KLEDINGPROJECT ZIJ IN POORTERSHOVE De laatste beeldschone zwendel FOTO VERSCHOORE BIJZONDERE PLAATS VOOR ZEELAND IN NIEUWSTE ROMAN VAN DENDERMONDE LAMPE BERGER DE SUCCESVOLLE "oliebollen"geur - en rookverdrijver Kodak Express Zeeland speelt een heel bijzondere rol in de nieuwe roman van Max Dendermon de De laatste beeldschone zwendel. Centraal staat de wijze waarop geld te ver dienen valt met gedenkboeken voor grote industriën, maar zijdelings wordt ook een geruchtencircuit ontmaskerd, waarin sprake is van gerotzooi met de Pijler- dam van de Oosterschelde. Die zou niet veilig zijn, zegt een gepensioneerde rechter. Hoewel Dendermonde (zijn echte naam is Henk Hazelhoff) nadrukkelijk meldt dat personen en situaties zijn verzonnen, roepen personen plaatsen en si tuaties onmiskenbare vergelijkingen op. De Ramp Hoge heren PZC WEEKBLADEN ENIG IDEE WAT GEHANDICAPT ZIJN KAN BETEKENEN? ENIG IDEE HOE WE GEHANDICAPTEN KUNNEN HELPEN? J.PA. Rossël .J&a' herenmode RUIMT KWALITEITSARTIKELEN OP OVERHEMDEN - ARROW, ELMIOR SCHIESSER ONDERGOED 100% katoen SCHIESSER TRICOT PYJAMA 100% katoen van f 69,95 voorf 49,95 KOLBERTS STERK AFGEPRIJSD f 150,- KOSTUUMS 40% KORTING EN NOG VEEL MEER! Lange Delft/hoek Segeersstraat, Middelburg "De Betere Geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 X BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service 1 18e JAARGANG NUMMER 52 28 DECEMBER 1988 Geen onthulling over een foute Pijlerdam maar over gedenkboek Dendermonde verbleef vorige week tijdelijk op zijn etagewo ninkje in Amsterdam. Normaliter woont hij met zijn derde vrouw in Amerika. Hij verhult niet dat er in zijn romans wel altijd sprake is van autobiografie en dat situaties op elkaar kunnen lijken. Maar het zijn composities van losse voor vallen die niets met elkaar heb ben te maken. In het boek smelten ze samen tot een nieuwsgierigmakend harmonieus geheel. zijds de spanning in het (com)plot? Dendermonde geeft toe dat er een onthulling in het boek zit. Maar dan wil hij eerst een verge lijk maken met Lijmen Het been van Elschot, waarin een zwendel met het Wereldtijdschrift slacht offers eist. Bij het Wereldtijd schrift gaat het er echter om dat zoveel mogelijk boeken worden verkocht. In De laatste beeld schone zwendel wordt juist ge tracht het gedenkboek zo uniek mogelijk te houden, waardoor de waarde stijgt. De schrijver verdiepte zich al eer der in Zeeland. In 1953 was hij heel intensief bezig met de Ramp en in Haamstede maakte hij ver volgens een boek Het water tot de lippen. Met de waterbouw kundige Dibbits uit Veere maakte hij het boek De dijken. „Ik ben soms weken achter elkaar in Zee land geweest". Dendermonde woont nu in Amerika. Regelmatig komt hij naar zijn vaderland, „want ik ben natuurlijk een Ne derlandse schrijver". En Zeeland? Tja, dat kent hij op z'n duimpje. Is het daarom dat de verhulling zo typisch Zeeuws is en de vergelij king met De uitvreter van Nescio en De bloedkoralen van de bastaard van Rinus Ferdinandus- se opdoemen in de sfeer van enerzijds de beschrijving van het Zeeuwse landschap en ander- In het verhaal komt echter ook een geheime groep gepensio neerde hoge heren voor, die eist dat er een heuse afsluitdijk in de Oosterschelde komt in plaats van de 'blunder uit de jaren zeventig, de Pijlerdam'. Omdat Dender monde veel weet van water bouwkundige werken zou de lezer kunnen denken dat hij een onthulling doet die zijn weerga niet kent. Dendermonde lacht ge heimzinnig en ontkent die su- gestie. Het gaat om het gedenkboek „Als schrijver van een gedenkboek ben je altijd op zoek naar de gek die het al ge schreven heeft. In een bedrijf zit altijd wel zo iemand die de beno digde informatie al keurig in zijn bureaula heeft liggen. De truc is dan dat je hem de gegevens ont futseld. Ik heb zelf een aantal ge denkboeken geschreven dus ik weet hoe dat gaat. Het was altijd een wens van me om ooit een ro man te schrijven rond een ge denkboek". De roman speelt zich op een groot deel van Zeeland af over een periode van 25 jaar. Alleen al daarom kan men het bestempe len als een stuk Nederlandse ge