BESTE KLEURENFOTO'S Nederlands kampioenschap jeugdbiljarten in Middelburg R OPHEFFINGS UITVERKOOP Behoud kwaliteit Veerse Meer gewaarborgd met voorlichting SPRINT PHOTO DANSLES /UUR HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? 25% KORTING BIJOU BIJOU OPRUIMING 30% - 60% KORTING VANAF: f 5.50 4™ SCHOUDER- 50% m COMBI BACK C GRANDIOZE van kwaliteits artikelen DE f/J VLUCHTELINGENWERK ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR ASIELZOEKERSCENTRUM De Vereniging Vluchtelingenwerk is op zoek naar vrijwilligers voor het asiel zoekerscentrum in Middelburg. Deze vrijwilligers moeten zich vooral bezig houden met juridische zaken. „Dat houdt niet in dat deze mensen juristen of iets dergelijks moeten zijn", waar schuwt Maria Opgelder, consulente van Vluchtelingenwerk, om de spoeling al bij voorbaat niet al te dun te maken. Eind maart begin april gaat het centrum aan de Kruitmolenlaan open. Maandag 14 januari komt mevrouw Opgelder naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg om aan potentiële vrijwilligers voorlichting te geven. De bijeenkomst begint om kwart voor acht met een kopje koffie en om 20 uur wordt een en ander verteld aan de mogelijke medewerkers. Ook men sen die in de buurt van het asielzoekerscentrum wonen zijn welkom, „hoewel die al voorlich ting hebben gehad van WVC". PZC WEEKBLADEN Leven op straat Wetten en wetjes I Voor biljartliefhebbers breken er spannende tijden aan het komen de weekend. Het district Walche ren en de Bevenlanden is erin j geslaagd de finale van de Neder- landse kampioenschappen Anker Kader 472 voor junioren naar Middelburg te halen. Zaterdag 12 en zondag 13 januari strijden zes jonge spelers tot 21 jaar om de titel van Nederlands kampioen in het Snooker centrum Cue Action in Middelburg. De winnaar gaat naar Griekenland om daar voor Nederland mee te doen aan de Europese kampioenschappen. 0 Tv 1 Z Wegens opheffing Op de gehele voorraad NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Vlisburgse raads leden vergaderen DIRECTEUR HOEFKENS VOOR PVDA VEERE Geen kassa ■0.U* S^cej Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Vanaf 18 januari start nieuwe cursus voor beginners. Informatie dagelijks na 18.00 uur. Tel. 01100 - 20176 01110 - 15425 01180 - 53370 KODAK EXPRESS kwaliteits kleurenfoto's FOTO» VERSCHOORE ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG 120% OP HAND- 30% KORTING PROFITEER NU! SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 V LISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 2 9 JANURI 1991 Omgaan met taalbarrière „asielzoekers zijn mensen die met opzet of toevallig in Neder land zijn terechtgekomen omdat ze het om wat voor reden dan ook in hun eigen land niet meer uithielden", vertelt Maria Opgel der. Veertig procent bestaat uit vrouwen en kinderen, de overi gen zijn mannen. En daarmee wordt meteen al een poot onder de stoel van tegenstanders van een asielzoekerscentrum wegge zaagd. Opgelder: „Vaak denken de omwonenden dat asielzoekers enge mannen zijn die maar beter niet in het donker kunt tegenko men. Vandalisme en criminaliteit Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De £aam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. zouden er hoogtij vieren. Nou, dat is dus absoluut niet waar". Wel vertoeven deze mensen vaak op straat, drinken bijvoorbeeld een pilsje buiten als het mooi weer is. Dat heeft volgens de consulente van Vluchtelingen- Werk te maken met hun afkomst. „Iemand uit Somalië bijvoorbeeld is het gewend om op straat te le ven. De zon schijnt daar bijna al tijd. Maar de jeugd in Nederland leeft bij mooi weer ook voorna melijk op straat". Maria Opgelder heeft nog een leuke anecdote. „Er zijn meerdere mensen die een paar jaar geleden toen er een asielzoekerscentrum in hun buurt kwam hevig protesteerden, nu vrijwilliger geworden". Ze geeft niettemin toe dat er wel eens ongeregeldheden zijn in zo'n centrum. „Sporadisch