Advies bond: Je kunt maar beter scheiden en verhuizen Foto's van De Muynck getoond in Art-titude Sinterklaas kocht heel veel dïplomatenkoffers WINTERCOLLECTIE '88 BIJNA KAD0! FOTO VERSCHOORE NA NOTITIE: ZEELAND MAAKT KUNSTENAARS BRODELOOS Vlissingse winkeliers gaan zelf artiesten contracteren p/mtr NU v.a, CASSETTES R+B WILKENS BSF jür CHRISTOFLE WMF Lovend wordt over onze provincie niet gedacht als het over kunst gaat. Schuchter hun kop opsteken de bloemetjes krijgen geen kans, worden vertrapt, noteert Vrij Nederland over dat stukje Zeeland eind november. Elders gaat het nog wel, maar in Zee land.... De Middelburgers Inge van der Kooij, voor zitter van de sectie beeldende kunst van de Zeeuwse Culturele Raad, en Kees de Valk, kaderlid van de Kunstenbond van de FNV, steken hun me ning niet onder stoelen of banken. Ze voelen zich ontkend door de gedeputeerde G. de Vries- Hommes (CDA), die is belast met welzijn in de pro vincie. En dat zijn ze zat. SPEELSE EN INFORMEEL VLIEGENDE MANNEN die stijl verraadt JOHNSON BROTHERS HERITAGE PZC WEEKBLADEN modeschoenen DE LEEUW SCHOENMODES Whrouw: supersnel op de gitaar in Midgard Afkeuring Willekeur Zeeland niks ww&SL Produkt- informatie Ramsburg Mousetrap Hans Heeren Rubrieken DRUKTE KWAM PAS DE LAATSTE DAGEN OP GANG Uitverkoopwet Kerst CULTURELE RAAD IN VERHOUDING TE DUUR Burgemeester maakt beeldje voor opleidingsinstituut Kaap Verdië MEER METERS MODE UNI-JOGGING KINDER-SERIES MOUSSELINES WINTERKATOEN JERSEY'S KAMGAREN RUITEN "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG 7 DECEMBER 1988 NUMMER 49 Een bevestiging van de min- geprobeerd om het landelijke achting van de scheppende beroepsgroep alhier geeft het provinciebestuur vol gens beide kunstenaars in zijn 'notitie provinciaal beel dende kunstbeleid 1988-1991'. Daarin wordt A member of the Wedgwood group 31 dig servies Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 23.450. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle. 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage160.480. Nog tot en met zondag 15 januari exposeert Reynier de Muynck in de Vitrine-galerie Art-titude aan de Singel 14 in Vlissingen. De kunstenaar uit Goes toont recente fo to's van vliegende mannen. Het werk, zo wordt uitgelegd in de unieke Vlissingse galerie, komt voort uit het proces van LANGE VIBLE 2 MIDDELBURG De Muynck dat normaal gespro ken vooraf gaat aan het defini tieve schilderij. Al jaren werkt hij met foto's als basis, deze keer zijn de foto's het eindresultaat. De Muynck noemt het resultaat 'speels en informeel'. De band Whrouw treedt vrijdag 9 december op in het Middel burgse jongerencentrum Mid gard. Het concert begint om 22 uur. De leden van Whrouw hebben al vele jaren ervaring in de popmu ziek. Ze speelden in bekende groepen zoals Rebel, Wizzguy en Dorpstraat De Muynck. Sinds een jaartje spelen ze samen in Whrouw. De naam is ontleend een kreet uit stripverhalen, die op supersnelle gitaarsolo's slaat. beleid na te apen, terwijl de provincie er juist voor moet zorgen dat het haar kunste naars binnen de gestelde mogelijkheden goed gaat. "Dat is de taak van een pro vinciebestuur, en niet het landelijke beleid dunnetjes overdoen. De provincie buigt zich bij het toerisme toch ook niet over de vraag of er wel voldoende mensen naar Drente gaan met hun tent je". Van der Kooij en De Valk zijn woedend over zoveel politieke wansmaak in de Abdij. Hun reacties op de discussienota die voorafging aan de definitieve notitie en waarin ze juist pleitten voor een provinciale aanpak wa ren kennelijk bij voorbaat bestemd voor de afdeling prulla ria van de provinciale griffie. Zelfs directeur Henk Koch van de Zeeuwse" Culturele Raad werd tijdens een vergadering van de commissie welzijn als een kwajongen opzij geschoven toen hij betoogde dat een meer provinciale aanpak