UUR Thérèse Steinmetz viert kerstfeest in Middelburg EU Krakende hersens, prachtige prijzen Alle video ogen zijn gericht op de feestdagen Foto Back vertelt u er alles over. ■nbiFÖIO FOTO VERSCHOORE Goebel PEETE te» LEZERS/ADVERTEERDERS KERSTDAGEN DE FAAM en DE VLISSINGER VERVROEGD SERVIEZEN FEESTMAAND TOPMAAND IN CRISISOPVANGCENTRUM DE OASE Crisisopvangcentrum Huize de Oase aan de Wil- helminastraat in Vlissingen. Vierentwintig uur bereikbaar. Rustig, sober en schoon. En ondanks - of juist dankzij - het woordje crisis: gezellig. De Oase is een tijdelijk dak boven het hoofd voor mensen die in een crisissituatie verkeren of daar in dreigen terecht te komen. Situaties waarin, volgens het hoofd van De Oase, Gert de Meijer, steeds meer mensen belanden. De feestmaand is een topmaand voor de opvangcentra. Wederopbouw in de aanbieding Stralend middelpunt PZC WEEKBLADEN Haven Streng Een nieuw begin DRIE OPTREDENS IN TWEE DAGEN FOTO-VIDEO COMPUTERS Tentoonstelling Zeeuwse Kunstkring Aan onze In verband met de komende zijn de sluitingstijden van redactie en advertenties van van 28 december Sluitingstijd redactie: donderdag 22 december 17.00 uur Sluitingstijd advertenties: vrijdag 23 december 15.00 uur "Sfeervol tafelen" Wedgwood Hutschenreuther Thomas Arzberg Royal Albert Royal Doulton Villeroy en Boch De serviezen-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG 21 DECEMBER 1988 NUMMER 51 ik hier eeuwig' "Crisisopvang is bestemd voor mensen bij wie huis en omge ving door omstandigheden niet langer met elkaar corresponde ren, die door problemen dus plotseling op straat komen te staan", legt Gert de Meijer uit. "Vroeger konden die mensen Deze week weer een prachtaan- bieding. Een voor iedereen be grijpelijk boek over de wederop bouw van Middelburg met een fikse korting. Dus wie zo'n dikke vijftien gulden korting wil heb ben, die knippe de bon uit en spoede zich naar de Zeeuwse boekhandel. Originele „Hummel" lampem Keuze uil 6 verschillende modellen. NU 100,- voordeel Kleine hummeltjesv.a. f 59,- Handen maken Goebel GESCHENKEN Nieuwe Burg 8 MIDDELBURG 01180-13266 lange Zelke 26 VLISSINGEN 01184-11477 Oplage: 23.450. Gratis huis aart-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94. Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle. 01180-81170 en Ad Hanneman, 0118Q-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. vrijwel aHeen maar terecht bij diakonale instellingen, die hen, puur vanuit hun overtuiging, een bed, een bad en brood verstrek ten. De laatste jaren is daar de b van begeleiding bijgekomen. De professionalisering binnen de crisisopvang wordt steeds gro ter". Dat laatste geldt ook voor De Oase. Het centrum werd op gericht door de Pinkstergemeen te. "Oorspronkelijk was het een therapeutisch centrum, op evan gelische grondslag. Er werd vroeger dus ook geëvangeli seerd. Dat is echter al ruim twee jaar niet meer het geval. We zijn nu een algemene stichting, die uitsluitend professionele hulp verschaft", zegt De Meijer. Het centrum wordt gefinancierd door het ministerie van WVC. De bewoners betalen een eigen bijdrage. De crisisopvangcentra in Neder land zitten momenteel overvol. Vooral jongeren zoeken er steeds vaker hun toevlucht. De Meijer vindt dat een veeg teken. De oorzaak legt hij bij de maat schappelijke veranderingen. "De normen en waarden binnen de gezins- en de sociale structu ren veranderen, leder mens heeft een veilige haven nodig en daar ontbreekt het tegenwoor dig nog al eens aan", zegt hij za kelijk. "Het aantal echtscheidin gen neemt toe, zaken als incest en mishandeling komen steeds meer naar buiten. Het aantal mensen dat op bijstandsniveau moet leven en in de financiële problemen raakt wordt steeds groter. Jongeren zijn veel vol- wassener in wat ze mogen en kunnen dan waar ze, gezien hun