BEROEPSOPLEIDINGEN BEROEPSOPLEIDINGEN Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Centrum Vakopleiding Primaire Beroepsgerichte Volwassenen Educatie Adres Additionele cursussen Adres Adres Attentie! Op de EDUCAMARKT 1989 kunt u terecht met al uw vragen over cursussen en opleidingen AANBOD-2 5 Beroepsopleidingen, de naam zegt het al. Opleidingen die erop gericht zijn dat u een beroep leert. De redenen waarom iemand voor zo'n opleiding kiest, kunnen verschillend zijn. Werklozen met een lage opleiding of een opleiding waarmee ze niet aan de slag kunnen komen. Mensen die zich willen laten omscholen, vrouwen die (weer) een betaalde baan buitenshuis zoeken. Vaak zijn het deze mensen die een beroepsopleiding kiezen. Ook zijn er de zogenaamde 'oriëntatie-opleidingen'. Hierin kan men kennis maken met een aantal beroepen om zo beter te kunnen kiezen. Papisland 1 4337 CX Middelburg 01180-37072/38575 Het Centrum voor Beroepsoriën tatie en Beroepsoefening in Zee land is bedoeld voor mensen zon der werk, die te weinig opleiding hebben om een baan te krijgen of een vakopleiding te volgen. Het C.B.B.Z. organiseert in samen werking met de Arbeidsbureaus beroepsopleidingen die aanslui ten op de vraag op de arbeids markt. Ook is het mogelijk om na een C.B.B.Z.-cursus een vervolgoplei ding te volgen (bijv. op het CVV, de Streekschool). Het CBBZ geeft bijzondere aan dacht aan vrouwen die (weer) bui tenshuis willen gaan werken. In samenwerking met 'Vrouw en Werk Zeeland' start voor de 5e keer de cursus Vrouw en Techniek in Middelburg. Momenteel worden door het CBBZ de volgende cursussen ver zorgd: Brugdiploma voor Verplegende en Verzorgende Beroepen (BVBI). Duur 6 maanden. Tekstverwerking/Kantoorprak tijk. Duur circa 6 maanden. Oriëntatie en schakeling in de bouwsector. Duur circa 4 maanden. Oriëntatie en schakeling in de me taalsector. Duur circa 4 maanden. Lascursus niveau beginners en gevorderden. Met daarnaast de grondbeginse len van het autogeen- en MIG-las- sen: duur circa 4 maanden. Verkooptrainingen. De cursusduur is 16 weken a 32 uur per week. In principe komen alleen cursisten tussen 16 en 20 jaar hiervoor in aanmerking. Naast bovenvermelde cursussen wordt er regelmatig een aantal an dere cursussen gegeven, indien er daar behoefte toe bestaat. Dat ge beurt meestal in samenwerking met één van de arbeidsbureaus, de PBVE of het CVV. De cursussen worden part-time gegeven en du ren - op steno na - kort. Deze zijn: Oriëntatie in de verzorgende be roepen (6 weken). Steno en notuleren/telefoonbe handeling (40 weken). Oriëntatie in de elektro- en in de installatietechniek (15 weken). Specifieke studiebegeleiding in de techniek of dienstverlening (het hele jaar door, 8 uur per week). Dit is bedoeld voor men sen, die met goedkeuring van het arbeidsbureau een schriftelijke studie volgen en daarbij nog moeite hebben met één of ander vak (wiskunde, boekhouden, teke- ninglezen etc.). Binnenschoolse stage in elektro techniek en installatietechniek (6 weken). Oriëntatie in de procestechniek (8 weken). Aan het volgen van bovenge noemde cursussen zijn geen kos ten verbonden, de reiskosten wor den vergoed voor cursisten, die buiten Middelburg wonen. Wel worden er voorwaarden gesteld om op een cursus geplaatst te worden. Deze zijn: Zusterstraat 11 4461 JA Goes 01100-31170 De PBVE-opleidingen zijn een sa menwerkingsproject tussen Zeeuwse scholen voor het be roepsonderwijs en de arbeidsbu reaus Walcheren en Goes. Na een P.B.V.E.