informatiepagina van de gemeente vlissingen Archiefdienst naar oud Gasthuis in Hellebardierstraat Huisvesting voor ouderen f t?* SN Nieuwbouw voor 'Swanenburgh' op schema I Koopavonden i Als ik dat geweten had... Open en dicht Stedelijk Museum tijdelijk gesloten Rioleringswerken in en bij Tuinstad [Volle agenda Emancipatie commissie Koninginnedag 1989 Van 1,2 km. naar 2,5 km. Bestrating in de Wilhelmina Druckerlaan (Rosenburg) Dienstverlenend Nieuwe straatnamen OP SLOT BUIT ER UIT Nieuwe "30 km.-gebieden' Vandaag, morgen en vrijdag! Commissies vergaderen "BUITENLANDERS HEBBEN VAN DIE RARE EETGEWOONTEN!' En verder... MDGO de bruggen over het kanaal Alle drie Draaibrug Souburg Tegen tocht èn diefstal Even bijpraten met burgemeester Ivan der Doef Sloebrug Keersluisbrug Politie Relaties met buitenlandse steden Woensdag 30 november 1988 DE VLISSI* DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 Het voormalige Gasthuis aan de Helliebardierstraat gaat zeer waarschijnlijk onderdak bie den aan de gemeentelijke ar chiefdienst. Er is al een bouwaanvraag ingediend voor een ingrijpende aanpassing van het historische gebouwen- complex. Gehoopt wordt dat, als eir niet al te veel tegensla gen zijn, de archiefdienst in het najaar van 1990 er haar in trek kan nemen. Nadat ver schillende eerdere plannen, onder meer voor huisvesting in hot voormalige postkantoor aan de Stenenbeer, niet door konden gaan bestaat er goede hoop dat het met het Gasthuis wel aal lukken. Momenteel is de archiefdienst ondergebracht op de tweede verdieping en de zolder van het stadhuis. Om meerdere redenen is andere huisvesting noodzake lijk. Zo kan er niet worden vol daan aan alle eisen die de Archiefwet stelt. Bovendien kan er in de huidige bergruimte nau welijks meer wat bij. En dat, ter wijl de hoeveelheid te bewaren materiaal zonder twijfel toe zal blijven nemen. Wat de archief dienst ook node mist zijn eigen ru iimten voor de medewerkers en voor de bezoekers. In de praktijk maken namelijk steeds meer mensen gebruik van de diensten van het archief. De huidige stu diezaal biedt echter slechts plaats aan vijf bezoekers, naast d€; drie medewerkers van het ar chief die er hun werkplek hebben. De toegangspoort van het voor malige Gasthuis. Deze zal wor den gerestaureerd en als ingang gaan dienen voor de toekomstige huisvesting van de Vlissingse ar chiefdienst. (foto Ruben Oreel) Een, zowel voor het archief als voor de bezoekers, weinig bevre digende situatie. De nieuwe huisvesting zal daar naar ver wachting een eind aan maken. Het gebouwen-complex aan de Hellebardierstraat biedt namelijk ruimte voor: - een studiezaal met twaalf zit plaatsen voor bezoekers: - een 'stille' studiekamer met vier zitplaatsen voor be zoekers: - drie kamers voor de archiva ris en zijn medewerkers; Volgende week woensdag (7 december) begint om 10.00 uur de vergadering van de Ad viescommissie voor het Oude renbeleid. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het stad huis èn is openbaar. Belang stellenden zijn van harte welkom. Ook zij hebben er recht om mee te praten over het ouderenbeleid van de ge meente. Tijdens deze vergadering zullen de besprekingen zich voor een belangrijk deel toespitsen op de huisvesting van ouderen. Ver schillende instanties en organi saties die daarbij betrokken zijn, hebben op verzoek van de ad viescommissie, hierover hun mening gegeven. In diverse reacties is daarbij ingegaan op een schrijven over ouderenhuis vesting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Gezien het belang van dit onder werp zullen bij de behandeling van dat agendapunt ook aanwe zig zijn de wethouder voor onder meer volkshuisvesting, de heer W. Wisse, en de heer J. Schroe- vers, medewerker