levenservaring, aan toe zijn. De klappen na een echtscheiding worden niet of nauwelijks opge vangen. Veel jongeren stoppen vroegtijdig met school en komen in het drugs- of gokcircuit te recht, met alle gevolgen van dien. De onderlaag van de sa menleving wordt steeds breder. De crisisopvangcentra vormen het vangnet van de maatschap pij. Hier kunnen mensen, met professionele hulp, in alle rust de dingen op een rijtje zetten". De bewoners van De Oase heb- FOTO EDUARD ENGEL ben één gemeenschappelijk doel: een nieuw leven beginnen. De eenentwintigjarige Bianca .bijvoorbeeld, werd in Utrecht gedwongen tot prostitutie. De Rotterdamse zedenpolitie stuur de haar door naar Vlissingen. Ze woont sinds drie weken in De Oase en is van plan te blijven tot ze een huis heeft. Biny vond na haar echtscheiding onderdak bij haar zus. Ook daar ging het mis. Na een koude, natte, nacht in een tentje op een camping, kwam ze naar De Oase. Ook Bi ny zoekt een huis. "In Goes, dan kan ik mijn twee zoons zien". John, eenentwintig jaar, vertrok na de scheiding van zijn ouders in overspannen toestand van Middelburg naar Rotterdam. "Daar woonde ik samen met mijn vriendin. Maar dat is mislukt". Kitty en Antonio en hun twee kinderen zijn net aan gekomen. Ze waren hun huis vesting kwijtgeraakt en zwier ven een week lang rond, zonder 's morgens te weten waar ze 's avonds zouden slapen. "Voorlo pig blijf ik hier eeuwig", ver zucht Kitty. "We hebben heel Nederland afgebeld, maar tegen de kerstdagen zit alles vol", ver telt Antonio. "We vallen kenne lijk buiten de doelgroep. Was je maar aan de drugs, zeiden ze soms, dan konden we je ten minste helpen. Het maatschap pelijk werk bestaat alleen op papier". De bewoners van De Oase wor den streng geselecteerd. Na het intake-gesprek tekenen de be woners een contract met de ge maakte afspraken en de huisre gels. Er wordt maar één drugs- of alcoholverslaafde per bewo- nersgroep opgenomen en dan alleen nog maar hij of zij zich on der behandeling wil laten stel len. Ook mensen die het risico op achtervolging en mishande ling lopen, mensen met een per manent zwervend bestaan of agressief gedrag worden niet toegelaten. "We moeten de rust in huis kunnen waarborgen", licht Gert de Meijer toe. "Overi gens laten we die mensen echt niet op straat staan. Bij afwijzing zoeken we een plaats waar ze wel terecht kunnen". Het cen trum fungeert dus ook als door geefluik. De samenwerking met andere opvangcentra en instan ties als het RIAGG, de sociale dienst en het maatschappelijk werk noemt De Meijer uitste kend. "Daarbij blijft wel het be- Een nieuw leven is begonnen Al het oude achtergelaten Problemen overwonnen Andere mensen om mee te praten Een andere omgeving, een andere woning, Andere levensomstandigheden Je voelt je als een koning Levend in het heden Vrij als een vlinder Vliegend in de zon Van niemand geen hinder Een nieuw leven begon Bianca, december '88, Huize Oase. lang van de cliënt voorop staan". De bewonersbegeleiding van de drie full-time en drie part-time medewerkers bestaat hoofdza kelijk uit sturen en adviseren. Objectief en nuchter. De bewo ners vinden daarnaast veel steun bij elkaar. Ondanks alle el lende wordt er in de gemeen schappelijke woonkamer heel wat afgelachen. Al is dat meestal met een cynisch onder toontje. "We hebben elkaar hard nodig. We zijn één grote fa milie", zegt John. "Familie krijg je niet, die vind je", vult Kitty aan. Er wordt enthousiast ge praat over het 'nieuwe leven' na De Oase. Niemand ziet daar echt tegen op. "Een nieuw leven be ginnen is niet zo moeilijk", zegt Bianca. "Verwerken watje hebt doorgemaakt, met jezelf in het reine zien te komen, dat is veel moeilijker. Als je dat hebt gehad, kun je alles aan". Bettie Hollestelle Thérèse Steinmetz. Thérèse Steinmetz en haar man Gerrit den Braber (AVRO-radio) zijn beide kerstdagen in Middel burg. De zangeres van onder meer Balkanliederen zit hier dan niet om uit te rusten. Op de eer ste kerstdag verzorgt ze een matinee in de Middelburgse Stadsschouwburg met 's avonds een diner dansant in Du Theatre, het restaurant van de schouwburg. Tweede kerstdag siert ze een diner dansant in Ar- neville op. In Du Theatre is nog een aantal plaatsjes te bemach tigen. Ook het matineeconcert is nog niet helemaal volge boekt. Het Trio Charles Prins begeleidt Steinmetz. Het leven van Thérèse Stein metz is gevuld met muziek. Niet zo verwonderlijk trouwens voor een dochter van een pianiste en een opera-zanger. Op haar vijf tiende werd ze al als leerline in geschreven op het Conservatori um in Amsterdam. Op haar twintigste behaalde ze het eind diploma zang, met piano en compositie als bijvakken. Voor haar solistische eigenschappen kreeg ze een speciale onder scheiding. De eerste jaren gaf ze veel recitals en concerten en na een aantal seizoenen speelde ze bij de Nederlandse Comedie in Amsterdam. Toen beschouwde ze haar opleiding als voltooid. De combinatie zingen en acteren bracht ze in praktijk in tv- musicals zoals Oklahoma, Kiss me Kate en Lily. Vervolgens kreeg ze eigen tv-shows. Overi gens niet alleen in Nederland. Ook in Duitsland was ze regel matig voor de buis en in Roeme nië is Thérèse razend populair. Behalve haar charmante per soonlijkheid staat ze bekend om haar veelzijdige wereldrepertoi re. Uit enkele tientallen landen zingt ze liedjes en verder be werkt ze zelf songs uit landen als Spanje, Griekenland, Arabië, Rusland en Italië. In die landen treedt ze regelmatig op en men verwondert zich daar vaak over de perfecte taalbeheersing. "Ik spreek die talen niet allemaal", vertelt ze. "Maar ik weet wel wat de inhoud is van het lied en waar de accenten moeten wor den gelegd". Amerika is een nieuw gebied voor haar. Eind vorig jaar trad ze op in New York. Voor de kassa verdrongen zich rijen mensen die een kaartje wilde bemachti gen. En toen ze na afloop als een gewone Nederlandse vrouw in een cafeetje wat ging drinken, verwonderde de mensen die haar hadden gezien zich over dat het "een gewone Nederlandse vrouw was, met wie je kon pra ten"1, stelt echtgenoot Gerrit den Braber trots vast. Hij ver volgt: "En als je haar 's avonds in een van die wervelende shows ziet, kun je je amper voorstellen dat ze 's morgens aan je vraagt of je het eitje hard of zacht wilt". Broadway wacht trouwens weer op Thérèse, binnenkort gaat ze weer naar New York. Maar eerst twee dagen in Mid delburg. En wie met deze unieke dertien talen sprekende vrouw een deel van de kerst wil door brengen kan nog kaarten bestel len (01180-25156) voor het matinee-concert en het diner dansant in de Stadsschouwburg op tweede kerstdag. EXTRAATJE VAN DE FAAM/DE VLISSINGER De echte puzzelaars kunnen er hun hart aan ophalen en wie met de komende feestdagen voor de boeg wel eens wat anders wil, heeft alle kans hem tot een goed einde te brengen - onze exclusieve mammoetpuzzel. Onder de goede inzendingen wordt bovendien een aantal aantrekkelijke prijzen verloot. Dus... puzzelen maar... En... prettige feestdagen. St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 s Maandagsmiddags ook open PZEM-directeur A.M. Kanne- kens opent vrijdag 23 decem ber de jaarlijkse kerstexpositie van de Zeeuwse Kunstkring in de Middelburgse Vleeshal. Voor de volledigheid: Kannekens is ook nog voorzitter van het de partement Zeeland van de Maatschappij van Nijverheid en Handel. Naast de achttien leden van de kunstkring zijn Elly Koster (gra fiek), Harry de Koster (schilder kunst) en Wim Riemens (foto grafie) als gast present op de tentoonstelling. Deze expositie is de dertigste in successie- i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1