zijn er vechtpartijen. Voornamelijk tus sen mensen van verschillende culturen". Ze vindt het logisch en verklaarbaar. „Ze staan vaak on der enorme druk. Ze weten niet of ze in Nederland mogen blijven. De angst om bijvoorbeeld terug gestuurd te worden is dan enorm. Bovendien hebben ze de hele dag bijna niks te doen. Om te kunnen werken hebben ze na melijk een vergunning nodig". Het is de taak van de vrijwilligers om de asielzoekers te helpen in de Nederlandse doolhof van wet ten en wetjes, ze als het ware de weg te wijzen naar het juiste lo ket binnen de ambtelijke malle molen. De vrijwilliger werkt daarbij trouwens nauw samen met het Buro voor Rechtshulp. „De gezochte vrijwilliger hoeft absoluut geen juridische kennis te hebben. Dat wordt hem of haar geleerd. Het enige wat we verwachten is dat zo iemand open staat voor de problemen van een asielzoeker. Hoe behan del je zo iemand en hoe vertaal je zijn of haar gedrag. De taal is daarbij vaak een barrière. Hoe werk je met iemand die je niet kunst verstaan"? Al deze vragen worden behandeld in een cursus Nederlandse top-jeugd actief in Middelburg. Het kampioenschap wordt zater dag officieel geopend door wet houder J.A.R.M. Schoenmakers die onder andere sportzaken in zijn portefeuille heeft. „Het feit dat dit kampioenschap zich in Middelburg afspeelt bewijst weer eens dat de hoofdstad van Zee land op vele terreinen een actieve stad is. Daarnaast kent Middel burg een rijk geschakeerd sport leven". vindt hij. Met een toespraak en de eerste afstoot zet hij voor de spelers het licht op groen. Het spel op zich. Anker Kader 472, zal menigeen wat onbekend in de oren klinken. Absoluut noodzakelijk voor het spel is een grote metstafel. Daar worden met speciaal krijt lijnen op ge trokken, zodat er rechthoeken ontstaan. Dan worden aan de zij- en kopkanten op de lijnen kleine hokjes getekend. Dat zijn anker tjes. 472 betekent dat er twee caramboles per beurt gemaakt mogen worden. De speler die 200 caramboles heeft, wint de partij. Er worden vijftien partijen gespeelt. De spelers zijn: Ray mond Knoors uit Urmond, Wil liam van de Heuvel uit Milheeze, René Tuil uit Sint Maarten, Michel van Silfhout uit Dieren, Eddie Sie mens uit Midwolda en Eric van de Linden uit Nijkerk. „De achterliggende gedachte van dit kampioenschap is om het bil jarten wat aantrekkelijker voor de jeugd te maken",legt Cees Heij- boer, secretaris van het district Walcheren de Bevelanden uit. „In het Zeeuwse leeft het biljarten niet onder de jeugd. Er zitten ook helemaal geen Zeeuwse spelers tussen deze keer. Heel jammer vinden we dat. We hopen echt dat dit evenement het biljarten uit dat oude-mannen hoekje te halen waar het blijkbaar nog steeds een beetje inzit". ALLE KALENDERS 1991: 50% KORTING Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5p/st. De korting geldt niet op klantenbestellingen die in Middelburg wordt gehou den. Verder krijgen vrijwilligers regelmatig bijscholing, bijvoor beeld in Utrecht, waar de vereni ging is gehuisvest. Maria Opgelder is op zoek naar mensen die twee dagdelen per week kunnen komen helpen. In andere asielzoekerscentra bestaat de groep vrijwilligers uit mensen met allerlei achtergron den. Vutters, huisvrouwen die tijd over hebben, studenten die stage lopen, maar ook mensen met een baan die uit maatschap pelijke betyrokkenheid een steentje willen bijdragen aan het welzijn van de vluchteling. Vol gens de consulente zijn in de schare vrijwilligers alle leeftijd groepen vertegenwoordigd. „Er zitten mensen onder die gestu deerd hebben, maar ook mensen met alleen lagere school. We vra gen veel, maar bieden ook heel wat. Bijvoorbeeld de studies die de mensen kunnen volgen. Beta ling van het werk zit er niet in. Maar nagenoeg alle onkosten worden vergoed. De asielzoe kerscentra hebben een budget van om en nabij de f 15.000,- gulden. Daarmee kunnen de kosten redelijk worden gedekt". Na de eerste