2 kapstokken voor diepzinnige thema's HEBBEN UW OREN HULP NODIG? -CD •CD -CD Apartheid centraal in 'A world apart' SMjaia Fidelio en Falstaff in Vlissingen en Goes ZEEUWSE KOMEDIE MET EENAKTERS VAN PETER SCHAFFER Goese Operettevereniging met Hoffmans vertellingen hoortoestellen Uit het leven van de jarige vereniging OKK Zeeuws Orkest viert feest Werken van Vivaldi met Van Zweden en De Vries 24 T/M 30 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND MET EEN HOORTOESTEL VAN SCHOONENBERG HOORT U ER WEER HELEMAAL BIJ In overleg met uw oorarts krijgt u elk merk hoortoestel vrijblijvend op proef. Decors KINDER Woensdag 23 november 1988 DE FAAM DE VLISSINGER is m M Uï im i© De twee eenakters, 'Public Eye' en 'White Lies', die de Zeeuwse Komedie vanaf 26 november op de planken brengt, zouden volgens regisseur Willem Huybreghs onder kleinschalig theater gerekend kunnen worden. In het verle den werd nog al eens gekozen voor grote produkties met veel spelers, muziek en uitgesproken costuums. Dit keer viel de keus op twee stukken van de Engelse schrijver Peter Schaffer, die vooral in de technische vormgeving (decor en licht) sterk surrealistisch overkomen. Ook het spel is soms afwijkend, waardoor het geheel een bizarre indruk maakt. Verrassende wendingen zorgen in beide stukken voor een onvoorspelbare ontknoping. Het was kort dag dit jaar voor spelers en regisseur van de Zeeuwse Komedie. Negen we ken hadden ze voor de repetities van de twee eenakters en dat betekende slechts veertien avonden om het spel onder de knie te krijgen. Regisseur Willem Huybreghs: 'Ik speel graag op safe, dus het was wel krap, maar het is ons gelukt. Peter Schaffer is vooral bekend van stukken als Amadeus en Equus. Daarnaast schreef hij echter ook minder gespeelde stukken, waarvan de eenakters uit de be ginperiode een voorbeeld zijn. 'Public Eye' ging in 1962 in Lon den in première en 'White Lies' vijf jaar later in New York. De op zich simpel aandoende verhalen blijken een kapstok te zijn voor diepzinnige thema's, die op een De drie hoofdrolspelers v.l.n.r.: Jan Joris, Rolande van der Paal en Ludwig Gijsegem. De Goese Operette Vereniging is zaterdag 26 november in de Middelburgse Schouwburg met een Nederlandstalige bewer king van 'Hoffmans vertellin gen' van Jacques Offenbach. Ludwig van Gijsegem (tenor) speelt de rol van Hoffman, Jan Joris speelt een aantal partijen, evenals Rolande van der Paal. Een selectie Belgische be roepsmusici begeleidt het Goe se ensemble. Het voorstelling begint om 20 uur. Vader en zoon Hans (dirigent) en Peter (repetitor) Swinnen heb ben de Goese Operette Vereni ging klaargestoomd. Hoewel het Bevelandse gezelschap snel leerde, moest een aantal techni sche details worden bijgesteld. Bijvoorbeeld het Nederlands, legt de zoon uit. Er moesten heel wat ritmische aanpassingen worden gedaan, eer de operette- taal werd gehaald. "Ik heb er naar gestreefd om de originele Franse versie zo dicht mogelijk te benaderen," legt Peter Swin nen uit. Volgens regisseur Jean Francois D'Hondt was het weliswaar een enorm probleem om de juiste bedoeling van Offenbach uit te werken, maar het 'fantastische aspect van het werk zelf, waar duivelse toeren, spoken en vreemde uitingen garant staan voor spektakel' vormde een unieke uitdaging. "Offenbachs dood betekende dat het werk nooit is voleindigd," legt hij uit. Afbeelding op 1 ware grootte. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100 - 2 72 15 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180 - 1 31 13 Terneuzen, Axelsestraat 20b, tel. 01150 - 3 02 33 bijzondere manier worden uit gewerkt'. In 'Public Eye' is overspel het hoofdthema: Een accountant huurt een privé-detective om zijn vrouw te schaduwen, om dat hij denkt dat zij er een min naar op na houdt. Dit simpele gegeven dient als kapstok bij Schaffer voor thema's als de fricties tussen gevoel en rationa liteit, vrijheid en normgebonden heid. Door de humor, die geluk kig aanwezig is, wordt het stuk niet te zwaar. 