DE PARTIJ VAN BRAM JANSE de crisisjaren hij bedankte voor de behoefte zo hoefde het van hem niet.... s00de!et}? laBBai Groeneveld Groeneveld Groeneveld Groeneveld hoortoestellen Buurt/Wijk Gezondheid hoortoestellen Maatschappij Vriie tijd Sport Allerlei Verenigingen Cursus hoortoestellen Beurs Politiek Sociaal Deel 5 Breuk DOOR JAN ZWEMER Verdwenen Bedankt hoortoestellen ZErSENflTn ANDERE BRIL OP! Woensdag 30 november 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke93 OOSTBURG, Burchtstraat 13 Glas-in-lood - De Opbouw- commissie Oost-Souburg is bang dat het glas-in-lood in het voormalige gemeentehuis aan de Kanaalstraat verdwijnt als Omroep Zeeland zich in dat ge bouw gaat vestigen. Omroep Zeeland moet isoleren voor de uitzendingen en dat zou ten koste kunnen gaan van deze fraaie raamversiering, vreest de opbouwcommissie. Ze heeft nu aan b en w gevraagd om bij de ROZ te bewerkstelligen dat de ramen niet uit het gebouw zullen verdwijnen. De burgerij heeft destijds het glas-in-lood ge schonken^ Accacialaan - Het huurdersco mité Basco/Accacialaan en om geving vergadert donderdag 1 december in het kantoor van de Stichting Opbouwwerk Vlissin- gen aan de Vlissingse Bad huisstraat. Tijdens deze verga dering, die om 20 uur begint, worden onder meer het rapport van het technisch onderzoek en de bezwaren tegen de huurver hoging van 1 juli 1988 besproken. Borstkanker - Vrouwen die een borstoperatie hebben gehad en daar met lotgenoten over wil- ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG, Burchtstraat 13 len praten kunnen dinsdag 6 de cember terecht op de maande lijkse koffiemorgen. De bijeen komst begint om 10 uur in het wijkgezondheidscentrum aan de Rozenburglaan in Middelburg. Welkomsdienst - Kapitein B.P. de Heer van het Leger des Heils en ds. W. van den Berg zijn voorganger tijdens de maande lijkse welkomsdienst op zondag 4 december in de Hofpleinkerk. Met het oog op het naderende kerstfeest belichten zij het the ma 'de verwachting'. Deze wel komsdienst begint om 18.45 uur. Verder werken mee: Jim Denton, Andries Hoogerheid (or- gel) en het Welkombo. Maatschappelijk werk - Op de koffiecontactmorgen van de vrouwencontactgroep 'Kom uit je huis' op woensdag 7 decem ber vertelt een maatschappelijk werker van de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Walcheren meer over de activi teiten van de stichting. De mor gen begint om 9.30 uur in wijk- gebouw het Zuiderbaken aan de Middelburgse M. de la Pal- mastraat. Gratis kinderopvang is aanwezig. Appèldienst - Hebben wij nog tijd voor Advent? Dat is het the ma van de appèldienst die zon dag 4 december in de Vlissingse Sint Jacobskerk wordt gehou den. Voorganger is J.D. de Boer, de koorzang wordt verzorgd door de Zanggroep uit Middel burg. De dienst vangt aan om 10 uur. nee, lege portefeuille, diverse sleutels en een Hella wieldop. Bij het dierenasiel te Vlissingen zijn in die periode de volgende dieren aangegeven: een schildpad poes, een lapjespoes, een zwar te kater en een rood/witte kater. gewijzigd. Secretaris is nu F.H. Kuypers en penningmeester A.H. Riemens. Gevonden voorwerpen - Bij de gemeentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 16 tot 23 november de volgende voorwer pen aangegeven; bankbiljetten, dameshorloge, knipportemon- Parkloop - Diwas Sport houdt in samenwerking met de atle tiekvereniging Dynamo een prestatieloop in park Tooren- vliedt op zaterdag 10 december. Gestart wordt om 14 uur bij de Ireneschool. Deelnemers kun nen maximaal zes ronden lopen, één ronde is 2,3 kilometer. Klaascross - In het bos- en duingebied van het landgoed Westhove in Domburg houdt av Dynamo zaterdag 3 december voor de zesentwintigste keer de Sint Nicolaascross. Deze wedstrijden tellen mee voor de Zeeuwse Crosscompetitie om de Rabobankprijs. De pupillen starten om 12 uur. Daarna ver trekken achtereenvolgns de jon gens en meisjes pupillen A en B en de jongens en meisjes D, C, B en A. De mannelijke senioren en veteranen zijn om 14.30 uur aan de beurt. Start en finish zijn bij Kasteel Westhove. Om 15.30 uur kunnen liefhebbers zich uit leven op prestatielopen van 1, 2, 3 of 4 ronden van 2.5 kilome ter. Inlichtingen