Subsidie voor stallen De Brug mmk SPECIALE AKTIE-PRIJZEN t/m 3 december OP VELE MEUBELS NU 10-20-30% KORTING bij P. PAAUWE'S WONINGINRICHTING b.v. GOES Bel ons zodra uweetdatu zwanger bent mm "4 PROVINCIE /llill ZEELAND aanvraag machine fabriek lewedorp Doe mee,om te helpen! Problemen doven in beeld Van school, wat nu? SINT NICOLAAS PAKT UIT BIJ KWEKERIJ MOESBOSCH Computers in het onderwijs UM^r^scAooSAee^y' veel tips voor praktische, voordelige geschenken. GEREEDSCHAP, BLOEMBOLLEN, VIJVERBENODIGDHEDEN Apin "i famsut w-ta IN BE HO El» flgf - Provinciale staten beslissen 16 december over een subsidie van vijftig duizend gulden voor een nieuw stallencomplex van manege De Brug in Vlissingen. Gehandicapten Adviezen 5 december kantoren eer der dicht Zuidvlietstraat 124 01100-20840 Schuttershof 8 01100-13185 Paardenmarkt 17, Yerseke Arsenaalstraat 5, Terneuzen provinciale griffie KERSTBOMEN MET KLUIT div. maten en prijzen, zoek nu een mooie uit In de week van 28/11 t/m 5/12 KAAPS VIOOLTJE of VARENTJE voor 5 cent bij aankoop van f 10, of meer. Grandioze show van KERSTARTIKELEN div. kleurlijnen Woensdag 30 november 1988 ABDIJ Voorzitter H. Katsman presenteert tentoonstelling in provinciehuis De Zeeuwse stichting welzijn doven (ZSWD) heeft een tentoonstel ling gemaakt, waarin wordt uiteengezet met welke problemen do ven en de mensen met wie zij leven te maken hebben. Duidelijk wordt, dat dove, Zeeuwse kinderen voor hun vorming zijn aangewezen op instituten buiten de provincie. De stichting laat via de tentoonstelling weten wat haar toekomst plannen zijn en welke verlangens zij heeft op het gebied van gelijke kansen voor doven en horenden, gebarencursussen, opleidingen voor tolken en soortgelijke zaken. Onlangs heeft de ZSWD de expositie getoond aan het dagelijks bestuur van de provincie. De provincie heeft namelijk financiële steun aan het project gegeven. De tentoonstelling - bestaande uit foto's en tekst - is licht van constructie en in een handomdraai op te zetten. Alles is gemakkelijk in een personenauto te vervoeren. Organisaties en instellingen kunnen de expositie gratis gebruiken. Aanvragen kunnen worden gericht aan het secretariaat van de ZSWD, Paauwenburgweg 119, 4384 JD Vlissingen, telefoon 01180-62860 (ook Visicom). Verzocht wordt bij de aanvragen steeds te vermelden voor welke periode de tentoonstelling nodig is. Op dinsdag 6 december komen de leden van de tweede kamer uit gedeputeerde staten bijeen om drie beroepschriften over al gemene bijstandszaken te be handelen. Drie inwoners van Axel zullen in deze zittingen hun bezwaren te gen beslissingen van het ge meentebestuur toelichten. De aanvangstijden zijn 10.00, 10.20 en 10.40 uur. De hoorcommissie bestem "Elk jaar opnieuw staan duizen den jongeren voor de keus wel ke richting ze moeten inslaan. De een na het verlaten van het lager beroepsonderwijs, de an der na de mavo, de havo of de mts. Vroeg of laat moet ieder een kiezen: doorgaan met leren of gaan werken." Zo begint de folder Van school, wat nu? In de folder wordt infor matie verstrekt over gedeeltelij ke leerplicht, vormingswerk, beroepsopleidingen, dag- en avondscholen, het sluiten van een leerovereenkomst, het recht op kinderbijslag, arbeids overeenkomsten en het arbeids bureau. Ook wordt gemeld waar school verlaters hun informatie kunnen halen: bij de schooldekaan bij voorbeeld, of bij de regionaal consulenten, die werken bij het Samenwerkingsverband voor keuzebegeleiding en onderwijs- arbeidscontacten (SKOA) in Goes. mingsplannen verdiept zich op vrijdag 9 december in het bestemmingsplan "Groede Gou- veneurswijk 1e planveran dering". Tegen dit Oostburgse plan is een bezwaarschrift ingediend door de heer C.M.L.F.J. Govaert uit Groede. Een perceel van de heer Govaert, dat de bestemming "verkeersdoeleinden" heeft, wordt, tegen de zin, van de eige naar, ingericht als parkeerterrein. De zittingen worden in het open