van de afde ling stedebouw en volkshuisvesting. Maandag (5 december) wordt begonnen met de aanleg van de definitieve bestrating in de Wilhelmina Druckerlaan. Het gaat met name om het gedeel te aan de oostzijde. De eerste woningen daar - tevens de eer ste in Vlissings' nieuwste wijk - zijn inmiddels opgeleverd. Voor die woningen wordt dan ook begonnen met het (her)bestratingswerk. Daarbij zal ook het fietspad worden 'meege nomen', dat de wijk Rosenburg bij deze laan met de Zuidbeek- Glas het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! seweg verbindt. Overigens zal niet de gehele oostzijde van de Wilhelmina Druckerlaan achter elkaar worden bestraat. Dat ge beurt in gedeelten, steeds wan neer de woningen ter plaatse opgeleverd zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de zware vracht auto's, die bij woningbouw wor den gebruikt, de nieuwe bestrating weer beschadigen. Dat is ook de reden dat de rij baan in het westelijke deel van de Wilh. Druckerlaan nog niet onder handen genomen wordt. De inrichting van de straten in Rosenburg gebeurt volgens een plan, dat kan worden ingezien bij de dienst Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (stadhuis, begane grond). Het 'groen', dat daarop staat aangegeven, zal in het voorjaar worden geplant. Voor alle stra ten in de wijk Rosenburg zal overigens een maximum-snel heid van 30 kilometer gaan gelden. Morgen, donderdag, beginnen in en bij het gebied Tuinstad ri oleringswerken. Het gaat om het deel waar woningen in aanbouw zijn. De werkzaam heden worden in gedeelten uitgevoerd. Bij elkaar zullen ze ruim een half jaar duren. In verband met deze activiteiten zullen van tijd-tot-tijd diverse (ge deelten van) straten zijn afgeslo ten. Het verkeer zal daarbij worden omgeleid met behulp van borden. De rioleringswerken worden op diverse plaatsen gevolgd door de herinrichting van de straten. Dat gebeurt voor het grootste gedeelte binnen de hekken van de bouwplaats. Toch zal er ook buiten de hekken gewerkt moe ten worden in, bijvoorbeeld, de Irislaan, de Margrietenlaan en de Boterbloemlaan. De voor de werkzaamheden be nodigde materialen worden op geslagen vóór de maisonnettes in de bocht van de Paul Kru- gerstraat. Daarvoor zal ook het verbindingsstraatje dat daar ligt worden gebruikt. Het zal dan ook tijdelijk worden afgesloten voor autoverkeer. Het trottoir blijft er wel begaanbaar. De omwonenden en andere betrokkenen zijn begin deze week reeds per brief door de gemeente op de hoogte ge bracht van het bovenge noemde. - kleinere ruimten als (invali dentoiletten, garderobe en donkere kamer; - speciale opslagruimte voor het opbergen van het bestand. Momenteel neemt dat, achter elkaar gezet, zo'n 1,2 km. aan kastruimte in. Uitgangspunt is, dat er in het nieuwe pand voldoende ruimte zal komen om zo'n 2,5 km. aan materiaal te bewa ren. Een lengte die, naar ver wachting, pas over enkele tientallen jaren zal zijn bereikt. Daarvan afgezien heeft de loka- tie aan de Hellebardierstraat als voordeel dat het Stedelijk Mu seum 'om de hoek' te vinden is. Ook de openbare bibliotheek, waar ook heel wat materiaal over Vlissingen te vinden is, bevindt zich op loopafstand. De ruime huisvesting aan de Hellebardierstraat zal volop mo gelijkheden bieden het archief toegankelijker te maken voor het publiek. Wat uiteindelijk een van de belangrijkste doelstellingen is van deze dienst. Meer-en-meer mensen ontdekken dan ook de rijkdom ervan. Want 'archief' houdt veel meer in dan lange, saaie rijen stoffig papier. Duizen den foto's en prenten, tientallen films, boeiende boeken, 't is er allemaal. Een bijna onuitputtelij ke bron. Momenteel heeft de archief dienst letterlijk en figuurlijk vrij weinig ruimte om aan de