bij Ineke Gue- quièrre, 01180-36226. Ouderen - De Algemene Neder landse Ouderenbond houdt op dinsdag 6 december een con tactmiddag vanaf twee uur. Me vrouw De Vries toont tot drie uur dia's over Europa en na de pauze is er een Sint Nicolaasbin- go. ledereen mag komen. Zonnebloem - Het bestuur van De Zonnebloem, afdeling Mid delburg, is op enkele plaatsen Midgard - Het Middelburgse jongerencentrum Midgard heeft dringend behoefte aan vrijwilli gers. Er is een groot aantal vaste activiteiten die zonder uitbrei ding van de vrijwilligersgroep moeilijk zijn te organiseren. Van de medewerkers wordt ver wacht dat ze één middag of avond per week beschikbaar zijn. Wie mee wil doen moet zestien jaar of ouder zijn. Alleenstaanden - Mensen tot vijfenveertig jaar die vinden dat ze onder de term alleenstaande, alleengaande, single, een oudergezin of weekend-ouder vallen, kunnen zich aansluiten bij een groep die activiteiten als wandelingen, etentjes en bios coopbezoeken onderneemt. In lichtingen zijn na 20 uur verkrijg baar via 01180-14941 of 01184-63459. ACM - Sint en zijn pieten be zoeken woensdag 30 november het Activiteiten Centrum Mid delburg aan de Vrijlandstraat 51. De Sint Nicolaasavond be gint om 20 uur. Van de deelne mers wordt verwacht dat ze een pakje van rond de vijf gulden meebrengen. ferendum, waarbij het Chileense volk zich uitsprak tegen het be leid van Pinochet. De avond be gint om 19.30 uur in het Hen- riette van der Meyhuis aan de Middelburgse Nieuwstraat. Uit huis - De vrouwencontact groep 'Kom uit je huis' heeft nog plaats voor deelneemsters aan de wekelijkse en tweewekelijkse activiteiten in Middelburg Zuid. Deze activiteiten bestaan uit cursussen Engels, Frans, timme ren, hobby/creativiteit, Indisch koken, kantklossen, handwer ken en computers. Deelnemers kunnen zich opgeven bij skw De Hayman, Rentmeesterlaan 245, Middelburg, telefoon 01180 - 29004. Mannenwerk - De Janneke Dierxschool in Middelburg be gint in januari met een cursus metaalbewerken voor vrouwen. De opleiding is bedoeld voor vrouwen die onvoldoende basis kennis hebben om een beroeps gerichte metaalopleiding te vol gen. De opzet van deze cursus is om voldoende basiskennis te krijgen. Dames die de opleiding willen gaan volgen, moeten mi- nimaal achttien jaar zijn. ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONOSEN VLISSINGEN, Lange Zelke 93 OOSTBURG, Burchtstraa! 13 Chili - Het Chili na het referen dum staat centraal op een thema-avond van het Comité Stille Tochten Zeeland, het Chili Comité en het Centrum voor Ontwikkelngssamenwerking Zeeland. De leidster van de boe- renvakbond in Chili, Alicia Mu- noz, geeft donderdag 1 decem ber een inleiding met dia's over het leven op het platteland in Chili en de betekenis van het re- Avondruilbeurs - Op zoek naar munten, oude ansichten en postzegels of andere verzamel objecten? Dan vrijdag 2 decem ber naar de avondruilbeurs in ca fé De Goede Verwachting in Le- wedorp. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend. Eurasyl - Op Walcheren draait sinds kort een steungroep van de landelijke organisatie Stich ting Eurasyl. Eurasyl zet zich in 'Janse van Biggekerke' was lange tijd een bekende naam in Nederland, met name in ge reformeerde kringen. Het Walcherse dorp dankte die bekendheid aan A. Janse, hoofdonderwijzer ter plaatse, een bekend gereformeerd schrijver en opinie-maker, in de jaren dertig vermaard om zijn brochure 'Nationaal- socialistische fascistenpoli- tiek' waarin hij het fascisme haarfijn ontleedde en als niet- christelijk afwees. Kwam je op "Bee-kerke' zelf, en vroeg je naar 'Janse', dan moest je je nader verklaren, want het wemelde er van de Janse's. De bekendste naast 'meester' Janse was wel Bram Janse van '"t Hof Grijpskerke", een hereboer van de oude stempel, een man van aanzien en een man met humor. In de verte, zo zegt men, was Bram Janse nog fa milie van meester Janse, en ook van David Janse, de Oostkappelse predikant van de Ledeboeriaanse gemeenten uit het eind van de 19e eeuw. Honderd gemeten beboerde Bram Janse, en al was hij niet rijk, hij verwachtte een zekere onderdanigheid van z'n mede burgers. Hij boerde immers