Kleine kernen m Monumenten en archeologie DEZE WEEK DAMES JACKS 25, JONGENS TRUIEN DAMES PULLOVERS 19.95 «ItlJilPiilET KURKPARKET Slechtzienden en blinden gewijzigde ontwerp-vergunning shell LANGE ZELKE 17 VLISSINGEN EINDE JAARS-AANBIEDINGÜ! \rV Tot 1 februari kunnen bij de provincie reacties worden inge diend op de discussienota monumentenzorg en archeologie. In de nota wordt het beleid voor de komende jaren gepre senteerd. Restauratie Onderhoud Archeologie COMMISSI KK Inspraak IN BEROUP provinciale griffie PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum van 99,— nu van 29,95 nu 14.95 van 69.95 nu ESPO KURKPARKET DE OUDSTE EN GROOTSTE KURKSPECIAALZAAK VAN ZUID-NEDERLAND marmo-wit 29.5 x 29.5 x 3.2 persing 525 kg/m3 marmo-grijs 29.5 x 29.5 x 3.2 persing 525 kg/m3 "oud-wit" 60 x 30 x 3.2 persing 525 kg/m3 "travertin-look" 29.5 x 29.5 x 3.2 persing 525 kg/m3 prijs per m2J OP= OP voorgelijmd volgens uniek systeem, inclusief lak geopend vanaf 10.00 uur Woensdag 23 november 1988 ABDIJ Winkel, Ellewoutsdijk. De leefbaarheid in de heel kleine kernen staat centraal in het pro vinciaal programma regionaal welzijnsbeleid kleine kernen 1989. De nadruk zal komen te liggen in Zeeuwsch-Vlaanderen. De leef baarheid wordt het meest gediend met de opstelling en uitvoering van dorpsplannen. Gemeenten, die per kern een dorpsplan opstellen, krijgen al doende een goed overzicht van alle problemen die zich voor doen. Aspecten van woning bouw, winkelvoorziening, basis school, verenigingsleven en ver- keerssituatie komen in zo'n plan aan bod. Voor 25 kernen zijn dorpsplan nen bij de provincie ingediend. Het zijn Sint Kruis, Eede, Aarden burg, Retranchement, Water landkerkje, Hoofdplaat, Groede, Biervliet, Ossenisse, Terhole, Nieuw-Namen, Graauw, Seroos- kerke (W), Gapinge, Vrouwen polder, Veere, Biggekerke, Wis- senkerke. Kamperland, Baarland, Ellewoutsdijk, 's-Heer Abtskerke, Oosterland, Kerkwerve en Scha- rendijke. In de loop van de jaren is geble ken, dat het welslagen van de doprsplannen in belangrijke ma te afhankelijk is van de inwoners van de kernen. Door voortvarend te werk te gaan bij de opstelling en uitvoering van de plannen kan de belangstelling worden vast gehouden. De dorpsraad is hier bij een voorname instantie. Opstelling en uitvoering van dorpsplannen is een gemeente lijke aangelegenheid. De provin cie heeft een ondersteunende en stimulerende rol. Bij de opstel ling van de plannen kan de pro vincie als adviseur optreden. Bij de uitvoering kan zij financieel bijspringen. In het verleden is dat ook al ge daan. Zo is ruim een ton be steed aan het dorpshuis in Anna Jacobapolder en kreeg Sint Kruis ruim twee ton voor restau ratie van de molen, 350 duizend gulden voor de riolering en bijna 50 duizend gulden voor het ma ken van een ontmoetingsplein. Reconstructie van de toegangs weg naar Retranchement kostte de provincie ruim 8,2 ton en ruim 3,3 ton werd gespendeerd aan een fietspad. De herinrichting van de To renstraat in Serooskerke (W) kwam voor 50 duizend gulden voor rekening van de provincie en drie ton was nodig voor de sanering van een metaalcon structiebedrijf in dezelfde Wal- cherse kern. Voor de sanering van een autospuiterij in Noord- welle betaalde de provincie 65 duizend gulden en aan bedrijfs verzamelgebouwen in Sint- Maartensdijk werd 4,1 ton bijge dragen. In Zandstraat werd een school verbouwd tot woningen en de provincie stelde daarvoor 25 duizend gulden beschikbaar. Vijftien kleine basisscholen, ver spreid over de provincie doen mee in het ondersteuningspro ject kleine basisscholen. De pro vincie heeft daarvoor vijf ton uitgetrokken. Hoeveel geld het programma voor 1989 gaat kosten, kan nog niet worden berekend. Afhanke lijk van de voortgang van uitvoe ring van de dorpsplannen zal worden bekeken of projecten voor provinciale financiële steun in aanmerking komen. IH Vorige week vrijdag heeft commissaris der koningin dr. C. Boertien in Goes het Centrum Zeeland voor slechtzienden en blinden officieel geopend. Het centrum is iil de eerste plaats bedoeld voor de ruim 1200 visueel gehandicapten in Zeeland. Maar ook anderen kunnen van de dienst verlening van het centrum gebruik maken, zoals familie en vrienden van blinden en slechtzienden en hulpverleners. Vragen over revalidatie, opvoeding, onderwijs, wonen, werken, re creatie en hulpmiddelen kunnen in het centrum beantwoord wor den. Hulpmiddelen kunnen bovendien bekeken en geprobeerd worden. Het assortiment bestaat uit onder meer schrijf- en teken materiaal, loupes en andere optische hulpmiddelen, klokken, horlo ges, huishoudelijke apparaten, afspeelapparatuur, verlichting, braillemateriaal, blindenstokken en sport- en spelartikelen. Alles kan worden gedemonstreerd en het centrum kan behulpzaam zijn bij de aanschaf. Andere activiteiten, die het centrum verzorgt, zijn trainingen om met de visuele handicap zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarbij horen het leren van braille, huishoudelijk werk en bewegen binnens- en buitenshuis. Informatie over sociale wetgeving is ook voorhanden en hulp en advies bij een revalidatieprogramma kunnen worden verstrekt. Het Centrum voor slechtzienden en blinden zit in Goes, Lijnbaan 34, 4461 HK, tel. 01100-11471 en 16271. Het is op dinsdagen en vrijdagen geopend. Geadviseerd wordt bezoeken telefonisch of schriftelijk te regelen. Hl DE FAAM - DE VLISSINGER I EUWS In de monumentenzorg wordt onderscheid gemaakt tuèsen subsidies voor restauratie en voor onderhoud. Meer dan voor heen wil de provincie de nadruk gaan leggen op de onderhouds- subsidies. Wanneer monumen ten goed worden onderhouden, kunnen kostbare restauraties na melijk worden vermeden. In de sector restauratie-subsi dies vervalt in het nieuwe beleid de bijdrage in restauratiekosten voor woonhuizen. Net als het rijk vindt de provincie, dat de woonhuismonumenten een ge meentelijke aangelegenheid zijn. De provincie wil zich richten op de gebouwen, die voorkomen op de rijkslijst voor beschermde monumenten: kerken, kastelen en molens. Restauratie-subsi dies kunnen ook worden toege kend aan gemeenten, water schappen en andere publiek rechtelijke organisaties voor monumentale openbare gebou wen, verdedigingswerken, bruggen en oude boerderijen of andere agrarische gebouwen. De subsidiepercentages varië ren per bouwwerk. Zo wordt bij molens uitgegaan van 25 pro cent, bij kerken en kastelen van tien, agrarische gebouwen vijf tien en de overblijvende catego rieën vijf procent. Becijferd wordt, dat in totaal hiervoor drie ton nodig is in 1989. Tot nu toe is het gebruikelijk, dat in het onderhoud van monumen ten een subsidie van ten hoogste tienduizend gulden per project wordt verleend. Gebleken is, dat dit bedrag te laag is. In dertig procent van de aanvragen is meer nodig. Het voorstel is daar om de provinciale subsidie op 20 procent van de kosten te bren gen met een maximum van 25 duizend gulden per project. Categorieën monumenten, die voor een onderhoudssubsidie in aanmerking komen, zijn kerken, kastelen, landhuizen en buiten plaatsen. Voorwaarde is, dat de monumenten zijn aangemeld bij de Monumentenwacht Zeeland. Ook voor molens gaat de onder houdssubsidie naar 20 procent. Een maximum bedrag wordt hierbij niet gesteld. Aan onder houd voor kerken, kastelen, landhuizen en buitenplaatsen wordt voor volgend jaar 175 duizend gulden begroot, voor molens 20 duizend. De draaipremie voor molens - één gulden per driehonderd as- omwentelingen is geraamd op 20 duizend gulden. De Monumentenwacht kost de provincie rond de drie ton per jaar. Verwacht wordt, dat de kosten de komende jaren gelijk blijven. Als de tendens naar meer onderhoud zich voortzet, moet na 1990 wel rekening wor den gehouden met uitbreiding van het aantal monumenten wachters. Er wordt een noodfonds ge vormd van 50 duizend gulden, waaruit kan worden geput als de financiering van restauratie niet rond kan komen en het gebruik of de bestemming van het mo nument verloren dreigt te gaan. Alle op of in de Zeeuwse bodem voorkomende zaken van ten minste vijftig jaar oud, die van algemeen belang zijn door hun schoonheid, hun wetenschap pelijke betekenis of volkenkun dige waarde, worden gerekend tot het Zeeuws bodemarchief. Het Zeeuws bodemarchief moet goed worden beschermd, opdat waardevolle voorwerpen en sporen niet verloren gaan bij stads- en dorpsvernieuwing, aanleg van rioleringen of ander graafwerk. Het is de bedoeling zoveel mogelijk rn kaart te bren gen en met de gegevens reke ning te houden bij de afgifte van vergunningen om te bouwen, te graven en dergelijke. Archeologische monumenten, zoals vliedbergen, moeten wor den behouden en zoveel moge lijk hersteld en onderhouden. De provinciaal archeoloog is de aan- De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 25 november, 10.00 uur. Aan de orde zijn onder meer de evaluatienota natuur- en land schapsbescherming, de strategi sche toekomstverkenning Zee land, een extra krediet voor de verbouwing van de statenzaal, de rampenbestrijding en hulpver lening op de Westerschelde, de begroting 1989 van de nv PZEM en het kopen van grond door de PZEM voor energiecentrales. Subsidievoorstellen zijn er in de culturele sector, natuurbescher ming en de volksgezondheid. Ook wordt gepraat over de re constructie van enkele kruispun ten in de provincie. De commissie verpleeghuizen en gezondheidszorg voor ouderen uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert woensdag 30 november, 9.45 uur, in Terminus. F. den Hollan derlaan 37, Goes. De commissie praat over de ad visering bij verhuizing naar een bejaardenoord en opneming in een verpleeghuis. Inzicht wordt verschaft in het werk van het ouderenteam van de Regionale instelling voor ambulante gees telijke gezondheidszorg en over medische adviseurs in verzor gingshuizen. De provinciale planologische commissie vergadert op 30 no vember om 10.00 uur, in het PPD-gebouw, Groenmarkt 13, Middelburg. De onlangs gepresenteerde no ta over de Westerschelde-oever- verbinding staat op de agenda, evenals het voorbereidings schema landinrichting 1989.