verstandiger zou zijn. En democratie - zo oor delen beiden nu - is toch zoiets als naar eikaars opvattingen luisteren, daar rekening mee houden. Bij het democratische gehalte van deze procedure stel len ze levensgrote vraagtekens. Met termen als 'uitermate zwak bestuur' en 'armoede' winden ze zich steeds meer op. Op don derdag 8 december velt de Cul turele Raad een oordeel over de notitie van het voorgestelde be leid. Daar zal wellicht éénstem mig afkeuring klinken. Half de cember vergadert het provincie bestuur. Dan worden ook de no tities van de gedeputeerde poli tiek beoordeeld. De kunstenaars hebben dus nog even tijd om de provinciale politici onder vuur te nemen. Met de PvdA was vorige week al een afspraak gemaakt. VVD, D'66 en CDA (in genoemd Vrij Nederland-artikel 'van de zwartste soort' genoemd) vol gen nog. De kritiek van Van de Kooij en De Valk richt zich op een aantal belangrijke delen van het be leidsvoornemen. Zo wil de pro vincie in totaal 320.000 gulden geven aan de Stichting Beel dende Kunst, de kunstuitleen aan de Kuiperspoort in Middel burg. "En dat terwijl er met geen woord wordt gerept over het beleid ten aanzien van de kunstuitleen", zegt Van der Kooij, die ook in de landelijke Raad voor de Kunst een zetel heeft. Verder verwoordt ze haar grief: "Toen de discussienota dit voorjaar uitkwam hebben we onder meer gezegd dat we dit onderdeel misten. Ons werd toegezegd dat het standpunt van de provincie in een deelno- titie zou komen. Die is er nog steeds niet. Niettemin wordt er geld uitgetrokken voor de kunstuitleen. En niet zo'n beet je. Het is bijna de helft van de totale begroting. En dat terwijl er maar zo'n zeventien procent van Zeeuwse kunstenaars wordt aangekocht door de SBK". De grootste gifangel in de notitie van de provincie zit volgens bei den in het feit dat Zeeland geen kunstenaarsbeleid voert, maar een kunstbeleid. Hardnekkig houden De Vries-Hommes en haar ambtenaren daar aan vast. Ze willen zich in dat geval ineens niet beperken tot Zeeland. Met dat beleid op tafel kan de provin cie de Zeeuwse kunstenaars ne geren en belangrijke opdrachten aan een willekeurige kunstenaar elders in Nederland geven. Vol gens beide Middelburgse kunstenaars is Zeeland met dat beleid volstrekt uniek en onlo gisch bezig. "Het rijk geeft geld aan de provincie om voor haar eigen kunstenaars een beleid te voeren. Het moet dus ook uitge geven worden in dat gebied", meent Van der Kooij. Zij verdui delijkt: "Andere provincies doen dat wel en het is ook de opzet van de rijkssubsidie aan de pro vincies. Op de manier waarop het geld hier wordt uitgegeven vliegt het weg en de kunste naars blijven sappelen". Ze ver gelijkt: "Als het rijk subsidie geeft voor bejaarden werk, dan geef je dat geld toch ook niet aan een instelling voor ouderen in Limburg. Gedecentraliseerd betekent stomweg voor je eigen mensen zorgen. Dat betekent ze verder helpen, ook de provincie uit met hun werk en het werk van anderen binnen halen op ba sis van ruiling of uitwisseling. Kennelijk heeft onze provincie daar geen boodschap aan en laat ons liever verpieteren". Over verpieteren gespro ken. Sinds de BKR is afgeschaft (dat was de beeldende kunste-. naarsregeling) zijn kunstenaars die geen baan hebben waar ze een salaris verdienen afhankelijk van een RWW-uitkering. Als de kunstenaars werk verkopen, moeten ze dat opgeven. De in komsten worden dan volgens de gebruikelijke regels van de uitke ring afgetrokken. Nu geeft de provincie een aantal gevallen geld aan kunstenaars. Bijvoor beeld om een expositie in te richten. Het kan echter ook zijn dat de provincie werk aankoopt. "Dan moet de kunstenaar dat geld ook opgeven. En zo hevelt hij geld uit de ene overheidspot naar de andere. WVC heeft ooit uitgesproken dat dit nooit de be doeling kan zijn. En in andere provincies gebeurt dat ook