Esso en Total in een hand 'Wij zijn niet echt neutraal. We kiezen voor het slachtoffer' De veelzijdigheid van interieurkunst 1 H H 1 Bewoners Vijvervreugd kneden met marsepein Budgetboek brengt samenvatting van De Jongs levenswerk Snelle kleuren voor jong publiek LEDENAANTAL RODE KRUIS NEEMT AF 125 JAAR ZEEUWSE SCHEEPVAART IN WOORD EN BEELD -LOKSOM Wrakken T reincadeaubon: Sinterklaasidee van Spoorwegen //V/774 TtEF VAN BAKKER MOSTERT UN/EKE SITU A TIE IN VLISSINGEN Reders Thuishulp GOEDE SHOW BENETTON EN SINKE SPORT Vernieuwde Spar in Oost-Souburg Verwijsfunctie INTERIEURADVISEURS Woensdag 30 november 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Heijkoop schrijft recente maritieme geschiedenis Hij moet wel helemaal gek zijn van al die bootjes. En de fei tenkennis - het gaat de leek duizelen bij al die gegevens. Niettemin heeft C. Heijkoop met die kennis als kiel een zee waardig boek samengesteld onder de titel 'Maritiem Zee land, 125 jaar Zeeuwse scheepvaart in woord en beeld'. Met de leerzame tekst en de rijke keuze aan historisch foto materiaal, konden de uitgevers Den Boer en De Ruiter het produkt bij de boekhandel neerleggen om het assortiment Sinterklaasaankopen aan te vullen. Heijkoops recente werk kan wedijveren met zijn vorige boek 'De Westerschelde in storm en mist', waarin hij de rampen op dit Belgisch/Zeeuw se water breeduit beschouwde. iUSHING 'Maritiem Zeeland' begint met geschiedenisles over de konink lijke marine in de provincie. We komen dan onder meer het ram- schip De Schorpioen tegen, dat tegenwoordig door een Zeeuw se stichting voor ondergang wordt behoed. Veere en Vlissin- gen blijken dan de belangrijkste havens en in Vlissingen is de marine nog steeds aanwezig omdat er oorlogsschepen wor den gebouwd. Vlissingen krijgt daardoor uiteraard veel aan dacht. De Eerste Wereldoorlog wordt behandeld alsook de bij zondere kenmerken van het opleidingsschip Hr. Ms. Noord Brabant. Verder lezen we over de typen schepen voor de Tweede Wereldoorlog, het eer herstel na deze gruwelijke perio de en hoe de marine zich heden ten dage nuttig maakt. Heijkoop behandelt 1940-1944 in een speciaal hoofdstuk. "De Tweede Wereldoorlog heeft ze ker in Zeeland het gezicht be- Voor wie zich het hoofd breekt over de vraag wat nu weer voor een origineel cadeau te geven voor Sinterklaas, hebben de Spoorwegen een aardig lokker tje bedacht: de treincadeaubon. Bij alle NS-loketten is deze ca deaubon verkrijgbaar. Er zijn bonnen van vijf, tien en vijfentwintig gulden. Ook kun nen allerlei andere kortingskaar ten cadeau worden gedaan. De NS noemt daarbij jongerenkaar- ten, 60+ kaarten en tienertoe- ren. De treincadeaubon is overi gens verpakt in een feestelijke enveloppe. paald van de twintigste eeuw," schrijft hij. Na het Duitse offen sief lagen de haven van Vlissin gen en Breskens (en daarbuiten) bestrooid met scheepswrakken. Met indrukwekkend fotomateri aal voert de maritieme schrijver de lezer langs de kades en de gestrande schepen. En na de oorlog zagen de Zeeuwen plot seling koopvaardijschepen, die ze nog nooit eerder hadden ge zien. De Liberty, Empire- en Fortschepen symboliseerden vrijheid en overwinning. In het hoofdstuk 'De schepen van het loodswezen' wordt met tekeningen, foto's en uitgebrei- >COMTi*Clif''£MGlAtlP- 1 Een affiche uit de eerste ja ren van de SM Zeeland. de tekst de geschiedenis van de schepen die de zee- en rivier- loodsen gebruiken om hun werk aan boord van de vreemde be zoekers te doen. "De loodsvaar- tuigen