) Dagopleidingen (4-jarig, inclusief het stagejaar) Bouwkunde Technische informatica Weg- en waterbouwkunde met de studierichting technische milieukunde Werktuigbouwkunde met de studie richting produktietechniek Elektrotechniek met de studierichtingen algemene elektrotechniek Elek tronica Technische computerkunde Elektro technische installatietechniek Toelatingsvoorwaarden - L.B.O -diploma wiskunde, natuurkun de en een vreemde taal op C-niveau, de overige vakken minimaal B-niveau. - M.A.V.O.-diploma (C-niveau eisen als bij L B O.) - O. en S.-diploma (C-niveau eisen als bij L.B.O.) - H.A.V.O.-5 diploma: plaatsing in het tweede leerjaar mogelijk mits wiskunde en natuurkunde in het examen pakket. Kort-M.B.O. Oriëntatie en schakelopleiding Deze opleiding richt zich op toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs en de verschillende beroepsopleidin gen binnen het Kort-M.B.O. door examens op C/D-ni- veau. T oelatings voorwaarden Zie dagopleiding (4-jarig) Gewenst: één of meer cursussen in het vakgebied gevolgd te hebben M.T.S. avond (1-jarig) commercieel-technische opleiding (inclusief vestigingseisen) Toelatingsvoorwaarden: diploma M.T.S bouwkunde, weg- en wa terbouwkunde, werktuigbouwkunde of elektrotechniek. Aanmelden voor 1 april 1991 Aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1991/1992 kunnen dage lijks plaatsvinden aan de school of via de directie/decaan van de huidige school Voor inlichtingen kunt u de sector M.T.S. ook telefonisch benaderen. Voor wat be treft de avondopleidingen ook op maandag en donderdagavond. Woensdag 6 februari 1991 15.00-17.30 uur en 18.45-21.00 uur Op deze open dag. bestemd voor V.W.O.-, H.A.V.O.-, M.A.V.O.-, en L.B.O.-leerlingen. hun ouders en andere belangstellenden, kunt u de school in vol bedrijf zien. Tevens is op deze dag gelegenheid tot aanmelding. Sector M.T.S. Marconiweg 4, 4382 NE Vlissingen. Tel.: 01184-78400

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11