baar gehouden in het provincie huis in Middelburg, Sint Pieterstraat 42. DE VLISSINGER IËUWS Van alle organisaties, instellin gen, scholen en opleidingsinsti tuten die in Van school, wat nu? worden genoemd, zijn ook het adres en telefoonnummer vermeld. De regionaal consulenten ver spreiden de folder over de scho len in Zeeland, wanneer zij de scholieren informeren over hun toekomstmogelijkheden. Van school, wat nu? is gratis verkrijgbaar bij het SKOA, Nieuwstraat 2, postbus 2034, 4460 MA Goes, 01100-30548, en bij het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. De Brug is de manege van de stichting ponyrijden gehandicap ten Zeeland aan de Bosweg in Vlissingen. De levende have bestaat uit twaalf paarden en pony's, die nu nog onderdak vin den in een voormalige var kensstal. De Brug is speciaal bedoeld voor gehandicapte ruiters. De handi cap kan lichamelijk, geestelijk of allebei zijn. Rond de 150 ruiters, in leeftijd variërend van zes jaar tot zestig jaar en ouder, maken gebruik van de manege. Zij zijn voorna melijk afkomstig uit Zuid- Beveland en Walcheren. Sommi gen komen in groepsverband, bijvoorbeeld via het dagverblijf voor ouderen, het kinderdagver blijf, 'Huize Den Berg', de Hobbits-groepen van Zonneveld en Vijvervreugd en de dagrevali- datie in Goes. Ook individuele ruiters kunnen in De Brug te recht. In de manege werken on geveer 25 vrijwilligers. Het nieuwe stallencomplex gaat 175 duizend gulden kosten. Aan giften is al 125 duizend gulden binnen en aan de provincie wordt gevraagd het gat van 50 duizend gulden te dichten. Als De Brug de nieuwe stallen heeft, is er voor de ruiters veel beter gelegenheid de paarden en pony's te verzorgen. Voor het poetsen van de paarden kunnen de ruiters in de oude stal niet terecht. De Zeeuwse sportraad en de Zeeuwse stichting voor revalida tie hebben het provinciaal bestuur geadviseerd de vijftig duizend gulden aan De Brug be schikbaar te stellen. De Zeeuwse sportraad stelt, dat het beter is één manege speci aal in te richten voor gehandi capte ruiters dan alle maneges in de provincie aan te passen. Aanpassingen voor gehandicap te ruiters zijn erg duur en als ge volg daarvan is het vrijwel uitgesloten, dat alle maneges, waar zich gehandicapte ruiters melden, kunnen worden aange past. De Brug heeft zich gespe cialiseerd in de ruitersport voor gehandicapten en heeft inmid dels een regionale betekenis. De provincie heeft 120 duizend gulden beschikbaar gesteld voor een onderwijs-computerproject. Nieuwe informatietechnologie in het voortgezet onderwijs (NIVO) heeft ten doel leerlingen in lager beroepsonderwijs, mavo, havo en vwo kennis te laten maken met de gebruiksmogelijkheden van (per sonal) computers. Dat gebeurt via de inrichting van computerloka len op de scholen. Bovendien worden leerkrachten in de gelegenheid gesteld nascholingscursussen op computergebied te volgen. Ook de Zeeuwse stichting voor revalidatie wijst het provinciaal bestuur op het regionale belang van de Vlissingse manege en de deskundigheid en ervaring, die inmiddels met deze tak van sport zijn opgedaan. Het dagelijks bestuur van de pro vincie schrijft aan de staten, dat het veel waardering heeft voor de activiteiten bij De Brug. De stichting heeft in 1985 een nieuwe binnenmanege in ge bruik genomen, die werd gefi nancierd uit fondsen, donaties, contributies en acties. De kosten werden gedrukt, door- Voor Zeeland is in totaal zeshon derd duizend gulden nodig. Ge deputeerde staten hebben de 120 duizend gulden provincie- geld toegezegd op voorwaarde, dat het bedrijfsleven de rest op brengt. Gedeputeerde drs. R.C.E. Barbé heeft daartoe het Zeeuw se bedrijfsleven en daarmee ver wante organisaties als de kamers van koophandel en fa brieken, de landbouworganisa ties, de banken en organisaties van industriële werkgevers bena derd. Een aantal van hen heeft al concrete toezeggingen gedaan en gedeputeerde staten delen de