van het Rijksloodswezen kunnen chronologisch gezien onderscheiden worden in rinke- Honderdvijfentwintlg Vijver- vreugdbewoners mochten vori ge week dinsdag in afwachting van Sinterklaas marsepein be werken. Bakkerij Mostert uit Middelburg, de initiatiefnemer. was met zes man ter plekke om de helpende hand toe te steken. Voor de bakker - en ook voor de deelnemers - was het de eerste keer dat iets dergelijks georgani seerd werd. Derk Ridderbos, een bakker van Mostert, was en thousiast. "De baas heeft ge woon naar hier gebeld of het op prijs gesteld werd en ze waren er wel blij mee. Voor ons is het eens wat anders. En het is leuk om te zien dat iedereen hier er enorm plezier in heeft." Dat plezier was inderdaad over duidelijk. Er werden volop poe zen, sinterklazen, dobbelstenen en pinguins gekneed. Anderen aten onder grote hilariteit van de groep de marsepein op voor er iets van werd gemaakt. Derk Ridderbos: "Sommigen maken echt leuke dingen. Ik heb er niet één gezien die er geen plezier in had. Het is dus wel voor herha ling vatbaar, lijkt me." De Nieuwe tot al-pomp in Vlissingen. Een kwart eeuw lang had oliegi gant Total nodig om een plekje voor een benzinestation in Vlis singen te vinden. Sinds woens dag 23 november staat eindelijk een groot Totalstation aan de Sloeweg in Vlissingen. Tegen over het Essostation. Vreemd? Nee hoor. Het nieuwe selfservice station verkoopt alle brandstoffen en de "shop" is een kleine super markt. De acht pompen worden bediend door zeven perso neelsleden. Woensdag werd het officieel geopend door burge meester J. van der Doef. In enkele kilometers toespraak deed de directeur verkoop van Total Nederland, P.J. Joore, de voorgeschiedenis uit de doeken. Al in juni 1960 werden contac ten gelegd door het toen pas be gonnen Total Nederland met de gemeente Vlissingen. Die zag geen mogelijkheid voor een ge schikte lokatie. Toen Total in 1973 een raffinaderij in Vlissingen-Oost neerzette, werd met hernieuwde energie bij b. en w. in Vlissingen aangeklopt voor een representatief verkooppunt. Ook toen ging het niet door: de enige mogelijkheid was tegen over Esso aan de Sloeweg. En dat paste niet in het bestem mingsplan. De Sloeweg moest later vier banen krijgen. Dit jaar werd dat plan echter min of meer verlaten en gloorde er weer hoop voor Total. Een sa menwerking met de exploitant van het Essostation en veel me dewerking van de gemeente zorgden tenslotte voor een snel le realisatie van Totalstation Bossenburg. Exploitant C.D. van Noppen legt uit hoe hij zonder kleerscheuren twee meesters weet te dienen. "Eerst was het best een pro bleem om tegenover de Esso een Totalstation te zetten. Esso moest er geen cijfers door verlie zen. Toen hebben we het zo op gelost dat ik beide stations ex ploiteer. Ik denk niet dat het el kaar bijt". Volgens Van Noppen is dit een tamelijk unieke situatie in Nederland. Zijn er nog nieuwe ontwikkelin gen te verwachten bij het fon kelnieuwe tankpark? Van Nop pen: "De vloer bij de pompen is vloeistofdicht zodat die niet doordrenkt raakt van brandstof. Dat betekent minder brandge vaar. En verder denk ik dat in de toekomst elektronische beta lingssystemen zullen worden geïnstalleerd. Misschien komt er een oliecard als tegenhanger van American Express waarmee je bij alle stations kunt tanken". SELECTIE UIT 'KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN WO II' Bij Budgetboeken BVio is een verkorte versie van verschenen van 'Het koninkrijk der Neder landen in de Tweede Wereld