toenemende vraag van be langstellenden te voldoen. Nog even Het lijkt nog een eind weg: Ko ninginnedag 1989. Toch duurt het niet lang meer of vereni gingen en comités gaan de programma's voor die dag op stellen. Als ze daar al niet mee bezig zijn.... Nu valt 30 april volgend jaar op een zondag. Dat heeft her en der al tot de vraag geleid: wan neer is het dan Koninginnedag? De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daar onlangs duidelijkheid over verschaft. Koninginnedag wordt in 1989 officieel op zater dag 29 april gevierd. Ritthem heeft voortaan een Bleekstraat. In het Sloegebied ligt een weg, die sinds vorige week Westhavendam heet. Beide namen werden donder dag officieel door de gemeen teraad vastgesteld. Bleekstraat is de nieuwe naam voor de verbindingsstraat tussen de Lambrechtsen- en de Dorpsstraat. Het woord 'bleek' houdt verband met de oude ge woonte de was te bleken op spe ciaal daarvoor bestemde veldjes. Een gebruik dat, met de komst van automatische wasma chines en witter-dan-wit- wasmiddelen vrijwel is ver dwenen. De naam Westhavendam laat weinig te raden over. Deze ligt in het Sloegebied op de westelijke havendam. Het Havenschap Vlissingen, beheerder van de haven en het omliggende in dustrieterrein, had geen proble men met deze naam. Lange tijd heeft het gebied Weyevliet, tussen de wijken Bossenburgh en Westerzicht, er wat kaal bij gelegen. Dat is nu echter drastisch aan het veranderen. Meer en meer worden er de contouren van het nieuwe gebouw voor 'Swa nenburgh' zichtbaar. Het gaat de huidige (drie) onderkomens van deze gemeentelijke scho lengemeenschap vervangen. De bouw ligt op schema. Als dat zo kan worden aangehouden, dan zal de verhuizing in de zo mervakantie van 1989 plaatsvin den. Het schooljaar 1989/1990 Burgemeester en wethouders zijn van plan delen van het ge bied Tuinstad aan te wijzen als "30 km-zone". Het gemotori seerde verkeer zal daar niet harder mogen rijden dan 30 ki lometer. Dat zal, als het besluit defintief is geworden, te zijner tijd met borden worden aange geven. Formeel is er op dit mo ment 50 kilometer toegestaan. Gezien de aard en de breedte van de woonstraten is dat ei genlijk te hard. Met de invoe ring van de 30 km.-zone hopen b. en w. dan ook de verkeers veiligheid te verhogen. Voor de volgende straten willen b. en w. een maximum-snelheid van 30 kilometer instellen. Anjelierenlaan, tussen Bloemen- laan en Beatrixlaan; Primula laan; Crocuslaan; Hyacinthen- laan; Begonialaan; Irislaan, tus sen Anjelierenlaan en Paul Kru- gerstraat; Meidoornlaan; Beatrixlaan, tussen Boterbloem laan en Anjelierenlaan; Boter bloemlaan; Margrietenlaan; Acacialaan; Geraniumlaan. De termijn, waarin het ontwerp besluit ter inzage ligt, begint vandaag en loopt op 30 decem ber af. Daarna wordt het besluit definitief. Belanghebbenden hebben dus een maand de gele genheid om bezwaren in te die nen. Zij moeten dat doen bij de Kroon. Het bezwaarschrift moet echter gestuurd worden naar de Commissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. Het ontwerp-besluit kunt u in zien bij de dienst Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (stadhuis, begane grond, kamer 010). Daar kunt u ook nadere informatie vragen, eventueel telefonisch. Dat kan via het rechtstreekse nummer 87223. kan dan in het nieuwe complex worden begonnen. De foto toont bouwactiviteiten in het zuidelijke deel van het ge bouw, dat daar 'twee hoog' wordt. Hier komen zestien loka len en alle personeelsruimten. Via een ruime toegangshal zal deze 'poot' verbonden worden met de noordelijke. Daarin ko men de aula, vier grote werk plaatsen en twee gymzalen met kleedruimten. Het schoolgebouw is ontwor pen door architect Thomassen uit Eindhoven. Hoofdaanne