'White Lies' gaat over een hel derziende barones in een verla ten badplaats, die verwikkeld raakt in een bizarre situatie met een tragisch einde. Ook hier echter genoeg ruimte voor een glimlach. Bij de vormgeving van de eenak ters werd gekozen voor decors in het platte vlak: platte platen als tafels, stoelen en een boe kenkast, alles beschilderd in zachte tinten. Om het vervreem dende van de stukken nog extra te benadrukken wordt daarbij Mientje de Leeuw en René de Visser tijdens de repetitie. gekleurd licht gebruikt. Kleine grapjes als een echt boek in de nepboekenkast en een ware pa raplu in een geschilderde para- plubak doorbreken af en toe de spanning. De kleding is tijdloos gehouden. De première van de twee stuk ken vindt plaats op 26 novem ber in het Vestzaktheater in Vlissingen. Verder zijn er voor stellingen op 3, 9 en 17 decem ber, op 6, 14 en 21 januari, op De traditionele uitvoering van de muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst uit Westkapelle ziet er dit jaar heel anders uit. De vereniging bestaat deze week precies tachtig jaar en grijpt de uitvoeringen van vrij dag 25 en zaterdag 26 novem ber aan om haar geschiedenis met muziek, dans en to neelstukjes in beeld te brengen. De aanvang is om 19.30 uur. In verenigingsgebouw 'Westka pelle herrijst' zetten de leden de oprichting in 1908, 'Zo maar een Westkapelse lentedag in 1912', een zomeravondconcert in 1938 en de 'Donkere dagen van Westkapelle en Oefening Kweekt Kunst in 1944' op de planken. Uiteraard met muziek. Zo laten de brassband en de drumband van OKK bij het zo meravondconcert onder meer Moonlight Serenade, Song of Li beration en het OKK jubileumlied horen. Na de pauze wordt er een Pinksterconcours in 1955 opge voerd. Hoe OKK de woelige ja ren zestig doorkwam, maken de jazzballetgroep Hygiëna en de brassband duidelijk. Na een ko misch dansnummer (1988: fit is de mode, ook voor OKK) wordt de uitvoering afgesloten met een muzikale finale. De bezoe kers kunnen praten en dansen op de muziek van de Sandy Road Band. De liefhebbers van opera kun nen aanstaande zondag weer terecht bij twee uitvoeringen op film. In Alhambra in Vlissingen draait zondagochtend om elf uur Falstaff en in het Grand Theater in Goes wordt om de zelfde tijd Fidelio getoond. Falstaff is een verhaal van Sha kespeare dat Verdi gebruikte om er een opera van te maken. Sir John Falstaff is een levensgenie ter, die Verdi gebruikte voor zijn wellicht beste opera. De ridder geeft zeer hoog op over zichzelf. Hij komt zichzelf tegen. Voor Verdi is Falstaff een soort wraak op zijn eerder mislukte komische opera 'Voor een dag koning'. De hoofdrolspelers in Falstaff zijn: Gabriel Bacouier, Richard Stillwell, Karin Armstrong en Marta Szirmay. De Wiener Phil- harmoniker en de Wiener San- gerknaben werken eveneens mee. De regie is in handen van Gotz Friedrich. Fidelio is de enige opera van Ludwig van Beethoven. Wie naar Goes gaat om deze opera te zien ziet Gwyneth Jones en James King in de hoofdrollen met het koor en orkest van de Deutsche Opera Berlin onder leiding van Karl Bogm. Regis seur is Gustav Rudolf Sellner. De film 'A world apart' beleeft zijn Zeeuwse premiere in Elec tro in Middelburg. Deze film over apartheid kreeg van vele recensenten de titel 'beste film van het jaar. In Cannes werd de speciale juryprijs toegekend voor de beste actrice in deze film. 'A world apart' is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een dertienjarig meisje vertelt haar belevenis in 1963. Ze weet niet precies wat haar ouders uitspo ken, omdat deze hun politieke activiteiten buitenshuis houden om de kinderen te beschermen. Het verdwijnen van haar vader en de onduidelijke activiteiten van haar moeder maken haar echter onzeker. Ze voelt dat er iets aan de hand is. Emotioneel draait deze film ook rond de moeder-dochter verhouding, die verstoord is door de geheimen. En juist om dat het publiek de feiten kent, is de onzekerheid van de dochter een aangrijpende factor in het verhaal. Barbara Hershey, Johdi May en Jeroen Krabbé spelen hoofdrol len in deze film, die wordt gere gisseerd door Chris Menges. 