- Ter discussie staan verder de gewezen figuur voor het beheer van het Zeeuwse bodemarchief. Met de archeologie is ruim 130 duizend gulden gemoeid, inclu sief een post van 20 duizend gulden voor noodopgravingen. Tot 1 februari kunnen bij gede puteerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, reacties op de discussie nota monumentenzorg en archeologie worden ingediend. De nota is verkrijgbaar bij het in formatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. De nota kan ook telefonisch worden besteld bij de afdeling welzijn van de pro vincie: 01180-31433. volkshuisvesting in de jaren '90, de ontwikkeling van de Axelse Vlakte en de procedure bij relatienota-gebieden. De commissie basisonderwijs en speciaal onderwijs van de pro vinciale onderwijsraad vergadert 30 november, 13.30 uur. De leden van de commissie krij gen een videoband te zien over het ondersteuningsproject kleine basisscholen. Het voortbestaan van de Irisschool in Zaamslag komt ter sprake en er wordt ge praat over de bezuinigingen, die het rijk op het basisonderwijs wil doorvoeren. Verder wordt de commissie geïnformeerd over het project samenwerking speci aal onderwijs-basisonderwijs. Alle vergaderingen zijn open baar. Spreekrecht is er in de commissie bestuurszaken en de commissie verpleeghuizen en gezondheidszorg voor ouderen. Tenzij anders bij de betreffende commissie is vermeld, is de ver gaderplaats het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Middel burg. H De tweede kamer uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 29 november driemaal zitting. Be gonnen wordt, om 10.20 uur, met het beroepschrift van de heer P.A. Mosselman uit Sint Maartensdijk. Het Thoolse ge meentebestuur heeft de drank en horecawetvergunning van de heer Mosselman ingetrokken, omdat hij zonder beheerder een slijterij voerde. Om 10.40 en 11.30 uur zijn be roepschriften algemene bij standswet aan de orde. De eer ste zitting betreft het beroep van een Vlissinger en de tweede van een Terneuzenaar tegen de be slissing van de respectieve ge meentebesturen. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 24 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam heeft bij hen op 2 augustus 1988 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden/wijzi gen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen (zelftank) door het bijplaatsen van dieselpompen, vervanging van bestaande dieselpompen door HS diesel en een aanpas sing van de aanduiding vrachtverkeer. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Rijksweg 58 kmp. 50.2 te Arnemuiden, kadastraal bekend gemeente Arnemuiden, sectie H, no. 269 en gemeente Middelburg, sectie V, no. 625. Ter inzage De ontwerp-vergunning en de aanvraag hebben reeds van 8 september 1988 tot en met 7 oktober 1988 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van adviezen van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnemuiden en Middelburg is de vergunning opnieuw gesteld. De aanvraag met bijlagen, de gewijzigde ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrich ting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 24 november 1988 tot en met 7 december 1988 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Arnemuiden op werkdagen van 9-12 uur en van 13-16 uur en iedere dinsdagavond van 17-20 uur (na overleg met de gemeentebode, tel. 01182-1576); in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagvond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-26251, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 7 december 1988. tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de aangevraagde vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovenge noemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen de gewijzigde ontwerp-vergunning bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg en wel tot en met 7 december 1988. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 23 november 1988. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Boekhandel Bikker. Walstraat 94. Vlissingen. U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZC, Oostsouburgseweg. Telefonische inlichtingen: 01184-84000 47.50 U kunt zich bij een bezoek aan één van onze showrooms volledig laten informeren! ESPO-kurkparket, een bezoek méér dan waard!! VLISSINGEN Walstraat 44, 4381 EG, 01184-13304 BREDA Haagdijk 60, 4811 TV, 076-216150/144428 ROOSENDAAL Raadhuisstraat 60, 4701 PV, 01650-58295 OSS Monsterstraat 8, 5341 EB, 04120-48927/48977

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9