niet. in Zeeland wel. De gedeputeer de lijdt kennelijk aan het Van Gogh-syndroom: de kunstenaar moet arm zijn en van pure ellen de zijn oor afsnijden en verloede ren om dan topkunst te kunnen maken". Kees de Valk heeft nog een per soonlijk voorbeeld. "Vorig jaar wist ik van pure armoede niet meer waar ik aan toe was. Ik had geen cent meer om mate riaal te kopen om te schilderen. Ik ben toen naar de vakbond gestapt en om raad gevraagd. Ze adviseerden me daar dat ik maar moest gaan scheiden en dan zeker niet meer in Zeeland moest blijven wonen. Zo slecht als het daar is voor de kunste naar is het nergens, zeiden ze". Hij kent mensen die dat advies hebben opgevolgd. De Valk haalt ook een rapport aan van een onafhankelijk bureau uit Dordrecht dat in opdracht van de kunstenaarsbond de provin cies doorlichtte over hun kunst beleid. "Bij Zeeland stond al leen de naam van de griffier. Verder niks". Zeeland telt zo'n honderd be roepskunstenaars. Van der Kooij en De Valk schatten dat er hooguit dertig a vijftig van hun scheppingen moeten leven. "Voor de politici een te kleine groep. Want we hebben zo lang zamerhand het idee dat het puur om stemmetjes gaat en verder niks. Wat de kunstenaar doet en hoe hij moet leven is dus zo te zien niet interessant genoeg voor de dames en heren van de provinciale politiek". Van de Ree 8t Modijef- ski, maak collectie compleet, bij het 'kampioenservies' van Van de Woestijne blijft eenvoud hoofdzaak, tas is sieraad bij Uni- que/Samsoniteshop en eindelijk een middel tegen kalende kerst bomen. Bedrijvenclub smeedt eendracht en wil ge meentebeleid beïn vloeden. Na 35 jaar Engeland The Mousetrap ook in Nederland. Peter Sinke onder vraagt kunstenaar Hans Heeren en er vaart de stilte. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Sinterklaas is dit jaar wat traag geweest bij het inko pen doen. Pas de laatste koopavonden en -dagen hebben hij en de pieten de surprises en cadeautjes ge kocht. De wachtende zaken lieden hadden het aanvanke lijk Spaans benauwd, maar het is allemaal toch nog op zijn pootjes terecht geko men, lieten ze maandag we ten. Een ritje langs een aan tal Walcherse winkeliers rechtvaardigt het vermoe den dat het bepaald niet voorspelbaar is welk koop gedrag de goedheiligman aan de dag zal leggen. "Ik heb ontzettend veel dure di- plomatenkoffers verkocht," meldt W.F. de Bruijne van de ge lijknamige lederwarenzaak aan de Vlissingse Walstraat. Hij voegt er echter aan toe dat het wellicht komt omdat de over heidsdienst die nooit voor Sin terklaas speelt, de belasting, heeft besloten dat diplomaten- koffers volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn. Verder denkt De Bruijne dat hij qua verkoopcijfers hetzelfde resultaat haalt als vo rig jaar. "Ik ben tevreden." Bedrijfsleider T.C.M. van Iperen van de Hema in Middelburg heeft met zijn filiaal "boven ge middeld gedraaid in vergelijking met andere Hema-zaken in het land. We proberen hier in Mid delburg ons marktaandeel te verdiepen. En dat werpt kenne lijk zijn vruchten af. Overigens hoorde ik van collega bedrijfsleiders hier in de buurt gemengde berichten. Bij de een was het wat meer, bij de ander wat minder dan vorig iaar." J.C. Sinke van Sport Stijl Sinke aan de Middelburgse St. Janstraat wil niet verder gaan dan dat hij "de laatste week op een redelijk niveau" heeft ver kocht. De koopavonden liepen bij hem niet zo bijster. "Ik kon het gewoon met twee man af." Hij wijt de mindere resultaten aan de uitverkoopwet, waar door de detaillist onder zware druk komt te staan van de dumpprijzen die het grootwin kelbedrijf kan hanteren. "Vooral de modezaken. In februari gaat ook de wintersportmode in de uitverkoop. Daar wacht men op. En je kunt geen gewone winst marge meer berekenen. Dan lacht iedereen je uit. Nee. Zo gaat het leuke van de handel er af." In de