oorlog'. Van de 26 delen tellen de boekenserie van dr. L. de Jong heeft de uitgever een se lectie gemaakt, speciaal ge schikt voor jongeren. Bij de vijf delen tellende verkorte versie is één nieuwtje: over De Jong en zijn levenswerk. "Jongeren kunnen een omvang van bijna 25.000 bladzijden niet zo goed hanteren," redeneert de uitgever. En juist bij jongeren, die wekelijks verhalen over op gepakte NSB'ers en jodenver volging lezen, is een groeiende behoefte aan informatie over die walgelijke periode te bespeuren. De selectie is gemaakt in nauw overleg tussen de uitgever en De Jong. De delen zijn: 'De Duitse invasie', 'Het illegale werk', 'De jodenvervolging', 'Nederlands Indië' en 'Auteur en werk'. De vijf deeltjes zijn royaal voor zien van fotomateriaal en opge borgen in een cassette. Samen kosten deze vijf delen f 14,90. Dr. L. de Jong laars, kotters, schoeners, stoomloodsboten en motor loodsboten...". En: "Aan het begin van de vorige eeuw ge bruikte men vissersvaartuigen voor de loodsdiensten, maar ze werden geleidelijk aan vervan gen door loodsrinkelaars. De rin kelaar had nog een binding met de visserij, want het schip was afgeleid van de bekende Sche- veningse vissersbom." Hoofdstuk vier behandelt de 're ders uit heden en verleden'. Daarin is onder meer de per soonlijke anecdote opgenomen van de heer K. Matroos uit Schiermonnikoog. Zijn vader was kapitein voor rederij Lensen in Terneuzen. Onder meer de be manning van een getorpedeerd Engels vrachtschip redde Ma troos senior, na een aanval van een Duitse onderzeeër. De kapi tein stond op zijn 54e op straat omdat de rederij de schepen ging uitvlaggen. In het hoofdstuk veerdiensten zien we interessante foto's en even zo interessante teksten over veerboten. De 'Stad Mid delburg', een van de eerste Zeeuwse veerboten bijvoorbeeld en de 'Zeeland' die in de Eerste Wereldoorlog gecamoufleerd voer met de zogenaamde 'dazz le painting'. Uiteraard wordt niet alleen de verbinding tussen de Zeeuwse eilanden besproken, maar ook de veerdienst met En geland. Hoe het de Zeeuwse scheeps werven verging? Net als elders uiteraard; een noodlijdende be drijfstak. Maar ooit was het een welvarende industrie, zo lezen we. Spectaculaire foto's zien we bij het hoofdstuk over de sleepvaart. Actiefoto's over de berging, gestrande schepen die vlot worden getrokken en een stukje over de Duitse onderzee- De berging van de HMS 'Valentine' nabij Terneuzen. boten die in de Eerste Wereld oorlog voor Walcheren ver gingen. Met 'Binnenvaart op de Zeeuw se stromen' besluit Heijkoop zijn boek. Ook daarbij weer zeer spe ciale en attractieve foto's en uit leg over de specifieke eigen schappen van de binnenvaart in Zeeland. 'Maritiem Zeeland, 125 jaar Zeeuw se scheepvaart in woord en beeld' is een uitgave van De Ruiter Boeken in Vlissingen en Den Boer Drukkers in Middelburg. Auteur: C. Heijkoop. prijs f 49,50. Het Nederlandse Rode Kruis verliest leden. Door verhuizing en vergrijzing is het aantal de laatste jaren met meer dan honderdduizcmd gedaald. Sinds de watersnoodramp van 1953, waarbij de organisatie in Zeeland ie ders bewondering kreeg voor de wijze waar op alom hulp werd geboden, is het Rode Kruis niet meer zo sterk in beeld. De rampoe feningen, waarvan de kranten verslag doen, ontlokken vaak nauwelijks meer dan een glimlach bij het publiek. Komende tijd gaat het Rode Kruis er hard tegen aan om zijn ima go bij het publiek te versterken. Niet alleen via een huis-aan-huisfolder en afficherecla me, maar ook via