18 en 25 februari, op 3, 11, 18 en 25 maart en op 7, 15, 21 en 29 april. Aanvang 20.30 uur. Informatie en reservering: Greetje Bikker: 01184-65624 (tussen 18.00 en 19.00 uur) of op de voorstellingsdata vanaf 19.45 uur aan de kassa van het Vestzaktheater. door Jan Smeekens Liefhebbers van de prentenboe ken van Tony Ross kunnen hun geluk niet op met de werklust van de Engelsman die sinds 1984 jaarlijks met minstens drie titels voor de dag komt. Een ver velend aspect van zo'n grote produktie is wel dat kinderen re delijk welgestelde ouders moe ten hebben. Want hoewel je over f 49,30 niet al te drama tisch hoeft te doen, zal het in veel gev/alten waarschijnlijk toch uit draaien op kiezen voor één of twee van zijn drie dit jaar ver schenen prentenboeken. Een niet in geld uit te drukken geluk viel de twaalfjarige Kris Oosterlinck ten deel. Hij schreef DE WEDSTRIJD, een kort ver haal dat in de door uitgeverij Al- tamira vorig jaar georganiseerde verhalenwedstrijd voor jongeren beloond werd met een wel heel spectaculaire prijs: zijn verslag van de jaarljkse hondenrace in Hoppeldam is met illustraties van Tony Ross in drie landen te gelijk verschenen. De wedstrijd is geen onberispelijk geschreven maar wel geestig verhaal over honden die hun eigen handicap zijn. In het eveneens bij Altamira ver schenen WILLEMIENE WONDER WICHT tekent Tony Ross met satanisch genoegen het doen en laten op van een onuitstaanbaar modelkind. Willemiene was al tijd wonderbaarlijk netjes, op school in alles de beste, uiterma te beleefd, en ze liet geen gele genheid voorbij gaan bij anderen de puntjes op de i te zetten. Van lezers die wél eens iets laten slingeren, in hun neus peuteren en domme dingen doen, mag het arrogante wicht dan ook el ke keer weer met open ogen op haar noodlot af lopen. De onge rijmde nonsens ligt er echter zo duimendik bovenop dat opvoe ders zich geen zorgen hoeven te maken als ze bij een kind (in dit geval) zo'n gebrek aan mededo gen bespeuren. En als ze goed meegekeken hebben, hebben ze beslist gezien dat Willemiene he lemaal niet zo volmaakt was dat haar gedrag een standbeeld rechtvaardigde. In HELLEPÜ verbeeldt Tony Ross een kostelijk verhaal van Heather Eyles over een moeder en een dochtertje dat op maan dagmorgen om vijf over half ne gen zichzelf nog in de weg zit en geen reden ziet zich naar school te haasten. Kwade tongen be weren dat Tony ross te gemak kelijk voldoet aan de vraag van bewonderaars (en uitgevers) naar weer een boek, maar met het uitgekiend toepassen van kleine, grotere en meer-dan- paginagrote illustraties in dit bij Van Goor verschenen prenten boek, bewijst hij opnieuw dat hij zich er in ieder geval nooit met een commercieel Jantje van Lei den van af maakt. Behalve veel kijkgenot valt er in 'Hellepü' bui tengewoon veel plezier te bele ven aan de niet te beantwoor den vraag wie door wie in de maling genomen wordt. De wedstrijd door Kris Ooster linck en Tony Ross. Prijs f 9,90 Willemiene Wonderwicht door Tony Ross. Prijs f 19,50. Beide boeken worden uitgegeven door Altamira, Hillegom. Hellepü door Heather Eyles en Tony Ross. Prijs f 19,90. Uitge verij Van Goor, Amsterdam. Leeftijd vier jaar en ouder. A RN EMU/DEN Jacobse (toonzaal, Langestraat 7). Diana Capello, aquarellen. Di. t/m vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, vr. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 12 en 13 tot 16.30 uur. GOES Het lunchcafé (L. Kerkstraat 1). Lij nen in balans van begin tot eind. MIDDELBURG Rabobank (Lange Geere 3). Teksten van Paul van Vliet, gekalligrafeerd door Ernst de Vries. Openingstijden bank. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Herfst. Schilderijen en aquarellen. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14tot 16uur. Schouwburg (Café-restaurant Du Theatre) Rob Hollman, tekeningen met Syberisch krijt. Het Holografie Museum Gortstraat 36). Alleen op afspraak per groep. Tel. 01180-38810. