VERSCHOORE Werkgroep wil nascholingscursussen in Zeeland voor werkers in jeugdzorg Spetterend begin van de Zwemfan-actie SPRINT DANSLES UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON BEURT. SSIE Brilmi heeft «je nu een wereldnaam: Intratuintroef ■lint rat i|U vflVERMOOP BIJOU BIJOU c FEESTAANBIEDING Twee brillen halen, één betalen. ^Vodelb^^ OPRUIMING 30% - 60% KORTING foto' Hoogstandjes turnen met regionale kampioenschappen Dwangarbeiders Middelburg over vergaderen in hun rechten VANAF: f 5.50 COMBI BACK een knallend begin 50% OP HAND- SCHOUDER TASSEN GRANDIOZE van kwaliteits artikelen VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 De onlangs opgerichte Zeeuwse Werkgroep Interdi sciplinaire Nascholing (ZWIN) houdt binnenkort twee studiedagen voor allen die in hun werk te ma ken hebben met jeugdhulpverlening in Zeeland. Deze eerste bijeenkomsten moeten een aanzet vormen tot meerdere nascholingscursussen in de provincie, waarbij de deskundigen van de verschillende discipli nes zich gezamenlijk buigen over een bepaald pro bleem of een ontwikkelingsstoornis van het kind. Doel van deze landelijk unieke werkgroep is om enerzijds te voorkomen dat huiverleners individueel voor nascholing elders in het land terecht moeten, hetgeen tot nu toe meestal geschiedt, en anderzijds om het interdisciplinaire contact en de samenwer king te bevorderen, waardoor de hulpverlening beter en sneller kan plaats vinden. De uiteindelijke vorming van kleine behandelingsteams behoort daarbij tot de mogelijkheden. PZC WEEKBLADEN Toekomstplannen tïttï Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 pi>» (Jiiiy Vanaf 18 januari start nieuwe cursus voor beginners. Informatie dagelijks na 18.00 uur. Tel. 01100 - 20176 01110 - 15425 01180 - 38370 ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG STEUNAKTIE BEHOUD BETAALD VOETBAL IN ZEELAND Oproep 10% 20% 30% 40% KORTING PROFITEER NU! SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 feEN' Direct één ot meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 3 DE ZWIN OPGERICHT Op de eerste twee studiedagen, 8 en 9 maart aanstaande, waar voor accommodatie gevonden werd in het Psychiatrisch Zieken huis Zeeland in Goes, staat de dysfatische ontwikkeling, een hersenontwikkelingsstoornis waarbij spraakmoeilijkheden ont staan, centraal. Deskundigen van de Stichting Dysphathische Ont wikkeling uit Amsterdam zullen in de cursus aandacht besteden aan zowel diagnostiek als thera pie. De studiedag op vrijdag is bedoeld voor huis-, school- en consultatiebureauartsen, neuro logen, kinderpsychiaters, kinder artsen, KNO-artsen, revalidatie artsen, psychologen, orthopeda gogen, logopedisten, ergotherapeuten en hoofden van scholen voor speciaal onderwijs. Hierbij ligt het accent op de diagnostiek. Op zaterdag vinden workshops plaats voor mensen die therapeutisch bezig zijn: logo pedisten, ergotherapeuten, leer krachten en verzorgers uit de revalidatie. De leden van de Zeeuwse werk groep kennen elkaar uit het veld van de jeugdhulpverlening. Voor zitter drs Roel Eijsberg is hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Psychia trisch Ziekenhuis Zeeland. Drs In eke de Vries werkt als psychologe in Revalidatiecen trum Zonneveld en drs Herman Driehuis is ook psycholoog, maar dan bij de Schooladvies- en Be geleidingsdienst. Drs Bram Felius Mii©©&ag©ff Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Wolstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184 72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie adres: Postbus 5017 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. is als arts verbonden aan het Kruiswerk. „Sinds november 89 zijn wij met het voorbereidende werk voor de ZWIN bezig ge weest en juist in Zeeland moet het naar