Televisie geen spelbreker meer aan mensen hebben aan kunst Juke Joints en Livin'Blues Blues met een hoofdletter °oiT5u^Bk Lezingscyclus moet jongeren warm maken voor lidmaatschap Bang&Olufsen dealer! KERSTKOOPAVONDEN IN VLISSINGEN VLISSINGEN \i STEC, VEERTIG JAAR, WIL VLEUGELS UITSLAAN PERT FOTO VERSCHOORE WINKELCENTRUIvNpf Jjp \—t-\ J Kodak Express Het Souburgs Toneel en Cabaret bestaat 25 janua ri 1989 precies veertig jaar. De voorbereidingen voor de jubileumviering zijn momenteel in volle gang. Voor de receptie op zaterdag 28 januari speurt de Oostsouburgse toneelvereniging nog driftig naar oud-leden en voor de drie opvoeringen van het extra bijzondere toneelstuk 'Zeemansvrou wen' in april wordt al maanden fanatiek gerepe teerd. Tussen de bedrijven door kijken enkele leden en Bart Reijerse, één van de drie oprichters van de vereniging, terug op veertig jaar STEC. Weemoed PZC WEEKBLADEN Tomaten Meer 'LEDEN VAN DE NJBG ZUN GEEN SAAIE BOEKENWURMEN' BARBARA JEAN EXPOSEERT Net een relatie Ivoren toren Achter deuren Volkskerstzang VIDEO, een bééld van een kado Foto Back vertelt u er alles over. p| BACK J.P.A. Rossël /BH televisie V ISS video-hif i woensdag 21 december donderdag 22 december vrijdag 23 december 6 DUBBELCONCERT TOPBANDS IN DE PIEK "Sfeervol tafelen" Geschikt voor in de: vaatwasmachine magnetron oven plat bord 12.95 ontbijtbord: 8.95 kop en schotel 12.95 Servies van hel jaar 1989 De serviezen specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service A 18e JAARGANG 14 DECEMBER 1988 NUMMER 50 Bart Reijerse kan zich de oprich ting van STEC in 1949 nog goed herinneren. "Dat was met één vergadering in café Dorps- zicht beklonken," vertelt hij. "We hadden nog geen naam, maar de vereniging was er in ie der geval. Er was duidelijk be hoefte aan een toneelclub, want de buurtverenigingen die een toneelvereniging hadden waren opgeheven." Het kers verse bestuur en de ongeveer twintig leden gingen meteen aan de slag. Binnen de kortste keren had de vereniging zo'n honderd donateurs - die een contributie van een dubbeltje per week betaalden - bij elkaar. In het najaar van 1949 trok STEC al volle zalen met het stuk 'Hun jongen'. Reijerse: "Dat was een twee- akter met sketches en dansjes, dus toneel en cabaret. Later leg de de vereniging zich nog uitslui tend toe op toneel." STEC koos voor twee stukken per jaar. In het voorjaar drama, in het najaar iets vrolijks. Dat is ook altijd zo gebleven. "De beginjaren waren geweldig," verzucht Reijerse. "We hadden drie voorstellingen per stuk, en dan moesten we nog mensen weg sturen." De opkomst van de televisie bracht daar tijdelijk verandering in. Het aantal voorstellingen nam daardoor af. "Dat trekt nu gelukkig weer bij," zegt Paul Nonnekes, lid van STEC. "De mensen zijn het beu om elke avond voor de tv te hangen. Bo vendien is er nu video, zodat ze niks meer hoeven te missen. We willen in de toekomst weer drie voorstellingen per stuk gaan ge ven." Ook de kwaliteit van de opvoeringen is weer verbeterd. "We hebben een tijdje zonder regisseur gezeten. Dat was WfcsftmjgcBï? Oplage: 23.450. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker. Walstraat 94, Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. slecht voor het niveau. Gelukkig kunnen we sinds vier jaar op Ton Aertssen rekenen. Die suc cesvolle stukken van toen spe len we trouwens nu nog." Eén van die voor herhaling vat bare stukken was 'De Rebel'. De acteurs van STEC merkten voor al bij dat drama hoe sterk het pu bliek meeleefde. "Als je een slecht karakter speelde, kreeg je nog net geen tomaten naar je hoofd," zegt Floortje Dingeman- se lachend. "En dat