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Mecky van den Brink, sieraden. Peter van der Hurk, schilderijen en beelden. Di.t/mza. van 13.00 tot 17.00uuren do. avond van 19.00 tot 21.00 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Leeslectuur in Middelburg. Hal begane grond: vandalisme (t/m 28 november). Istanbus, poort naar de Oriënt, foto's. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Kunsthoven wa ter. Ma 18.00 tot 21.00 uur, di. t/m vr. van 10.00 tot 21.00 uur, za. van 10.00tot 13.00uur. Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). De kluis onder een microscoop, foto's. Ma. van 17.30tot 21.00uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Bekroon- de ontwerpers 2. Kloveniersdoelen. (Achter de hout tuinen). Architecteur en stedebouw. Artelier galerie Jonathan (St. Jansstraat 60). Kaarsen Kandelaar). Di. t/m za. van 10.00 tot 18.00 uur. (Vanaf 27 november). NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. "Schouwen- Duiveland", foto's. Wo. t/m zo., 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30tot 17uur. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. t/mza. van 14tot 17.30u. Café Soif (Bellamypark 14). Bob Pin gen, 'Een geschilderde selectie'. Tij dens openingsuren (t/m 26 novem ber). Modus Vivendi, Barbara Jean (vanaf 27 november). Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema'het ge ven van een beeld van Zeeland als va- kantieland voor iedereen. Openbare Bibliotheek Welkom op de Nederlandse Antillen, welkom op Aruba, tijdens de openingsuren. (Vanaf 2 5 november). Atelier. Nieuwendijk 60. Hugo May- land, Afro Surinaamse houtsnij kunst. Op werkdagen van 12 tot 17 uur. De Gevangentoren (Boulevard de Ruyter 1A). Guido Jansen, olieverf schilderijen (vanaf 27 november). DONDERDAG 24 NOVEMBER Jantje Vos en Edna Vesuvia met theatershow Tataboulou, 't Beest Goes, 21 uur. De Beemster Voorbij, toneel voorstelling, R.S.G. Schelde- mond m.m.v. G.S.G. voor MDGO en MHNO en Swanen- burgh. Vestzaktheater, Vlissin gen, 20.30 uur. Up Side Down, musical/ope rette, Stadsschouwburg, Mid delburg, 20 uur. Het Zeeuws Orkest, Schelde- kwartier, Vlissingen, 20 uur. VRIJDAG 25 NOVEMBER De Beemster Voorbij (Betje Wolff), toneelvoorstelling van R.S.G. Scheldemond, G.S.G. MDGO, MHNO en Swanen- burgh. Vestzaktheater, Vlissin gen, 20.30 uur. Deafen, Bar American, Plein 40 - 7, Middelburg, 20.30 uur. Suburban Satellites, Jonge rencentrum Midgard, Kui perspoort 12, Middelburg, 22 uur. Muziekver. Oefening Kweekt Kunst, Ver. gebouw Westkapel le herreist, Westkapelle 19.30 uur(Up si- de down, musical/operette). Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. Joli Jolig, clown, selfservi- cestation Total Bossenburgh, Vlissingen. Hele dag. ZATERDAG 26 NOVEMBER Griekse groep Sirtos, Razzma tazz, Middelburgsestraat 113, Souburg, 21 uur. Hoffmann's Vertellingen, mu sical/operette, Stadsschouw burg, Middelburg, 20 uur. Stichting Dansz, zes choreo grafieën in Expresz, de Prins van Oranje, Goes, 15.30 uur en 20 uur. Kindertoneelspeelmiddag, Jongerencentrum De Piek, Hel- lebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 13.30 uur. Dansorkest Midnight, De Lammerenburcht, Zuidbeekse- weg, Vlissingen, 20.30 uur. Roots Syndicate, reggae. De Piek, Hellebardierstr. 11-13, Vlissingen, 22 uur. Het Zeeuws Orkest, Concert zaal, Middelburg, 20 uur. De Zeeuwse Komedie, Vest zaktheater, Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20.30 uur. Muziekvereniging Oefening kweekt kunst. Ver. gebouw Westkapelle herreist, Westka pelle, 19.30 uur. Chr. Mannenkoor, Gerefor meerde Kerk, Oost-Souburg, 11 en 15.00 uur. Joli Jolig, clown, selfservi- cestation Total Bossenburgh, Vlissingen. Hele dag. ZONDAG 27 NOVEMBER Het Zeeuws Orkest, Concert zaal, Middelburg, 14.30 uur. Burton Greene, Solf, Vlissin gen, 17 uur. Artiesten-café. Minitheater Middelburg, 20 uur. MAANDAG 28 NOVEMBER Jaap van Zweden, Han de Vries en het Amadeus Ensem ble, Concert- en Gehoorzaal, Middelburg, 20.15 uur. DINSDAG 29 