op een hof van naam, had hij niet het beste met zijn medebur gers voor, en hadden zijn standgenoten niet altijd de dorpen geregeerd? Wie zou hem wat maken? Ja wie? Het werd een derde Janse, Piet Janse, een arbei der met hooguit een paar ge meten grond die hem dwars zou zitten. Maar eigenlijk was het de schuld van het alge meen stemrecht, waardoor ook de 'lagere standen' aan het politiek bedrijf deel konden nemen, vanaf 1919. Gelijk in het jaar van de nieuwe orde was Piet Janse in de gemeen teraad gekozen en hij was er door burgemeester Simonse verwelkomd met de hoop dat de "vriendschappelijke om gang die daar tot dusver mocht worden geconsta teerd" niet doorkruist zou worden door de vertegen woordigers van de nieuwe tijd. Met uitzondering van de afge vaardigde van de SGP be stond de raad immers uit land bouwers, mensen met één en hetzelfde belang. Maar Piet Janse was niet zómaar geko zen. Hij was een 'kopstuk', een belezen, verstandige man, waarvan je kon verwachten dat hij op de rechten van de werkman zou staan. Even ei genwijs als de boer van 't hof Grijpskerke, misschien, maar dan op een andere manier. Voorzitter van de zangvereni ging en van het kolenfonds, bestuurslid van de Christelijk Nationale Werkmansbond ter plaatse en... niets te verliezen. want zijn bezittingen waren weinige. Nu was dat wel vervelend, maar het lastigste was wel, dat Piet Janse gekozen was voor de Christelijk-Historische lijst, waar óók Bram Janse voor in de raad zat. Dat kon wat worden. En ja hoor, het ging twaalf jaar goed mét strubbelingen, en in 1931 toen er in de crisis keuzes ge maakt moesten worden, kwam de breuk. In dat jaar kwam Bram Janse bij de ver kiezingen uit met een 'Vrije lijst', waarmee hij één zetel behaalde. De CH was te mo dern geworden voor een zuini ge boer van de oude stempel. En misschien was de van zelfsprekendheid van het boe- rengezag wel voorgoed voor bij. Want nu Bram Janse een eigen fractie vormde, werd hij niet meer herkozen als wet houder. Teleurgesteld bedank te hij voor de raad toen zijn ex- CH-collega Moens in zijn plaats wethouder werd - over igens betreurde ook Moens die gang van zaken. Maar de 'partij van Bram Janse' was geboren en zou voorlopig blij ven bestaan. Was dit nu een op zichzelf staand geval? Nee, dat was het niet. In de eerste plaats moet je bedenken, dat ook landelijk de CHU in de jaren '20 en '30 onder Slotemaker de Bruine een sociaal gezicht vertoonde, socialer dan in voorgaande en latere perio den. Maar ook socialer dan de verstarde ARP onder Colijn. De plaatselijke verhoudingen echter werden bepaald door ARP, léter ook van de SGP en de CHU. In Aagtekerke en Ritthem was het andersom. De partijtjes die daar in 1923 en 1935 ont stonden waren juist minder conservatief dan de bestaan de. Met dit verschil, dat de Ook de Simonses waren een op Biggekerke invloed rijke boerenfamilie. L. Si monse was onder andere tientallen jaren lang lid van het polderbestuur. Zijn zoon was burgemeester van 1914 tot 1946. Foto Zeeuws Documenta tiecentrum der waren er in de crisis nog de 'Vrije Rechtsche Lijst Wou ters' en de Arbeiderspartij van Veere, die ook allebei in '39 uit de raad verdwenen. Melis- kerke had van 1 923-1 931 een vrije SGP-lijst, die van J. de Korte, Nieuwland had een lijst die luisterde naar de naam 'Werkmansbond'. Was de partij van Bram Janse nu uit de crisis ontstaan? Ach, de meningsverschillen tussen Piet Janse, de arbeider, en de rest van de fractie en raad wa ren heel de jaren '20 door zichtbaar geweest. De boeren-leden waren geneigd tot zuinigheid met gemeente geld, want dat moest door de rijksten opgebracht worden. Daarom moest Piet Janse toe zien hoe nogal wat voorstellen van hem totaal niet gesteund werden door de anderen. Din gen zoals het publiceren van de raadsverslagen in de krant (1919), het invoeren van de schoolartsendienst (1928) of subsidie aan een vereniging voor invalide arbeidskrachten (1929), het ging allemaal niet door. Maar in de eerste helft van het algemeen kiesrecht van 1918. Ze zorgden in een aan tal Walcherse landbouwdor- pen voor splitsingen in de oor spronkelijke confessionele lijsten naarmate de tegen gestelde