GS WERK I KUNSTZINNIGE VORMING Sociaal Kultureel Middelburgs nstituut voor Werk Middelburg Cunstzinnige Vorming eeuwse olks niversiteit Kunstzinnige Vorming V lissingen De Hayman Het Trefpunt Midgard Adres Poortershove Activiteiten Centrum Adres Adres Adres 8 AANBOD-2 Rentmeesterlaan 245 4336 EL Middelburg 01180-29004 Contactpersonen: Carien Box/Karst Dijkstra Fotoclub Middelburg-Zuid Kosten: 7,- per maand. 'Kom uit je huis' Voor en door vrouwen! leder seizoen start 'Kom uit je huis' met een open koffiecontactmor- gen waar wensen en ideeën voor activiteiten naar voren gebracht kunnen worden. Samen wordt dan geprobeerd deze te organiseren op door de deelneemsters zelf ge kozen tijden. Plaats: Wijkgebouw Zuiderbaken, M. de la Palmastraat, Middelburg- Zuid. Kosten 1,- per persoon. Kinderoppas is aanwezig. Volksdansen volwassenen Onder deskundige begeleiding ko men dansen aan bod uit Joegosla vië, Roemenië, Israël, Amerika en Nederland. Kosten: 12,- per maand. Nassaulaan 2 Middelburg 01180-26359 Contactpersoon: Carla Coppoolse Volksdansen volwassenen Dansen uit allerlei landen, onder deskundige begeleiding. Kosten: 10,- per maand. Ouderenmiddag Tijdens deze middag wordt er o.a. bingo gespeeld, gekaart, gesjoeld enz. Tevens zijn er regelmatig gastsprekers. De toegang is gratis. Kuiperspoort 12 4331 GS Middelburg 01180-14281 Midgard heeft activiteiten voor jongeren van 15-25 jaar. video/filmvoorstellingen; swingavonden; muziekoptredens; theateroptredens; jamsessies/muziekworkshops; zeefdrukken; thema-/forumavonden m.b.t. jongerenbelangen. Taalcursussen: Nederlands, En gels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Noors, Russisch, Bahasa Indonesia, Pools, Yoegoslavisch, Hebreeuws (modern) en Hongaars. Algemene cursussen: Nederland se literatuur, wiskunde, geschie denis van de middeleeuwen, Ne derlandse schilderkunst in de 17e eeuw, de Gotische kathedraal, filo- Rentmeesterlaan 245 4336 EL Middelburg 01180-29004 Poortershove 1 01180-16083 Informatie: skw 'de Hayman' Rentmeesterlaan 245 01180-29004 Jongerengebouw Poortershove richt zich met name op jongeren vanaf 14 jaar. jongerencafé; kleding maken; sleutelen aan fietsen en brom fietsen; cursussen fotografie, video, computers enz.; activiteiten gericht op meisjes/ meiden; sportieve activiteiten; video- en filmvoorstellingen Vrijlandstraat 51 (winkelcentrum Dauwendaele) Contactpersoon: Mieke Tempelaars, De Ruyterstraat 67 4335 GJ Middelburg 01180-11580 Het Activiteiten Centrum Middel burg is met name bedoeld voor langdurig werklozen, arbeidson geschikten en (licht) lichamelijk gehandicapten. Er zijn allerlei activiteiten, o.a.: conversatie Engels voor begin ners en gevorderden; conversatie Spaans; tekenen en schilderen; materiaalverwerking w.o. hout en metaal; volksschilderkunst; kleurbeleven en uitbeelden; natuurverkenning; algemene ontwikkeling; handvaardigheid w.o. klei, mo zaïek, bloemschikken enz.; Verder zijn er o.a. themamidda gen, ontspanningsactiviteiten. Deelname: 1,- per keer, de ont moetingsruimte is gratis toegan kelijk. 31 augustus open middag. Postbus 724 4330 AS Middelburg 01180-34800 sofie en mystiek, astrologie, pa leografie (oud schrift) voor begin ners, paleografie voor gevorder- Op 1 januari 1989 is het Middel burgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming opgericht, (was voor heen het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming). De nieuwe vestiging in de Koets huizen zal zeer zeker een verster king zijn voor de te ontwikkelen ac tiviteiten. Voor inlichtingen, aanmeldingen en/of aanvragen van onze uitge breide folder kunt u tussen 9.00 en 15.00 uur binnenlopen bij of bellen naar het M.I.K.V.. Beeldende vorming volwassenen Tekenen/schilderen Modeltekenen Fotografie Grafische technieken Keramiek-handvormen Tekenen/mode-illustratie Keramiek-draaien Theater Experimenteel tekenen/ schilderen Weven Beeldhouwen Kunstbeschouwing Cursus voor ouderen Badhuisstraat 104 