ons idee mogelijk zijn om via nascholingscursussen dicht bij huis, te komen tot een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines", legt voorzitter Eijsberg uit. „Nu gaat er vaak kostbare tijd verloren om dat hulpverleners langs elkaar heenwerken en elkaar niet weten te vinden. Ook de ouders moeten soms te lang wachten op ade quate hulp voor hun kind en daarom zou het toe te juichen zijn als er naar aanleiding van de na scholingscursussen kleine be handelingsteams zouden ontstaan, waar men met zijn pro bleem terecht kan. Door het on derlinge contact van de hulpverleners op de studiedagen zullen deze elkaar steeds gemak kelijker weten te vinden". Hoewel het financiële plaatje nog niet rond is en ZWIN naarstig Drie leden van de werkgroep ZWIN: drs Herman Driehuis, drs Ineke de Vries en drs Roel Eijsberg zoekt naar sponsors (voor de eer- een eenmalige subsidie uit de pot derkenningsteam), staan er ver ste cursus kreeg de werkgroep van het VTO, 't Vroegtijdige On- schillende onderwerpen op het lijstje voor de toekomst. De werk groep denkt aan studiedagen over b.v. annorexia nervosa (hon- gerzucht), dyslexie (woordblind heid), het probleem van de vroegtijdige schoolverlaters of suïcide onder de jeugd. Proble men waar volgens deze deskun digen allerlei hulpverleners als maatschappelijk werkers, artsen, psychologen en psychiaters, maar ook schoolleiders vanuit hun eigen gebied mee te maken hebben zonder dat het meestal tot een adequate samenwerking komt. „Wij hopen dat er ook van uit het werkveld ideëen worden aangedragen die wij kunnen ge bruiken", zegt Ineke de Vries, die het secretariaat voert. „Deze week gaan er vijfhonderd aan schrijvingen de deur uit naar alle instellingen die met jeugdzorg te maken hebben. Wij hopen op een grote respons". Wie suggesties heeft, kan schrij ven naar het secetariaat van ZWIN, Park de Griffioen 18, 4334 CJ Middelburg. Sporthal De Kruitmolen in Mid delburg is zaterdag 19 januari het decor voor de regiokampioen schappen turnen, 's Avonds is er een gala met allerlei spectaculai re hoogstandjes op turngebied. Aan de wedstrijden doen meisjes en dames alsook jongens en he ren in de A-, B- en C-lijn mee. Ze werken er hun programma af. Ook de jongens en meisjes die nationaal hun partijtje meeblazen doen mee aan de regiokampioen schappen. De wedstrijden begin nen om 10.30 uur. De organisatie is in handen van de regio Zeeland in samenwerking met de Middel burgse Turn Vereniging '69. Aan dit evenement koppelt MTV '69 een gala-avond vast, die om 20 uur begint. Hoogtepunten daarbij is een optreden van de gymnastiekvereniging Swenti- bold uit Sittard die een geheel ei gen demonstratie zullen geven. Hierbij is ook Christa Blom, twee de bij de nationale kampioen schappen. De verdere avond belooft veel, aldus Janny Ver- meule van MTV '69. Ze noemt onder meer een wervelende show met jazzgroepen, trampoli nespringen al of niet met paard. Ook worden er speciale num mers getoond op verschillende toestellen. Tijdens de gala-avond wordt het publiek een blik achter de schermen gegund. In vogel vlucht demontreert een aantal deelnemers hoe moeilijke spron gen worden ingestudeerd. Kinderen met hun ouders zwemmen voor het felbegeerde diploma. „Als het zo doorgaat wordt de hele Zwemfanactie een doorslaand succes", aldus Jaap Keymel, bedrijfsleider in het Vlis- singse Sportfondsenbad. Hij doelt daarbij op de ongeveer 1500 mensen, die zaterdag 12 januari jongstleden gekomen zijn om de eerste activiteiten van de actie bij te wonen. De actie Zwemfan is landelijk op poten gezet om de klant wat vertrouw der te maken met het zwembad, en de activiteiten die daar wor den georganiseerd, „een imago verandering". noemt Keymel het. „Hoorde de badmeester vroeger bij de notabelen, nu