belangen tussen boe ren en arbeiders duidelijker werden. Al eerder had je op die manier op Serooskérke (1923), Grijpskerke (1927) en Zoutelande (1927) 'Vrije lijsten' gekregen. Conservatie ve partijtjes, met vertegen woordigers van de oude boe renstand, die gewend waren om zónder inmenging van an deren 'hun' dorpen te regeren, en die een aanhang zochten die net als zij de landelijk- aangesloten partijen te mo dern vonden. Ze trokken in 't begin vooral stemmen van de Aagtekerkse Vrije lijst - een stekje van de SGP-lijst - de oude boerenstand vertegen woordigde in de persoon van lijsttrekker P. de Visser, een wat minder behoudend man dan zijn SGP-collega's, en dat te Ritthem sprake was van een 'Arbeiderslijst'. Deze par tij, met 20% van de stemmen en raadslid L. Osté, was een echt crisis-product. In '39 was ze al weer verdwenen en was de raad net als voorheen verdeeld in vijf hervormde (CH) en twee gereformeerde (AR) boeren-leden. De andere landbouw-dorpen hadden geen plaatselijke par tijtjes, of het moesten 'her vormde lijsten' zijn - ook wel 'Gemeentebelang' - dat waren voorlopers van de CHU. Ver- 1931, toen de crisis begon dóór te zetten, kwamen de te genstellingen in korte tijd dui delijk naar voren. In maart hield P. Janse een vruchteloos pleidooi voor het toelaten van werkeloze kostgangers boven de achttien jaar in de Bigge- kerkse werkverschaffing. Met zes stemmen tegen werd besloten dat zulke jongens niet in aanmerking kwamen - die moesten maar boeren knecht worden. Toen daarna gestemd werd over de afvaar diging uit de gemeenteraad in de commissie voor de werk verschaffing, deed zich het vreemde geval voor dat P. Janse eerder door ARP en SGP gesteund werd dan door zijn eigen fractie. Janse be dankte voor de eer - zó hoefde het voor hem niet. Twee maanden later was er een lange discussie over aan sluiting van Biggekerke bij het 'Werkeloosheidsbesluit 1917', een maatregel die voor de bondsleden onder de arbei ders gunstig zou zijn. Wéér stonden de Janse's tegenover elkaar. Bram vond dat werke loze arbeiders zoals die van 'De Schelde' best zes of ze ven weken zonder inkomsten konden blijven. Ze verdienden toch altijd al zoveel méér dan "onze kleine boertjes". Piet Janse vond dat 'niet steek houdend', deed een goed woord voor vakorganisatie, en kreeg CH-collega Moens op zijn hand. Daardoor waren er genoeg stemmen voor aan sluiting van Biggekerke bij '1917', en zo werd dan ook besloten, tegen de zin van Bram Janse. Was dit geval de directe aan leiding voor het stichten van de partij van Bram Janse? Het zou best kunnen. Erg veel in vloed had zijn lijst trouwens niet. De man die Bram Janse's plaats innam nadat hij kwaad vertrokken was na de wet houdersverkiezing, A. Dom misse, liet in de raad zijn stem maar weinig horen, en maakte in '35 plaats voor anderen. Voor twéé man, want de lijst- Janse haalde nu 24,7% van de stemmen, 4,6% méér nog dan in '31. Kwam dat omdat het in het diepste van de crisis was, een soort protest van de vele kleine boeren op Bee- kerke tegen de gevestigde partijen, die op landelijk ni veau ook niet zo populair wa ren? Of misschien door de persoon van A. de Voogd, nogal gezien in het dorp, die nu samen met Bram Janse's zoon Antheunis in de raad kwam? In ieder geval werd duidelijk dat niet alleen vroegere CH- stemmers, zoals in '31, maar ook SGP-stemmers, voor hen gekozen hadden. Er was dui delijk invloed van de crisis, want in 1939 haalde de lijst - Janse maar 16,6% meer. De Voogd en Janse jr. waren trouwens lang niet zulke mili tante voorstanders van het oude boerenbelang als Bram Janse. Die had zichzelf uitgerangeerd - de tijd paste niet meer bij hem. Al had hij een succesvol le partij gesticht, zijn heer schappij was niet meer onge broken. Maar Bram Janse bleef boer en bleef zichzelf. De boer van 't Hof Grijpskerke hield zijn specifiek gevoel voor humor. Er wordt verteld dat hij eens, al na de oorlog, de ge meentewerkman verbood om daar waar zijn lange oprijlaan de straatweg raakte, bomen in te planten. Niks opdracht-van- de-burgemeester: "Ik was hier op Bee-kèrke den eersten mee een auto, ik zal óók den eersten weze mee een vlieg- tuug!" voor