is meteen het leuke van toneel spelen. De uitdaging of het je lukt om in een andere huid te kruipen." Maar dat is niet de enige motivatie van de leden. "De spanning van het spelen voor een volle zaal werkt verslavend," meen< Mari na de Smit. "En het applaus er na geeft een enorme kik,' vult Paul Nonnekes aan. Na elke voorstelling melden zich veel nieuwe leden aan. Negentig pro cent komt daar al snel weer op terug. "Het is een leuke ont spanning die veel inspanning kost," legt Piet Beun uit. "Di rect na de laatste uitvoering be ginnen we al weer met wekelijk se repetities voor de volgende." STEC in 1958, uiterst links, ere-voorzitter Bart Reijerse, staand tweede rij rechts Piet Beun. de zaterdagen 8, 1 5 en 22 april in De Zwaan wordt gespeeld, werken praktisch alle leden van STEC mee. STEC grijpt met dit tragi-komische toneelstuk enigs zins terug naar het verleden. Piet Beun: "Het is een soort volksto neel dat zich afspeelt in een kroeg. Het leuke is dat er in dit stuk weer wordt gezongen. Ook het decor is bijzonder, dat is he lemaal in Amsterdamse stijl." Leden en oud-leden van STEC kunnen zich voor de receptie op 28 januari in Rehoboth melden bij Marina de Smit, telefoon 01184-78175. STEC nu, scene uit 'Een beeld van een man'. STEC zou het aantal voorstellin gen buiten Oost-Souburg uit wil len breiden. Want hoe vaker ze spelen, hoe beter het de leden afgaat. "Vroeger speelden we vaak elders," zegt Paul Nonne kes. 'Ik zal het je betaald zetten' hebben we bijvoorbeeld wel tien, twaalf keer opgevoerd. Ook speelden we vaak voor ver enigingen. Dat ging altijd goed. Behalve dan die ene keer voor de Middelburgse brandweer. Net voor de voorstelling brak er een brand uit. Stonden we daar voor een lege zaal." Hoewel de goede wil er dus is, kleeft er aan deze wens uiter aard een kostenplaatje. "Willen we vaker spelen, dan moeten we twee stukken instuderen," licht Piet Beun toe. "Eén avond vullend en één korte twee-akter voor bijvoorbeeld personeels feesten. We moeten dan dus meer kleding en decors aan schaffen en vaker repetitieruim te huren. Dat is erg duur." Aan 'Zeemansvrouwen', dat op Archeologische opgravingskampen zijn een belangrijke ac tiviteit van de NJBG. De leden van de NJBG zijn hele maal geen saaie boekenwur men. Na afloop van een activi teit gaan ze altijd iets drinken. Dat meldt de regio Zeeland van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis bij de aan kondiging van de lezingscyclus 'Aspecten uit de Zeeuwse ge schiedenis'. Er zijn vier lezingen op touw ge zet, waarbij de NJBG-leden weer wat kunnen opsteken, maar waarbij ook gehoopt wordt dat jongeren die zich voor het verleden interesseren bin nenstappen en lid worden. De lezingen worden gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek. Vrijdag 16 december is de eerste lezing met de Middelburgse gemeente archivaris drs. P.W. Sijnke, die de geschiedenis van Middelburg vanaf de middeleeuwen behan delt. Op vrijdag 6 januari komt dr. J.B.V. Weiten praten over de pioniers aan de Oosterschelde Als ze haar exposeren in ca fé Soif in Vlissingen ver klaart als 'The world is my oister', ziet ze dat liever niet vertaald. Ze bedoelt: "Je kunt overal exposeren. Dat hoeft niet per sé in een mu seum. Ik heb in Wenen drie keer op straat geëxposeerd. Dat was ook prima." Kort om: de wereld is haar huis. Barbara Jean is - wat men zou kunnen noemen - een echte kunstenares. Internationaal presteerde ze vaak opzienba rend. Toch schreeuwt ze dat niet van de daken. Aarzelend re lativeert ze: "Ik geloof dat ik in derdaad bekend ben, maar dan in een klein groepje." De afgelo pen jaren heeft ze een indruk wekkende