statencommissies van economi sche zaken, van welzijn en van bestuurszaken mee, dat zij goe de hoop hebben, dat het volle bedrag wordt gehaald. Een computerlokaal kost veertig duizend gulden. Per lokaal wor den acht leerlingencomputers, een docentencomputer en twee personal computers voor speci fieke toepassingen geïnstal- dat vrijwilligers veel werk heb ben verzet. Dezelfde opzet wordt gevolgd bij het stallen complex. De staten wordt erop gewezen, dat van de 250 duizend gulden voor de binnenmanege en de 175 duizend gulden voor de stal len in totaal maar 50 duizend gulden afkomstig zal zijn van de provincie, voorop gesteld, dat de staten de subsidie verlenen. "Gelet op het bijzondere regio nale karakter die de stichting po nyrijden gehandicapten Zeeland vervult en gelet op het verhou dingsgewijs geringe bedrag wat thans aan de provinciale over heid wordt gevraagd, zijn wij van mening, dat toekenning van het gevraagde bedrag ad f 50.000,— gerechtvaardigd is", zo besluiten gs hun voorstel aan de staten. Het geld wordt geput uit het welzijnsfonds van de provincie. leerd. Per school kunnen drie docenten vanuit het project worden opgeleid. Het NIVO wordt gevormd door de ministeries van onderwijs en wetenschappen en van econo mische zaken, de overkoepelen de onderwijsorganisaties en drie computerbedrijven. De bedrijven leveren het materiaal tegen kostprijs. Van de ruim veertig scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland is ongeveer de helft in middels al voorzien van een computerlokaal. Maandag 5 december sluiten de kantoren van de provincie eerder dan gebruikelijk in verband met de viering van Sinterklaas. De provinciale griffie, de provin ciale planologische dienst en de provinciale waterstaat, alle in Middelburg, zijn op 5 december om 15.30 uur gesloten. Het kantoor van de provinciale stoombootdiensten in Vlissin gen is vanaf 15.00 uur geslo ten. De boten van de PSD varen volgens de gewone dienstre geling. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Machine Fabriek Lewedorp v.o.f. te Nieuwdorp heeft bij hen op 26 oktober 1988 een aan vraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden van een me- taalwalserij door het plaatsen van een propaangastank. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Frankrijkweg 9 te Nieuwdorp, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, no. 579 (ged.) en gemeente Vlissingen, sectie M, no. 634 (ged.). Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 1 de cember 1988 tot en met 2 januari 1989 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 1, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stengeplein 1, Heinkenszand van 17-20 uur; in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 2 januari 1989 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werk dagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ning en wel tot en met 2 januari 1989. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 27 december 1988 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31364). Middelburg, 30 november 1988. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 KOUDEKERKE 623*GALGEWEG 5* Was uw zwangerschapstest positief? Bel dan nü "Moeders voor Moeders". Want alicén de eerste vier maanden bevat uw urine een kostbaar hormoon: liCr1 7f»lfc Hor 11 or nnvrnrht hnrp vrrtllWPn mPP kunt helpen óók zwanger te worden. Geef ze die hulp! Bel, zodra u weet dat u zwanger bent, 1 gratis 06-0228070 of de informatric^bij u in de buurt (kijk in de telefoongids onder "Moeders voor Moeders"). U kunt ook de bon insturen. Ja, ik doe mee met "Moeders voor Moeders" en krijg na inschrijving een van de afgebeelde boeken cadeau, plus een gratis kwartaalabonnement op het tijdschrift "Kinderen". Naam: Adres: Postcode: Tel.: Plaats: .f Éi 4Éf, In envelop zonder postzegel sturen aan: Antwoordnummer 10027, 5340 VB Oss.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9