4381 LV Vlissingen 01184-16672/14928 Vlissingen Schilderen (basisprogramma) Schilderen (gevorderden) Portrettekenen/schilderen Tekenen/schilderen Boetseren/tekenen kop en figuur Yoga den, genealogie, lokaal en regio naal historisch onderzoek, notule ren, verantwoord wonen, informa tica, ken uw recht, bridge, hatha yoga, mensendieck, wijnkennis, edelsteenkunde. Creatieve cursussen: calligrafie, tekenen en schilderen, vormgeven met bloem en blad, Hindelooper schilderen, kralensieraden maken, exclusieve kookcursus (wild en ge- Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg 01180-34711/28095 Jeugdcursussen theater en beeldende vorming Toneel kinderen (8-12) Experimenteel tekenen/ schilderen (12-18) Toneel jongeren (vanaf 13 jr.) Alg. beeldende vorming (8 t/m 14 jr.) Grafische technieken (6 t/m 12 jr.) Beeldhouwen: klei en hout (vanaf 12 jr.) Kijken naar kunst Literatuur Mode Fotografie en vormgeving Stem- en bewegingsexpressie Dramatische expressie Boetseren (vormgeving) Tekenen/schilderen 'abstrakt werken' Tekenen/schilderen 'abstrakt werken' (gevorderden) Video Bloemsierkunst Modeltekenen Workshop grafiek (september t/m oktober 1989) vogelte), klusjes, kerstkaarten ma ken, paaseieren versieren, creatief passen en meten. Specifieke cursus: informatica voor haanlozen. Cursussen voor ouderen: Engels voor ouderen, Frans voor oude ren, kookcursus buitenlandse ge rechten, studiekringen. Lezingen: 'Met de Abel Tasman op reis' en 'Edelstenen en Sri Lanka'. Excursies: naar Parijs en naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen (flora en fauna). OPEN DAG: 2 september van 10.00-16.00 uur in de Zeeuwse Bi bliotheek. Dans en ballet volwassenen en jeugd (diverse leeftijdsgroepen) Klassiek Jazz-dans Klassiek/ADV ADV Moderne dans Dansconditietraining ADV algemene dansante vorming NIEUW zijn de combi-cursussen die uit totaal 24 lesweken bestaan. Het zijn oriëntatiecursussen voor iedereen vanaf 14 jaar. In blokken van 6 lesweken kunt u kennisma ken met dansconditietraining, klassiek ballet, jazz-dans en mo derne dans. Oost-Souburg Tekenen/schilderen Schilderen Portrettekenen/schilderen Keramiek/boetseren Fotografische technieken (zw/wit) Edelsmeden Sieraden maken Workshop muziek Dansante vorming Vlissingen Jazzballet (half gevorderden) Jazzballet (gevorderden) Klassiek ballet Modern ballet Keep fit Dansante vorming Oost-Souburg Jazzballet (half gevorderden) Jazzballet (gevorderden) Keep fit De cursussen starten vanaf 4 sep tember 1989. Een jaarcursus om vat 33 lessen, een korte cursus 15 lessen. Het merendeel van de cur sussen vindt plaats in Vlissingen in het gebouw van Kunstzinnige Vorming, Minister Lelystraat 2 te Vlissingen. De cursussen in Oost- Souburg vinden plaats in het KVV-gebouw, Braamstraat 3a te Oost-Souburg. Kosten: Op de cursusprijzen zijn aantrekkelijke kortingen mogelijk voor uitkeringsgerechtigden met een minimum gezinsinkomen, 65-plussers, scholieren/studenten en deelnemers aan meer dan één cursus. Meer informatie en inlichtingen over het aanbod 1989/'90 is te vin den in de cursuskrant van de KW. Deze is vanaf half augustus te ver krijgen bij bovenstaand adres. Te vens bestaat de mogelijkheid om in de maand september een kijkje te nemen bij de cursussen en eventueel bij de desbetreffende docent informatie in te winnen. Bij kunstzinnige vorming gaat het om cursussen als schilderen, tekenen, handenarbeid, drama, dans, muziek, beeld en geluid. Talent heb je niet nodig, wel een dosis interesse. Mensen houden zich bezig met kunstzinnige vorming omdat ze iets moois willen maken, omdat ze er plezier in hebben, omdat ze hun vrije tijd zinvol willen besteden. Ook kan het zijn dat men het fijn vindt om in een groep te werken of dat men anderen iets van jezelf wilt laten zien om meer zelfvertrouwen te krijgen. Kunstzinnige vorming kan dus meer betekenen dan alleen creatief bezig zijn!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1989 | | pagina 40