reeks exposities ver zorgd, waaronder installaties, in Nederland, België, Denemarken, Oostenrijk en Amerika. Tot be gin januari is recent schilder werk te zien in het Vlissingse ca fé Soif. En dat eist een verkla ring, meer dan dat de wereld haar oester is. "Vlissingen," legt ze uit, "is een prima stad. Het café waar mijn werk hangt heeft een uitsteken de ambiance; het staat midden in het leven en juist daar komt mijn werk goed uit. Ik heb geen boodschap aan cafébezoekers die lak hebben aan kunst. Ik heb ook geen behoefte om mensen op te leiden." Haar werk spreekt beeldend. Het heeft een bood schap. "Maar geen politieke boodschap." Het is meer vrij heid. Zo vrij, "dat ik niet eens van een ingelijst werk houd." De zwart-wit prenten (acryl) Barbara Jean ademen ook luchtigheid. "Mijn werk moet leven en ademen, zonder zwaartekracht. Ik schil der snel en intens. Maar het duurt jaren voordat je als kunstenaar zover bent." Aan vankelijk schilderde ze fragmen tarisch, knipte stukken beschil derd papier los en componeerde 'het doek'. Daarna komt ze op het pad der abstracten en vindt nu dat de emotie en het span ningsveld op het schilderij duide lijke figuratie vertonen. Ze ver gelijkt: "Een schilderij is net een relatie. Het kan oppervlakkig, sensueel maar ook van diepere betekenis zijn. Je moet er moei te voor doen." In Soif is werk te zien dat herin nert aan haar beginjaren in Ne derland. Ook toen werkte ze voornamelijk zwart-wit. "Ik wil de toen ik in 1966 uit Amerika naar Nederland kwam een dege lijke kunstacademie bezoeken. In Amerika volgde ik al twee opleidingen. Ik verbaasde me er over dat er op de Rijksacademie in Amsterdam anatomieles werd- gegeven met slechts een ge raamte. Ik had me dat anders voorgesteld. Een vriend van me studeerde medicijnen. Hij liet me de snijkamer zien. Daar ging ik vervolgens elke dag naar toe om er tekeningen te maken. Ik had helemaal niet in de gaten hoe macaber ik eigenlijk bezig was. Dat besefte ik pas later." Lijken tekenen in Amsterdam en pas later onderkennen waarmee ze eigenlijk bezig was, is spre kend voor Barbara Jean. "Kunstenaar zijn is inderdaad een levenshouding, een manier van leven," geeft ze volmondig toe. Dat komt in alles terug. Zelfs bij het boodschappen doen. "Ik hecht veel waarde aan kwaliteit. Maar ik zeur ook niet als ik iets niet kan kopen," be schouwt ze haar leven rationeel. Maar daartegenover stelt ze weer vast: "Ik balanceer telkens tussen werkelijkheid en poëzie. Volgens zeggen zit een kunste naar in een ivoren toren. In de volksmond beschouwt men dat niet als positief. Maar je hebt het nodig om na te denken. En dat wordt niet begrepen." Telefoon thuis heeft ze niet. Te levisie evenmin. Die luxe kan ze zich op dit moment niet permit teren. Ze heeft er geen moeite mee. Iemand die er voor kiest om kunstenaar te zijn, weet dat rijkdom en roem ver weg is, zegt ze. En de klaagzang van haar collega's over de ontkenning door de (Zeeuwse) overheid van haar ambacht, vindt ze typisch Nederlands. Niettemin is ze be nieuwd naar ontwikkelingen zo als kunstsponsoring dat in veel andere landen al een van zelfsprekende zaak is en in Ne derland nog in de luiers zit. en Catz 1598-1625. Veertien dagen later bespreekt drs. Oele de vliedbergen en de kastelen in Zeeland tussen 1200 en 1400 en drs. De Klerk behandelt op vrijdag 3 februari De Stad Goes in de vroege middeleeuwen. De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur. De NJBG bestaat al jaren. Het doel is jongeren tussen de 12 en 25 jaar actief bezig te laten zijn met geschiedenis en archeolo gie. De regio Zeeland - zo heet het - is een onderafdeling. Voor zitter