mer is de firma Heffer en Van Elzakker uit Halsteren. (foto Ruben Oreel) Enhebt u de inkopen voor Sinterklaas al in huis? Of moet het bij u ook tussendoor? In dat geval komen de mid denstanders in Souburg en Vlissingen u deze week volop tegemoet. Zowel vandaag (woensdag), morgen (donderdag) als vrijdag kunt u ook 's avonds bij de meesten terecht. Tot negen uur. Bij een enkeling kunt u wel eens voor een gesloten deur komen te staan. De avond-openstelling in de week voor Sinterklaas is na melijk geen verplichting, vandaar. Het is een dankbaar onder werp op verjaardagsvisites: miskopen, véél te hoge reke ningen en dat soort dingen, 't Levert leuke gespreksstof op. Maar of het voor 'het slachtof fer' zo leuk was, da's de vraag. Ook al omdat de meeste van dergelijke miskleunen te voorko men waren geweest. Heel een voudig. Door vooraf duidelijk afspraken te maken. Of door, hoe afgezaagd het ook klinkt, 'de kleine lettertjes' te lezen. Hoe vaak wordt bij dergelijke ge vallen niet achteraf verzucht: "als ik dat had geweten Heel vaak had men het kunnen weten. De consumenten organisaties kunnen daar over meepraten. Net als het ministe rie van Economische Zaken. Dat departement heeft daarom een folder uitgebracht met de veel zeggende titel "Kopen met het koppie". De ondertitel: "Tien tips voor kritische kopers". Tips over garantie, mondelinge af spraken, verkoop-voorwaarden en geschillen-commissies. Be langrijke adressen ontbreken niet. Een folder dus, die kan helpen voorkomen dat u straks moet concluderen "als ik dat...." Aan gespreksstof zal de Eman cipatiecommissie volgende week woensdag geen gebrek hebben. De agenda voor de vergadering die dag (stadhuis, 20.00 uur) meldt bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: - advisering aan b. en w. over de nota Deeltijdbanen in het onderwijs (opgesteld door een werkgroep uit het open baar basisonderwijs); -- advisering aan b. en w. over een brief, gericht aan de ge meenteraad, van het Samen werkingsverband voor Keuzebegeleiding en Onderwijs-Arbeidscontracten (SKOA). In dat schrijven wordt gevraagd naar de plan nen van de gemeente, waar het gaat om de "1990-maatregel". Een van de belangrijke onderdelen van die rijksregeling is, dat een ieder die in of na 1990 18 jaar wordt ook economisch zelfstandig wordt. -- advisering over de nog amb telijke nota over het gemeen telijke ouderenbeleid; -- evaluatie van het hoofdstuk 'zorg' uit de Emancipa tienota. Belangstelling voor een of meer dere onderwerpen? Dan bent u zeer welkom bij vergadering van de Emancipatiecommissie. Het publiek heeft er trouwens ook recht van spreken. Belangstel lenden kunnen zich net zozeer voorbereiden als de commissie leden zelf. De agenda, bijbeho rende brieven en andere papieren liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. Nadere informatie kunt u ook krijgen bij de ambtelijk secre taris van de commissie. Zij werkt bij het bureau welzijn in het stadhuis; haar telefoon nummer is 87268. "Kopen met het koppie" is ver krijgbaar in de postkantoren, de bibliotheken en de gemeentelij ke informatiehoeken. Op die plaatsen liggen ook de folders: - "Wat er op staat zit er in" (over de voedingswaarde op de verpakking van le vensmiddelen); - "De spaarlamp: een helder idee om stroom te besparen"; - "Gaan ze m'n dochter op school vertellen hoe ze vei lig kan vrijen" (over het te gengaan van AIDS). Volgende week komen er vier vaste commissies van advies en bijstand bijeen. Dat zijn die voor: - de openbare orde op dins dag 6 december, aanvang 19.30 uur; - de ruimtelijke ordening op dinsdag 6 december, aan vang 19.30 uur; - het verkeer op woensdag 7 december, aanvang 19.30 uur; - de volksgezondheid op dinsdag 6 december, aan vang 