kleinere plaatsen op Wal cheren koopt Sinterklaas kenne lijk niet zo uitbundig in. Ronald Vonk van Primavera in Domburg constateert dat gelaten. "Wel had ik afgelopen zaterdag een lekkere drukke dag. Wij moeten het meer van de zomer heb ben." Juwelier P. van der Maden aan de Kleine Markt in Vlissingen heeft het niet zo ontzettend veel drukker gehad dan anders. Hij had dat ook niet verwacht. "Wij krijgen het rond de kerst veel drukker. Bij de Sinterklaasviering ligt het accent op cadeautjes voor kinderen." Van der Maden is ook secretaris van de winke liersvereniging in de Vlissingse binnenstad. "Vooral tijdens de laatste dagen was het enorm druk," zegt hij met de toevoe ging dat hij dit wel op persoonlij ke titel heeft vastgesteld. Foto- en videozaak Schuilwerve aan de Scheldestraat ontdekte dat de video helemaal in is. Sin terklaas heeft bij hem aanzienlijk meer videospullen ingekocht dan vorige jaren. "Voor het fo- togebeuren zullen we het waar schijnlijk drukker krijgen rond de kerst," meent ook C. Schuilwerve. De winkeliersvereniging van het winkelcentrum Vlissingen heeft de Culturele Raad in haar stad buitenspel gezet. Voortaan gaan de winkeliers zelf hun sfeerverhogende evenementen organiseren. Ze heeft dit per brief laten weten aan de Cultu rele Raad Vlissingen. Volgens secretaris P. van der Maden van de winkeliersvereni ging lijkt de Culturele Raad Vlis singen soms een beetje op een bodemloze put. "Als wij een groepje contracteren is dat aan zienlijk goedkoper". Bovendien - voegt Van der Maden er voor zichtig aan toe - had de raad be loofd om zowel op zaterdag als op woensdag iets te regelen voor het centrum van Vlis singen. De heer Van der Maden kan niet zeggen hoeveel geld de winke liersvereniging jaarlijks aan de Culturele Raad heeft gegeven. "Het gaat om enkele duizenden guldens. Maar zo'n sfeerverho- gend groepje hoeft in elk geval geen fors bedrag te kosten. Dat weten we uit eigen ervaring. Bo vendien merkten we dat de Cul turele Raad veel in de richting van het Straatfestival dacht bij de keuze van groepjes". Het hoeft voor de winkeliers al lemaal niet zo moeilijk, zo blijkt. Een simpel groepje kan het oer gezellig maken in een win kelstraat. En als er met het potje dat er voor staat ook nog vaker een beroep kan worden gedaan op straatartiesten, boekt de win keliersvereniging alleen maar winst en kunnen ze ook op de drukkere doordeweekse dagen worden gevraagd. "Voorlopig denken we echter alleen maar in de richting van de zaterdag. Maar onze vereniging groeit. Daardoor hebben we meer in kas. Wellicht dat we dan vaker artiesten laten komen". Van de Culturele Raad Vlissingen was maandag geen functionaris aan wezig voor commentaar. Speciaal voor het jongeren- opleidingsinstituut Granja Sao Filipe heeft de Middelburgse eerste burger, mr. Chr. Rutten zijn kunstzinnige talenten aan gesproken. Het beeldje wordt verkocht voor minimaal f 250, Bij de Gieterij Middel burg worden de beeldjes (acht tien cm hoog en een gewicht van ongeveer vier kg) in een oplage van honderd stuks ver vaardigd. Samen met de zustersteden Folkstone, Naga saki en Vilvoorde heeft Middel burg dit jongerenopleiding- sinstituut op de Kaapverdische Eilanden geadopteerd. De opbrengst van dit beeldje komt geheel ten goede aan het opleidingsinstituut. Wie een beeldje wil hebben, moet mini maal f 250,— overboeken op giro 49.65.50.000 t.n.v. ge meentelijk project Kaap Verdië onder vermelding van 'Beeldje'. Bij het beeldje wordt een certifi caat van echtheid afgegeven. LEO HORN De Sinterklaasinkopen kwamen pas laat op gang. Niettemin gezellige druk te in de winkelstraten zoals hier in Vlissingen. Sinterklaas verraste vorige week de be zoekers van de Vlissingse binnenstad. Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 106 f f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1