is het de be doeling dat we meer als gastheer of -vrouw worden gezien". De eerste dag van de actie, die drie jaar gaat duren, begon met diplomazwemmen. Onder be moedigend gejuich van het pu bliek gingen 73 kinderen en 25 ouders te water voor een A- of B diploma. „Het idee om de ouders mee te laten zwemmen, slaat goed aan", vertelt Keymel. „Als dat zo blijft gaan we er zeker mee door. Het is voor de kinderen na tuurlijk enorm leuk, want ze zijn over het algemeen behoorlijk ze nuwachtig". Dat zenuwen overbodig zijn, blijkt wel. Soepelheid kenmerkt de jury. Bij het zeven meter onder water zwemmen, komt een klein kereltje in de problemen. De eer ste en de tweede keer haalt hij niet, wat hem nader tot huilen dan lachen brengt. Toch krijgt hij nog een derde kans, die hij met veel moeite haalt. Het levert hem spontaan een staande ovatie op. Aan het einde van de rit, na het laatste onderdeel; het onvermij delijke watertrappelen, blijkt ie dereen geslaagd. 's Middags worden er door de Stormvogel, de Dr. A. Staver- manbrigade en de Recreatie zwemvereniging Vlissingen spel letjes georganiseerd, zoals water polo en snorkelen. Dat wordt zo positief ontvangen dat de mid dag in tweeën moet worden gesplitst. Tenslotte is er 's avonds een spetterende nieuwjaars- zwemfanparty voor de medewer kers, kinderen en genodigden. Een rad van avontuur en disco maken de avond tot een topper voor de 300 aanwezigen. Is het nodig, dat dwangarbeiders ruim 45 jaar na het einde van de oorlog nog moeten vechten voor hun rechten en erkenning? En wat voor rechten zijn er dan wel? De in de oorlog gedwongen te- werkgestelden komen op woens dag 23 januari bijeen in het clubhuis van voetbalvereniging Zeelandia aan de Nadorstweg in Middelburg om zich over deze in dringende vragen te buigen. De dwangarbeiders zijn van me ning dat ze recht hebben op een Duits ouderdomspensioen, om dat tijdens de tewerkstelling pre mies daarvoor op de lonen werden ingehouden. Ook zeggen ze recht te hebben op schadever goeding wegens dwangarbeid, waar ze, gezien de uitspraak van het Europese Parlement in 1986, gelijk in hebben. Die uitspraak maakte duidelijk dat op de bedrij ven die dwangarbeiders hebben gehad een duidelijke morele en juridische verplichting rust om tot schadevergoeding over te gaan. Tevens strijdt de Vereniging Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog ervoor dat het drama van de arbeidsinzet haar terechte plaats krijgt in de Nederlandse geschiedschrijving, omdat tot op de dag van van daag het hele drama min of meer wordt ontkend. Over al deze za ken worden woensdag 23 januari gedachten gewisseld met Iptge- noten. De zaal opent om 13 uur haar deuren, en de bijeenkomst begint om 14 uur. Inlichtingen 01180-13539. Waar kwaliteit en service belangrijk is! In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. LET OP: woensdag AUTO-WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Roosevelt laan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 16 JANUARI 1991 V.C. VLISSINGEN aan iedereen die betaald voet bal in Zeeland een warm hart toedraagt. STORT min. TIEN GULDEN op gironr 1299.399 t.g.v. VC Vlissingen onder vermelding Behoud B.V in Zeeland. U draagt bij tot handhaving van Top Voetbal in Zeeland. Pearle OPTICIENS Tegen inlevering van deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) t De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,- Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie Vlissingen, Lange Zelke 20 Een groene en groeigrage krul- varen (Nephrolepis) in een zinken emmer, de nieuwste trend HET GROENE WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623 Geldig i/m wo 23 jan a s A Middelburg Lange Delft 44/Segeersstraat 4a

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1