-opleiding bezit u een waardevol diploma. Dit komt door de praktijkgerichtheid. Indien u 18 jaar bent of ouder (tot plm. 50 jaar) en geen vooroplei ding heeft hoger dan mavo/lbo, kunt u in principe beginnen met één van onderstaande opleidin gen, zelfs met behoud van uitke ring en zonder sollicitatieplicht! De kosten zijn beperkt: inschrij ving kost slechts 60,- per jaar. Verder bestaat er een goede rege ling voor reiskosten en kinderop vang. - leeftijd 16 jaar of ouder, - als werkzoekende bij het (ge westelijk) arbeidsbureau inge schreven staan, - lagere school en enige jaren voortgezet onderwijs gevolgd hebben, - een hoge motivatie. De cursussen van het CBBZ duren, afhankelijk van de vakrichting en het tempo van de cursist, 4 tot 6 maanden. Verlenging is soms mo gelijk. Zoveel mogelijk worden de lessen in 'werkweken' van 32 uur gegeven. Sommige opleidingen kunnen in deeltijd gevolgd wor den. Ook is het mogelijk om delen uit programma's te volgen. Enige P.B.V.E.-opleidingen: 1. Groenverzorging Opleidingsplaats: Kapelle. Duur: 2 jaar. Theorie: 8 uur per week. Stage: 24 uur per week. Vooropleiding: LBO-B of gelijkwaardig niveau. 2. Elektrotechniek Opleidingsplaats: Middelburg. Duur: 2 jaar. Theorie: 10 uur per week. Stage: 24 uur per week. Vooropleiding: LBO-B of gelijkwaardig niveau. 3. Installatietechniek Opleidingsplaats: Goes. Duur: 2 jaar. Theorie: 10 uur per week. Stage: 24 uur per week. Vooropleiding: LBO-B of gelijkwaardig niveau. 4. Schildersopleiding Opleidingsplaats: Middelburg. Duur: 2 jaar. Theorie: 8 a 12'uur per week. Stage: 24 uur per week. Vooropleiding: LBO-B of gelijkwaardig niveau. Een C.V. is een opleidingsinsti tuut van de overheid waar man nen en vrouwen die werkloos zijn of dreigen te worden een vak le ren. Dat gebeurt in de vorm van bijscholing - het aanvullen van de nodige vakbekwaamheid in het oude beroep - of van omscholing naar een ander beroep. Er moet uit een toelatingsonder zoek blijken of de capaciteiten van de kandidaat voldoende zijn om de gekozen opleiding tot een goed einde te brengen. Aan de opleidingen zijn voor de cursisten geen kosten verbonden. Een eventuele uitkering blijft tij dens de cursusduur behouden. De - op de individuele cursist afge stemde - opleidingen aan het C.V. zijn sterk praktijkgericht., De cursisten die werkloos zijn en via het arbeidsbureau een C.V.- opleiding volgen, kunnen deze opleiding afronden met een stage periode. Bouwberoepen: Timmeren (bouwtimmeren, werk- plaatstimmeren). Metselen (nieuwbouw metselen-A, nieuw bouw metselen-B, traditioneel, onderhoudsmetselen). Metaal: Machine-bankwerken, onder- houdsbankwerken, draaien, draai- en-frezen, gereedschap maken, constructie-bankwerken, pijpfit- ten. Kleverskerkseweg 17 4338 PA Middelburg 01180-11655 Lastechniek: Beginners/gevorderden/gronddi- ploma: NIL; pijpiassen t/m 6G co de SMAW: certif. stoomwezen. TIG-lassen: A.L-plaat code TA, pijpiassen 6G-positie code GTAW eert. stoomwezen, pijpiassen RVS pulserend code GTAW-P, RVS plaat code TB, RVS pijp 0,8 t/m 3 mm code TDR) COCAM. MIG- MAG-lassen: elementair-/grond- diploma NIL, plaat 4 mm code MA/middelzware plaat code MBm COCAM, pijpiassen 6G-pos. 6G code GMAW eert. stoomwezen, pijpiassen met gevulde draad pos. 6G code FCAW eert. stoomwezen, pulseren waaronder RVS code GMAW-P Combinaties: TIG/Elektrisch positie 6G code GTAW/SMAW, TIG/MIG-MAG pos. 6G code GTAW/GMAW, MIG-MAG positie 6G gevulde draad code FCAW, TIG/MIG-MAG gevulde draad pos. 6G code GTAW/FCAW. Proces-techniek: Operator VAPRO-A; operator VA- PRO-B

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1989 | | pagina 37