programma's op radio en tv, wordt geprobeerd het vele werk dat het Nederlandse Rode Kruis voor de samenleving verzet, naar voren te brengen. "We moeten weer terug naar de één miljoen leden. Het Rode Kruis heeft nog altijd een goede naam. Zeker in Zeeland, waar de link naar 1953 nog steeds wordt gelegd," zegt J.J. Marteijn, kringsecretaris van het Zeeuwse Rode Kruis. "Maar er is sprake van vergrijzing: de mensen ko men te overlijden, anderen ver huizen en er komen niet genoeg jongeren voor in de plaats. De organisatie heeft te weinig aan beeldvorming gedaan en wij hebben in ons land, gelukkig, Vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens een oefening. geen grote rampen meer gehad, waarbij het Rode Kruis zich had kunnen bewijzen. Het vele ande re werk, dat wij doen kent de burger soms maar zijdelings. Dat "Internationaal kent iedereen ons van de televisie: van de hulp bij oorlgos- en natuurrampen. Dat spreekt de mensen aan, maar men moet goed bedenken dat alleen al in Zeeland ruim 900 mensen g ïiddeld eenmaal per week bezig zijn met rampbestrij- dingsoefeningen. En dét alleen maar voor het geval er hier iets dergelijks gebeurt. Iedere ge meente heeft een rampenplan, dat regelmatig moet worden ge toetst en waar een enorme orga nisatie achter zit," zegt Marteijn die al zeventien jaar een volledi ge dagtaak heeft als secretaris bij het Zeeuwse Rode Kruis aan het Molenwater in Middelburg. moet veranderen, zodat we niet alleen nieuwe betalende leden krijgen, maar ook meer vrijwilli gers, die het werk kunnen doen." Met de flitsende disco De Hooi zolder als achtergrond werden afgelopen vrijdag de wintercol lecties van Benetton en Sportstijl Sinke gepresenteerd. Het publiek zag zich weerspie geld op de planken: vlot, maar toch niet te apart. Jeans zijn al lang niet meer het alleenrecht van "rebels". Benet ton liet dat nog eens duidelijk zien. De klassieke korte rechte rokjes naast keurige getailleerde jasjes in denim. Aan de andere kant zijn witte blouses ook niet meer alleen voor secretaresses. Lekker tuttig met pastel bor- duursteltjes, maar ook wat vlot ter met allerlei details als rand jes, epauletten en zakjes. Ook prints worden op witte blouses gebruikt. Typisch Benetton waren de een voudige combinaties in eerlijke kleuren. Donkere ribbroeken met turtlenecks (coltruitjes) in rood, groen of blauw. De korte rokjes voor de dames, zowel strak als geplooid, hadden het zelfde kleurschema. De collectie (wintersport) van Sinke sloot mooi aan bij die van Benetton. In de bergen mag dit jaar een veelheid aan kleur wor den verwacht. Populair zijn vooral roze en de combinatie geel/paars, iets waar vijf jaar ge leden nog hartelijk om gelachen zou zijn, maar dat over enkele ja ren wellicht al burgerlijk is. Fluo- tinten blijven, maar niet voor he le pakken zoals in voorgaande jaren. Het blijft bij enkele stre pen of vlakken op een veelal donkere achtergrond. Bij zowel de skikleding als bij de joggings viel het merk O'Neill het meest in het oog. Op alle kledingstuk ken staat het merk met grote letters vermeld. Niet om nu even het merk te laten zien, maar meer als excuus om wat kleur en sportiviteit aan te brengen. De tamelijk gevulde zaal zag een goed verzorgde, niet te lan ge en afwisselende show. Loka tie, tijd, collecties en doelgroep waren zorgvuldig op elkaar af gestemd en dat is een hele prestatie. Donderdag 1 december her opent de geheel vernieuwde Spar Markt aan de Paspoortstraat in Oost- Souburg. Vandaag (woens dag 30 november) is