NOVEMBER De Humorist, toneel, de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. WOENSDAG 30 NOVEMBER Johnny and the starshooters, Meccano, Damplein, Middel burg, 20 uur. Een zaak van de familie, to neel, Stadsschouwburg, Mid- delburg, 20 uur. Het Zeeuws Orkest viert het honderdjarig jubileum met een toernee door Zeeland. Van woensdag 23 tot en met zon dag 27 november worden ach tereenvolgens de Goese Mag- dalenakerk, het Vlissingse Scheldekwartier, het Zuidland- theater in Terneuzen en twee keer de Middelburgse Concert zaal aangedaan. Alle concerten beginnen om 20 uur. Het laat ste concert om 14.30 uur. Het orkest staat onder leiding van de nieuwe artistiek leider en dirigent Lex Veelo. Solisten zijn de violiste Isabelle van Keulen en harpiste Sonja Bollen. Op het programma staan Ouverture Ar temisia vam Cimarosa, Viool concert KV 19 in A van Mozart, Dansen voor harp en strijkorkest van Debussy, Poeme voor viool en orkest van Chausson en I' Apprenti Sorcier van Dukas. Za terdag 26 november is er een gala-concert met feestavond in de Middelburgse Concertzaal. Onder de titel 'La venezia di Vi valdi' concerteren Jaap van Zweden, Han de Vries en het Amadeus Ensemble onder lei ding van Marien van Staalen maandag 28 november in de Concert en Gehoorzaal in Mid delburg. Het concert begint om 20.15 uur. Het concert maakt dee' uit van een reeks die op ini tiatief van de Verenigde Spaar bank in zes plaatsen in Neder land worden gehouden. De violist Van Zweden en de ho boïst De Vries soleren in een aantal werken van Vivaldi, waaronder 'De vier jaargetij den'. Van dit concert zijn een compactdisc en een muziekcas- sette gemaakt die te koop zijn bij de Verenigde Spaarbank. Cliën ten krijgen overigens korting, net als op de toegansprijs. Jaap van Zweden (links) en Han de Vries. Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144. tel. 01184-12260. Grand theater Goes, Singelstraat 5a, tel. 01100-15165. Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900. Schuttershoftheater, Schuttershofstraat 1, tel. 01180-13482. Bibliotheektheater, Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235. Middelburgs Minitheater Verwerijstraat 53, tel. 01180-33996. DONDERDAG 24 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 20 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 20 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Bagdad Cafe' 20.30 uur. VRIJDAG 25 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Bagdad Cafe' 20 en 22 uur. ZATERDAG 26 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Bagdad Cafe' 20 en 22 uur. ZONDAG 27 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, Bio- scopera 'Falstaff' 11 uur, 'Good Morning Vietnam' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, Biosco- pera 'Fidelio' 11 uur, 'Coming to America' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 14 en 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Bagdad Cafe' 20.30 uur. MAANDAG 28 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 20 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 20 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Bagdad Cafe' 20.30 uur. DINSDAG 29 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 20 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 20 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Bagdad Cafe' 20.30 uur. WOENSDAG 30 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Good Morning Vietnam' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Die Hard' 20 uur. Grand theater Goes, 'Coming to America' 20 uur. Electro Middelburg, 'A world apart' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Bagdad Cafe' 20.30 uur. ZATERDAG 26 NOVEMBER Schuttershoftheater Middel- burg, 'Ake's wereld' 14 uur. ZONDAG 27 NOVEMBER Alhambra II Vlissingen, 'De laatste eekhoorn' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Ake's wereld' 14 uur. WOENSDAG 23 NOVEMBER Schuttershoftheater Middel burg, ^Ake's wereld' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 7