17.00 uur. De vergaderingen worden ge houden in het stadhuis. Ze zijn openbaar. Naast de commissie leden hebben ook bezoekers er spreekrecht. Dat geldt voor de onderwerpen die op de agenda staan. Het geldt ook voor zaken, die op het (beleids)terrein van de commissie liggen. Die kunt u als bezoeker aan de orde stellen tij dens de rondvraag. De agenda's en bijbehorende stukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken in de openbare bibliotheek en in het stadhuis. De secretarissen van de verschillende commis sies kunnen u er ook het een en ander over vertellen. Hun na men en adressen staan in de in formatiegids 'Kijk op Vlissingen'. Dat geldt maar gedeeltelijk voor de papieren, die morgen (don derdag) op tafel komen bij de vergadering van de bestuurs commissie voor de MDGO. Die kunt u inzien bij de afdeling on derwijs in het stadhuis. Telefo nisch inlichtingen inwinnen is ook mogelijk. Dat gaat zonder omwegen als u het rechtstreek se telefoonnummer 87275 in toetst of draait. De agenda ligt overigens niet ter inzage in de informatiehoeken. De commissie komt overigens bijeen in het c/ëbouw van de scholengemeenschap voor Middelbaar, Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onder wijs (Troelstraweg). De aan vang is om 20.00 uur. Wie vanuit Oost-Souburg naar Vlissingen wil, kan er moeilijk omheen. De bruggen over het kanaal. En dat geldt natuurlijk ook andersom, voor wie vanuit Vlissingen naar Souburg (of nog verder wil). Bijna een ieder komt er, als de brug weer open is, wel eens voor te staan. Slechts zelden valt dat gelegen. Onnodig wachten kan echter, tot op zekere hoogte, worden voorkomen. Voor alle drie de bruggen gelden namelijk vaste tijden, waarop ze voor het wegverkeer open moeten blij ven. De scheepvaart moet dan wachten. Voor alle drie de bruggen geldt, dat ze voor de scheepvaart be diend worden op maandag tot en met zaterdag van 06.00- tot 22.00 uur. Op zon- en feestda gen zijn de tijden 07.00- tot 11.00 uur en van 17.00- tot 21.00 uur. Op de tussenliggende uren - voornamelijk 's nachts en zon dagmiddag - komt het wegver keer niet voor open bruggen te staan. Tijdens de uren dat de bruggen voor de scheepvaart bediend worden, kunnen voetgangers en (brom)fietsers in ieder geval de ze brug passeren: -- elk uur van .18- tot .26 uur en van .51- tot .59 uur. 'S EEN ANDERE BRIL OP! Het Stedelijk Museum is tot en met 14 december a.s. geslo ten. De reden daarvoor is een verbouwing van het toegangs gedeelte. Daar komt nogal wat bij kijken. Zo zal er in de gang, bij de en tree, aan de rechterzijde een doorgang worden gemaakt naar de receptie. Daar voor èn erach ter komen glazen puien. De deur in de achterste pui zal voor pu bliek gesloten blijven. Via de voorste, en de nieuwe doorgang, komen bezoekers bij de receptie. Daar kunnen ze, aan de balie die eveneens ver nieuwd wordt, hun toegangs kaartje kopen. Met het aanpassen van de toe gang worden meerdere vliegen in één klap geslagen. De entree van het oude gebouw wordt, in tegenstelling tot voorheen, pu blieksvriendelijk. Bovendien zal de tocht er door worden be dwongen. Dat is niet alleen ple zierig voor de museum medewerkers. Het is ook goed voor het schilderijen en ander kwetsbaar materiaal dat in het museum tentoon wordt gesteld. Wisseling van temperaturen, zo als tot nu toe, kan namelijk van invloed zijn op de 'conditie' van het oude materiaal. De bezoekers komen het ge bouw niet alleen via de nieuwe toegang in. Ze moeten er zo ook weer uit. Dat maakt het 'ongewenste bezoekers' straks wel heel moeilijk om het ge bouw ongezien te verlaten.... Wachten voor de open Keersluisbrug. (foto Ruben Oreel) Voetgangers, (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer kunnen op