Miguel-John Versluys legt uit dat hij de Zeeuwse leden iets bijzonders wil geven. "Bij een bezoek aan een museum kijken we bijvoorbeeld ook naar wat zich achter de schermen af speelt. Ook bezoeken we wel eens een historisch gebouw dat normaal gesproken niet open is". Naast de regionale activiteiten is de jeugdbond ook landelijk ac tief. Vier keer per jaar krijgen de leden een landelijk verspreid tijd schrift Fibula met actuele onder werpen. Ook is er een Fibula extra. In de vakanties is er altijd wel een kamp of iets dergelijks. "Belangrijk zijn de opgravings kampen. Daarbij worden onder leiding van een archeoloog op gravingen gedaan. Je maakt zo kennis met de vele aspecten van het veldwerk", legt de Zeeuwse voorzitter Versluys uit. Hijzelf heeft al een groot aantal opgra vingskampen achter de rug. "Daarnaast zijn er ook nog archief- en restauratiekampen", verduidelijkt hij de veelzijdigheid van zijn club. "En tussen de nieuwjaar en de kerst is er altijd een congres waarbij een bepaald thema wordt belicht". Maar ook regionaal wordt er zo het een en ander ondernomen. De lezingscyclus is een voor beeld. "We hebben geprobeerd om deskundigen over een inte ressant maar niet al te bekend onderwerp te laten spreken. Omdat de groep naar alle waar schijnlijkheid niet zo groot is, zal de persoonlijke betrokkenheid hoog zijn. De bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer vragen stellen aan mensen die ze alleen maar van naam kennen, bijvoor beeld van een boek dat ze heb ben gelezen van die persoon". Uiteraard benadrukt de voorzit ter de gezellige achterafjes. En: "We zijn geen boekenwurmen". De koninklijke vereniging Uit hét Volk - Voor het Volk heeft ook voor dit jaar weer een Volks kerstzang georganiseerd in de Burgerzaal van het Middelburg se Stadhuis. De Zuiderzangers, de christelijke brassband Onda Middelburg en het Leger des Heils verlenen medewerking. Wie mee wil zingen in de sfeer volle omgeving van de Burger zaal kan er zaterdag 17 decem ber terecht. Het begint om 1 9.30 uur. FOTO-VIDEO COMPUTERS ombiFOïO tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen 127* r V*m A X Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 Zaterdag 17 december staat voor het jongerenuitgaanscen- trum De Piek helemaal in het te ken van de blues. Met een hoofdletter wel te verstaan, want niemand minder dan Li vin'Blues betreedt het podium met Juke Joints in het voorpro gramma. Het podium wordt - 'stipt' meldt De Piek - vanaf 21.30 uur bemand door de mu zikanten. De hoofdschotel van de avond bestaat dus uit Livin'Blues, de legendarische formatie die al in 1967 werd opgericht en sinds dien vijf elpees op de markt heeft gebracht. Een aantal hits, zoals Wang Dang Doodle, LB Boogie en Black Liza verhoogde de marktwaarde van de band. In 1980 wordt het stil en bestaat Livin'Blues niet meer. De muzikanten hebben zich ech ter weer verenigd. De ervarin gen van de leden buiten Li vin'Blues was vorig jaar een ba sis om de formatie opnieuw te dopen. Sinds januari 1987 draait de groep weer in het bekende Nederlandse zalencircuit met een specifieke funky-blues-rock- sound die het publiek volledig uit de bol kan laten gaan. Onlangs werd een nieuwe lp uitgebracht onder de naam 'Now'. Insiders beweren dat Livin'Blues spring levend is en absoluut niets aan kracht heeft ingeboet. Li vin 'Blues. In het voorprogramma de spet' terende Juke Joints, die in hef Nederlandse clubcircuit een gro te naam heeft opgebouwd. Da sinds 1987 nieuw bezette bandj laat invloeden horen van Stevie Ray Vaughan, Fabulous Thun-' derbirds en Rory Gallagher. Jl

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1