vluchtelingen en vreemde lingen die om andere dan econo mische redenen asiel in Neder land aanvragen, dus mensen die in hun eigen land gediscrimi neerd, vervolgd of gemarteld worden. Door het beperkende toelatingsbeleid van de regering worden veel asielverzoeken af gewezen. Een goede juridische begeleiding en ondersteuning van de vluchtelingen is volgens Eurasyl dan ook van groot be lang. De Walcherse contactper soon van de stichting is telefo nisch bereikbaar via 01184 - 79955. Karmel - De situatie van de minder draagkrachtigen in Suri name is vrijwel niet verbeterd. De hulp van het Diakonaal- en Zendingswerk Middelburg- Karmel aan bejaarden, gezinnen en internaatskinderen in Surina me is dan ook nog steeds hard nodig. De bedoeling is dat er ook dit jaar weer zo'n achthonderd kleding- en voedingspakketten vanuit Walcheren worden ver stuurd. De pakketten voor ge zinnen en bejaarden bestaan on der meer uit boter, thee, bonen en toiletpapier en kosten ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG, Butchistraat 13 f 25, Voor kinderen werd er een pakket met onder meer tandpasta, ondergoed, schrijfar- tikelen en een baddoek samen gesteld. Dit pakket kost f 18, Wie de actie wil steu nen kan, onder vermelding van kerstactie 1988, een bijdrage overmaken op giro 3922440 of Rabobankrekening 335080243 in Middelburg, ten name van Commissie Karmel. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik, knd 19 uur: ds. C. de Boon, jeugdd. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 uur: ds. M. Verheul, 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: ds. de Boer. knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. £o. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, knd. G APIN GE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 14 uur: ds. Otte gez. dienst in Her vormde Kerk. Hervormde Gemeente. Zo. 14 uur: dr. ds. G.H. Otte, gez. dienst in Hervormde Kerk. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen, 14.30 uur: ds. R.W. van Mourik, gez. dienst in Geref. kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. R.W. v. Mourik, gez. dienst in Geref. Kerk. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. den Hollander. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds.E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. C.Th. Witkamp. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELJSKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: en 14.30 uur: drs. D.C. Coppoolse uit Papendrecht. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: dhr. Schoenmaker, knd. MIDDELBURG Bahéi Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lan ge Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. P. van Dolderen. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 9.30 uur: gez. dienst in Vlissin gen, ds. Messie. Gereformeerde Gemeente in Nederland, Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30,14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, 9.30 uur: ds. I.J.G. Ykel, 17 uur, ds. D.W. Dondorp. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg en kapt. de Heer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 en 17 uur: ds. P.'Paulus. Gereformeerde Kerk IVrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: dienst, 16.30 uur: ds. J.H. Kuiper. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Marnixkerk, Souburg. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Sim- pelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: dhr. Riemens, 1 7 uur: ds. R. Brands. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koorkerkhof. Zo. 10 uur: ds. K.Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburg laan 22, zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. v. Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36 A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en middelste groep, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: dr, L. Koelmans. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. v. Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. L.Th. Witkamp, 19 uur: ds.J. Brouwer, gez. dienst in Ned. Herv. Kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur:dhr. F.G.J. Je- roense, 19 uur: gez.d. in Herv. Kerk. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. C.D. Otte. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: drs. D. Westerneng 14.30 uur: drs. G.J. Mink. SOUBURG Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43AZo. 10 uur: lo f prijzing s diens t. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeen te. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranje plein, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bej. te huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. J. v.d. Putte, Streekziekenhuis Walcheren, Kou- dekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Vie ver",Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk.Kerk- laan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE Gereformeerde Kerk.Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink, 14 uur: gez. dienst in Gapinge in Herv. Kerk. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.30 uur: ds. den Hollander. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Schel- depoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkqrk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Messie. Gereformeerde Kerk IvrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 uur: G. Zomer, 18.30 uur: W.F. Wis- selink. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Pe- truskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Nijhuis, 17 uur: ds. Glashouwer. Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, -9.30 uur: ds. de Nooij. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten. 165. Za. 9.15 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.15 uur: bijbelstudie, in Marnixplein. O-Souburg. Leger des Heils, Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J.Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W. J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds.P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel- weg 57, zo. eigen zanggroep.Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Bereé. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. Heinsch. WESTKAPELLE ^Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans. IS) uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibor- dusplein 2. Zo. 9 uur: ds. R.C.A. van Voorst Vader uit Breda. Do. 1 t/m wo. 7 december. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: G J.M. Meijer, De Krammer 14m tel. 14664. Zondag tot 24 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Ju- lianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24 uur: G. de Greef, Willem Klaaslaan 1, tel. 68021. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag. M.M.L. Rennings, Amstelstraat 55, O-Souburg, tel. 01184 - 61630. Zon dag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, O-Souburg, tel. 01184 - 61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE. OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER. VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: J.W. Ooster hof, Markt 10, Veere. tel. 01181 - 271. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE. ZOUTE LANDE. MELISKERKE. BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186 - 1282. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186 - 1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: I. Slin- genberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 01180 - 28420. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Stromenwijk:t Zand, Maasstraat 56, tel.01180 - 35565. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Papegaaienburg 24-26, tel. 01184 - 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, tel. 01184 - 71140. MIDDELBURG: Van vrijdag 18 uur tot za 24 uur: J. Drijdijk, tel. 01180 - 27325. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. C.J. Brink, Midelburg, tel. 01180 - 11011. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST. (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN. NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en •nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. GGD DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000 BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 11