er in de zaak een receptie. Het Rode Kruis wordt echter niet alleen bij rampen ingezet. Het publiek kent de vrijwilligers met de rood witte band om de mouw ook van evenementen waar veel mensen bijeenkomen: sportwedstrijden, popconcer ten, wandelmarsen en dergelij ke. Ook de vakanties voor lang durig zieken naar één van de va kantiehuizen of met het Henri Dunantschip zijn bekend bij de bevolking. "Minder bekend is, dat wij ook vakantieweken orga niseren voor terminale patiën ten, mensen die gaan sterven, dus. Dit jaar was er voor het eerst een Rode Kruis-vakantie voor homosexuele mensen met Aids. Het is duidelijk hoeveel voorbereiding dit van de vrijwilli gers vergt," stelt Marteijn. In de thuiszorg, bij het Rode Kruis liever thuishulp genoemd, waren de mensen van de Welfa re van oudsher al betrokken. Momenteel is er binnen de orga nisatie een discussie gaande om deze vorm van hulp meer te structureren en ook meer con tact te zoeken met andere hulp verleningsorganisaties op dat gebied. Door zitting te nemen in het vrijwilligersplatform van de streek of gemeente kunnen de thuishulpaktiviteiten meer op el kaar worden afgestemd. Als concreet voorbeeld op Walche ren van samenwerking noem: Marteijn het dagverzorgingspro jekt voor ouderen van de Huma nistische Stichting Jacob Rog geveen en de Stichting Huis vesting en Verzorging van oude ren in Vlissingen. Het Rode Kruis werd gevraagd voor dit .projekt het vervoer te willen regelen. In dit geval kwam dat neer op het halen en brengen van ouderen van hun huis naar de dagopvang en terug. Een proef projekt dat momenteel door de vrijwilligers van de Welfare en de Colonne wordt uitgevoerd en goed ver loopt volgens de kringsecretaris. Marteijn: "Nu ouderen steeds langer in de thuissituatie blijven of daar weer terugkeren, zal het Rode Kruis in toenemende mate hulp kunnen bieden bij het bood schappen doen, voorlezen, be geleiding naar het ziekenhuis en steun aan terminale patiënten. Een en ander altijd onder super visie van professionele hulpver leners. Wij doen zelf echter heel veel aan deskundigheidsbevor dering van onze vrijwilligers door middel van cursussen en training." Ook het Jeugd Rode Kruis (EHBO-cursussen) en de Rode Kruis Bloedbank (donorschap) zijn bekende begrippen. In de le denwerfcampagne richt Yvonne van Gennip zich als ambassadri ce van het Rode Kruis met name op de jongeren als potentiële le den in het vergrijzende bestand. Op de televisie staat bij Veronica de Nieuwslijn-special van woensdag 30 november geheel in het teken van het werk van het Rode Kruis in ons land en in het buitenland. In Zeeland gaat er met goed weer een vliegtuigje met een wervende tekst de lucht in. Marteijn tenslotte: "Wij merken heel duidelijk dat het Rode Kruis ook een verwijsfunktie heeft. Vaak krijgen wij hier mensen aan de deur, die ons als laatste redmiddel zien en hier echt met de gedachte komen: 'Nu ik het helemaal niet meer weet, ga ik naar het Rode Kruis'. Je bent dan zelf geneigd om je porte- monnaie te trekken voor een vrouw, die haar gasrekening niet kan betalen, ook al kan dat na tuurlijk niet. Gelukkig kunnen we zo iemand wel verwijzen. Het Rode Kruis helpt altijd en overal zonder aanziens des per- soons is de'slogan, maar echt neutraal zijn wij niet, want we kiezen voor het slachtoffer." Ei s DUIDELIJK ANTWOORD IN I IN WLRI LD VAN COMPROMISSEN. KRLMEKSTRAAT 1Ï-1V (IN T VIERKANTJE) BERGEN Ol' ZtX>M. 11:1.1 I OON oih+t- MUM

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 23