schiedenis. Dendermonde beschrijft het indringend, hoe goed of slecht het Nederland ook verging. Dat hij er soms als bui tenlander tegenaan kijkt, merkt de lezer in de opmerkelijke passa ges over karakteristieken van mensen. In het boek haalt hij ook regelmatig Nescio aan. De hoofd persoon verlangt naar de tijd dat die schrijver leefde. Regelmatig wandelt hij door het Zeeuwse land en voegt hedendaagse waarnemingen aan die van Ne scio toe. Maar soms.... is het net als toen. „Met elk boek moet je het schrij ven als het ware opnieuw leren. Niets is dodelijker dan routine. Wie denkt dat hij het kan, moet de pen laten vallen", besluit de ex copy-writer en radiopresentator. Max Dendermonde, 'De laatste beeldschone zwendel', 428 bladzij den. 34,90, ISBN 90 274 18314. Uit de ex copy writer en radiopre sentator. Max Dendermonde ontvangt het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek van Peter van Lindonk. Textiele werkvormen als basis voor studie of baan IÉ 3D© Oplage: 23.450. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Het Middelburgse jongeren- gebouw Poortershove is elke maandag, dinsdag en vrijdag het domein van een groep werkloze meisjes van 16 tot 25 jaar. Bij het kledingproject 'Zij' leren ze zelf kleding te maken en te ontwerpen. Ook andere textiele werkvormen komen aan bod. Via het kle dingproject probeert 'Zij' de meisjes te stimuleren om weer te gaan studeren of werken. Tot nu toe lukt dat uitstekend. Vrijwel alle deel neemsters hebben een ande re bestemming gevonden. Bij 'Zij' werken voornamelijk meisjes met weinig of geen oplei ding. „Juist die meisjes vormen een probleemgroep. De arbeids markt is krap en vaak blijven ze steken in de huishouding", zegt Abe Kramer, een van de begelei ders van het project. „Door de bezuinigingen neemt het aantal banen in de verzorgende sector af", vult lerares textiele werkvor men Annemarie de Bourgraaf aan. „We proberen de deel neemsters dan ook de techni sche opleidingskant op te sturen. Ze komen zelf vaak niet eens op het idee". De deelneemsters kunnen vol gens De Bourgraaf veel meer dan ze zelf denken. „Deze meisjes zijn door hun werkloosheid in een isolement geraakt en over het al gemeen verschrikkelijk onzeker. Door hier te werken krijgen ze meer zelfvertrouwen. Bovendien worden ze meteen op regelmati ge werktijden voorbereid". De deelneemsters werken op een vrijwilligerscontract. Dat bete kent dat ze zich aan de vast gestelde werktijden moeten houden en dat ze een onkosten vergoeding krijgen zonder dat hun uitkering gevaar loopt. Stof fen moeten ze zelf aanschaffen. De projectgroep doet meer dan alleen maar kleding maken. Bij het dertig-jarig bestaan van het SKW Middelburg gaven de deel nemers een modeshow. „Die meiden ondergingen echt een metamorfose", zegt Annemarie de Bourgraaf. „Je zag ze groei en". Ook was 'Zij' afgelopen zo mer met cadeau-artikelen op de Middelburgse braderie te vin- deEn. „Met de voorbereidingen zijn we weken bezig geweest. Een aantal deelneemsters durfde eerst niet. Je moet dan tenslotte ook mensen te woord staan, ver kopen en de kas bijhouden. Maar het was een hele leuke, nuttige ervaring". Daarnaast gaat de groep regelmatig op excursies naar instanties als het arbeidsbu reau en bibliotheken, maar ook naar bijvoorbeeld de Janneke Diercksschool. „Er zijn ontzet tend veel mogelijkheden om ver der te komen", meent Abe Kramer. „De meisjes willen ook wel, maar kennen de mogelijkhe den niet". Kledingproject 'Zij' is een initia tief van SKW De Hayman en het Bureau Baanlozen in Middelburg, dat wordt gefinancierd door de gemeente Middelburg en het Ge westelijk Arbeidsbureau. De sub sidie loopt door tot 1 februari. Of die subsidie wordt voortgezet is niet zeker. „Maar zo lang we sub sidie krijgen draaien we door". Wie belangstelling heeft voor het kledingproject kan contact opne men met SKW De Hayman, 01180-29004. '06-3212166 o> ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Deelneemster Marion Wondergem. FOTO EDUARD ENGEL per stukf 50,2 voorf 90, 2 stuks voorf 19)95

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1