werkdagen overdag in ieder geval over deze brug: -- elk uur van .04- tot .07 uur en van .34- tot .37 uur. Op werkdagen kan het verkeer in ieder geval overdag deze brug passeren: -- elk uur van .08- tot .11 uur, van .24- tot .26 uur, ,38-tot .41 uur en .54- tot .56 uur. De bovenstaande tijden staan vast. Maar in de praktijk staan de slagbomen tussendoor va ker omhoog voor de wegge bruiker, dan dat ze haar of hem de weg versperren. Laat ik beginnen met een gerucht te weerleggen dat vorige week de ronde deed. Het gerucht ging dat ik belang stelling zou hebben voor het bur gemeesterschap van de gemeente Zaanstad. Laat ik er kort en duidelijk over zijn: daar is geen sprake van! Ik heb persoon lijk geen andere ambitie dan bur gemeester van Vlissingen te zijn en te blijven. Bovendien heeft de gemeenteraad bij het opstellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester in 1985 uit drukkelijk te kennen gegeven dat men een burgemeester wilde die bereid en in staat was twee pe rioden van zes jaar beschikbaar te zijn. Ik heb toen met genoegen aan die verwachting beantwoord en gezegd dat ik Vlissingen be schouw als de laatste stand plaats in mijn loopbaan. Uw burgemeester blijft dus. Tijdens de landelijke actiedag van de politie heb ik tegen de in Vlissingen demonstrerende poli tiemensen gezegd dat het hun goed recht is om via demonstra ties en bepaalde acties uitdruk king te geven aan hun onvrede en verlangens en dat ik het op hoofdlijnen met de verlangens van de politie-vakbonden eens ben. Gelukkig heeft inmiddels het overleg tussen de bonden en de regering tot overeenstemming geleid. Het verheugt mij dat dit mede kon worden bereikt door de wijze van actievoeren door de politiemensen. De politie heeft te recht het stakingsmiddel - ook wel "werkonderbreking" ge noemd - ongebruikt gelaten. De politiemensen hebben hierdoor bij de burgers veel sympathie ge kregen. Het waren veelal ludieke acties waarbij de burgers toch verzekerd konden zijn van politie- beschikbaarheid. En zo behoort het ook te zijn want daar hebben de burgers te allen tijde recht op. Daarmee zijn overigens de politie-problemen niet de wereld uit en zit Vlissingen met een er kend tekort aan tientallen politie mensen. Op 12 december debatteert de Tweede Kamer hierover met de regering. Vlissin gen wacht met spanning af. Vlissingen heeft banden met het Engelse Deal en het Westduitse Neunkirchen. Deze relaties be treffen eigenlijk alleen sportuit- wisselingen. Daarnaast heeft de gemeenteraad eens de sug gestie gedaan om ons te oriënte ren op een band met een stad in een Oostblokland, bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie. Recentelijk is Vlissingen ook benaderd om een samenwerking aan te gaan met Ambon-stad in Indonesië. Dit laatste in verband met de samen werking die er al is tussen de Ho geschool Zeeland en de universiteit Patimura in Ambon- stad. Het is nu zo dat de ge meenteraad van Ambon een ver zoek tot samenwerking met Vlissingen heeft vastgelegd in een besluit dat ter goedkeuring is aangeboden aan het Indonesi sche ministerie van binnenland se zaken in Djakarta. Overigens zou zo'n samenwerking Vlissingen-Ambon in het bijzon der een verplichting inhouden om met bestuurlijke middelen (dus niet met geldacties) bij te dragen aan de overdracht van kennis en ervaring die er bij het Vlissingse bedrijfsleven en het onderwijs bestaat. En voor wat betreft een stad in de Sovjet-Unie: ondanks herhaalde verzoeken aan de ambassade van de Sovjet-Unie in Nederland om hierover met ons in contact te treden, is daarvan tot op heden niets vernomen. Dit duidt er ken nelijk op dat van die zijde geen grote belangstelling bestaat.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5