voorlichtingsbijeen- kon A kunnen vrijwilligers zich tot eind januari melden. Begin fe bruari is er dan weer een bijeen komst voor de mensen die door de selectieprocedure zijn geko men. „Die is heus niet zo vrese lijk streng. We letten vooral op de houding". De Vlissingse en Middelburg se gemeenteraadsleden ko men donderdag 10 januari bijeen om de 'dubbelstadge dachte' (Vlisburg) te on derstrepen. Een aantal onderwerpen die 'gezamenlijk kunnen worden aangepakt' worden besproken. Zo komt er een toelichting op het mi lieubeleid door de portefeuille beheerders (wethouders). Ook wordt bekeken welke ge zamenlijke commissieverga deringen kunnen worden gehouden. De vergadering begint om 16 uur en wordt gehouden in het Middelburg se stadhuis. Het Veerse Meer is er voor iedereen. Het veerse Meer vraagt om be waking tegen overbelasting. De toekomst er van eist van ieder een begrip om de recreatie niet temin optimaal een kans te geven. Ondernemers, overheden en recreanten dienen te beseffen dat wat vandaag wordt verspild, morgen niet meer voorradig is. En het Veerse Meer is uniek. Met het water en de boorden mag ab soluut niet worden gesold. Jong en oud moeten voorlichting krij gen om de kwaliteit >n de hand te kunnen houden. Dat alles kost extra inspanning en dus ook ex tra geld. De kosten daarvan gaan de draagkracht van provincie en gemeenten boven de pet. Dus blijft de recreant over om een steentje bij te dragen. Met die intentie sprak Adri Hoef- kens tijdens een thema-avond van de PvdA in Veere. De direc teur Recreatieschap Veerse Meer hield de sociaal democraten voor dat recreëren het besef is, „dat de recreant niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen wil terugkomen". Daartegenover stelde hij vast dat alle vormen van recreatie die bij het unieke meer passen een plaats moeten hebben. Zowel de sportvisser als de zeiler, maar ook de zonaanbid- der moet er zijn vertier kunnen vinden. Maar goede voorlichting blijft toch de beste investering. „Er is een prachtig ontwerp voor een Veersemeerkoetsspel, waar bij jong en oud nadrukkelijk bij het gebied worden bepaald", zei de directeur. En: „Studiewerkwe ken met een goed educatief pro gramma en dan in de herfst, winter of het voorjaar kunnen ogen open doen gaan". Maar voorlichten kost geld. Hoefkens: „Ik denk dat deze investeringen een hoger rendement geven dan welke bankinstelling dan ook". Het Veerse Meer is er voor ieder een, beklemtoonde Hoefkens een aantal keren tijdens zijn betoog. Het door de eeuwen heen ont wikkelde gebied, .gevolgd door een afsluiting van de zee, heeft - door de tijd heen - een heel eigen karakter gekregen. Het is een deel van de Zeeuwse samenle ving geworden, meer dan welke rivier of zee-arm dan ook. De hui dige ontwikkelingen begeleiden heet 'beleid', aldus Hoefkens. Dus: „Niet volpompen met toe risten, campings parkeerterreinen en bungalowparken, maar ook niet een hek eromheen met een *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* zichtbaar beter, niet duurder vanaf 99 ct per afdruk grote markt 7 goes - lange geere 28 middelburg kassa waar voor elke minuut be taald moet worden". Op welke wijze de recreant dan wel moet betalen is een zaak die Hoefkens nog moet uitvissen. Maar dat het moet gebeuren, daarvan is hij overtuigd. Hij vindt voorts dat de politiek en de over heden zich moeten bezinnen om het waterrecreatiecentrum van Midden-Zeeland bij uitstek op ni veau te houden. „Er is immers van alles. Goede fietspaden, rust punten, veilige kinderspeelplaat sen, wandelroutes met voorlichting, parkeerplaatsen op functionele plaatsen en ga zo maar door.....". In onze wasstraal kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. LET OP: woensdag AUTO WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Rooseveltlaan 73I, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Middelburg Lange Delft 44/Segeersatraat 4a

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1